Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Regeling HR cyclus

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling HR cyclus
Citeertitel“Regeling HR cyclus Gemeente Schinnen”
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2012Onbekend

18-12-2012

Onbekend

22-12-92

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling HR cyclus

 

 

Regeling HR cyclus

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1

  algemeen directeur:de gemeentesecretaris;

 • 2

  ambtenaar:de ambtenaar in de zin van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) /Uitwerkingsovereenkomst (UWO) van de gemeente Schinnen;

 • 3

  beoordelingsgesprek:jaarlijks terugkerend gesprek tussen de ambtenaar en de hiërarchisch leidinggevende over de waardering van het functioneren van de ambtenaar;

 • 4

  beoordelingstijdvak:een tijdvak van (standaard) 1 jaar, direct voorafgaand aan het tijdstip van de beoordeling, waarover de beoordelaar een oordeel moet vormen over het functioneren van de ambtenaar;

 • 5

  eerste beoordelaar:de hiërarchisch leidinggevende van de ambtenaar;

  • a

   de eerste beoordelaar van de algemeen directeur is de burgemeester (gehoord de wethouders);

  • b

   de eerste beoordelaar van de sectordirecteur is de algemeen directeur (gehoord het college van burgemeester en wethouders);

  • c

   de eerste beoordelaar van de griffier is de burgemeester (gehoord de gemeenteraad c.q. de fractievoorzitters);

  • d

   de eerste beoordelaar van de griffiemedewerker is de griffier (gehoord de gemeenteraad c.q. het seniorenconvent);

 • 6

  tweede beoordelaar:de hiërarchisch leidinggevende van de beoordelaar;

  • a

   voor de in artikel 5a t/m 5d genoemde ambtenaren geldt het horen van wethouders, college van burgemeester en wethouders, fractievoorzitters respectievelijk seniorenconvent, als afdoende alternatief voor een tweede beoordelaar;

 • 7

  functie:verzameling van werkzaamheden waarmee de ambtenaar door of vanwege het bevoegd gezag gedurende het beoordelingstijdvak feitelijk was belast;

 • 8

  functioneringsgesprek:minimaal jaarlijks terugkerend gesprek tussen ambtenaar en hiërarchisch leidinggevende over het wederzijds functioneren;

 • 9

  HR cyclus formulier:formulier waarvan gebruik wordt gemaakt bij het opstellen van een individueel werkplan, het functioneringsgesprek en de beoordeling;

 • 10

  Individueel werkplan (IWP):afspraken gemaakt tussen de ambtenaar en hiërarchisch leidinggevende over de resultaten en de ontwikkeling van de ambtenaar voor voorliggend beoordelingstijdvak.

Artikel 2 De HR cyclus

Vier onderdelen vormen samen de HR cyclus die jaarlijks wordt doorlopen, te weten:

 • 1

  het individueel werkplan (IWP), zoals bedoeld in artikel 3;

 • 2

  het functioneringsgesprek, zoals bedoeld in artikel 4;

 • 3

  de beoordeling, zoals bedoeld in artikel 5;

 • 4

  de beloning, zoals bedoeld in artikel 9.

Artikel 3 Het individueel werkplan

In het individueel werkplan worden afspraken gemaakt op drie onderdelen, te weten: werkresultaten, houding/gedrag/competenties en ontwikkeling. Per onderdeel worden de doelen bepaald die een ambtenaar dient te realiseren.

In de periode december/januari vinden de IWP gesprekken plaats waarin de werkafspraken worden gemaakt voor het komende jaar. De ambtenaar en de hiërarchisch leidinggevende bereiden het IWP gesprek voor en maken elk voorstellen voor het IWP.Tijdens het IWP gesprek worden deze voorstellen besproken en worden uiteindelijk afspraken gemaakt over de te behalen resultaten.

Een week na het gesprek ontvangt de ambtenaar het voor dit onderdeel ingevulde HR cyclus formulier voor akkoord ter ondertekening.

Artikel 4 Het functioneringsgesprek

Minimaal één keer per jaar, in de periode juni/juli, vindt met alle ambtenaren een functioneringsgesprek plaats. Indien de hiërarchisch leidinggevende er aanleiding toe ziet, kunnen meerdere functioneringsgesprekken plaatsvinden in de periode van 1 jaar. Een ambtenaar kan ook verzoeken om een extra functioneringsgesprek.

Een functioneringsgesprek heeft een open karakter. De aard van het gesprek is daarom tweezijdig en gelijkwaardig. Als basis voor het gesprek geldt het vastgestelde IWP.

Het functioneren van de ambtenaar wordt besproken en door de hiërarchisch leidinggevende vastgelegd in het daartoe bestemde deel van het HR cyclus formulier. Het functioneren van de leidinggevende komt ook aan bod tijdens dit gesprek.

Het daartoe bestemde deel van het HR cyclus formulier wordt door beiden voor akkoord ondertekend.

Artikel 5 De beoordeling

Eenmaal per jaar, in de periode december/januari, wordt een beoordeling opgemaakt over het functioneren van de ambtenaar. Hiervoor gelden de uitgangspunten zoals bedoeld in artikel 8.

Een beoordeling wordt ook opgemaakt binnen een half jaar:

 • -

  na indiensttreding;

 • -

  na aanvaarding van een andere functie;

 • -

  na een ingrijpende wijziging van de werkzaamheden;

Met vermelding van een reden is het te allen tijde mogelijk tussentijds beoordelingen op te maken.

