Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering en deze verordening heeft terugwerkende kracht

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 150

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-200201-09-200101-01-2010Nieuwe regeling

11-07-2002

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De Raad van de gemeente Schinnen

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2002;

gelet op de Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens en op de Wet Bescherming Persoonsgegevens;

besluit vast te stellen de:

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de Wet GBA: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  verordening GBA: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  GBA: de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • d.

  autorisatiebesluit A: een door de beheerder of een door hem aangewezen ambtenaar vastgesteld besluit, waaraan gekoppeld de in autorisatieformulier A geautoriseerde binnengemeentelijke afnemers zijn opgenomen;

 • e.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • f.

  beheerder: degene die op grond van de beheersregeling GBA is aangewezen als beheerder;

 • g.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA, in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente is opgenomen;

 • h.

  afnemer: een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • i.

  binnengemeentelijke afnemer: de binnengemeentelijke afnemer als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA;

 • j.

  derde: elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene.

Artikel 2 Beheer van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerder van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de GBA-specialist (afdeling Algemeen Juridische Zaken).

Artikel 3 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Op grond van artikel 96 van de Wet GBA met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, worden die gegevens zoals genoemd in het autorisatiebesluit A verstrekt aan de daarin eveneens opgenomen afdelingen c.q. sectoren ten behoeve van het daarin aangegeven doel. De verwerkingen worden beheerd door de GBA-specialist.

Artikel 4 Rechtstreeks toegang tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Rechtstreekse toegang tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens hebben:

 • a.

  de beheerder;

 • b.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren werkzaam op de afdeling Burgerzaken;

 • c.

  met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA, de binnengemeentelijke afnemers opgenomen

in autorisatiebesluit A ten behoeve van de hen opgedragen taak voor wat betreft de gegevens opgenomen in voornoemd autorisatiebesluit A.

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA worden aan de binnengemeentelijke afnemers, opgenomen in autorisatiebesluit A, ten behoeve van de hen opgedragen taak, gegevens verstrekt voor zover deze gegevens zijn opgenomen in voornoemd autorisatiebesluit A.

Artikel 6 Terugmeldingsplicht

 • 1.

  De in autorisatiebesluit A genoemde binnengemeentelijke afnemers doen van door hen geconstateerde afwijkingen tussen de gegevens die zij uit de basisadministratie krijgen en gegevens waarvan zij op andere wijze kennis hebben gekregen, mededeling aan de beheerder van de basisadministratie.

 • 2.

  De verplichting van een binnengemeentelijke afnemer tot het doen van de in lid 1 genoemde mededeling geldt slechts voor zover de afwijking een gegeven betreft, dat aan hen op grond van deze verordening verstrekt kan worden.

Artikel 7 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

 • 1.

  In andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, kan aan de navolgende derden verstrekking van gegevens plaatsvinden:

  • a.

   rechtspersonen zonder winstoogmerk, voor zover de verstrekking noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen, waarbij wordt nagegaan of de verstrekking wordt gerechtvaardigd door een dringende maatschappelijke behoefte, in een juiste verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd en dit doel niet op een minder ingrijpende wijze kan worden bereikt;

  • b.

   natuurlijke personen, ten behoeve van een persoonlijk, niet-commercieel belang, met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ingeschrevene van wie gegevens worden verstrekt.

 • 2.

  Derden als bedoeld in lid 1 onder a en b zijn limitatief opgesomd in bijlage 1.

 • 3.

  De verstrekking kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens en verwijsgegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de gemeente van inschrijving, de geboortedatum en de datum van overlijden. Artikel 88, tweede lid van de wet, is van toepassing.

Artikel 8 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de noodzakelijke maatregelen.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Het “reglement voor de gemeentelijke bevolkingsadministratie” d.d. 4 januari 1995 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening werkt terug tot en met 1 september 2001.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 4.

  De verordening ligt ter inzage bij de afdeling Algemeen Juridische Zaken, taakveld burgerzaken.

 • 5.

  De Gemeenteraad mandateert de bevoegdheid om de in artikel 7 genoemde Bijlage 1 te wijzigen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 juli 2002

de Secretaris

de Voorzitter

Bijlage 1 Limitatieve opsomming van vrije derden aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

Afnemer

taak

Woningbouwcorporaties

ten behoeve van haar administratie en werkzaamheden in het kader van de huursubsidieberekening en woningtoewijzing

Werknemers- en werkgeversorganisaties

ten behoeve van het bijhouden van hun ledenadministratie

GGD

ten behoeve van de uitvoering van de aan hen opgedragen taken op het gebied van de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg

Instellingen voor gezondheidszorg

ten behoeve van geneeskundige behandelingen

door de gemeente gesubsidieerde instellingen in het kader van het welzijnsprogramma

ten behoeve van de uitvoering van de aan de instelling opgedragen taken of de taken die de instellingen zich ten doel hebben gesteld

Instellingen met een maatschappelijk doel

ten behoeve van de aan de instelling opgedragen taken of aan de taken die de instelling zich ten doel heeft gesteld

niet-Nederlandse EU-overheden

voor zover het verzoek voldoet aan de eisen, gesteld in artikel 13 van de Europese Richtlijnen zoals die 1995 zijn vastgesteld (richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995);

de daartoe gemachtigde burger

ten behoeve van een persoonlijk, niet commercieel belang, met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ingeschrevene van wie gegevens worden verstrekt. Waarbij geldt dat onder schriftelijke toestemming slechts wordt verstaan een document waar een met name genoemd persoon een ander persoon voor een handeling autoriseert hetgeen bekrachtigd wordt door een handtekening en bijvoeging van (een kopie van) het legitimatiebewijs van betreffende persoon.

Behorende bij besluit van de raad d.d. 11 juli 2002

de Secretaris

H.J. Essers