Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Woonplaatsbesluit Scherpenzeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWoonplaatsbesluit Scherpenzeel
CiteertitelWoonplaatsbesluit Scherpenzeel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 108

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-2009nieuwe regeling

12-02-2009

Scherpenzeelse Krant d.d. 24-2-2009

college van 6 januari 2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Woonplaatsbesluit Scherpenzeel

De raad van de gemeente Scherpenzeel,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 januari 2009,

 

  • gelet op artikel 108 van de gemeentewet;

     

  • overwegende dat door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een wetsvoorstel betreffende de basisregistraties adressen en gebouwen wordt voorbereid waarin de gemeenten zal worden opgedragen het gemeentelijke grondgebied te verdelen in één of meer woonplaatsen;

     

  • gezien het advies van TNT Post inzake de gevolgen van het voorgenomen besluit tot het vaststellen van woonplaatsen voor de systematiek van postcodes in Nederland;

 

 

besluit

 

  • 1.

    vaststellen van de woonplaats Scherpenzeel overeenkomstig de bij het besluit behorende situatietekening.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 12 februari 2009,    

 

 

 

 

E. Hoogstraten                                   J.J.H. Colijn-de Raat

griffier                                                voorzitter