Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Rouwprotocol

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRouwprotocol
CiteertitelRouwprotocol gemeente Scherpenzeel 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-201601-01-2016art. Nieuwe regeling

25-05-2016

GVOP, 2016 63271

Collegebesluit 02-02-2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Rouwprotocol

 

 

Rouwprotocol

Rouwprotocol

Inhoudsopgave

 • 1a. Inleiding

 • 1b. Korte samenvatting

 • 1c. Leeswijzer

 • 2 Overlijden bestuurder

 • 3 Overlijden gemeentesecretaris, afdelingshoofd, (plv.)griffier

 • 4 Overlijden medewerker

 • 5 Overlijden partner, kind, (schoon)ouder van een medewerker

 • 6 Overlijden voormalig bestuurder, -gemeentesecretaris of -griffier

 • 7 Overlijden voormalig medewerker of - afdelingshoofd

 • 8 Overlijden raadslid

 • 9 Overlijden commissielid niet zijnde raadslid

 • 10 Overlijden voormalig raadslid

 • 11 Overlijden partner, kind van raads- of commissielid

 • Voorbeeld kennisgeving van overlijden bestuurder, gemeentesecretaris, griffier, afdelingshoofd, medewerker of collega

 • Voorbeeld kennisgeving van overlijden van voormalig bestuurder, -gemeentesecretaris, -griffier, -afdelingshoofd, -medewerker of -collega

 • Voorbeeld kennisgeving van overlijden (voormalig) raads- of commissielid

 • Voorbeeld condoleancebrieven

 • Voorbeeld rouwadvertenties

Wat te doen bij het overlijden van een:

 • -

  bestuurder

 • -

  gemeentesecretaris/afdelingshoofd/(plv.)griffier

 • -

  medewerker

 • -

  partner/kind van een medewerker

 • -

  voormalig bestuurder/- gemeentesecretaris/- griffier

 • -

  voormalig medewerker/- afdelingshoofd

 • -

  raadslid

 • -

  commissielid niet zijnde raadslid

 • -

  voormalig raadslid

 • -

  partner/kind van een raads- of commissielid

1a. Inleiding

Waarom dit document?Binnen een gemeentelijke organisatie spelen zich allerlei gebeurtenissen af, van geboorte tot overlijden. Een overlijden komt over het algemeen onverwacht, maar we willen wel dat er aandacht wordt besteed aan deze trieste gebeurtenis. De vraag is dan hoe men het beste om kan gaan met een dergelijk verlies. Het is niet altijd makkelijk om iemand die rouwt tegemoet te treden. Rouwgevoelens kunnen sterk wisselen per persoon of afhankelijk zijn van rituelen vanuit religie en cultuur. Door de gevoeligheid van het onderwerp is het moeilijk in te schatten wat de beste handelwijze is. Zeker ook omdat iedereen een verlies op zijn eigen manier verwerkt.

Maar wat moet er dan precies gebeuren? Door wie, maar ook voor wie? Dit document biedt daar een handleiding voor, met als belangrijkste redenen:

Snel en zorgvuldig kunnen handelen.

Na een overlijden is er vaak weinig tijd voor overleg, dus in dit draaiboek nemen we afspraken op die meteen uitgevoerd kunnen worden zonder voorafgaand overleg.

Zo veel mogelijk rationeel handelen.

Een overlijden brengt emoties met zich mee. Een handleiding geeft dan houvast om onder emotionele omstandigheden zo goed mogelijk te handelen zonder dat acties overdreven of vergeten worden.

Niet opnieuw het wiel uitvinden.

Een overlijden komt helaas regelmatig voor. Dit document zorgt er voor dat het bestuur/griffie niet elke keer alles opnieuw hoeft te bedenken. (Standaardiseren zodat maatwerk geleverd kan worden).

Ofschoon getracht is met dit protocol een handleiding te hebben voor “hoe te handelen bij overlijden”, zullen er altijd uitzonderingen blijven bestaan. Niet alles kan van te voren uitgedacht en vastgelegd worden. Meer weten: www.verliesverwerken.nl en www.rouw.nl. In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld bij het overlijden van een persoon die dicht bij het personeel staat, kan een externe rouwbegeleider ingeschakeld worden.

1b. Korte samenvatting:

Hieronder staat kort samengevat wat de punten zijn bij het overlijden van een medewerker van de gemeente Scherpenzeel.

 • 1

  Zodra iemand in de organisatie hoort van het overlijden van een collega, direct aan het afdelingshoofd of diens vervanger melden, dit geldt ook voor het overlijden van een bestuurslid, raadslid, commissielid, en anderen genoemd in dit protocol. Direct melden aan de gemeentesecretaris, het college van burgemeester en wethouders en de griffier.

 • 2

  Het afdelingshoofd stelt direct de gemeentesecretaris en de beleidsmedewerker HR op de hoogte.

 • 3

  De rouwkaart zo snel als mogelijk verspreiden onder belanghebbenden. Voor het in werking treden van dit rouwprotocol is het overigens niet nodig om af te wachten tot een rouwkaart is ontvangen.

 • 4

  Volg de procedures van het lokale protocol. Per situatie is aangegeven welke stappen ondernomen moeten worden. Ook zijn voorbeelden voor de kennisgeving, de condoleancebrief en rouwadvertentie aangegeven.

 • 5

  Denk ook aan medewerkers op externe locaties en afwezige collega’s.

 • 6

  Stel één iemand binnen de gemeente aan als coördinator en als contactpersoon voor de nabestaanden.

1c. Leeswijzer

Dit rouwprotocol is verdeeld in verschillende hoofdstukken.

 • 1

  Inleiding “Waarom een rouwprotocol?”

 • 2

  De hoofdstukken 2 tot en met 11 zijn onderverdeeld in een algemene beschrijving per functionaris en de procedure in een schema.

