Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Uitvoeringsregels Welzijn en Zorg 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregels Welzijn en Zorg 2013
CiteertitelUitvoeringsregels Welzijn en Zorg 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201316-01-2014Nieuwe regeling

20-12-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregels en subsidies 2013

 

 

Bijlage 1. Subsidieplafond uitvoeringsregels Welzijn 2011 – geraamd subsidieplafond 2012.

 

2012

2013

 

 

 

Subsidieplafond ouderenwerk (incl. Wmo-bijdrage):

€ 25.076,50

€ 23.458,00

 

 

 

Subsidieplafond vrouwenwerk (incl. Wmo-bijdrage):

€ 12.509,50

€ 9.903,00

 

 

 

Subsidieplafond jeugd- en jongerenwerk:

€ 44.411,60

€ 41. 316,60

* Incl. subsidie beheersstichting; nu overgeheveld naar jeugd- en jongerenwerk Oirsbeek

Subsidieplafond fanfares, harmonieën:

€ 20.870,20

€ 19.601,60

 

 

 

Subsidieplafond schutterijen en carnavalsverenigingen:

€ 14.928,00

€ 14.829,75

 

 

 

Subsidieplafond koren en toneelverenigingen:

€ 11.092,50

€ 10.846,00

 

 

 

Subsidieplafond sport incl. Galm/Scala:

€ 40.868,20

€ 39.545,60

 

 

 

Subsidieplafond overige subsidies:

€ 15.462,20

€ 11.850,30

 

 

 

 

---------- +

--------- +

Subsidieplafond op basis van geraamde subsidie:

€ 185.218,70

€ 172.756,85

Financiële toelichting:

Het subsidieplafond 2012 is gedaald van € 185.218,70 in 2012 naar

€ 172.756,85

Het verschil bedraagt € 12.461,85en is te verklaren uit onder andere:

 

 

 

Opheffing jeugdwerk in Sweikhuizen en Amstenrade

€ 5.478,00

Continuering afbouw 2 subsidies 3e jaar

 

(kerkgenootschappen/dorpsvolière)

€ 3.612,20

 

--------- +

 

€ 9.090,20

Daarnaast zijn de bedragen in deze beleidsregels gebaseerd op de daadwerkelijk ingediende aanvragen voor 2013 en de gegevens die de organisaties daartoe hebben ingediend. De subsidiebedragen, berekend aan de hand van actuele ledenaantallen vormen nu de basis. Dit i.t.t. de voorgaande jaren toen de toegekende subsidiebedragen van het voorgaande jaar de basis vormden. Dit maakt een verdere exacte verantwoording van de verschillen (daling plafonds) niet/nauwelijks mogelijk.

Voor incidentele subsidies wordt € 2.500,00 meegenomen, volgnummer 6.62008. Uitvoeringsregels Zorg

Uitvoeringsregels zorginstellingen 2013

Subsidieplafond € 15.762,00

Begrotingscodering: 6.714.01, 6.714.03, 6.622.00.

Activiteiten:

Hieronder vallen gemeentelijke adviesorganen en samenwerkingsverbanden gericht op belangenbehartiging en uitvoering van activiteiten en projecten gericht op ouderen in algemene zin. Hieronder vallen ook verenigingen en instellingen behorende tot de patiënten- en cliëntenorganisaties.

Uitgangspunten:

 • 1.

  De subsidies voor de zorginstellingen worden jaarlijks per instelling vastgesteld. Deze subsidies worden opgenomen op een aparte lijst.

 • 2.

  Indexering:

  De bedragen opgenomen in de uitvoeringsregels welzijn 2013, zijn met het oog op de bezuinigingsmaatregelen in 2013 niet verhoogd met een index.

 • 3.

  Activiteiten in het kader van de WMO. De Zonnebloemafdelingen en Welfare Oirsbeek ontvangen jaarlijks een bijdrage van 350,-- . De organisaties dienen aan het einde van het jaar een kort verslag in van de ondernomen activiteiten. Deze bedragen zijn niet geïndexeerd.

Vereniging:

 • 1.

  Stichting Slachtofferhulp

 • 2.

  Stichting Platform Gemeentelijk Gehandicaptenbeleid

 • 3.

  Seniorenraad Schinnen

 • 4.

  Vereniging voor Bechterewpatiënten

 • 5.

  EHBO-vereniging Schinnen

 • 6.

  Samen Verder CVA vereniging

 • 7.

  Zonnebloem afd. Amstenrade

 • 8.

  Zonnebloem afd. Schinnen

 • 9.

  Zonnebloem afd. Oirsbeek

 • 10.

  Welfare Oirsbeek

 • 11.

  Alzheimer Café Amstenrade

Geraamd subsidie 2013.

Stichting Slachtofferhulp

Vast bedrag

€ 3.560,00

Stichting Platform Gemeentelijk Gehandicaptenbeleid

Vast bedrag

€ 1.662,00

Seniorenraad Schinnen (incl. ondersteuning projecten/dag van de ouderen)

1. Vast bedrag

€ 1.515,00

2. Ondersteuning projecten

€ 1.837,00

3. Dag v.d. ouderen

€ 267,50

 

-----------

 

€ 3.619,50

Vereniging voor Bechterewpatiënten

Vast bedrag

€ 50,50

EHBO-vereniging Schinnen

Vast bedrag

€ 324,00

Samen Verder

Vast bedrag

€ 107,50

Zonnebloem afd. Amstenrade

Vast bedrag

€ 997,50

Wmo-bijdrage

€ 350,--

 

-----------

Subsidie 2013

€ 1.347,50

Zonnebloem afd. Schinnen

Vast bedrag

€ 997,50

Wmo-bijdrage

€ 350,--

 

----------

Subsidie 2013

€ 1.347,50

Zonnebloem afd. Oirsbeek

Vast bedrag

€ 997,50

Wmo-bijdrage

€ 350,--

 

----------

Subsidie 2013

€ 1.347,50

Welfare Oirsbeek

Vast bedrag

€ 997,50

Wmo-bijdrage

€ 350,--

 

----------

Subsidie 2013

€ 1.347,50

Alzheimer Café Amstenrade

Vast bedrag

€ 1.048,50

Subsidieplafond zorginstellingen 2013:

€ 15.762,00

Bijlage 2. Subsidieplafond uitvoeringsregels Zorg 2013.

