Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Vergoedingsregeling milieuwachtdienst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVergoedingsregeling milieuwachtdienst
Citeertitel“Vergoedingsregeling Milieuwachtdienst Gemeente Schinnen 2005”
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011Onbekend

30-11-2010

Onbekend

1-5-2005

Tekst van de regeling

Intitulé

Vergoedingsregeling milieuwachtdienst

 

 

Vergoedingsregeling milieuwachtdienst

Artikel 1 Begripsomschrijving

In het kader van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Wachtdienst: een periodiek te vervullen verplichting om in een bepaalde tijdsspanne (ook) buiten de gebruikelijke werktijden bereikbaar, oproepbaar en onmiddellijk inzetbaar te zijn voor het in behandeling nemen van milieuklachten;

 • b

  Gebruikelijke werktijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur;

 • c

  Wachtdienstperiode: van maandag 9.00 uur tot maandag 9.00 uur;

 • d

  Ambtenaar: medewerker in dienst van de gemeente Schinnen aangesteld op basis van artikel 2:4 CAR/UWO.

Artikel 2 Rooster

De IMD maakt een rooster en brengt dit tijdig onder de aandacht van de ambtenaren voor de wachtdiensten. In dit rooster wordt vermeld welke ambtenaar in welke week wachtdienst heeft.

Artikel 3 Vergoeding

Behoudens het bepaalde in artikel 4 heeft de ambtenaar per vervulde wachtdienstperiode recht op een financiële vergoeding. Deze vergoeding wordt berekend op basis van het uurloon afgeleid van het maximum van schaal 4 van de bij de bezoldigingsverordening gemeente Schinnen behorende bijlage I, en bedraagt per wachtdienstuur :

 • a

  6,5 % van bovengenoemd uurloon voor de wachtdienst op zaterdag en zondag,

 • b

  3,25% van bovengenoemd uurloon voor wachtdienst op overige dagen.

De vergoeding voor een wachtdienstperiode van een week wordt verhoogd met 20% voor iedere dag waarop wachtdienst is verricht op en van de dagen/dagdelen als genoemd in de bijlage bij deze regeling.

Het in lid 1 genoemde basisuurloon wordt telkenmale aangepast overeenkomstig de afgesproken algehele salarismaatregelen voor de sector gemeenten.

Artikel 4 Werkzaamheden buiten de gebruikelijke werktijden

Voor het tijdens een wachtdienstperiode buiten de gebruikelijke werktijden verrichten van werkzaamheden voortvloeiend uit dan wel in verband staand met de wachtdienst wordt behoudens de vergoeding als bedoeld in artikel 3, de overwerkvergoeding toegekend als bedoeld in artikel 3:2 CAR/UWO.

Artikel 5 Inwerkingtreding

De regeling gaat in per 1 mei 2005 en kan worden aangehaald als “Vergoedingsregeling Milieu-wachtdienst gemeente Schinnen 2005”.

Bijlage bij Vergoedingsregeling milieuwachtdienst Gemeente Schinnen 2005

Feestdagen/-dagdelen:

 • -

  Nieuwjaarsdag

 • -

  Carnavalsmaandag en –dinsdag

 • -

  Goede vrijdag

 • -

  1e en 2e paasdag

 • -

  Koninginnedag

 • -

  Hemelvaartsdag

 • -

  Bevrijdingsdag

 • -

  1e en 2e Pinksterdag

 • -

  Heilige avond

 • -

  1e en 2e kerstdag

 • -

  Oudjaarsavond