 • 3

  De hoofdstukken 12 tot en met 14 geven diverse voorbeelden van kennisgevingen voor in en buiten de organisatie, condoleance brieven en rouwadvertentieteksten.

Dit protocol zal aan de hand van de praktijk zo nodig worden aangepast.

2 Overlijden bestuurder

Bij het overlijden van een bestuurder heeft de gemeentesecretaris een belangrijke taak. De gemeentesecretaris informeert het college van B&W, griffier en de beleidsmedewerker HR.

Daarna worden de medewerkers geïnformeerd over het overlijden. Ook zal er op intranet een bericht komen te staan.

Vervolgens kan de rouwadvertentie in een lokale krant en in overleg met de familie in een kracht naar keuze geplaatst worden en de condoleancebrief worden verzonden.

De gemeente zal bloemen of een krans verzorgen tijdens de condoleancebijeenkomst of de uitvaart. Wel is het verstandig na te gaan of de familie dit op prijs stelt. Ook zal een afvaardiging van de gemeente de bijeenkomst en uitvaart bijwonen.

Op de dag van de uitvaart hangt de vlag op het gemeentehuis halfstok en staat op de internetpagina van de gemeente een vermelding hierover.

Waar het op prijs gesteld wordt zal nazorg worden verleend aan de nabestaanden. Hierbij kan gedacht worden aan het aanbieden van hulp bij het invullen van bepaalde formulieren, in het kader van bijvoorbeeld nabestaandenpensioen, ANW enz. enz.

Procedure 2

Activiteit

Omschrijving

Actie

Paraaf

Aanspreekpunt

Algemene informatie

gemeentesecretaris

 

 

 

 

 

Ontvangst bericht

Rouwkaart dan wel ontvangst bericht digitaal verspreiden via bestuurs-secretariaat/griffie

bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

Informeren

Informeren van:

o gemeentesecretaris

o B&W

o griffie

o gemeenteraad

o Afdelingshoofd HR

o MT

o Interne collega’s

ontvanger van bericht gemeentesecretaris gemeentesecretaris griffier gemeentesecretaris gemeentesecretaris afdelingshoofden

 

 

 

 

 

Informatiebijeenkomsten(zie voorbeeld kennisgeving)

o Z.s.m. organiseren van een informatiebijeenkomst voor het personeel, voordat de advertenties in de krant staan en het “in memoriam” door de organisatie verspreid is.

o Gemeenteraad in kennis stellen van de bijeenkomst. Na deze bijeenkomst via interne mail en intranet een kennisgeving van overlijden en eventueel een “in memoriam” rondzenden (en deze ophangen in gebouw).

gemeentesecretaris i.s.m. bestuurssecretariaat en HR

griffier

gemeentesecretaris i.s.m. communicatie/bestuurs- secretariaat

 

 

 

 

 

Plaatsen van rouwadvertenties

Het plaatsen van een rouwadvertentie in de lokale krant en i.o.m. de familie een krant naar keuze namens:

o het college van B&W / gemeenteraad

o alle medewerkers

Opstellen tekst: communicatie/gemeente-secretaris/griffier

 

 

 

 

 

Condoleancebrief verzenden (zie voorbeeld)

Het verzenden van een condoleancebrief

gemeentesecretaris i.s.m. bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

Uitvaart

Bijwonen van de condoleance-bijeenkomsten en de uitvaart

a college van B&W

b gemeentesecretaris

c medewerkers/griffie

d raadsleden

 

 

 

 

 

Bloemen/krans

Als de familie dit op prijs stelt, kan er een (qua omvang & kosten) passend rouwboeket verzorgd worden bij de condoleancebijeenkomst en uitvaart. Kosten i.o.m directeur/secretaris. Tip: Google voor een tekst op het rouwlint.

bestuurssecretariaat zorgt voor twee arrangementen: namens B&W/ gemeenteraad en namens medewerkers

 

 

 

 

 

Vlag halfstok hangen op de dag van de uitvaart

Vlag halfstok hangen en een bericht op internetpagina gemeente plaatsen met de reden waarom de halfstok hangt.

Bode en bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

Nazorg

a op verzoek nabestaanden hulp bieden bij invullen formulieren;

b stopzetten bezoldiging, uitkering bij overlijden (indien van toepassing), informeren of rekening is geblokkeerd

c informeren over spaarloon- regeling etc.

gemeentesecretaris i.o.m. HR

 

 

 

 

 

Praktische Aandachtspunten

Bij het contact met de nabestaanden of met de vertegenwoordiger van de familie is een aantal vraagpunten van belang:

o Wie is het aanspreekpunt van de familie voor vragen?

o Wil de familie aanwezig zijn bij de algemene personeelsbijeenkomst? (Soms hebben de nabestaanden daar behoefte aan).

o Wenst de familie een spreker van de gemeente op de begrafenis/ crematie?

o Als je veel mensen op de begrafenis/crematie verwacht, geef dit dan door aan de familie.

Denk daarnaast ook aan het volgende:

o In overleg met de familie kan je ervoor zorgen dat er een condoleanceboek ligt tijdens de algemene personeelsbijeenkomst.

o Condoleanceboek in hal voor burgers

o Het bloemstuk. Vaak kan je bij een bloemist in een boek uitzoeken welke bloemstukken zij hebben.

 

 

 

 

3 Overlijden gemeentesecretaris, afdelingshoofd, (plv.)griffier

Bij het overlijden van een gemeentesecretaris, afdelingshoofd of (plv.)griffier heeft, afhankelijk van de situatie, de (plaatsvervangende) gemeentesecretaris samen met de burgemeester een belangrijke taak. Diegene informeert het college van B&W, gemeenteraad en HR.

Daarna worden de medewerkers geïnformeerd over het overlijden. Ook zal er een bericht op intranet komen te staan.

Vervolgens kan de rouwadvertentie in een lokale krant en in overleg met de familie in een kracht naar keuze geplaatst worden en de condoleancebrief worden verzonden.