 

2012

2013

 

 

 

Subsidieplafond zorginstellingen:

€ 15.762,00

€ 15.762,00

Financiële toelichting:

Het subsidieplafond 2013 is niet veranderd ten opzichte van 2012 (geen indexering toegepast en geen nieuwe reguliere aanvragers).

Stimulering buurten

Stimuleringsregel buurten 2013

Subsidieplafond € 1.421,00

Begrotingscodering: 6.58010.

Activiteiten:

Buurtverenigingen ontvangen in 2013 een bijdrage in de kosten die zij maken bij het organiseren van activiteiten in de eigen buurt. De activiteiten dragen bij aan leefbaarheid en ontmoeting (in de geest van prestatieveld 1 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Uitgangspunten:

De Uitgangspunten voor de Bijdrageregeling buurten 2013 zijn de volgende:

 • 1.

  15 Buurtverenigingen ontvangen jaarlijks een bijdrage van € 76,50.

 • 2.

  Potentiële buurtverenigingen komen in aanmerking voor een bijdrage van € 100,00 in de kosten die zij maken bij de oprichting van een vereniging (opmaken verenigingsakte). Potentiële buurtverenigingen worden hiervan hernieuwd in kennis gesteld. Vanaf 2013 is rekening gehouden met voldoende budget voor het jaarlijks oprichten van 2 buurtverenigingen.

 • 3.

  Indexering:

  De bedragen opgenomen in de uitvoeringsregels welzijn 2013, zijn met het oog op de bezuinigingsmaatregelen in 2013 niet verhoogd met een index.

Vereniging:

 • 1.

  Buurtvereniging Centraal Austroa –Amstenrade

 • 2.

  Buurtvereniging Hauverwaegs –Sweikhuizen

 • 3.

  Buurtvereniging Hulterweg –Oirsbeek

 • 4.

  Buurtvereniging Berkevogel –Puth

 • 5.

  Buurtvereniging De Gyselaars –Amstenrade

 • 6.

  Buurtvereniging Bovenste Puth –Puth

 • 7.

  Buurtvereniging Oppeven II –Oirsbeek

 • 8.

  Buurtvereniging Gracht –Oirsbeek

 • 9.

  Buurtvereniging Heisterbrug –Schinnen

 • 10.

  Buurtvereniging Breinder – Schinnen

 • 11.

  Buurtvereniging Oirsbeek 1949 – Oirsbeek

 • 12.

  Buurtvereniging Onger oet et Dorp – Puth

 • 13.

  Buurtvereniging Veldjmuus – Schinnen

 • 14.

  Buurtvereniging Hegge – Schinnen

Buurtvereniging Centraal Austroa

Vast bedrag

€ 76,50

Buurtvereniging Hauverwaegs

Vast bedrag

€ 76,50

Buurtvereniging Hulterweg

Vast bedrag

€ 76,50

Buurtvereniging Berkevogel

Vast bedrag

€ 76,50

Buurtvereniging De Gyselaars

Vast bedrag

€ 76,50

Buurtvereniging Bovenste Puth

Vast bedrag

€ 76,50

Buurtvereniging Oppeven II

Vast bedrag

€ 76,50

Buurtvereniging Gracht

Vast bedrag

€ 76,50

Buurtvereniging Heisterbrug

Vast bedrag

€ 76,50

Buurtvereniging Breinder

Vast bedrag

€ 76,50

Buurtvereniging Oirsbeek 1949

Vast bedrag

€ 76,50

Buurtvereniging Onger oet et Dörp

Vast bedrag

€ 76,50

Buurtvereniging Veldjmuus

Vast bedrag

€ 76,50

Buurtvereniging Hegge

Vast bedrag

€ 76,50

Subsidie buurten 2013:

€ 1.071,00

Geraamde kosten nieuwe buurten (2):

€ 150,00

Geraamde kosten opmaken akte (8):

€ 200,00

 

----------

 

€ 1.421,00

Bijlage 2. Subsidieplafond stimuleringsregeling buurten 2013.

 

2012

2013

 

 

 

Subsidieplafond buurten:

€ 2.559,50

€ 1.421,00

Financiële toelichting:

Het subsidieplafond is gedaald van € 2.559,50 in 2012 naar € 1.421,00 in 2013.

Het verschil bedraagt € 1.138,50 en is te verklaren uit het feit dat er rekening wordt gehouden met een kleiner aantal nieuw op te richten buurtverenigingen (2 i.p.v. 8 zoals in de voorgaande jaren).

Uitvoeringsregels en subsidies 2013

Ouderenwerk.

Uitvoeringsregels en subsidies 2013.

Uitvoeringsregels Bonden van Ouderen

Subsidieplafond € 23.458,00

Begrotingscodering: 6.620.08 / 6.622.00

Uitgangspunten:

Verenigingsactiviteiten gericht op:

 • 1.

  Ontmoeting, ontspanning en recreatie;

  De subsidie voor de lokale organisaties voor ouderen bedraagt per jaar bij een ledental t/m 75 een subsidie van € 547,50; bij een ledental van meer dan 75 leden wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 136,50 per 25 leden.

 • 2.

  Vorming en belangenbehartiging ouderen;

  Ouderenbonden die extra activiteiten organiseren, specifiek gericht op vorming en belangenbehartiging van en voor ouderen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 547,50 per jaar. Vereniging dienen een activiteitenprogramma in met een geschat aantal activiteiten die binnen dit kader plaats zullen vinden. Het toe te kennen subsidie bedraagt € 273,50 bij 2 tot en met 5 activiteiten en € 547,50 bij 6 en meer activiteiten.

  Verenigingen dienen aan het einde van het jaar een kort verslag in, waarna verrekening plaats vindt.

 • 3.

  Vitaliteittraining voor ouderen.

  De subsidie voor het Meer Bewegen voor Ouderen heeft betrekking op als zodanig erkende bewegingsactiviteiten die ouderenbonden voor hun leden organiseren. De activiteit vindt plaats onder deskundige leiding en met gebruikmaking van een adequate ruimte en geschikt materiaal. De activiteit vindt minimaal 35 maal per jaar plaats. Per groep van 15 deelnemers in de leeftijd van 55 jaar of ouder ontvangt de ouderenbond een subsidie van € 494,00.

