Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Verordening gemeentelijke ombudscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke ombudscommissie
CiteertitelVerordening gemeentelijke ombudscommissie.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 149 Gemeentewet
 2. Titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. Hoofdstuk IVc van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2015Nieuwe regeling

18-12-2014

Goed Nieuws 7 Januari 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke ombudscommissie

De Raad van de gemeente Schinnen;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 26-04-2005.

gelet op hoofdstuk IVc en artikel 149 van de Gemeentewet en titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gehoord de ondernemingsraad;

B e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening gemeentelijke ombudscommissie

Artikel 1 Instelling ombudscommissie

De Ombudscommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden

Artikel 2 Zittingsduur

 • 1.

  De Ombudscommissie wordt benoemd voor een periode van zes jaar.

 • 2.

  De Ombudscommissie kan eenmaal worden herbenoemd.

Artikel 3 Financiële middelen

 • 1.

  De Ombudscommissie ontvangt de volgende vergoeding voor haar werkzaamheden:

  • a.

   De voorzitter per behandeld beroep € 150,00

  • b.

   De leden per behandeld beroep € 120,00.

 • 2.

  De raad verschaft de ombudscommissie voldoende financiële middelen voor een goede uitoefening van zijn werkzaamheden.

Artikel 4 Bemiddeling

 • 1.

  De ombudscommissie kan gedurende een onderzoek de verzoeker en het bestuursorgaan voorstellen doen teneinde onderling tot een oplossing van de klacht te komen.

 • 2.

  De ombudscommissie brengt ook na een geslaagde bemiddeling een verslag uit.

Artikel 5 Werkinstructie

 • 1.

  Voor zover de ombudscommissie dit nodig acht, maakt zij een werkinstructie voor zijn werkzaamheden.

Artikel 6 Ontvangstbevestiging en toezending verzoekschrift

 • 1.

  De ombudscommissie bevestigt de ontvangst van het verzoekschrift schriftelijk aan de verzoeker.

 • 2.

  Indien zij een onderzoek als bedoeld in artikel 9:18 van de Algemene wet bestuursrecht instelt, zendt zij tevens een afschrift van het verzoekschrift aan het bestuursorgaan en aan degene over wiens gedragingen wordt geklaagd.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke ombudscommissie.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 juni 2005

Aldus vastgesteld door de Gemeenteraad op 2 juni 2005 en gewijzigd op respectievelijk 8 juli 2010 (1e wijziging) en op 18 december 2014 (2e wijziging).

de Griffier

de Voorzitter