De gemeente zal bloemen of een krans verzorgen tijdens de condoleancebijeenkomst en de uitvaart. Wel is het verstandig na te gaan of de familie dit op prijs stelt. Ook zal een afvaardiging van de gemeente de bijeenkomst en uitvaart bijwonen.

Op de dag van de uitvaart hangt de vlag op het gemeentehuis halfstok en staat op de internetpagina van de gemeente een vermelding hierover.

Waar nodig zal nazorg worden verleend aan de nabestaanden. Hierbij kan gedacht worden aan het aanbieden van hulp bij het invullen van bepaalde formulieren, bijvoorbeeld in het kader van bezoldiging.

Procedure 3

Activiteit

Omschrijving

Actie

Paraaf

Aanspreekpunt

Algemene informatie

(plv) gemeentesecretaris

 

 

 

 

 

Ontvangst bericht

Rouwkaart dan wel ontvangst- bericht digitaal verspreiden via bestuurssecretariaat/griffie

bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

Informeren

Informeren van:

o gemeentesecretaris

o B&W

o griffie

o gemeenteraad

o HR

o Interne collega’s + relaties

ontvanger van bericht gemeentesecretaris gemeentesecretaris griffier gemeentesecretaris afdelingshoofden

 

 

 

 

 

Informatiebijeenkomsten(zie voorbeeld kennisgeving)

o Zo spoedig mogelijk organiseren van een informatiebijeenkomst voor het personeel, voordat de advertenties in de krant staan en het “in memoriam” door de organisatie verspreid is.

o De gemeenteraad in kennis stellen van de bijeenkomst.

o Na deze bijeenkomst via interne mail en intranet een kennisgeving van overlijden met eventueel een “in memoriam” rondzenden (en deze ophangen in gebouw).

gemeentesecretaris i.s.m. bestuurssecretariaat en HR

griffier

gemeentesecretaris i.s.m. communicatie/bestuurs- secretariaat

 

 

 

 

 

Plaatsen van rouwadvertenties(zie voorbeeld rouwadvertentie)

Het plaatsen van een rouwadvertentie in de lokale krant en i.o.m. de familie een krant naar keuze namens:

o het college van B&W / gemeenteraad

o alle medewerkers

Opstellen tekst: communicatie/gemeente-secretaris/griffier

 

 

 

 

 

Condoleancebrief verzenden (zie voorbeeld condoleancebrief)

Het verzenden van een condoleancebrief

gemeentesecretaris i.o.m. bestuurssecretariaat/griffie

 

 

 

 

 

Bloemen/krans

Als de familie dit op prijs stelt, kan er een (qua omvang & kosten) passend rouwboeket verzorgd worden bij de condoleancebijeenkomst en uitvaart. Kosten i.o.m directeur/secretaris. Tip: Google voor een tekst op het rouwlint.

bestuurssecretariaat zorgt voor twee arrangementen: namens B&W/gemeente-raad en namens medewerkers.

 

 

 

 

 

Uitvaart

Bijwonen van de condoleance-bijeenkomsten en de uitvaart

a college van B&W

b gemeentesecretaris

c medewerkers/griffie

d raadsleden

 

 

 

 

 

Vlag halfstok hangen op de dag van de uitvaart

Vlag halfstok hangen en een bericht op internetpagina gemeente plaatsen met de reden waarom de halfstok hangt.

Bode en bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

Nazorg

a op verzoek nabestaanden hulp bieden bij invullen formulieren;

b stopzetten bezoldiging, uitkering bij overlijden (indien van toepassing), informeren of rekening is geblokkeerd

c informeren over spaarloon- regeling etc.

gemeentesecretaris i.o.m. HR

 

 

 

 

 

Praktische Aandachtspunten

Bij het contact met de nabestaanden of met de vertegenwoordiger van de familie is een aantal vraagpunten van belang:

o Wie is het aanspreekpunt van de familie voor vragen?

o Wil de familie aanwezig zijn bij de algemene personeelsbijeenkomst? (Soms hebben de nabestaanden daar behoefte aan).

o Wenst de familie een spreker van de gemeente op de begrafenis/ crematie?

o Als je veel mensen op de begrafenis/crematie verwacht, geef dit dan door aan de familie.

Denk daarnaast ook aan het volgende:

o In overleg met de familie kan je ervoor zorgen dat er een condoleanceboek ligt tijdens de algemene personeelsbijeenkomst.

o Condoleanceboek in hal voor burgers

o Stilteplek/condoleanceplek bij bureau medewerker

o Na de bijeenkomst(en) is het goed om met de afdeling samen een kop koffie/thee te drinken.

o Het bloemstuk. Vaak kan je bij een bloemist in een boek uitzoeken welke bloemstukken zij hebben.

 

 

 

 

4 Overlijden medewerker

Er wordt vanuit gegaan dat de mededeling van het overlijden van de medewerker via het afdelingshoofd/griffier in de organisatie terecht komt.

Het is dan de taak van de het afdelingshoofd/de griffier om eerst de gemeentesecretaris het college van B&W, gemeenteraad en HR op de hoogte te stellen.

Daarna worden de medewerkers geïnformeerd over het overlijden. Ook zal er op intranet een bericht komen te staan.

Vervolgens kan de rouwadvertentie in een lokale krant en in overleg met de familie in een kracht naar keuze geplaatst worden en de condoleancebrief worden verzonden.

De gemeente zal bloemen of een krans verzorgen tijdens de condoleancebijeenkomst en de uitvaart. Wel is het verstandig na te gaan of de familie dit op prijs stelt. Ook zal een afvaardiging van de gemeente (waaronder de gemeentesecretaris) de bijeenkomst en uitvaart bijwonen.

Op de dag van de uitvaart hangt de vlag op het gemeentehuis halfstok en staat op de internetpagina van de gemeente een vermelding hierover.