 • 4.

  Activiteiten in het kader van de WMO. Ouderenorganisaties ontvangen jaarlijks een bijdrage van € 350,-- . De organisaties dienen aan het einde van het jaar een kort verslag in van de ondernomen activiteiten. Deze bedragen zijn niet geïndexeerd.

 • 5.

  Er geldt een maximum van 2 verenigingen per kern met een gelijkwaardige doelstelling en gelijkwaardige doelgroep. Het College is bevoegd hiervan af te wijken.

Aantal leden per 31.12.2011

 • 1.

  K.B.O. Mgr. Savelsberg Schinnen: 362 leden.

 • 2.

  Seniorenvereniging Puth: 329 leden.

 • 3.

  Seniorenclub Sweikhuizen: 85 leden.

 • 4.

  Bejaardenvereniging Oirsbeek: 78 leden.

 • 5.

  K.B.O. afd Oirsbeek: 156 leden

 • 6.

  K.B.O. afd Doenrade: 134 leden

 • 7.

  K.B.O. afd. Amstenrade: 250 leden.

Geraamd subsidie 2013:

K.B.O. Mgr. Savelsberg schinnen.

MBvO: zwemmen: 2 groepen 30 deelnemers

 

yoga: 1 groep 28 deelnemers

 

gym: 1 groep 25 deelnemers

 

dans: 1 geroep 16 deelnemers

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden

1.501,50

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

547,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 5 groepen

2.470,00

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

----------+

Totaal subsidie 2013

5.416,50

Seniorenvereniging Puth

MBvO: dans: 2 groepen: 45 deelnemers

 

Gym: 2 groepen 37 personen

 

Yoga: 1 groep 18 personen

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden

1.365,00

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

547,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 5 groepen

2.470,00

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

----------+

Totaal subsidie 2013

5.280,00

Seniorenclub Sweikhuizen

MBvO: gym 2 groepen: 32 deelnemers

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden

 

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

547,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 2 groepen

988,00

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

---------- +

Totaal subsidie 2013

2.433,00

Bejaardenvereniging Oirsbeek:

 

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden

 

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

 

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,--

 

 

 

----------+

Totaal subsidie 2013

897,50

K.B.O. afd Oirsbeek

MBvO: yoga: 18 deelnemers

 

Zwemmen: 16 deelnemers

 

Gym: 23 deelnemers

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden

409,50

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

547,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 3 groepen

1.482,00

5.

WMO-activiteiten

350,--

 

 

 

---------- +

Totaal subsidie 2013

3.336,50

K.B.O. afd Doenrade

MBvO: dans: 22 deelnemers

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden

273,00

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

547,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 1 groep

494,00

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2013

2.212,00

Seniorenvereniging Amstenrade

MBvO: gym 1 groep 14 deelnemers

 

Yoga 1 groep 17 deelnemers

 

Dans 1 groep 25 deelnemers

1.

Ontmoeting, ontspanning en recreatie:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden

955,50

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

547,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen, 3 groepen

1.482,00

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

----------+

Totaal subsidie 2013

3.882,50

Subsidieplafond ouderenbonden 2013:

23.458,00

Vrouwenwerk

Uitvoeringsregels vrouwenorganisaties.

Subsidieplafond € 9.903,00

Begrotingscodering: 6.620.08 / 6.622.00

Activiteiten:

Vrouwenwerk in verenigingsverband.

Wekelijkse bijeenkomsten, activiteiten aanbod, projecten, nevenactiviteiten.

Uitgangspunten:

 • 1.

  De subsidie voor de lokale organisaties voor vrouwen en bedraagt per jaar bij een ledental t/m 75 een subsidie van € 547,50; bij een ledental van meer dan 75 leden wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 136,50 per 25 leden.

 • 2.

  Vorming en belangenbehartiging:

  Vrouwenorganisaties die extra activiteiten organiseren, specifiek gericht op vorming en belangenbehartiging van en voor ouderen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 547,50 per jaar. Vereniging dienen een activiteitenprogramma in met een geschat aantal activiteiten die binnen dit kader plaats zullen vinden. Het toe te kennen subsidie bedraagt € 273,50 bij 2 tot en met 5 activiteiten en € 547,50 bij 6 en meer activiteiten.

  Verenigingen dienen aan het einde van het jaar een kort verslag in, waarna verrekening plaats vindt.

 • 3.

  Vitaliteittraining voor ouderen.

  De subsidie voor het Meer Bewegen voor Ouderen heeft betrekking op als zodanig erkende bewegingsactiviteiten die vrouwenbonden voor hun leden organiseren. De activiteit vindt plaats onder deskundige leiding en met gebruikmaking van een adequate ruimte en geschikt materiaal. De activiteit vindt minimaal 35 maal per jaar plaats. Per groep van 15 deelnemers in de leeftijd van 55 jaar of ouder ontvangt de vrouwenbond een subsidie van € 494,00.

 • 4.

  Activiteiten in het kader van de WMO. Vrouwenorganisaties ontvangen jaarlijks een bijdrage van 350,-- . De organisaties dienen aan het einde van het jaar een kort verslag in van de ondernomen activiteiten. Deze bedragen zijn niet geïndexeerd.

 • 5.

  Vrouwenraad. De subsidie voor de ondersteuning van de Vrouwenraad en de vrouwendag wordt jaarlijks vastgesteld.

Aantal leden per 31 12 2011

 • 1.

  Zij actief Schinnen: 70 leden.

 • 2.

  Vrouwenbeweging LKV Schinnen: 99 leden.

 • 3.

  Vrouwenbond Puth: 34 leden.

 • 4.

  Vrouwenvereniging Sweikhuizen: 117 leden.

 • 5.

  Zij actief afd. Doenrade: 82 leden

 • 6.

  Stichting Vrouwenraad Schinnen: Geen leden.

Geraamd subsidie 2013.

Zij actief Schinnen.

1.

Basisbedrag conform uitvoeringsregel:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden

 

 

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

547,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2013:

1.445,00

Vrouwenbeweging LKV Schinnen

1.

Basisbedrag conform uitvoeringsregel:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden

 

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

547,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2013:

1.445,00

Vrouwenbond Puth

1.

