Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Verordening Auditcommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Auditcommissie
CiteertitelVerordening auditcommissie Scherpenzeel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2015nieuwe regeling

29-10-2015

Elektronisch gemeenteblad, 23-11-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Auditcommissie

 

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de commissie: de auditcommissie;

 • b.

  de raad: de gemeenteraad;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  wet: Gemeentewet

 • e.

  de accountant: de in de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de gemeentelijke organisatie van de gemeente Scherpenzeel 2012 bedoelde accountant die belast is met de controle op de in artikel 197 van de wet bedoelde jaarrekening;

 • f.

  griffier: de op grond van artikel 107 van de wet benoemde functionaris;

 • g.

  controleverordening: de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de gemeentelijke organisatie, zoals deze wordt opgesteld om invulling te geven aan artikel 213 van de wet.

Artikel 2. Doel

 • 1.

  De commissie geeft uitvoering aan de taken als omschreven in artikel 3.

 • 2.

  De commissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van raad en college.

Artikel 3. Taken en bevoegdheid

 • 1.

  De commissie heeft als aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad.

 • 2.

  Onder de in het eerste lid bedoelde activiteiten wordt in ieder geval begrepen:

  • a.

   het zijn van eerste aanspreekpunt voor de accountant richting de raad betreffende de opzet en uitvoering van de accountantscontrole;

  • b.

   het mede uitvoeren van de aanbesteding van de accountantscontrole;

  • c.

   het aandragen van onderzoeksonderwerpen, zogenaamde speerpunten, ten behoeve van de interim controle door de accountant

  • d.

   het namens de raad overleggen met de Rekenkamercommissie over de door deze commissie uit te voeren onderzoeken;

  • e.

   het voeren van afstemmingsoverleg als bedoeld in artikel 4, lid 3 van de controleverordening;

  • f.

   het voeren van technisch overleg met de accountant over de boardletter, de jaarrekening en het rapport van bevindingen naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole;

  • g.

   het adviseren van de raad over de wijze van behandeling van de rapportages van de accountant;

  • h.

   het adviseren van de raad over de uitvoering en de door het college voorbereide aanpassingen van de verordeningen gebaseerd op de artikelen 212, 213 en 213a wet;

  • i.

   het evalueren van de werkzaamheden van de accountant.

  • j.

   het adviseren aan de gemeenteraad over genoemde taken.

 • 3.

  De commissie heeft geen directe opdrachtgevende rol naar de externe accountant, andere onderzoeksbureaus of de gemeentelijke organisatie.

Artikel 4. Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De commissie bestaat uit door de raad benoemde raadsleden, waarvan een door de raad benoemd lid voorzitter van de commissie is. De commissie wijst één of meer plaatsvervangende voorzitters aan.

 • 2.

  De raad benoemt de leden van de commissie en hun plaatsvervangers. Per fractie kan één lid (en een plaatsvervangend lid) benoemd worden in de commissie.

 • 3.

  De griffier is vaste adviseur.

 • 4.

  De commissie kan andere interne en externe adviseurs verzoeken de vergadering bij te wonen en advies uit te brengen aan de commissie.

 • 5.

  Als interne c.q. externe adviseurs wordt in ieder geval aangemerkt: de portefeuillehouder Financiën, de controller en de accountant.

 • 6.

  Een lid van de rekenkamercommissie kan als externe adviseur worden gevraagd aan de vergaderingen van de commissie deel te nemen.

Artikel 5. Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsperiode van de leden eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad of bij ontslag als lid van de raad.

 • 2.

  Het raadslid kan een keer worden herbenoemd voor eenzelfde periode.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de auditcommissie vervalt door het verlies van de hoedanigheid van raadslid, door ontslagname of door een door de raad met redenen omkleed besluit.

 • 4.

  De raad kan een lid tussentijds ontslaan. Een lid kan te allen tijde ontslag nemen. In tussentijds opengevallen plaatsen worden zo spoedig mogelijk voorzien.

Artikel 6. Voorzitter

 • 1.

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en het bevorderen van een heldere besluitvorming over commissieaangelegenheden. De voorzitter wordt daarbij ondersteund door de griffie.

 • 2.

  De vergadering wordt inhoudelijk voorbereid en verslaglegging wordt gefaciliteerd door de griffie.

Artikel 7. Vergaderingen en verslaglegging

 • 1.

  De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van de taken van de commissie.

 • 2.

  De adviseurs worden in principe voor elke vergadering van de commissie uitgenodigd. De commissie kan besluiten om te vergaderen zonder één of meerdere adviseurs.

 • 3.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 4.

  De besluiten en adviezen van de commissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 5.

  Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt onder verantwoordelijkheid van de secretaris. Het verslag wordt vastgesteld door de commissie en ter kennisname aangeboden aan de raad en aan het college.

 • 6.

  Het vastgestelde verslag van niet openbare vergaderingen wordt vertrouwelijk ter kennis gebracht aan het presidium en aan het college.

Artikel 8. Informeren raad

 • 1.

  De voorzitter van de commissie informeert de raad in de raadsvergadering over gemaakte afspraken met de accountant en/of andere adviserende leden en beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren over bevindingen aangaande haar werkzaamheden.

 • 2.

  Op verzoek van de raad geeft de voorzitter van de commissie een toelichting in de gemeenteraad. Vertrouwelijke mededelingen worden in een besloten vergadering gedaan.

Artikel 9. Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening auditcommissie Scherpenzeel” en treedt de dag na publicatie in werking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 29 oktober 2015.

B.S. van Ginkel-Schuur B. Visser

griffier voorzitter