Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent afvalstoffen Nadere regels Verordening Afvalstoffenheffing 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent afvalstoffen Nadere regels Verordening Afvalstoffenheffing 2019
CiteertitelNadere regels Verordening Afvalstoffenheffing 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-2019nieuwe regeling

02-04-2019

gmb-2019-85872

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent afvalstoffen Nadere regels Verordening Afvalstoffenheffing 2019

Beleidsregels

 

Nadere regels Verordening Afvalstoffenheffing 2019

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  CAPD-afval: verpakkingsmaterialen die benodigd zijn bij de aandoening CAPD;

 • 2.

  chronisch: voortdurend, blijvend;

 • 3.

  incontinentiemateriaal: hulpmiddelen bij het onvermogen om ontlasting of urine op te houden;

 • 4.

  nierdialysemateriaal: materiaal dat vrijkomt na het dialyseren van de nieren;

 • 5.

  restafval: afval afkomstig uit huishoudens, niet genoemd onder artikel 2, lid 2, a t/m s van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Scherpenzeel 2018;

 • 6.

  sondevoeding hulpmiddelen: slang en voedingspomp voor sondevoeding en de bijbehorende verpakkingen;

 • 7.

  stomamateriaal: materiaal en producten die nodig zijn ten behoeve van het verzorgen van een stoma;

 • 8.

  Tarieventabel: tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2019;

   

HOOFDSTUK 2 VRIJSTELLING AFVALSTOFFENHEFFING WEGENS CHRONISCHE MEDISCHE AANDOENING

Artikel 2 Vrijstelling

 • 1.

  Het tarief voor het aanbieden van huishoudelijke restafval, bedoeld in artikel 1.2.1, 1.2.2 en 1.3.1 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2019 wordt gemaximaliseerd voor percelen die worden gebruikt of mede gebruikt door personen die chronisch ziek zijn en ingeschreven zijn op het betreffende perceel.

 • 2.

  De vrijstelling geldt vanaf het gemiddeld aantal aanbiedingen waar bij de berekening van de tarieven vanuit is gegaan.

Artikel 3 Eisen belastingplichtigen voor vrijstelling

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • a.

   een van de gebruikers van het perceel waarover afvalstoffenheffing is verschuldigd, heeft een chronisch medische aandoening;

  • b.

   als gevolg van de chronisch medische aandoening, bedoeld onder a, wordt meer afval in het huishouden geproduceerd;

  • c.

   het extra afval, bedoeld onder b, wordt tenminste een jaar of langer geproduceerd;

  • d.

   het afval dat wordt geproduceerd als gevolg van de chronisch medische aandoening bestaat uit:

   • i.

    Incontinentiemateriaal;

   • ii.

    Stomamateriaal;

   • iii.

    Nierdialysemateriaal;

   • iv.

    CAPD-afval;

   • v.

    Sondevoeding hulpmiddelen;

Artikel 4 Berekening vrijstelling

 • 1.

  De tegemoetkoming is gelijk aan het verschil tussen:

  • a.

   De daadwerkelijke opgelegde afvalstoffenheffing voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Verordening afvalstoffenheffing 2019;

  • b.

   De afvalstoffenheffing voor twaalf keer het aanbieden van een 140 of een 240 liter minicontainer voor huishoudelijk restafval als bedoeld in artikel 1.2.1 en 1.2.2 van de Tarieventabel, of het 52 keer weggooien van afval in een ondergrondse container als bedoeld in artikel 1.3.1.

Artikel 5 Aanvraag vrijstelling

 • 1.

  Een aanvraag om vrijstelling wordt ingediend door het invullen van het aanvraagformulier.

 • 2.

  De vrijstelling wordt toegekend voor één belastingjaar.

   

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere regels Verordening Afvalstoffenheffing 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 2 april 2019.

W.M. van de Werken

secretaris

H.H. de Vries

burgemeester