Waar nodig zal nazorg worden verleend aan de nabestaanden. Hierbij kan gedacht worden aan hulp aanbieden bij het invullen van bepaalde formulieren, bijvoorbeeld in het kader van bezoldiging.

Procedure 4

Activiteit

Omschrijving

Actie

Paraaf

Aanspreekpunt

Algemene informatie

afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Ontvangst bericht

Rouwkaart dan wel ontvangst bericht digitaal verspreiden via bestuurssecretariaat/griffie

bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

Informeren

Informeren van:

o gemeentesecretaris

o B&W

o griffie

o gemeenteraad

o HR

o Interne collega’s + relaties/ klanten

ontvanger van bericht gemeentesecretaris gemeentesecretaris griffier gemeentesecretaris afdelingshoofden

 

 

 

 

 

Informatiebijeenkomsten(zie voorbeeld kennisgeving)

o Onmiddellijk informeren van alle collega’s, voordat de advertenties in de krant staan en het “in memoriam” door de organisatie verspreid is.

o Na deze bijeenkomst via interne mail en intranet een kennisgeving van overlijden met eventueel een “in memoriam” rondzenden (en ophangen in het gebouw).

o De dag na het overlijden wordt het personeel bijeengeroepen door de afdelingshoofd die kort bij de gebeurtenis zal stilstaan. Indien het een buitendienstmedewerker betreft vindt de bijeenkomst plaats bij de buitendienst. Indien het een griffie-medewerker betreft zal de raad worden uitgenodigd.

afdelingshoofd i.s.m. bestuurssecretariaat

afdelingshoofd i.s.m. communicatie/bestuurs-secretariaat

afdelingshoofd i.s.m. bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

Plaatsen van rouwadvertenties(zie voorbeeld rouwadvertentie)

Het plaatsen van een rouwadvertentie in de lokale krant en i.o.m. de familie een krant naar keuze namens:

o het college van B&W + personeel

o team

Opstellen tekst: afdelingshoofd i.o.m. communicatie/gemeente-secretaris Procedureel: HR i.s.m. communicatie

 

 

 

 

 

Condoleancebrief verzenden (zie voorbeeld condoleancebrief)

Het verzenden van een condoleancebrief

afdelingshoofd i.s.m. bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

Kennisgeving aan gemeenteraad

Het college stuurt zo spoedig mogelijk een kennisgeving aan de gemeenteraad

bestuurssecretariaat Opstellen tekst: communicatie/gemeente-secretaris

 

 

 

 

 

Bloemen/krans

Als de familie dit op prijs stelt, kan er een (qua omvang & kosten) passend rouwboeket verzorgd worden bij de condoleancebijeenkomst en uitvaart. Kosten i.o.m directeur/secretaris. Tip: Google voor een tekst op het rouwlint.

afdelingshoofd zorgt voor twee arrangementen: namens B&W + personeel en namens team. Krans namens collega’s laten uitzoeken door directe collega’s

 

 

 

 

 

Uitvaart

Bijwonen van de condoleance-bijeenkomsten en de uitvaart

a afvaardiging college

b gemeentesecretaris

c afdelingshoofd

d alle collega’s

 

 

 

 

 

Vlag halfstok hangen op de dag van de uitvaart

Vlag halfstok hangen en een bericht op internetpagina gemeente plaatsen met de reden waarom de halfstok hangt.

Bode en bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

Nazorg

a nabestaanden op verzoek hulp bieden bij invullen formulieren;

b stopzetten bezoldiging, uitkering van bezoldiging van 3 maanden (indien van toepassing), en informeren of rekening is geblokkeerd

c informeren over spaarloon- regeling etc.

HR i.s.m. afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Praktische Aandachtspunten

Bij het contact met nabestaanden/vertegenwoordiger familie is een aantal vraagpunten van belang:

o Wie is het aanspreekpunt van de familie voor vragen?Wie is het aanspreekpunt van de familie voor vragen?

o Wil de familie aanwezig zijn bij de algemene personeelsbijeenkomst? (Soms hebben de nabestaanden daar behoefte aan).

o Wenst de familie een spreker van de gemeente op de begrafenis/ crematie?

o Als je veel collega’s op de begrafenis/crematie verwacht, geef dit dan door aan de familie.

Denk daarnaast ook aan het volgende:

o In overleg met de familie kan je ervoor zorgen dat er een condoleanceboek ligt tijdens de algemene personeelsbijeenkomst.

o Condoleanceboek in hal voor burgers

o Stilteplek/condoleanceplek bij bureau medewerker

o Na de bijeenkomst(en) is het goed om met de afdeling samen een kop koffie/thee te drinken.

o Het bloemstuk. Vaak kan je bij een bloemist in een boek uitzoeken welke bloemstukken zij hebben.

5 Overlijden partner, kind, (schoon)ouder van een medewerker

Partner/kind

Als een partner/kind van een medewerker komt te overlijden zal het afdelingshoofd/ griffier dit doorgeven aan de gemeentesecretaris. Deze zal het college van B&W en de beleidsmedewerker HR inlichten. Het afdelingshoofd zal de directe collega’s informeren. Uiteraard alles in overleg met de betrokkene.

Het afdelingshoofd zal zorg dragen voor een condoleancebrief. Ook kunnen er namens de gemeente bloemen of een krans verzorgd worden tijdens de uitvaart of condoleancebijeenkomst.

Collega’s en het afdelingshoofd krijgen de gelegenheid voor het bijwonen van de condoleancebijeenkomst en/of de uitvaart. De gemeentesecretaris zal hier ook bij aanwezig zijn.