De beoordeling wordt in het daartoe bestemde deel van het HR cyclus formulier in concept opgemaakt door de eerste beoordelaar.

De conceptbeoordeling wordt, voorafgaand aan de uitreiking aan de ambtenaar, aan de tweede beoordelaar kenbaar gemaakt die voor gezien ondertekent.

Uiterlijk één week voordat het beoordelingsgesprek plaatsvindt wordt de conceptbeoordeling uitgereikt aan de ambtenaar.

Indien de beoordelaar gebruik maakt van informanten wordt de ambtenaar hiervan vooraf in kennis gesteld. Als informant kunnen in de regel alleen diegenen worden uitgenodigd die een functionele werkrelatie met de beoordeelde ambtenaar hebben.

Binnen twee weken na het beoordelingsgesprek wordt het daartoe bestemde deel van het HR cyclus formulier ingevuld door de eerste beoordelaar. Beoordeelde ambtenaar kan opmerkingen toevoegen op het formulier.

Indien de inhoud van het beoordelingsgesprek op een juiste wijze is weergegeven op het daartoe bestemde deel van het HR cyclus formulier, tekenen beiden voor akkoord.

Artikel 6 Vaststelling

De algemeen directeur stelt de beoordeling binnen twee weken voorlopig vast. Ingeval het de beoordeling van de algemeen directeur of griffier betreft, stelt de burgemeester voorlopig vast.

Aan de beoordeelde ambtenaar wordt binnen twee weken nadat de beoordeling voorlopig is vastgesteld een afschrift van de beoordeling uitgereikt.

Indien binnen twee weken nadat een afschrift van de beoordeling is uitgereikt, geen zienswijze is ingediend, wordt de voorlopig vastgestelde beoordeling automatisch definitief.

Van de definitieve vaststelling van de beoordeling ontvangt de beoordeelde ambtenaar een besluit.Een overzicht van de beoordelingsresultaten van de totale organisatie wordt ter kennis gebracht van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 7 Bezwaar

Wanneer een ambtenaar het niet eens is met het besluit ten aanzien van zijn beoordeling kan, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bij het college van Burgemeester en Wethouders een bezwaarschrift worden ingediend. De termijn waarbinnen bezwaar of beroep dient te worden gemaakt, is zes weken na de verzendatum van het besluit.

Artikel 8 Uitgangspunten beoordelingssysteem

De beoordeling is gebaseerd op het totaal aan afspraken die zijn gemaakt in het individueel werkplan (IWP) van de ambtenaar. De diverse onderdelen/afspraken worden getoetst in welke mate is voldaan aan de gemaakte afspraken. Hiervoor gelden de navolgende normindicaties:

 • a

  Onvoldoende;

 • b

  Voldoende;

 • c

  Ruim voldoende;

 • d

  Goed;

 • e

  Uitstekend.

Toelichting normindicaties

 • a

  onvoldoendeHeeft het afgesproken resultaat niet naar behoren gerealiseerd. De tijdigheid, kwantiteit en/of kwaliteit van het resultaat zijn duidelijk onder het afgesproken niveau. Vertoont tekortkomingen en functioneert beneden het geheel aan eisen die zijn gesteld in het functieprofiel.

 • b

  voldoendeHeeft het afgesproken resultaat naar behoren gerealiseerd, tijdigheid, kwantiteit en kwaliteit van het resultaat zijn op het afgesproken niveau. Het functioneren voldoet aan het geheel aan eisen die zijn gesteld in het functieprofiel.

 • c

  ruim voldoendeHeeft het afgesproken resultaat meer dan naar behoren gerealiseerd. De kwantiteit, kwaliteit en tijdigheid van het resultaat is op onderdelen boven het afgesproken niveau. Het functioneren stijgt uit boven het geheel aan eisen zoals gesteld in het functieprofiel

 • d

  goedHeeft het afgesproken resultaat aantoonbaar boven de afspraak gerealiseerd. De kwantiteit, kwaliteit en tijdigheid van het resultaat ligt over de gehele linie boven afgesproken niveau. Het functioneren stijgt uit boven het geheel aan eisen zoals zijn gesteld in het functieprofiel.

 • e

  uitstekendHeeft het afgesproken resultaat aantoonbaar ver boven de afspraak gerealiseerd. De kwantiteit, kwaliteit en tijdigheid van het resultaat ligt over de gehele linie ver boven afgesproken niveau. Het functioneren stijgt ver uit boven het geheel aan eisen zoals zijn gesteld in het functieprofiel.

Samenvattend eindoordeelDe beoordelingen op de diverse onderdelen worden door de eerste beoordelaar geconverteerd naar een samenvattend eindoordeel.

Artikel 9 Beloning

Afhankelijk van het beoordelingsresultaat kan een structurele of incidentele beloning worden toegekend, conform de “Bezoldigingsverordening Gemeente Schinnen”.

Artikel 10 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de algemeen directeur ten gunste van een medewerker een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 11 Slotbepalingen

De HR cyclus formulieren worden centraal gearchiveerd door de personeelsadministratie.

Deze regeling kan worden aangehaald als ’Regeling HR cyclus Gemeente Schinnen’ en treedt in werking op 18 december 2012.

Met ingang van 18 december 2012 vervalt het “Reglement personeelsbeoordeling” vastgesteld 22 december 1992.