Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten 2020)
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening lijkbezorgingsrechten 2019.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2019-319198

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten 2020)

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1)

  Begraafplaats(en): de begraafplaatsen Glashorst en Lambalgen;

 • 2)

  Particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   Het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   Het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   Het doen verstrooien van as.

 • 3)

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • 4)

  Particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   Het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   Het doen verstrooien van as.

 • 5)

  een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • 6)

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • 7)

  Particulier urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten of bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • 8)

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • 9)

  urn: een voorwerp ter berging van één of meerdere asbussen;

 • 10)

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • 11)

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • 12)

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen een onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • 13)

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • 14)

  Een particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtpersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te herdenken;

 • 15)

  Particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 3A Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a)

  Het lichten van een lijk of verwijderen van een asbus op rechterlijk gezag;

 • b)

  Het begraven van doodgeboren kinderen jonger dan 24 weken die met de overleden moeder gelijktijdig in een graf worden begraven.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van de daarbij behorende bijzondere bepalingen.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingplichtige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1)

  De rechten van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 • 2)

  Bij beëindigen van het uitsluitend recht op een particulier graf in de loop van het belastingjaar wordt geen restitutie verleend van reeds betaalde of nog verschuldigde rechten betreffende dat belastingjaar.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 • 3.

  Bij verlenging van het grafrecht is een betalingsregeling mogelijk indien de rechthebbende daartoe een onderbouwd verzoek doet.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2019’ van 13 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking van het in voorgaande lid bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2020'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 19 december 2019,

B.S. van Ginkel- Schuur

griffier

H.H. de Vries

voorzitter

Bijlage: Tarieventabel behorende bij de "Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020".

 

1

Begraven en bijzetten van urnen en verstrooien van as

 

1.1

Voor het begraven van een overledene in een particulier graf

 

1.1.1

van een persoon van 12 jaar en ouder

€ 1.500

1.1.2

van een persoon van 1 tot 12 jaar

€ 750

1.1.3

kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geboren kinderen

€ 375

 

1.2

voor het begraven van een overledene in een algemeen graf voor een

periode van 10 jaar, inclusief gebruiksrecht

 

1.2.1

van een persoon van 12 jaar en ouder

€ 1.500

1.2.2

van een persoon van 1 tot 12 jaar

€ 750

1.2.3

kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geboren kinderen

€ 375

 

1.3

Voor het begraven of bijzetten van een asbus in een urnengraf of urnennis of urnenplaats

 

1.3.1

met aanwezigheid van nabestaanden

€ 150

1.3.2

zonder aanwezigheid van nabestaanden

€ 75

 

1.4

Voor het verstrooien van as

 

1.4.1

met aanwezigheid van nabestaanden

€ 150

1.4.2

zonder aanwezigheid van nabestaanden

€ 75

 

1.5

Toeslag begraven of bijzetten van asbussen of verstrooien van as

op buitengewone uren (zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur)

€ 500

 

1.6

Toeslag begraven of bijzetten of verstrooien op uitzonderlijke tijden

(werkdagen na 16.00 uur, zaterdag na 14.00 uur en zon- en feestdagen)

na toestemming van de burgemeester

€ 1.000

 

2

Verlenen van grafrechten (inclusief algemeen onderhoud)

 

2.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van 2 overledenen in een particulier graf voor personen van 12 jaar en ouder

 

2.1.1

voor een periode van 10 jaar

€ 1.000

2.1.2

voor een periode van 20 jaar

€ 1.500

2.1.3

voor een periode van 30 jaar

€ 2.000

2.1.4

voor een periode van 40 jaar

€ 2.500

2.1.5

voor een periode van 50 jaar

€ 3.000

 

2.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van 2 overledenen van 12 jaar en ouder in een

particulier graf

 

2.2.2

voor een periode van10 jaar

€ 1.000

2.2.3

voor een periode van 15 jaar

€ 1.250

2.2.4

voor een periode van 20 jaar

€ 1.500

 

2.3

Voor het verlenen en verlengen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van 2 overledenen jonger dan 12 jaar in een particulier kindergraf

 

2.3.1

reductie kindergraf voor kinderen van 1 tot 12 jaar

50%

2.3.2

reductie kindergraf voor kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen

75%

 

2.4

voor het verlenen en verlengen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van 1 overledene in een particulier graf dat uitsluitend bedoeld is voor 1 persoon wordt 75% geheven van de tarieven zoals vermeld onder 2.1 en 2.2

 

2.4.1

voor een periode van 10 jaar

€ 750

2.4.2

voor een periode van 20 jaar

€ 1.125

2.4.3

voor een periode van 30 jaar

€ 1.500

2.4.4

voor een periode van 40 jaar

€ 1.875

2.4.5

voor een periode van 50 jaar

€ 2.250

 

2.5

Voor het verlenen en verlengen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van 2 asbussen in een urnengraf of de plaatsing van 2 asbussen in een urnengedenkplaats of het oprichten van een particuliere gedenkplaats

 

2.5.1

voor een periode van 5 jaar

€ 250

2.5.2

voor een periode van 10 jaar

€ 400

2.5.3

voor een periode van 15 jaar

€ 600

2.5.4

voor een periode van 20 jaar

€ 800

2.5.5

voor een periode van 30 jaar

€ 1.200

2.5.6

voor een periode van 40 jaar

€ 1.600

 

2.6

Voor het verlenen en verlengen van een gebruiksrecht voor een nis in een urnenmuur of columbarium

 

2.6.1

voor 2 asbussen voor een periode van 5 jaar

€ 250

2.6.2

voor 2 asbussen voor een periode van 10 jaar

€ 400

2.6.3

voor 2 asbussen voor een periode van 15 jaar

€ 600

2.6.4

voor 2 asbussen voor een periode van 20 jaar

€ 800

2.6.5

voor 2 asbussen voor een periode van 30 jaar

€ 1.200

2.6.6

voor 2 asbussen voor een periode van 40 jaar

€ 1.600