Waar nodig zal nazorg worden verleend aan de medewerker. Hierbij kan gedacht worden aan het aanbieden van hulp bij het invullen van bepaalde formulieren. Verder is ook de opvang van de getroffen medewerker van belang waardoor hij/zij de ruimte krijgt om te rouwen zonder het contact met het werk te verliezen. Informeer naar de behoefte aan wel of geen contact met andere collega’s en/of doorverwijzing naar bedrijfsmaatschappelijk werk of bedrijfsarts. Bespreek de mogelijkheid om eventueel extra vrije tijd/verlof op te nemen en het takenpakket en/of arbeidstijd tijdelijk aan te passen. Maak afspraken om regelmatig contact te houden. Gemaakte afspraken worden naar behoefte bijgesteld tot de werknemer weer volledig in het arbeidsproces kan functioneren.

(schoon)Ouders

Als (schoon)ouders van medewerkers overlijden komt er van de afdeling een blijk van condoleance. Dit kan een kaart zijn of aanwezig zijn bij condoleance. Als de gemeente een rouwkaart krijgt gaat het afdelingshoofd naar de condoleance.

Procedure 5a (partner en kind)

Activiteit

Omschrijving

Actie

Paraaf

Ontvangst bericht

Rouwkaart dan wel ontvangst bericht digitaal verspreiden via bestuurssecretariaat/griffie

bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

Informeren

In overleg met betrokken medewerker informeren van:

o gemeentesecretaris

o B&W

o HR

o Directe collega’s (afdeling)

o Alle collega’s via intranet

o Griffie/gemeenteraad

o Relaties

afdelingshoofdgemeentesecretaris gemeentesecretaris afdelingshoofd afdelingshoofdgemeentesecretaris/griffier afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Condoleancebrief verzenden (zie voorbeeld condoleancebrief)

Het verzenden van een condoleancebrief

afdelingshoofd i.s.m. bestuurssecretariaat/HR

 

 

 

 

 

facultatiefBloemen/krans

Als de familie dit op prijs stelt, kan er een (qua omvang & kosten) passend rouwboeket verzorgd worden bij de condoleancebijeenkomst en uitvaart. Kosten i.o.m directeur/ secretaris. Tip: Google voor een tekst op het rouwlint.

afdelingshoofd zorgt voor één arrangement namens B&W en collega’s.

 

 

 

 

 

facultatiefUitvaart

In overleg met betrokken medewerker bijwonen van de condoleancebijeenkomst en/of de uitvaart

a afdelingshoofd

b collega’s

 

 

 

 

 

Nazorg

Informeren of er hulp nodig is bij het invullen van formulieren. Tevens ruimte bieden om te rouwen zonder het contact met het werk te verliezen. Informeer of er wel/geen behoefte is aan contact met andere collega’s. Eventueel doorverwijzen naar bedrijfsarts. Wellicht extra vrije tijd/verlof op laten nemen, takenpakket en/of arbeidstijd tijdelijk aanpassen.

HR i.s.m. afd. hoofd

 

 

 

 

 

Praktische Aandachtspunten

Bij het contact met de medewerker is een aantal vraagpunten van belang:

o Wie is het aanspreekpunt van de familie?

o Als je veel collega’s op de begrafenis/crematie verwacht, geef dit dan door.

Procedure 5b ((schoon)ouder)

Activiteit

Omschrijving

Actie

Paraaf

Aanspreekpunt

Algemene informatie

afdelingshoofd

 

Ontvangst bericht

Rouwkaart dan wel ontvangst bericht digitaal verspreiden via bestuurssecretariaat/griffie

bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

Condoleancebrief verzenden (zie voorbeeld condoleancebrief)

Het verzenden van een condoleancebrief

afdelingshoofd i.s.m. bestuurssecretariaat/HR

 

 

 

 

 

Praktische aandachtspunten

Als de gemeente een rouwkaart krijgt van het overlijden van (schoon)ouders van de medewerker, dan gaat het afdelingshoofd naar de condoleance.

6 Overlijden voormalig bestuurder, -gemeentesecretaris of -griffier

De ontvanger van het bericht van het overlijden licht de gemeentesecretaris hierover in. De gemeentesecretaris licht het college van B&W, griffier en HR in.

Er wordt op intranet een kennisgeving van het overlijden geplaatst. Deze wordt ook opgehangen bij de koffieautomaten.

Als de familie instemt wordt een rouwadvertentie geplaatst in een krant naar keuze van de familie en er wordt ook namens de gemeente een condoleancebrief gestuurd naar de nabestaanden.

Er kunnen namens de gemeente bloemen of een krans verzorgd worden tijdens de uitvaart of condoleancebijeenkomst.

Het college van B&W, het afdelingshoofd en andere collega’s krijgen de mogelijkheid om de condoleancebijeenkomst en de uitvaart bij te wonen.

Procedure 6

Activiteit

Omschrijving

Actie

Paraaf

Aanspreekpunt

Algemene informatie

gemeentesecretaris

 

Ontvangst bericht

Rouwkaart dan wel ontvangst bericht digitaal verspreiden via bestuurssecretariaat/griffie

bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

Informeren

Informeren van:

o gemeentesecretaris

o B&W

o HR

o Gemeenteraad

o eventueel medewerkers

ontvanger van berichtgemeentesecretaris gemeentesecretaris Griffier gemeentesecretaris

 

 

 

 

 

Bekend maken

Via intranet een kennisgeving van overlijden met eventueel een “in memoriam” rondzenden (en deze tevens ophangen in het gebouw).

bestuurssecretariaat i.s.m. gemeente-secretaris

 

 

 

 

 

Plaatsen van rouwadvertenties (zie voorbeeld rouwadvertentie)

Na instemming familie een rouwadvertentie plaatsen in een krant naar keuze van familie namens:

o het college van B&W

o alle medewerkers

Opstellen tekst: communicatie/gemeente-secretaris

 

 

 

 

 

Condoleancebrief verzenden (zie voorbeeld condoleancebrief)

Het verzenden van een condoleancebrief

gemeentesecretaris i.s.m. bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

facultatief Bloemen/krans

Als de familie dit op prijs stelt, kan er een (qua omvang & kosten) passend rouwboeket verzorgd worden bij de condoleancebijeenkomst en uitvaart. Kosten i.o.m directeur/ secretaris. Tip: Google voor een tekst op het rouwlint.

gemeentesecretaris i.s.m. bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

facultatief Uitvaart

Bijwonen van de condoleance-bijeenkomsten en de uitvaart

B&W gemeentesecretaris medewerkers raadsleden

 

7 Overlijden voormalig medewerker of - afdelingshoofd

De ontvanger van het bericht van het overlijden licht de gemeentesecretaris hierover in. De gemeentesecretaris licht het college van B.& W, griffier en HR in.