Basisbedrag conform uitvoeringsregel:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden

 

 

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

547,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2013:

1.445,00

Vrouwenvereniging Sweikhuizen

1.

Basisbedrag conform uitvoeringsregel:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden

136,50

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

547,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2013:

1.581,50

Zij actief afd. Doenrade

1.

Basisbedrag conform uitvoeringsregel:

547,50

2.

Subsidie per 25 leden

 

 

3.

Subsidie vorming en belangenbehartiging

547,50

4.

Vitaliteittraining voor ouderen

 

 

5.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2013:

1.445,00

Stichting Vrouwenraad Schinnen:

1.

Totaal subsidie 2013, inclusief de kosten van de vrouwendag

2.191,50

2.

WMO-activiteiten

350,00

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2013

2.541,50

 

Subsidie 2013 vrouwenorganisaties:

9.903,00

Jeugd en jongerenwerk.

Uitvoeringsregels 2013

Subsidieplafond € 41. 316,60

Begrotingscodering: 6.630.02, 656001

Activiteiten

 • -

  Gesloten jeugd- en jongerenwerk: activiteiten doorgaans uitgevoerd met vaste groepen voor jongeren die lid zijn en contributie betalen.

 • -

  Open jeugd- en jongerenwerk: activiteiten uitgevoerd voor groepen jongeren waarbij men geen lid hoeft te zijn en/of contributie dient te betalen.

 • -

  Kindervakantiewerk.

 • -

  Volksfeesten: Sinterklaas, St. Maarten en Koninginnedag (in het geval deze niet door andere organisaties worden georganiseerd).

 • -

  Nationale straatspeeldag.

 • -

  Subsidiering speeltuinwerk.

Uitgangspunten:

 • 1.

  De subsidie voor het gesloten jeugd- en jongerenwerk voor de bekostiging van activiteiten voor jeugd en jongeren tot 19 jaar bedraagt per jaar:

  bij een ledental t/m 75: een basissubsidie van € 2.191,50;

  bij een ledental van meer dan 75 leden wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 821,50 per 25 jeugdleden tot 19 jaar;

  Onder ledental wordt verstaan: het totaal aantal jeugd en jongeren die aan gesloten jeugd- en jongerenwerk deelnemen aan activiteiten die onder verantwoordelijkheid van een vereniging of stichting wordt uitgevoerd.

 • 2.

  de subsidie voor open jeugd- en jongerenwerk wordt jaarlijks bepaald aan de hand van een door de stichting ingediend activiteitenplan. Als basis wordt gehanteerd dat activiteiten die op een dagdeel gedurende een periode van een jaar aaneensluitend worden georganiseerd gesubsidieerd worden met € 547,50.

 • 3.

  Subsidie kindervakantiewerk: Het jaarlijks vast te stellen budget kindervakantiewerk wordt verdeeld onder de lokale instellingen voor jeugd- en jongerenwerk die daartoe een aanvraag hebben ingediend: De bijdrage voor 2012 is € 2.466,00

 • 4.

  Jeugd- en jongerenorganisaties ontvangen een bijdrage a € 100,-- in de kosten die zij maken bij het organiseren en het uitvoeren van de volksfeesten Sinterklaas, St. Maarten of Koninginnedag per kern. De bijdrage is enkel van toepassing in het geval deze niet door andere organisaties worden georganiseerd. De verenigingen vragen de bijdrage apart aan. Dit bedrag is niet geïndexeerd.

 • 5.

  per kern bedraagt de tegemoetkoming in de kosten van het organiseren van de nationale straatspeeldag € 246,30.

 • 6.

  De subsidie voor het speeltuinwerk in Puth en Oirsbeek wordt jaarlijks bepaald.

Aantal leden per 31 12 2011

1. Stichting Jeugd en Jongerenwerk Oirsbeek.

Gesloten jeugd- en jongerenwerk:

 • -

  Jeanne d’Arc: 11 jeugdleden tot 19 jaar.

 • -

  Don Bosco: 22 jeugdleden tot 19 jaar

Open jeugd- en jongerenwerk:

 • -

  O.J. - 13 tot 16 jaar:

 • -

  Zibbith 16 jaar en ouder.

2. Stichting Jongeren Initiatief Schinnen

 • -

  Gesloten jeugd- en jongerenwerk

  179 leden tot 19 jaar.

 • -

  Open jeugd- en jongerenwerk:

3. Scouting Schinnen

 • -

  Gesloten jeugd- en jongerenwerk.

  79 leden tot 19 jaar.

  Groepen: Bevers en Welpen, Sherpa’s en Verkenners, Rowans

  Activiteiten: Groepsactiviteiten, kampen, St. Jorisdag, Vieringen.

Geraamd subsidie 2013.

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Oirsbeek

1.

Subsidie gesloten jeugd- en jongerenwerk

2.191,50

2.

Subsidie per 25 leden

 

 

3.

Subsidie open jeugd- en jongerenwerk

8.212,50

4.

Subsidie Kindervakantiewerk:

2.466,00

5.

Toevoeging subsidie a.g.v. exploitatiekosten Jeugdhuis Schepenbank

 

13.538,60

 

 

 

------------- +

Totaal subsidie 2013:

26.408,60

 

Bijdrage volksfeesten apart aan te vragen.

Stichting Jongereninitiatief Schinnen.

1.

Subsidie gesloten jeugd- en jongerenwerk

2.191,50

2.

Subsidie per 25 leden

3.286,00

3.

Subsidie open jeugd- en jongerenwerk

2.190,00

4.

Subsidie Kindervakantiewerk:

2.466,00

 

 

 

----------- +

Totaal subsidie 2013:

10.133,50

 

Bijdrage volksfeesten apart aan te vragen.

Scouting Schinnen.

1.

Subsidie gesloten jeugd- en jongerenwerk

2.191,50

2.

Subsidie per 25 leden

 

 

3.

Subsidie open jeugd- en jongerenwerk:

 

 

4.

Subsidie Kindervakantiewerk:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

2.191,50

 

Bijdrage volksfeesten apart aan te vragen.

Nationale straatspeeldag

1.

Oirsbeek

246,30

2.

Puth

246,30

3.

Sweikhuizen

246,30

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013

738,90

Speeltuinwerk

1.

