Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 255 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2020Nieuwe regeling

18-12-2017

gmb-2017-232942

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

B E S L U I T :

vast te stellen de:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018.

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding voor de volgende belastingen:

 • a.

  Onroerende-zaakbelastingen;

 • b.

  Reinigingsrechten

 • c.

  Toeristenbelasting;

 • d.

  Lijkbezorgingsrechten;

 • e.

  Leges.

Artikel 2 Volledige kwijtschelding

Bij de invordering van rioolheffing verleent de gemeente kwijtschelding voor 100% van het belastingbedrag bedoeld in artikel 6 van de vigerende ‘Verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing’.

Artikel 3 Beperkte kwijtschelding

 • 1.

  Voor afvalstoffenheffing verleent de gemeente alleen kwijtschelding voor het belastingbedrag als bedoeld in hoofdstuk 1, eerste lid van de tarieventabel behorende bij de vigerende ‘Verordening op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten’ (belasting per perceel);

 • 2.

  Voor hondenbelasting verleent de gemeente alleen kwijtschelding voor de eerste en enige hond.

Artikel 4 Kosten van bestaan

Bij de kwijtschelding van rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld:

 • a.

  voor personen jonger dan 65 jaar op 100% van de toepasselijke bijstandsnorm;

 • b.

  voor personen van 65 jaar en ouder op 100% van de toepasselijke netto AOW-bedragen:

Artikel 5 Netto kosten kinderopvang

Bij het bepalen van het netto-besteedbare inkomen wordt rekening gehouden met de netto kosten voor kinderopvang volgens artikel 28, lid 3 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Kwijtschelding in geval van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent

Met inachtneming van het overige in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Schinnen 2011”, van 16 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2018.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2017.

de Griffier

W.A.J.M. Huisinga

de Voorzitter

L.J.P.M. Frissen