Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Verordening elektronische kennisgeving Scherpenzeel 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving Scherpenzeel 2015
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving Scherpenzeel 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2015nieuwe regeling

29-10-2015

Elektronisch gemeenteblad, 23-11-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving Scherpenzeel 2015

 

 

Artikel 1 Elektronische kennisgeving

 • 1.

  Als bij wettelijk voorschrift is bepaald dat de kennisgeving van een ontwerpbesluit, een besluit of een aanvraag of melding, of de kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan, van gemeentewege moet geschieden in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze, vindt deze plaats in het elektronisch gemeenteblad. Dit gemeenteblad is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

 • 2.

  Daarnaast kan tot andere wijzen van kennisgeving worden overgegaan.

Artikel 2 Bijzondere omstandigheden.

Het bevoegde bestuursorgaan kan in bijzondere omstandigheden of in geval van dringende spoed bepalen dat bekendmaking in afwijking van deze verordening zal gebeuren.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag volgende op die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving Scherpenzeel 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 29 oktober 2015.

B.S. van Ginkel-Schuur B. Visser

griffier voorzitter