Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Nadere regels commissie GO

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels commissie GO
CiteertitelNadere regels commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Scherpenzeel 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Artikel 12:1:1 lid 2 en artikel 12:2 leden 2 en 3 en artikel 12:3:1 CAR/UWO

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-201501-01-2015art. Nieuwe regeling

19-06-2015

GVOP, 2015 46203

Collegebesluit 31-03-15

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels commissie GO

 

 

Nadere regels commissie GO

Nadere regels commissie voor Georganiseerd Overleg

Inhoudsopgave

  • Artikel 1 Minimum aantal deelnemers

  • Artikel 2 Toehoorders

  • Artikel 3 Overeenstemming

  • Artikel 4 Advies- en arbitragecommissie

  • Artikel 5 Wijziging verordening

  • Artikel 6 Slotbepalingen

Artikel 1 Minimum aantal deelnemers

Het minimum aantal ambtenaren, als bedoeld in artikel 12:1:1, lid 2 CAR-UWO is vastgesteld op 1.

Artikel 2 Toehoorders

Lid 1

De door de toegelaten organisaties in de commissies aangewezen plaatsvervangers, als bedoeld in artikel 12:1:1, lid 2 CAR-UWO, kunnen als toehoorder zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissie voor Georganiseerd Overleg bijwonen.

Lid 2

Een OR lid kan zonder stemrecht de vergaderingen van de commissie voor Georganiseerd Overleg bijwonen.

Artikel 3 Overeenstemming

Besluiten en voorstellen als genoemd in artikel 12:2:1 CAR-UWO worden slechts genomen nadat daarover overeenstemming is bereikt in de commissie.

Artikel 4 Advies- en arbitragecommissie

De gemeente Scherpenzeel is conform artikel 12:2:3 CAR/UWO aangesloten bij de advies- en arbitragecommissie.

Artikel 5 Wijziging verordening

Lid 1

Deze verordening kan niet worden gewijzigd dan nadat het voorstel tot wijziging in de commissie is behandeld en overeenstemming is bereikt.

Lid 2

De commissie heeft het recht voorstellen omtrent wijziging voor te leggen aan het bevoegd gezag van de gemeente Scherpenzeel.

Artikel 6 Slotbepalingen

Lid 1

Deze nadere regels zijn overeengekomen in de vergadering d.d. 25 februari 2014 van de commissie voor Georganiseerd Overleg.

Lid 2

Deze nadere regels zijn overeengekomen in de College van B&W vergadering d.d. 31 maart 2015.

Lid 3

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2015.

Lid 4

Deze nadere regels zijn overeengekomen in de Gemeenteraad d.d.. XXX 2015.