Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Nevenwerkzaamheden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNevenwerkzaamheden
CiteertitelRegeling nevenwerkzaamheden gemeente Schinnen ”.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2010Onbekend

28-09-2010

Onbekend

28-9-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Nevenwerkzaamheden

 

 

Nevenwerkzaamheden

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Medewerker: De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR, alsmede de personen die anderszins in dienst van de gemeente Schinnen werkzaamheden verrichten.

 • b

  Nevenwerkzaamheden: Alle werkzaamheden die, betaald of onbetaald, binnen of buiten de gemeente worden verricht door de medewerker en die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functie, kunnen raken.

 • c

  Registratie: De registratie van nevenwerkzaamheden zoals bedoeld in artikel 15:1e lid 2 CAR en artikel 4.2. van de gedragscode.

Artikel 2 Nevenwerkzaamheden

Het is de medewerker overeenkomstig artikel 15:1e lid 3 CAR resp. artikel 4.1 van de gedragscode, verboden nevenwerkzaamheden te verrichten, waardoor de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst niet in redelijkheid zou zijn verzekerd resp. waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de gemeente.

De medewerker maakt melding van de nevenwerkzaamheden op grond van artikel 15:1e, lid 1 van de CAR resp. artikel 4.2 van de gedragscode via het formulier Melding nevenfuncties dat als bijlage aan deze regeling is gehecht.

Conform het bepaalde in artikel 4.4 van de gedragscode vraagt de ambtenaar die een nevenfunctie wil vervullen hiervoor de goedkeuring van het college.

De medewerker dient de beëindiging van de nevenwerkzaamheden schriftelijk te melden aan het college.

Artikel 3 Openbaar maken nevenfuncties

Van alle medewerkers worden de nevenwerkzaamheden openbaar gemaakt.

De volgende gegevens worden openbaar gemaakt:

 • -

  De hoofdfunctie van de medewerker

 • -

  De nevenfunctie die de belangen van de dienst raakt

 • -

  De organisatie waar de nevenfunctie vervuld wordt

 • -

  De eventuele beperkingen die het college heeft opgelegd bij het uitoefenen van de nevenfunctie

 • -

  De ingangsdatum van de nevenwerkzaamheden

De volgende gegevens worden in ieder geval niet openbaar gemaakt:

 • -

  Persoonsnaam van de medewerker

Artikel 4 Registratie en openbaarmaking

De registratie van nevenwerkzaamheden geschiedt door middel van opname van de gegevens die de medewerker door middel van het registratieformulier kenbaar maakt in het register nevenfuncties.

Een door het college van burgemeester en wethouders hiervoor aangewezen persoon is belast met de registratie, de ter inzage legging, de rapportage en openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden. Bij de gemeente Schinnen is dit de medewerker Service, bandbreedte B van de sector Bestuurs- en Managementondersteuning.

De nevenwerkzaamheden worden openbaar gemaakt door plaatsing van het register met vermelding van bovenstaande gegevens op de gemeentelijke website.

Artikel 5 Besluit college

Indien het college van mening is dat de geregistreerde nevenwerkzaamheden in strijd zijn met artikel 15:1e CAR resp. artikel 4.1. van de gedragscode, ontvangt de medewerker een gemotiveerd besluit omtrent een verbod op deze nevenwerkzaamheden.

De medewerker beëindigt met onmiddellijke ingang de nevenwerkzaamheden.

Het college kan de nevenwerkzaamheden alleen verbieden indien door het verrichten van de werkzaamheden of het uitoefenen van het bedrijf de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met de functievervulling, niet in redelijkheid is verzekerd dan wel zich strijdigheid voordoet met het belang van de gemeente.

Het college kan in plaats van het gestelde in lid 1 nadere afspraken maken met de medewerker of beperkingen opleggen aan de medewerker, zodanig dat de mogelijkheid van belangenverstrengeling zich niet meer voordoet.

Bij voortgezette vervulling van de nevenwerkzaamheden, nadat de toestemming is ingetrokken wordt de medewerker geacht een verzoek om ontslag te hebben ingediend op de datum waarop er sprake is van voortzetting van verboden nevenwerkzaamheden.

Bij voortgezette vervulling van verboden nevenwerkzaamheden kan een disciplinaire straf worden opgelegd.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college van burgemeester en wethouders een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling nevenwerkzaamheden gemeente Schinnen ”.

Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010.