Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2007
CiteertitelVerordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 96
 2. Gemeentewet, art. 97
 3. Gemeentewet, art. 98
 4. Gemeentewet, art. 99
 5. Gemeentewet, art. 149
 6. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201101-04-2011intrekking

17-03-2011

Onbekend.

11-III-14
01-01-200701-04-2011nieuwe regeling

29-03-2007

Scherpenzeelse Krant d.d. 9-4-2007

presidium gemeenteraad van 13 maart 2007

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2007

De raad van de gemeente Scherpenzeel,

 

gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 4 september 2007,

 

gelet op artikel 96 tot en met 99 en 149 van de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden,

 

besluit

 

1.vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING GELDELIJKE VOORZIENINGEN COMMISSIELEDEN 2007

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  commissie: een commissie als genoemd in een van de bij deze verordening behorende bijlage;

 • b.

  Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 244, nadien gewijzigd tot uitvoering van artikel 95 en 96 van de Gemeentewet;

 • c.

  Reisbesluit binnenland: het Koninklijk Besluit van 1 maart 2003, Stb. 144;

 • d.

  Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993, nr. AB93/U280, Stcrt. 56;

 • e.

  Verplaatsingskostenbesluit 1989: het Koninklijk Besluit van 6 oktober 1989, Stb. 424.

Artikel 2 Vergoeding voor werkzaamheden

De leden van een commissie ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie een vergoeding als aangegeven in de bij deze verordening behorende bijlage, tenzij zij raadslid zijn of ambtenaar die als zodanig lid is van een commissie.

Artikel 3 Toekenning

Toekenning van een vergoeding aan leden van nieuw ingestelde commissies geschiedt door vermelding van deze commissies op de bij deze verordening behorende bijlage.

Artikel 4 Reis- en verblijfkosten

 

Artikel 4 Reis- en verblijfkosten

De leden van een commissie, die geen raadslid zijn of ambtenaar die als zodanig lid is van de commissie, ontvangen voor het bezoeken van commissievergaderingen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten, gemaakt in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente, die wordt vastgesteld overeenkomstig de regels voor de vergoeding die een rijksambtenaar ingevolge het Reisbesluit Binnenland en de daarop gebaseerde beschikkingen, bij de betreffende beschikking ingedeeld in de hoogste categorie, voor dienstreizen ontvangt.

Artikel 5 Gebruik computer en internet

Voor de kosten van een ADSL-abonnement, alsmede de kosten voor papier, inktcartridges en virusscanner e.d. ten behoeve van de uitoefening van het commissielidmaatschap, wordt een maandelijkse, vaste, bruto vergoeding verstrekt van € 49,-.

Artikel 6 Betaling

 • 1.

  De in artikel 2 van deze verordening bedoelde vergoeding wordt na afloop van elk kalenderjaar aan de rechthebbende uitbetaald. De in artikel 5 bedoelde vergoeding wordt maandelijks aan de rechthebbende uitbetaald.

 • 2.

  De vergoeding bedoeld in artikel 4 van deze verordening wordt op declaratiebasis betaalbaar gesteld.

   

Artikel 7 Intrekking oude regeling en inwerkingtreding nieuwe regeling

 • 1.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2007.

 • 2.

  De Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2007 wordt per 1 januari 2007 ingetrokken.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2007.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 29 maart 2007.

E.Hoogstraten J.J.H. Colijn-de Raat

griffier voorzitter

Toelichting

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 2 vergoeding voor de werkzaamheden

In het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is geregeld dat commissieleden voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen. De hoogte van de vergoeding wordt bij gemeentelijke verordening bepaald. Wel is in het Rechtspositiebesluit het maximale bedrag van de vergoeding voor de werkzaamheden aangegeven. In artikel 2 is de hoogte van de vergoeding bepaald op het maximale bedrag. Het bedrag van de vergoeding voor de werkzaamheden is geïndexeerd. Het wordt jaarlijks per 1 januari herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid voor volwassenen, inclusief bijzondere beloningen. Hiervoor is in de gemeente geen nadere besluitvorming nodig omdat het bedrag van de vergoeding is gekoppeld aan het maximumbedrag dat de minister van BZK jaarlijks bijstelt. Op grond van het bepaalde in de artikelen 3 en 4 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden kan de raad besluiten dat voor alle leden tot ten hoogste 20% naar beneden wordt afgeweken van de door de minister vastgestelde maximumbedragen. De raad kan bovendien besluiten ten hoogste 20% van de (eventueel verlaagde) raadsvergoeding als presentiegeld uit te betalen.

De raadsvergoeding wordt aangepast bij indeling in een hogere gemeenteklasse of bij overgang naar een andere klasse bij stijging of daling van het inwonertal.

Bijlage

bij de verordening geldelijke voorzieningen commissieleden;

De raad van de gemeente Scherpenzeel, bijeen in zijn vergadering van

 

gelezen het voorstel van het presidium van 4 september 2007

 

gelet op de Gemeentewet en de Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden;

 

besluit:

 

 • 1.

  dat aan de leden van de raadscommissies een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen wordt toegekend die 100% bedraagt van het bedrag, vermeld in de bij het rechtspositiebesluit behorende tabel IV, zoals dat bedrag elk jaar door de Minister van Binnenlandse Zaken is of wordt vastgesteld:

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 maart 2007.

 

E.Hoogstraten J.J.H. Colijn-de Raat

 

griffier voorzitter