Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Regeling Ondersteuning Burgerinitiatieven Schinnen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Ondersteuning Burgerinitiatieven Schinnen 2016
CiteertitelRegeling Ondersteuning Burgerinitiatieven Schinnen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201612-09-2019Nieuwe regeling

28-06-2016

Goed Nieuws, 13-07-2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Ondersteuning Burgerinitiatieven Schinnen 2016

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schinnen besluit,

gelet op de Algemene wet bestuursrecht,

de Regeling Ondersteuning Burgerinitiatieven vast te stellen.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Burgerinitiatief: een particulier initiatief dat activiteiten uitvoert met een maatschappelijk doel zonder (commercieel) winstoogmerk. Een veel gehanteerd werkbegrip is ‘een initiatief van één of meer burgers, dat onverplicht wordt gestart ten behoeve van anderen of de samenleving’;

 • 2.

  Kwetsbare burgers: mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn en die de regie over hun leven door omstandigheden deels of geheel zijn kwijtgeraakt;

 • 3.

  Maatschappelijke activiteiten: activiteiten die een sociale meerwaarde hebben voor de lokale samenleving en kwetsbare burgers in het bijzonder en die een bijdrage leveren aan de transformatieopgave;

 • 4.

  Transformatieopgave: de kanteling van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving;

 • 5.

  Transformatietafel: in de Transformatietafel komen mensen vanuit diverse geledingen en doelgroepen van de samenleving bijeen. De Transformatietafel beoordeelt ondersteuningsverzoeken vanuit burgerinitiatieven en kent subsidies toe uit het innovatiebudget. Tevens is de Transformatietafel erop gericht om burgers meer bij de overheid te betrekken en te stimuleren om zaken proactief op te pakken;

 • 6.

  Innovatiebudget: het budget dat door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld ter ondersteuning van innovatieve burgerinitiatieven die een bijdrage leveren aan de transformatieopgave;

 • 7.

  Subsidieplafond: het subsidiebudget dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van de subsidies;

 • 8.

  Sociaal Domein: alle organisaties, diensten en voorzieningen samen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en de participatie (meedoen) bevorderen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde initiatiefnemers en de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Doelgroep

De initiatiefnemer is gevestigd of in substantiële mate werkzaam in de gemeente Schinnen en is actief binnen het sociaal domein.

Artikel 4. Activiteiten

 • 1.

  Een bijdrage uit het innovatiebudget is uitsluitend bedoeld om een bijdrage te leveren in de kosten die een initiatiefnemer maakt voor de uitvoering van activiteiten die een maatschappelijke meerwaarde hebben voor de lokale samenleving;

 • 2.

  De activiteiten sluiten aan op gemeentelijk beleid ten aanzien van het sociaal domein en zijn gericht op:

  • ·

   stimuleren van de zelfredzaamheid van inwoners;

  • ·

   het versterken van de eigen kracht van inwoners en hun sociale netwerk;

  • ·

   het voorkomen van sociaal isolement;

  • ·

   het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk leven;

  • ·

   maatschappelijke activering naar vrijwilligerswerk;

  • ·

   het versterken van de sociale samenhang binnen een kern en tussen inwoners;

  • ·

   het bevorderen van de leefbaarheid in de kernen;

  • ·

   het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van burgers.

 • 3.

  De activiteiten vinden plaats zonder winstoogmerk;

 • 4.

  Er wordt geen subsidie verstrekt voor activiteiten die:

  • ·

   reeds op een andere wijze dan ingevolge deze regeling dekkend worden gesubsidieerd of;

  • ·

   niet haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn.

Artikel 5. Aanvraag

De initiatiefnemer kan een aanvraag voor ondersteuning van een burgerinitiatief in het kader van deze regeling indienen via het bij deze regeling horende Aanvraagformulier Regeling Ondersteuning Burgerinitiatieven Schinnen.

Artikel 6. Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag voor ondersteuning van een burgerinitiatief in het kader van deze regeling kan worden bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend binnen 1 van de 4 tranches. De tranches zijn als volgt ingedeeld:

 • ·

  Tranche 1: 1 januari tot en met 31 maart

 • ·

  Tranche 2: 1 april tot en met 30 juni

 • ·

  Tranche 3: 1 juli tot en met 30 september

 • ·

  Tranche 4: 1 oktober tot en met 31 december

 • 2.

  Activiteiten moeten plaatsvinden na afloop van de tranche waarin de aanvraag voor ondersteuning van het burgerinitiatief wordt ingediend.

Artikel 7. Beslistermijn

Het besluit op de aanvraag wordt genomen uiterlijk in de tranche volgend op de tranche waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 8. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De toekenning en de hoogte van het bedrag is afhankelijk van de uitslag van de weging die de Transformatietafel toepast op het ingediende ondersteuningsverzoek;

 • 2.

  Ten behoeve van de weging hanteert de Transformatietafel een door de Transformatietafel opgesteld en door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld wegingskader (= aanvraagformulier);

 • 3.

  De Transformatietafel is bevoegd om tot een bedrag van € 10.000,- zelfstandig toekenningen te doen. Voor toekenningen boven € 10.000,- beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Subsidie wordt slechts verleend tot ten hoogste de in de gemeentebegroting opgenomen subsidiegelden (subsidieplafond);

 • 2.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij de Transformatietafel totdat het voor de subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt;

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 01-07-2016;

 • 2.

  In situaties waar deze regeling niet in voorziet beslist de Transformatietafel, zo nodig in overleg met het college van burgemeester en wethouders;

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Ondersteuning Burgerinitiatieven Schinnen.