Er wordt op intranet een kennisgeving van het overlijden geplaatst. Deze wordt ook opgehangen in het gebouw.

Ook wordt er namens de gemeente een condoleancebrief gestuurd naar de nabestaanden.

Facultatief:

Als de familie instemt wordt een rouwadvertentie geplaatst in een krant naar keuze van de familie en er wordt ook namens de gemeente een condoleancebrief gestuurd naar de nabestaanden. Ook kan er besloten worden bloemen of een krans te verzorgen tijdens de condoleancebijeenkomst en uitvaart. Collega’s krijgen de mogelijkheid om naar de uitvaart te gaan.

Procedure 7

Activiteit

Omschrijving

Actie

Paraaf

Aanspreekpunt

Algemene informatie

gemeentesecretaris en/of afdelingshoofd

 

Ontvangst bericht

Rouwkaart dan wel ontvangst bericht digitaal verspreiden via bestuurssecretariaat/griffie

bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

Informeren

Informeren van:

o gemeentesecretaris en/of vroegere leidinggevende

o B&W

o HR

o griffier

o eerdere directe collega’s

ontvanger van berichtgemeentesecretaris gemeentesecretarisgemeentesecretaris afdelingshoofd

 

 

 

 

 

Bekend maken

Via intranet een kennisgeving van overlijden met eventueel een “in memoriam” rondzenden (en deze tevens ophangen in het gebouw).

bestuurssecretariaat i.s.m. vroegere leidinggevende of gemeentesecretaris

 

 

 

 

 

Facultatief Plaatsen van rouwadvertenties (zie voorbeeld rouwadvertentie)

Na instemming familie een rouwadvertentie plaatsen in een krant naar keuze van familie namens:

o het college van B&W

o alle medewerkers

Opstellen tekst: communicatie/gemeente-secretaris

 

 

 

 

 

Condoleancebrief verzenden (zie voorbeeld condoleancebrief)

Het verzenden van een condoleancebrief

bestuurssecretariaat i.s.m. vroegere leidinggevende of gemeentesecretaris

 

 

 

 

 

facultatief Bloemen/krans

Als de familie dit op prijs stelt, kan er een (qua omvang & kosten) passend rouwboeket verzorgd worden bij de condoleancebijeenkomst en uitvaart. Kosten i.o.m directeur/ secretaris. Tip: Google voor een tekst op het rouwlint.

bestuurssecretariaat i.s.m. gemeentesecretaris

 

 

 

 

 

facultatief Uitvaart

Bijwonen van de condoleance-bijeenkomsten en de uitvaart

afdelingshoofd en/of collega’s

 

8 Overlijden raadslid

Bij het overlijden van een raadslid heeft de griffier een belangrijke taak. De griffier informeert het college van B&W, gemeentesecretaris, de gemeenteraad, commissieleden en HR.

Daarna worden de medewerkers via intranet geïnformeerd over het overlijden.

Als de familie instemt wordt een rouwadvertentie geplaatst in een krant naar keuze van de familie en er wordt ook namens de gemeente een condoleancebrief gestuurd naar de nabestaanden.

De gemeente zal bloemen of een krans verzorgen tijdens de condoleancebijeenkomst of de uitvaart. Wel is het verstandig na te gaan of de familie dit op prijs stelt. Ook zal een afvaardiging van de gemeente de bijeenkomst en uitvaart bijwonen.

Op de dag van de uitvaart hangt de vlag op het gemeentehuis halfstok en staat op de internetpagina van de gemeente een vermelding hierover.

Waar nodig zal nazorg worden verleend aan de nabestaanden. Hierbij kan gedacht worden aan hulp aanbieden bij het invullen van bepaalde formulieren, in het kader van bijvoorbeeld vergoedingen.

Procedure 8

Activiteit

Omschrijving

Actie

Paraaf

Aanspreekpunt

Algemene informatie

griffier

 

Ontvangst bericht

Rouwkaart dan wel ontvangst bericht digitaal verspreiden via bestuurssecretariaat/griffie

bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

Informeren

Informeren van:

o griffie

o gemeenteraad

o gemeentesecretaris

o B&W

o HR

ontvanger van berichtgriffier griffiergemeentesecretaris gemeentesecretaris

 

 

 

 

 

Informatiebijeen-komsten (zie voorbeeld kennisgeving)

o Al naar gelang de behoefte z.s.m. organiseren van een informatiebijeenkomst voor alle raads- en collegeleden, voordat de advertenties in de krant staan.

o Na deze bijeenkomst via intranet een kennisgeving van overlijden met eventueel een “in memoriam” rondzenden (en ophangen in het gebouw).

o griffie i.s.m. bestuurs-secretariaat

o gemeentesecretaris/griffier i.s.m. Communicatie/ bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

Plaatsen van rouwadvertenties (zie voorbeeld rouwadvertentie)

Na instemming familie een rouwadvertentie plaatsen in een krant naar keuze van familie namens:

o de gemeenteraad en

o het college van B&W

De raadsgriffier overlegt met de fractievoorzitters of fracties een gezamenlijke advertentie willen plaatsen

Opstellen tekst: communicatie/griffie/ gemeentesecretarisgriffier

 

 

 

 

 

Condoleancebrief verzenden (zie voorbeeld condoleancebrief)

Het verzenden van een condoleancebrief

griffier/gemeentesecretaris i.o.m. bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

Bloemen/krans

Als de familie dit op prijs stelt, kan er een (qua omvang & kosten) passend rouwboeket verzorgd worden bij de condoleancebijeenkomst en uitvaart. Kosten i.o.m directeur/ secretaris. Tip: Google voor een tekst op het rouwlint.

bestuurssecretariaat zorgt voor twee arrangementen namens raad en B&W .