Speeltuin ’t Wipke

986,50

2.

Speeltuin Puth

657,50

Subsidieplafond jeugd- en jongerenwerk 2013:

41.116,50

Raming 2 volksfeesten:

200,00

 

 

----------

 

41.316,60

Fanfares, harmonieën.

Uitvoeringsregels 2013

Subsidieplafond € 19.601,60

Begrotingscodering: 6.540.00/6.51100

Activiteiten:

In het algemeen richten de muziekverenigingen zich op het bevorderen van het algemene welzijn van de inwoners van Schinnen door middel van het beoefenen van muziek, het opleiden van (jeugd) leden, het verzorgen van optredens en het begeleiden van optochten en stoeten.

Uitgangspunten:

 • 1.

  De subsidie voor de fanfares, harmonieën incl. drumbands bedraagt per jaar:

  bij een ledental (actieve, musicerende, geüniformeerde leden die deelnemen aan buitenactiviteiten) t/m 50: een basisbedrag van € 3553,50

 • 2.

  Bij een ledental van meer dan 50 leden (actieve, musicerende, geüniformeerde leden die deelnemen aan buitenactiviteiten) wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 13,85 per lid.

 • 3.

  Van muziekgezelschappen wordt verwacht dat zij op verzoek een bijdrage leveren aan de door de gemeente georganiseerde evenementen en activiteiten zoals koninginnedag, dodenherdenking, etc.

  De inspanning die instellingen als muziekverenigingen leveren om acte de précence te geven bij evenementen wordt opgenomen in een evenementenkalender.

 • 4.

  Van muziekgezelschappen wordt verwacht: het voeren van een actief jeugdbeleid dat tenminste omvat; activiteiten gericht op de bevordering van deelname aan de lokale HAFA-opleiding voor jeugdleden en acties om meer jeugd te interesseren voor het lidmaatschap van muziekgezelschappen.

 • 5.

  Jeugdafdelingen van hafa’s ontvangen een extra subsidie van € 246,50 . Het betreft jeugdafdelingen, die geen eigen rechtspersoon kennen maar die onder de moederstichting vallen en regelmatig aan buitenactiviteiten deelnemen. De activiteiten die recht geven aan deze extra subsidie zijn dezelfde activiteiten die gelden bij de moederstichting. De jeugdafdeling werkt onder deskundige leiding. Tenminste 90 % van de muzikanten dienen jonger dan 19 jaar te zijn.

 • 6.

  Harmonieën en fanfares met een verzorgingsgebied van meer dan 1 dorp ontvangen een extra bijdrage van € 150,-. Dit bedrag is niet geïndexeerd.

Aantal leden per muziekgezelschap per 31 12 2011

1.

Fanfare St. Caecilia Schinnen

72 leden.

 

 

 

2.

Fanfare St. Caecilia Puth

68 leden.

 

 

 

3.

Harmonie St. Gerlachus Oirsbeek

82 leden.

 

 

 

4.

Fanfare St. Caecilia Doenrade

64 leden.

 

 

 

5.

Harmonie de Nederlanden Amstenrade

47 leden.

Geraamd subsidie 2013.

Fanfare st. Caecilia Schinnen

1.

Basisbedrag:

3.553,50

2.

Bijdrage 22 leden boven basisaantal:

304,70

3.

Bijdrage verzorgingsgebied

 

 

4.

Jeugdafdeling

246,50

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013

4.104,70

Fanfare St. Caecilia Puth

1.

Basisbedrag:

3.553,50

2.

Bijdrage 18 leden boven basisaantal:

249,30

3.

Bijdrage verzorgingsgebied

150,00

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

3.952,80

Harmonie St. Gerlachus Oirsbeek

1.

Basisbedrag:

3.553,50

2.

Bijdrage 32 leden boven basisaantal:

443,20

3.

Bijdrage verzorgingsgebied

 

 

4.

Jeugdafdeling

246,50

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

4.243,20

 

Fanfare St. Caecilia Doenrade

1.

Basisbedrag:

3.553,50

2.

Bijdrage 14 leden boven basisaantal:

193,90

3.

Bijdrage verzorgingsgebied

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

3.747,40

Harmonie de Nederlanden Amstenrade

1.

Basisbedrag:

3553,50

2.

Bijdrage 0 leden boven basisaantal:

 

3.

Bijdrage verzorgingsgebied

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

3553,50

Subsidieplafond fanfares, harmonieën 2013:

19.601,60

Schutterijen en carnavalsverenigingen.

Uitvoeringsregels 2013 volkscultuur

Subsidieplafond € 14.829,75

Begrotingscodering 6.541.02

Activiteiten:

 • -

  Schutterijen en drumbands:

  Wekelijkse repetitieavonden, openbare optredens, uitwisselingsoptredens, bondsfeesten.

 • -

  Carnavalsverenigingen

  Optochten, carnavalsavonden.

Uitgangspunten schutterijen.

Het subsidie voor de schutterijen incl. drumbands bedraagt per jaar:

 • 1.

  Bij een ledental t/m 50: een subsidie van € 1.678,00

 • 2.

  Bij een ledental van meer dan 50 leden(actieve, musicerende, geweerdragende en geüniformeerde leden die deelnemen aan buitenactiviteiten) wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 8,75 per lid.

 • 3.

  Van schutterijen wordt verwacht dat zij op verzoek een bijdrage leveren aan de door de gemeente georganiseerde evenementen en activiteiten zoals koninginnedag, dodenherdenking, etc.

  De inspanning die instellingen leveren om acte de précence te geven bij evenementen wordt opgenomen in een evenementenkalender.

Uitgangspunten carnavalsverenigingen.

Het subsidie voor carnavalsverenigingen bedraagt per jaar:

 • 1.

  Het subsidie voor de Carnavalsverenigingen de Schinöster, De Sjwenskes, de Pötters, de Pedaalridders (kindercarnaval), C.V. de Parkuule Amstenrade, en de Gezamenlijke Buurtverenigingen Oirsbeek bedraagt per vereniging € 492,50.

 • 2.

  Carnavalsvereniging ontvangen een extra bijdrage van € 137,50 voor de organisatie van jeugdcarnaval.

 • 3.

