Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Verordening beleidsadvisering sociaal domein gemeente Schinnen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening beleidsadvisering sociaal domein gemeente Schinnen 2015
CiteertitelVerordening beleidsadvisering sociaal domein gemeente Schinnen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 150 Gemeentewet
 2. Artikel 47 Participatiewet 2015
 3. Artikel 11 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201522-10-2019Nieuwe regeling

28-05-2015

Goed Nieuws d.d. 17 juni 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening beleidsadvisering sociaal domein gemeente Schinnen 2015

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.: 24-3-2015 met nummer: 104;

Gelet op artikel 47 participatiewet 2015 en artikel 11 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en met inachtneming van artikel 150 van de gemeentewet o.a. ten behoeve van de Jeugdwet 2015 art. 2 lid 10 en de Wet op het passend onderwijs 2014;

Gehoord het advies van de raadscommissie d.d. 11 mei 2015;

Gezien het advies van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad d.d.: 16 maart 2015;

BESLUIT:

Vast te stellen de "Verordening beleidsadvisering sociaal domein gemeente Schinnen 2015".

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Adviesraad sociaal domein

 • 1.

  De gemeente faciliteert de oprichting en instandhouding van een adviesraad om ingezetenen en belanghebbenden te betrekken bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid met betrekking tot het sociaal domein.

  De leden van de adviesraad worden benoemd door het college op voordracht van de adviesraad.

 • 2.

  De adviesraad is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling vormt van de bij de uitvoering van de decentralisaties in het sociale domein betrokken personen.

 • 3.

  De adviesraad bestaat uit ten minste zes en ten hoogste twaalf personen.

 • 4.

  Het voorzitterschap berust bij een door het college benoemde onafhankelijke voorzitter.

 • 5.

  De adviesraad komt ten minste zes maal per kalenderjaar in vergadering bij elkaar, tezamen met de portefeuillehouder(s) sociaal domein ter bevordering van de communicatie tussen college en adviesraad, en voorts zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt.

Artikel 2. Ambtelijk secretaris adviesraad

Het college stelt een ambtenaar van de gemeente aan als ambtelijk secretaris om te waarborgen dat de adviesraad in staat is zijn taken naar behoren uit te voeren.

Hoofdstuk 2. Taken en bevoegdheden gemeente, college, adviesraad en ambtelijk secretaris

Artikel 3. Taken van gemeentebestuur

Het gemeentebestuur vraagt over beleidsvoornemens van de gemeenteraad en het college via de ambtelijk secretaris advies aan de adviesraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Dit tijdstip blijkt uit het door het college te accorderen vergaderreglement van de adviesraad.

Artikel 4. Ondersteuning adviesraad

Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de adviesraad. Hiertoe:

 • a.

  stelt het een vergaderruimte ter beschikking;

 • b.

  zorgt het ervoor dat adviesaanvragen en conceptbeleid de ambtelijk secretaris tijdig bereiken;

 • c.

  stelt het ambtenaren van de gemeente in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg, als daarom door de adviesraad is verzocht.

Artikel 5. Taken en bevoegdheden van de adviesraad

 • 1.

  De adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college en de gemeenteraad in verband met door het college of de gemeenteraad voorgenomen beleid aangaande het sociaal domein.

 • 2.

  De adviesraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende de uitvoering van beleid.

 • 3.

  De adviesraad eveneens geen bevoegdheden betreffende individuele klachten en bezwaarschriften, en andere zaken met betrekking tot een individuele persoon.

Artikel 6. Taken van de ambtelijk secretaris

De ambtelijk secretaris:

 • a.

  draagt in overleg met de adviesraad zorg voor een vergaderreglement en ziet toe op de naleving ervan;

 • b.

  stelt voor aanvang van het kalenderjaar in overleg met de voorzitter van de adviesraad een vergaderkalender samen;

 • c.

  stelt in overleg met de voorzitter van de adviesraad voorafgaand aan iedere vergadering de agenda samen;

 • d.

  maakt een verslag van de vergadering en zendt dit binnen 14 dagen naar de leden.

 • e.

  verzendt de uitnodigingen en, indien van toepassing, conceptbeleid en adviesverzoeken aan de leden op een zodanig tijdstip dat zij hun rol effectief kunnen vervullen.

Artikel 7. Budget adviesraad

 • 1.

  Ten behoeve van de adviesraad wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld.

 • 2.

  Ten laste hiervan kunnen, ter beoordeling van het college, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering en het inwinnen van advies.

 • 3.

  Jaarlijks voor 1 april brengt de adviesraad aan het college verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het eventueel beschikbaar gestelde budget.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 8. Evaluatie

Jaarlijks wordt tussen de adviesraad en de portefeuillehouder geëvalueerd of de gekozen opzet van de cliëntenparticipatie voldoet. De adviesraad brengt verslag uit van deze evaluatie aan de gemeenteraad.

Artikel 9. Intrekken oude verordening

De Participatieverordening WWB en WMO gemeente Schinnen wordt ingetrokken.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening beleidsadvisering sociaal domein gemeente Schinnen 2015".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 28 mei 2015,

De Griffier

W.A.J.M.Huisinga

De Voorzitter

B.H.M.Link