 

 

 

 

 

Uitvaart

Bijwonen van de condoleance-bijeenkomsten en de uitvaart

a gemeenteraad

b college van B&W

c fracties politieke partijen

d MT (voor zover betrokken)

 

 

 

 

 

Vlag halfstok hangen op de dag van de uitvaart

Vlag halfstok hangen en een bericht op internetpagina gemeente plaatsen met de reden waarom de halfstok hangt.

Bode en bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

Nazorg

a op verzoek nabestaanden hulp bieden bij invullen formulieren;

b stopzetten vergoeding, uitkering bij overlijden (indien van toepassing), informeren of rekening is geblokkeerd

griffie i.o.m. HR

 

 

 

 

 

In Memoriam in de raad

De voorzitter van de raad herdenkt het overleden raadslid in een toespraak in de eerstvolgende raadsvergadering na het overlijden en last een moment van stilte in. De voorzitter verzoekt de raad en overige aanwezigen staande één minuut stilte in acht te nemen.

Aanleveren van informatie voor toespraak door griffie aan voorzitter en bestuurssecretariaat Griffie gaat na of hier nabestaanden bij aanwezig willen zijn.

 

 

 

 

 

Praktische aandachtspunten

Bij het contact met de nabestaanden of met de vertegenwoordiger van de familie is een aantal vraagpunten van belang:

o Wie is het aanspreekpunt van de familie voor vragen?

o Wil de familie aanwezig zijn bij de algemene bijeenkomst? (Soms hebben de nabestaanden daar behoefte aan).

o Wenst de familie een spreker v/d gemeente op begrafenis/crematie?

o Als je veel mensen op de begrafenis/crematie verwacht, geef dit dan door aan de familie.

Denk daarnaast ook aan het volgende:

o In overleg met de familie kan je ervoor zorgen dat er een condoleanceboek ligt tijdens de algemene bijeenkomst.

o Condoleanceboek in hal voor burgers

o Het bloemstuk. Vaak kan je bij een bloemist in een boek uitzoeken welke bloemstukken zij hebben.

In de week van overlijden vindt er geen raadsvergadering plaats.

9 Overlijden commissielid niet zijnde raadslid

Bij het overlijden van een commissielid heeft de griffier een belangrijke taak. De griffier informeert het college van B&W, gemeentesecretaris, de gemeenteraad, commissieleden en HR.

Daarna worden de medewerkers via intranet geïnformeerd over het overlijden.

Als de familie instemt wordt een rouwadvertentie geplaatst in een krant naar keuze van de familie en er wordt ook namens de gemeente een condoleancebrief gestuurd naar de nabestaanden.

De gemeente zal bloemen of een krans verzorgen tijdens de condoleancebijeenkomst of de uitvaart. Wel is het verstandig na te gaan of de familie dit op prijs stelt. Ook zal een afvaardiging van de gemeente de bijeenkomst en uitvaart bijwonen.

Waar nodig zal nazorg worden verleend aan de nabestaanden. Hierbij kan gedacht worden aan hulp aanbieden bij het invullen van bepaalde formulieren, in het kader van bijvoorbeeld vergoedingen.

Procedure 9

Activiteit

Omschrijving

Actie

Paraaf

Aanspreekpunt

Algemene informatie

griffier

 

Ontvangst bericht

Rouwkaart dan wel ontvangst bericht digitaal verspreiden via bestuurssecretariaat/griffie

bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

Informeren

Informeren van:

o griffie

o gemeenteraad

o gemeentesecretaris

o B&W

o HR

ontvanger van berichtgriffier griffiergemeentesecretaris gemeentesecretaris

 

 

 

 

 

Informatiebijeen-komsten (zie voorbeeld kennisgeving)

o Al naar gelang van de behoefte zo spoedig mogelijk organiseren van een informatiebijeenkomst voor alle raads- commissie- en collegeleden, voordat de advertenties in de krant staan.

o Na deze bijeenkomst via intranet een kennisgeving van overlijden met eventueel een “in memoriam” rondzenden (en ophangen in het gebouw).

o griffie i.s.m. bestuurs-secretariaat

o gemeentesecretaris/griffier i.s.m. Communicatie/ bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

Plaatsen van rouwadvertenties (zie voorbeeld rouwadvertentie)

Na instemming familie een rouwadvertentie plaatsen in een krant naar keuze van familie namens:

o de gemeenteraad en

o het college van B&W

De raadsgriffier overlegt met de fractievoorzitters of fracties een gezamenlijke advertentie willen plaatsen

Opstellen tekst: communicatie/griffie/ gemeentesecretarisgriffier

 

 

 

 

 

Condoleancebrief verzenden (zie voorbeeld condoleancebrief)

Het verzenden van een condoleancebrief

griffier/gemeentesecretaris i.o.m. bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

Bloemen/krans

Als de familie dit op prijs stelt, kan er een (qua omvang & kosten) passend rouwboeket verzorgd worden bij de condoleancebijeenkomst en uitvaart. Kosten i.o.m directeur/ secretaris. Tip: Google voor een tekst op het rouwlint.

bestuurssecretariaat zorgt voor twee arrangementen namens raad en B&W .