  De bijdrage in de kosten van de sleutelinname (carnaval) voor de organiserende carnavalsvereniging bedraagt € 295,50.

Aantal leden per Schutterij per 31 12 2011.

1.

Schutterij St. Joseph Sweikhuizen

33 leden.

 

 

 

2.

Schutterij St. Sebastianus Puth

38 leden.

 

 

 

3.

Schutterij St. Lambertus Oirsbeek

63 leden.

 

 

 

4.

Schutterij St. Michael Doenrade

51 leden.

 

 

 

5.

Schutterij St. Gertrudis Amstenrade

69 leden.

 

 

 

6.

Schutterij St. Sebastianus Schinnen

74 leden.

Geraamd subsidie 2013.

Schutterij St. Joseph Sweikhuizen

1.

Basisbedrag:

1.678,00

2.

Bijdrage 0 leden boven basisaantal:

0,00

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

1.678,00

Schutterij St. Sebastianus Puth

1.

Basisbedrag:

1.678,00

2.

Bijdrage 0 leden boven basisaantal:

0,00

 

 

 

--------- +

 

Totaal subsidie 2013:

1.678,00

Schutterij St. Lambertus Oirsbeek

1.

Basisbedrag:

1.678,00

2.

Bijdrage 13 leden boven basisaantal:

113,75

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

1.791,75

 

Schutterij St. Michael Doenrade

 

 

1.

Basisbedrag:

1.678,00

2.

Bijdrage 1 leden boven basisaantal:

8,75

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

1.686,75

Schutterij St. Gertrudis Amstenrade

1.

Basisbedrag:

1.678,00

2.

Bijdrage 19 leden boven basisaantal:

166,25

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

1.844,25

Schutterij St. Sebastianus Schinnen

1.

Basisbedrag:

1.678,00

2.

Bijdrage 24 leden boven basisaantal:

210,00

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

1.858,00

Subsidieplafond schutterijen 2013:

10.536,75

Carnavalsverenigingen.

 • 1.

  C.V. de Schinöster Schinnen

 • 2.

  C.V. de Pötters Puth

 • 3.

  C.V. de Sjwenskes Sweikhuizen.

 • 4.

  Comité Gezamenlijke Buurtverenigingen Oirsbeek.

 • 5.

  Wielercomité de Pedaalridders Doenrade.

 • 6.

  C.V. de Parkuule Amstenrade.

 • 7.

  C.V. De Sjepene Oirsbeek

 • 8.

  Cultact (alleen jeugdcarnaval)

Geraamd subsidie 2013.

C.V. de Schinöster Schinnen

1.

Basisbedrag:

492,50

2.

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

492,50

C.V. de Pötters Puth

1.

Basisbedrag:

492,50

2.

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

492,50

C.V. de Sjwenskes Sweikhuizen

1.

Basisbedrag:

492,50

2.

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

492,50

Comité Gezamenlijke Buurtverenigingen Oirsbeek

1.

Basisbedrag:

492,50

2.

Jeugdcarnaval

137,50

3.

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

630,00

C.V. de Pedaalridders Doenrade

 

 

1.

Basisbedrag:

492,50

2.

Jeugdcarnaval

137,50

3.

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

630,00

C.V. de Parkuule Amstenrade

 

 

1.

Basisbedrag;

492,50

2.

Jeugdcarnaval

137,50

3.

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

630,00

C.V. de Sjépene Oirsbeek

1.

Basisbedrag;

492,50

2.

Sleutelinname (apart aan te vragen)

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

492,50

Cultact

1.

Basisbedrag;

 

n.v.t

2.

Jeugdcarnaval

137,50

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

137,50

Subsidieplafond carnavalsverenigingen 2013:

3.997,50

Geraamd subsidie sleutelinname

295,50

 

 

-----------

 

4.293,00

Koren en toneelverenigingen

Uitvoeringsregels 2013 amateuristische kunstbeoefening

Subsidieplafond € 10.846,00

Begrotingscodering: 6.540.00

Activiteiten:

Wekelijkse repetitieavonden, openbare optredens, uitwisselingsconcerten, nevenactiviteiten.

Uitgangspunten zangkoren:

Het subsidie voor de zangkoren bedraagt per jaar:

 • 1.

  Bij een ledental t/m 50: een subsidie van € 739,50;

 • 2.

  Bij een ledental van meer dan 50 leden wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 246,50 per 25 leden;

 • 3.

  Jeugdafdelingen van zangkoren ontvangen een extra subsidie van € 246,50. Het betreft jeugdafdelingen, die geen eigen rechtspersoon kennen maar die onder de moederstichting vallen en regelmatig aan buitenactiviteiten deelnemen. De activiteiten die recht geven aan deze extra subsidie zijn dezelfde activiteiten die gelden bij de moederstichting. De jeugdafdeling werkt onder deskundige leiding. Tenminste 90 % van de zangers dienen jonger dan 19 jaar te zijn.

 • 4.

  Jeugdkoren met een eigen rechtspositie ontvangen een extra subsidie van €246,50. Tenminste 90% van de zangers dienen jongeren tot 19 jaar te zijn.

 • 5.

  Zangkoren kunnen een subsidie aanvragen in het kader van de Stimuleringsmaatregel jongeren en ouderen.

Uitgangspunten Toneelverenigingen:

De subsidie voor de toneelverenigingen bedraagt per jaar

 • 1.

  Bij een ledental t/m 50: een subsidie van € 739,50;

 • 2.

  Bij een ledental van meer dan 50 leden wordt het basisbedrag verhoogd met een subsidie van € 246,50 per 25 leden;

 • 3.

  Jeugdafdelingen van toneelverenigingen ontvangen een extra subsidie van € 246,50 . Het betreft jeugdafdelingen, die geen eigen rechtspersoon kennen maar die onder de moederstichting vallen en regelmatig aan buitenactiviteiten deelnemen. De activiteiten die recht geven aan deze extra subsidie zijn dezelfde activiteiten die gelden bij de moederstichting. De jeugdafdeling werkt onder deskundige leiding. Tenminste 90 % van de spelers dienen jonger dan 19 jaar te zijn.

 • 4.

  Jeugdtoneelverenigingen met een eigen rechtspositie ontvangen een extra subsidie van € 246,50.

 • 5.

