Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent BRP Verordening Gegevensverstrekking BRP 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent BRP Verordening Gegevensverstrekking BRP 2018
CiteertitelVerordening Gegevensverstrekking BRP 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening BRP 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201825-05-2018nieuwe regeling

13-12-2018

gmb-2018-277564

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent BRP Verordening Gegevensverstrekking BRP 2018

 

ARTIKEL 1. VERSTREKKINGEN AAN ORGANEN VAN DE GEMEENTE

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

ARTIKEL 2. VERSTREKKINGEN AAN DERDEN

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig art. 3.9 Wet BRP, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b, vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

ARTIKEL 3. INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 25 mei 2018.

 • 2.

  De Verordening BRP 2014 van 2 oktober 2014 wordt hiermee ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Gegevensverstrekking BRP 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 13 december 2018.

B.S. van Ginkel-Schuur

Griffier

C.A.A. van Rhee – Oud Ammerveld

voorzitter

Algemene Toelichting  

Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (hierna: Wet BRP).

Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) van gegevens uit de basisregistratie, over inwoners van de eigen gemeente aan:

 • -

  organen/teams van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 Wet BRP, zie artikel 2 van deze verordening); en

 • -

  derden (op grond van artikel 3.9 Wet BRP, zie artikel 3 van deze verordening).

 

Begripsbepalingen

 

De begripsbepalingen uit de Wet BRP werken door in deze verordening.

 

Daarmee wordt in deze verordening verstaan onder:

 

 • -

  basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 Wet BRP;

 • -

  derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • -

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

 • -

  overheidsorgaan:

  • °

   een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

  • °

   een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 • -

  persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid Wet BRP over één persoon in de basisregistratie.

   

 Artikelsgewijze toelichting 

 

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

 

Met dit artikel wordt het college de bevoegdheid gegeven om gegevens uit de basisregistratie te verstrekken aan gemeentelijke organen. Het wordt aan het college overgelaten om te bepalen welke gegevens uit de basisregistratie, over welke personen en voor welke taken, de verschillende gemeentelijke organen/teams/medewerkers verstrekt krijgen. Het college verstrekt de gegevens vervolgens zelf, al dan niet systematisch, met dien verstande dat slechts gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen (zie artikel 3.8 lid 2 Wet BRP).

De nadere regeling betreft de “Regeling gegevensverstrekking BRP 2018”.

 

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden 

Dit artikel maakt het mogelijk dat op verzoek van een derde aan hem door het college gegevens worden verstrekt over inwoners van de gemeente. De verstrekking kan echter uitsluitend plaatsvinden in twee gevallen, namelijk:

 • als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt (artikel 3.9 lid 1 aanhef en onder a Wet BRP); of

 • ten behoeve van door een derde verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9 lid 1 aanhef en onder b en lid 2 Wet BRP).

 

Er worden echter geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21 lid 1 Wet BRP. De gemeente verstrekt de gegevens alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en met inachtneming van de privacy rechten van betrokkenen (zie het tweede lid).

 

De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, en de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie, worden door het college aangewezen (zie het derde lid).

 

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 

Aan de verordening wordt terugwerkende kracht toegekend tot en met 25 mei 2018, te weten de datum waarop voldaan moet worden aan de AVG. Terugwerkende kracht ligt hier voor de hand, omdat enkel daarmee de voortdurende goede uitvoering van bepaalde gemeentelijke taken gewaarborgd is. Bovendien gaat het om een korte periode en zijn de verstrekkingen een voortzetting van de bestaande praktijk.