 

 

 

 

 

Uitvaart

Bijwonen van de condoleance-bijeenkomsten en de uitvaart

a gemeenteraad

b college van B&W

c fracties politieke partijen

d MT (voor zover betrokken)

 

 

 

 

 

Nazorg

a op verzoek nabestaanden hulp bieden bij invullen formulieren;

b stopzetten vergoeding, uitkering bij overlijden (indien van toepassing), informeren of rekening is geblokkeerd

griffie i.o.m. HR

 

 

 

 

 

In Memoriam in de raad

De voorzitter van de commissie herdenkt het overleden commissielid in een toespraak in de eerstvolgende commissie-vergadering na het overlijden en last een moment van stilte in. De voorzitter verzoekt de commissieleden en overige aanwezigen staande één minuut stilte in acht te nemen.

aanleveren van informatie voor toespraak door griffie aan voorzitter en bestuurssecretariaatgriffie informeert of nabestaanden hierbij aanwezig willen zijn.

 

 

 

 

 

Praktische aandachtspunten

Bij het contact met de nabestaanden of met de vertegenwoordiger van de familie is een aantal vraagpunten van belang:

o Wie is het aanspreekpunt van de familie voor vragen?

o Wil de familie aanwezig zijn bij de algemene bijeenkomst? (Soms hebben de nabestaanden daar behoefte aan).

o Wenst de familie een spreker v/d gemeente op begrafenis/crematie?

o Als je veel mensen op de begrafenis/crematie verwacht, geef dit dan door aan de familie.

Denk daarnaast ook aan het volgende:

o In overleg met de familie kan je ervoor zorgen dat er een condoleanceboek ligt tijdens de algemene bijeenkomst.

o Het bloemstuk. Vaak kan je bij een bloemist in een boek uitzoeken welke bloemstukken zij hebben.

In de week van overlijden vindt er geen commissievergadering plaats.

10 Overlijden voormalig raadslid

Bij het overlijden van een voormalig raadslid heeft de griffier een belangrijke taak. De griffier informeert het college van B&W, gemeentesecretaris, de gemeenteraad, commissieleden en HR.

Daarna worden de medewerkers via intranet geïnformeerd over het overlijden.

Als de familie instemt wordt een rouwadvertentie geplaatst in een krant naar keuze van de familie en er wordt ook namens de gemeente een condoleancebrief gestuurd naar de nabestaanden.

Te allen tijde wordt er een condoleancebrief verzonden.

Indien gewenst door de nabestaanden zal een afvaardiging van de gemeente de uitvaart bijwonen.

Procedure 10

Activiteit

Omschrijving

Actie

Paraaf

Aanspreekpunt

Algemene informatie

griffier

 

Ontvangst bericht

Rouwkaart dan wel ontvangst bericht digitaal verspreiden via bestuurssecretariaat/griffie

bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

Informeren

Informeren van:

o griffie

o gemeenteraad

o gemeentesecretaris

o B&W

o HR

ontvanger van berichtgriffier griffiergemeentesecretaris gemeentesecretaris

 

 

 

 

 

FacultatiefPlaatsen van rouwadvertenties (zie voorbeeld rouwadvertentie)

Na instemming familie een rouwadvertentie plaatsen in een krant naar keuze van familie namens:

o de gemeenteraad en

o het college van B&W

Opstellen tekst: communicatie/griffie/ gemeentesecretaris

 

 

 

 

 

Condoleancebrief verzenden (zie voorbeeld condoleancebrief)

Het verzenden van een condoleancebrief

griffier/gemeentesecretaris i.o.m. bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

FacultatiefBloemen/krans

Als de familie dit op prijs stelt, kan er een (qua omvang & kosten) passend rouwboeket verzorgd worden bij de condoleancebijeenkomst en uitvaart. Kosten i.o.m directeur/ secretaris. Tip: Google voor een tekst op het rouwlint.

griffie i.s.m. bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

FacultatiefUitvaart

Indien gewenst door de nabestaanden bijwonen van de uitvaart door een afvaardiging van het college & gemeenteraad

a gemeenteraad

b college van B&W

 

 

 

 

 

Praktische aandachtspunten

Bij het contact met de nabestaanden / vertegenwoordiger familie is het van belang wie het aanspreekpunt is.

11 Overlijden partner, kind van raads- of commissielid

Als een partner of kind van een raadslid/commissielid komt te overlijden zal de griffier dit doorgeven aan de gemeentesecretaris. Deze zal het college van B&W, communicatie, bestuurssecretariaat en HR.

De griffie (i.s.m. gemeentesecretaris) zal zorg dragen voor een condoleancebrief.

Indien gewenst door de familie/nabestaanden woont een afvaardiging vanuit de gemeente de uitvaart bij.

Procedure 11

Activiteit

Omschrijving

Actie

Paraaf

Ontvangst bericht

Rouwkaart dan wel ontvangst bericht digitaal verspreiden via bestuurssecretariaat/griffie

bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

Informeren

Informeren van:

o griffie

o gemeenteraad

o gemeentesecretaris

o B&W

ontvanger van berichtgriffier griffiergemeentesecretaris

 

 

 

 

 

Condoleancebrief verzenden (zie voorbeeld condoleancebrief)

Het verzenden van een condoleancebrief

griffier/gemeentesecretaris i.o.m. bestuurssecretariaat

 

 

 

 

 

FacultatiefUitvaart

Indien gewenst door de nabestaanden bijwonen van de uitvaart door een afvaardiging van het college en gemeenteraad

a gemeenteraad

b college van B&W

 

 

 

 

 

Praktische aandachtspunten

Bij het contact met de nabestaanden/vertegenwoordiger familie is het van belang te vragen wie het aanspreekpunt is.

Klik hier voor de voorbeeld kennisgeving van overlijden bestuurder, gemeentesecretaris, griffier, afdelingshoofd, medewerker of collega.

Klik hier voor de voorbeeld kennisgeving van overlijden van voormalig bestuurder, -gemeentesecretaris, -griffier, -afdelingshoofd, -medewerker of -collega.

Klik hier voor de voorbeeld kennisgeving van overlijden (voormalig) raads- of commissielid.

Klik hier voor de voorbeeld condeleancebrieven.

Klik hier voor de voorbeeld rouwadvertenties.