  Toneelverenigingen kunnen een subsidie aanvragen in het kader van de Stimuleringsmaatregel jongeren en ouderen.

Aantal leden per Koor per 31 12 2011.

 • 1.

  St. Dionysiuskoor Schinnen. 51 leden.

 • 2.

  Mannenkoor Sweikhuizen 62 leden.

 • 3.

  Gemengd Zangkoor St. Lambertus Oirsbeek 36 leden.

 • 4.

  Zangkoor Cresendo Doenrade 80 leden.

 • 5.

  St. Gertrudiskoor Amstenrade 20 leden.

 • 6.

  Kinderkoor de Schwerbelkes Oirsbeek 17 leden.

 • 7.

  Chantez Oirsbeek 42 leden.

 • 8.

  Jongerenkoor Jekaes Schinnen/Per Cantare 33 leden.

 • 9.

  Kerkelijk zangkoor St. Caecilia Puth 20 leden.

Geraamd subsidie 2013.

St. Dionysiuskoor Schinnen.

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

739,50

Mannenkoor Sweikhuizen

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013

739,50

Gemengd Zangkoor St. Lambertus Oirsbeek

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

739,50

Zangkoor Cresendo Doenrade

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

246,50

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013

986,00

St. Gertrusiskoor Amstenrade

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

739,50

Kinderkoor de Schwerbelkes Oirsbeek

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

3.

Jeugdkoor:

246,50

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013

986,00

Chantez Oirsbeek

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

739,50

Jongerenkoor Per Cantare Schinnen

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

739,50

Kerkelijk zangkoor St Caecilia Puth

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

739,50

Subsidieplafond koren 2013:

7.148,50

Geraamd subsidie 2 jeugdafdelingen (apart aan te vragen)

493,00

 

 

----------

 

7.641,50

Aantal leden per Toneelvereniging per 31 12 2011.

1.

Toneelvereniging st. Joseph Schinnen

18 leden.

 

 

 

2.

Toneelvereniging Voor ’t Voetlicht Puth

54 leden, waarvan 7 jeugdleden

 

 

 

3.

Toneelvereniging Ongeros Amstenrade

33 leden.

 

 

 

4.

Theatergroep de Golf Schinnen.

16 leden, waarvan 11 jeugdleden

Geraamd subsidie 2013.

Toneelvereniging St. Joseph Schinnen

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

739,50

Toneelvereniging Voor ’t Voetlicht Puth

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

739,50

Toneelvereniging Ongeros Amstenrade

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

739,50

Theatergroep de Golf Schinnen

1.

Basisbedrag:

739,50

2.

Subsidie per 25 leden:

 

 

 

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013:

739,50

Subsidieplafond toneelverenigingen 2013:

2.958,00

Geraamd subsidie 1 jeugdafdeling:

246,50

 

 

----------

 

3.204,50

Sport

Uitvoeringsregels 2013

Subsidieplafond € 32.694,80

Begrotingscodering 6.530.08

Activiteiten:

Wekelijks trainingen verzorgen, deelname aan competitie en diverse nevenactiviteiten zoals b.v. kampen, toernooien. Deze activiteiten worden geleid door deskundige leiding.

Uitgangspunten:

 • 1.

  Sportverenigingen ontvangen jaarlijks een subsidie per jeugdlid tot 19 jaar van € 19,80.

 • 2.

  Vitaliteittraining voor ouderen.

  Het subsidie voor het Meer Bewegen voor Ouderen heeft betrekking op als zodanig erkende bewegingsactiviteiten die sportverenigingen voor hun leden organiseren. De activiteit vindt plaats onder deskundige leiding en met gebruikmaking van een adequate ruimte en geschikt materiaal. De activiteit vindt minimaal 35 maal per jaar plaats. Per groep van 15 deelnemers in de leeftijd van 55 jaar of ouder ontvangt de vereniging een subsidie van € 494,00.

 • 3.

  Extra kosten die voortvloeien uit met name de bekostiging en deelname wedstrijden, extra trainingen, intensiever gebruik van accommodatie en ( ten dele speciale) materialen door de leden die behoren tot de selectie die deelneemt aan de activiteiten Judo en turnen (exclusief voor S.V.O.) € 44,50 per deelnemer.

Sportverenigingen per 31 12 2011.

1.

Taekwando Kwan Hwarang.

 

 

Tak van sport:

taekwando

 

 

 

2.

V.V. Amstenrade.

 

 

Takken van sport:

training en (zaal)voetballen in competitieverband

 

 

toernooien.

 

 

 

3.

R.K.V.V. Adveo

 

 

Takken van sport:

training en (zaal)voetballen in competitieverband

 

 

toernooien.

 

 

 

4.

R.K.V.V. Doenrade

 

 

Takken van sport:

training en (zaal)voetballen in competitieverband

 

 

toernooien.

 

 

 

5.

S.V. Schinnen

 

 

Takken van sport:

training en (zaal)voetballen in competitieverband

 

 

 

6.

V.V. Puth.

 

 

Takken van sport:

training en (zaal)voetballen in Competitieverband

 

 

toernooien.

 

 

 

7.

LTC Amstenrade Treffers

 

 

Takken van sport:

training en (zaal)tennis in competitieverband.

 

 

recreatietennis

 

 

toernooien.

 

 

 

8.

Tennisclub Oirsbeek

 

 

Takken van sport:

training en (zaal)tennis in competitieverband.

 

 

recreatietennis

 

 

toernooien.

 

 

 

9.

L.T.C. Rakets Schinnen.

 

 

Takken van sport:

training en (zaal)tennis in competitieverband.

 

 

recreatietennis

 

 

toernooien.

 

 

 

10.

Handbalvereniging Zwart-Wit

 

 

Takken van sport:

training en zaalhandbal in competitieverband.

 

 

toernooien.

 

 

 

11.

Badmintonvereniging OSA

 

 

Takken van sport:

training en zaalbadminton in competitieverband.

 

 

toernooien.

 

 

 

12

Omniver Amstenrade Sport.

