Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Reiskosten woon-werkverkeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReiskosten woon-werkverkeer
CiteertitelReiskosten woon-werkverkeer gemeente Scherpenzeel 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-201501-01-201501-01-2020art. Nieuwe regeling

15-09-2015

GVOP, 2015 83628

Collegebesluit 18 augustus 2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Reiskosten woon-werkverkeer

 

 

Reiskosten woon-werkverkeer

Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsbepalingen

 • Artikel 2 Reiskostenvergoeding

 • Artikel 3 Hoogte reiskostenvergoeding

 • Artikel 4 Verhuizing

 • Artikel 5 Onvoorziene gevallen

 • Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  werkgever: het bevoegd gezag van de gemeente Scherpenzeel.

 • b

  ambtenaar:

  • 1

   de ambtenaar in de zin van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR) en daarop gebaseerde Uitwerkingsovereenkomst (UWO), verder te noemen CAR/UWO;

  • 2

   de werknemer als bedoeld in artikel 2:5 en 2:5:1 van de CAR/UWO;

Artikel 2 Reiskostenvergoeding

Lid 1

Aan de ambtenaar die werkzaam is bij de gemeente Scherpenzeel wordt, wanneer de enkele reisafstand tussen de woonplaats en de werkplaats groter is dan 10 kilometer, een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer toegekend.

Lid 2

Wanneer aan de ambtenaar, indien het dienstbelang dit vereist, op grond van artikel 15:1:17 van de Uitwerkingsovereenkomst de verplichting wordt opgelegd om in of meer nabij zijn standplaats te gaan wonen, dan geldt de tegemoetkoming voor woon-werkverkeer op grond van artikel 18:1:6 van de Uitwerkingsovereenkomst en vervalt de aanspraak als genoemd in het eerste lid.

Lid 3

De reisafstand wordt bepaald door gebruik te maken van de Google routeplanner/ snelste route.

Artikel 3 Hoogte reiskostenvergoeding

Lid 1

Het bedrag van de reiskostenvergoeding is als volgt vastgesteld:

Enkele reisafstand woon-werk

1 dag per week

2 dagen per week

3 dagen per week

4 dagen per week

5 dagen per week

10-15 km

€ 23,35

€ 32,35

€ 41,35

€ 50,35

€ 59,35

15-20 km

€ 27,95

€ 41,55

€ 55,15

€ 68,75

€ 82,35

> 20 km

€ 32,55

€ 50,75

€ 68,95

€ 87,15

€ 105,35

Lid 2

De vergoeding als bedoeld in het eerste lid wordt, indien de Wet op de loonbelasting dit toelaat, netto uitgekeerd.

Artikel 4 Verhuizing

Wanneer de afstand tussen de woonplaats en de werkplaats van de ambtenaar wordt vergroot door verhuizing, dan blijft de vergoeding als bedoeld in artikel 2, lid 1 van toepassing alsof de ambtenaar niet is verhuisd.

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gemeente Scherpenzeel 2015”.

Lid 2

De Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gemeente Scherpenzeel 2015 treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Lid 3

Met ingang van de datum inwerkingtreding Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gemeente Scherpenzeel 2015 is gelijktijdig de Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer ingetrokken.

Lid 4

In de bijeenkomst d.d. 9 juli 2015 is overeenstemming bereikt met het Georganiseerd Overleg inzake de Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gemeente Scherpenzeel 2015.

Lid 5

De Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gemeente Scherpenzeel 2015 is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Scherpenzeel d.d. 18 augustus 2015.

Lid 6

De Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gemeente Scherpenzeel 2015 is vastgesteld door de raad van de gemeente Scherpenzeel d.d. XXX 2015.