 

 

Takken van sport:

damestrimmen

 

 

badminton

 

 

stepaerobic

 

 

fat burner and body

 

 

volleybal gemengd

 

 

thai Bo

 

 

fun Aerobic

 

 

keep-fit-training

 

 

kleuters

 

 

klassiek ballet 1

 

 

klassiek ballet 2

 

 

jazzdance dames

 

 

zaalhockey heren

 

 

callenatics

 

 

volleybal dames

 

 

fitness heren

 

 

jazz dance jeugd

 

 

M.B.v.O groepen (Galmproject)

 

 

 

13.

SVO.

 

 

Takken van sport:

judo

 

 

kleuterjudo

 

 

recreatief judo

 

 

selectie judo

 

 

turnen

 

 

turnen recreatief

 

 

turnen selectie

 

 

turnen kleuters

 

 

conditie/damesfit

 

 

jazz/aerobics

 

 

trampoline

 

 

ouder/kindsport

 

 

M.B.v.O. groepen (galmproject)

 

 

Scalagroepen (Galmproject)

 

 

 

14.

Rijvereniging Ons Genoegen

 

Geraamd subsidie 2013.

Taekwando Kwan Hwarang.

10 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2013:

198,00

V.V. Amstenrade

Jeugdleden tot 19 jaar:

(geen aanvraag ontvangen)

 

Totaal subsidie 2013:

4.851,00

R.K.V.V. Adveo.

108 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2013:

2.138,40

R.K.V.V. Doenrade.

78 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2013:

1.544,40

S.V. Schinnen.

63 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2013

1.247,40

V.V. Puth

68 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2013

1.346,40

L.T.C. Amstenrade Treffers

16 Jeugdleden tot 19 jaar:

(geen aanvraag ontvangen)

 

Totaal subsidie 2013

0,00

Tennisclub Oirsbeek.

111 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2013

2.197,80

L.T.C. Rakets Schinnen.

67 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2013

1.326,60

Handbalvereniging Zwart Wit.

101 jeugdleden tot 19 jaar:

te laat ontvangen

 

Totaal subsidie 2013

1.999,80

Badmintonvereniging OSA.

15 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2013

297,00

Omnivereniging Amstenrade Sport.

1. 225 Jeugdleden tot 19 jaar:

4.455,00

2. Galmproject: 1 groep:

494,00

 

 

-------- +

Totaal subsidie 2013:

4.949,00

SVO.

1. 472 Jeugdleden tot 19 jaar

9.345,60

2. Bijdrage intensiever training t.b.v. competitie 56 deelnemers x € 44,50 (*)

2.492,00

3. Galm/Scalaproject:11 groepen

5.434,00

 

 

--------- +

Totaal subsidie 2013

17.271,60

 

 

 

 

(*) Extra kosten vloeien voort uit met name de bekostiging en deelname wedstrijden, extra trainingen, intensiever gebruik van accommodatie en ( ten dele speciale) materialen door de leden die behoren tot de selectie die deelneemt aan de activiteiten Judo en turnen.

Rijvereniging Ons Genoegen.

9 Jeugdleden tot 19 jaar:

 

 

Totaal subsidie 2013

178,20

Subsidieplafond sportverenigingen 2013:

39.545,60

Overige subsidies

Uitvoeringsregels 2013

Subsidieplafond € 10.474,30

Begrotingscodering: 6.511.01, 6.511.02, 6.530.08, 6.540.00, 6.541.03, 6.560.02, 6.580.06, 6.620.01, 6.620.08,

Activiteiten:

Hieronder vallen alle overige instellingen (verenigingen) die activiteiten organiseren voor inwoners van Schinnen en waarvan de gemeente het bestaan en functioneren waardeert.

De overige uitvoeringsregels voorzien niet in de subsidiëring van deze instellingen.

Uitgangspunten:

 • 1.

  De subsidies voor de overige instellingen worden jaarlijks per instelling vastgesteld. Deze subsidies worden opgenomen op een aparte lijst.

Vereniging:

 • 1.

  Vereniging Historie Schinnen.

 • 2.

  Stichting Beschermd Dorpsgezicht Amstenrade.

 • 3.

  Stichting Kreatief.

 • 4.

  I.V.N. Schinnen Afd Schinnen.

 • 5.

  Centraal Oranjecomité Schinnen.

 • 6.

  Gilde Sittard.

 • 7.

  Culturele vereniging Oirsbeek.

 • 8.

  Kerkgenootschappen: subsidie beëindigd in 2013 na afbouw.

 • 9.

  Peter Rusmanloop.

 • 10.

  Dorpsvolière.

 • 11.

  Grotcomité Oirsbeek: subsidie beëindigd in 2013 na afbouw.

 • 12.

  Volksuniversiteit.

 • 13.

  Hengelsportvereniging Ons Genoegen.

 • 14.

  Vliegerclub Oirsbeek.

 • 15.

  Stichting Genealogiek Sjenne.

 • 16.

  Stichting Cultact Schinnen: afwijzing gedeelte aanvraag dat op cultuur betrekking heeft

Geraamd subsidie 2013.

Vereniging Historie Schinnen

Vast bedrag

2.959,00

Stichting Beschermd Dorpsgezicht Amstenrade

Vast bedrag

153,00

Stichting Kreatief

Vast bedrag

1.184,00

I.V.N. Schinnen Afd Schinnen

Vast bedrag

1.628,00

Centraal Oranjecomité

Vast bedrag

3.287,50

Gilde Sittard

Vast bedrag

562,00

Culturele Vereniging Oirsbeek

Vast bedrag

153,00

Kerkgenootschappen

2011 (na 1e korting)

6.673,50

2012 (2e korting)

3.336,75

2013 (afbouw ten einde)

 

 

 

 

-------- -

Totaal subsidie 2013

0,00

Jeugdloop Peter Rusman

Vast bedrag

284,50

Dorpsvolière

2011 (1e korting)

479,50

2012 (2e korting):

239.75

2013 (afbouw ten einde)

 

 

 

 

------ -

Totaal subsidie 2013

0,00

Grotcomité Oirsbeek

Vast bedrag

99,00

Volksuniversiteit

Vast bedrag

562,00

Hengelsportvereniging Ons Genoegen

Vast bedrag

379,00

Vliegerclub Oirsbeek

Vast bedrag

138,00

Stichting Genealogiek Sjenne

Vast bedrag

461,00

Stichting Cultact Schinnen

Vast bedrag

0,00

Subsidieplafond overig 2013:

11.850,30