Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2008
CiteertitelVerordening brandweerrechten gemeente Schinnen 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De werking van deze verordening heeft terugwerkende kracht

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200801-01-2009Nieuwe regeling

13-12-2007

Goed Nieuws, 19-12-2007

Onbekend
13-12-2007

13-12-2007

Goed Nieuws

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2008

BRANDWEERRECHTEN

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2008.

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1

  Onder de naam “brandweerrechten” worden geheven:

  • a

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b

   rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b

   het beperken van brandgevaar;

  • c

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d

   al hetgeen met de onderdelen a, b, en c verband houdt;

  • e

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a

  degene die gebruik maakt van bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt

Artikel 4 Belastingjaar

Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1

  De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor de dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 9,08.

 • 4

  Belastingbedragen van minder dan € 9,08 worden niet geheven.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving.

 • 2

  Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moeten in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 3

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De “Verordening brandweerrechten gemeente Schinnen 2007” van 14 december 2006 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als de 'Verordening brandweerrechten gemeente Schinnen 2008'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 december 2007.

de Griffier

W.A.J.M. Huisinga

de Voorzitter

B.H.M. Link

Tarieventabel

behorende bij de “Verordening brandweerrechten gemeente Schinnen 2008”.

Algemeen

Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Wacht- en controle diensten

1.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het :

1.1.1.

verrichten van bewakings- en andere diensten, per ingezet personeelslid, per uur € 66,10.

Hoofdstuk 2 Behandeling brandslangen

2.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het :

 

 

2.1.1.

wassen, drogen, en opnieuw oprollen van brandslagen, per slang € 16,50;

2.1.2.

afpersen van brandslangen, per slang € 16,50;

2.1.3.

repareren van brandslagen, per slang € 16,50;

2.1.4.

bendelen van brandslangen, per koppeling, € 16,50;

2.1.5.

beschikbaar stellen van brandslangen, te verhogen met de onder 2.1.1. en 2.1.2. genoemde kosten, alsmede indien nodig met de reparatiekosten, genoemd onder 2.1.3., per etmaal € 16,50.

Hoofdstuk 3 Apparaten en andere hulpmiddelen

3.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het :

3.1.1.

beschikbaar stellen van brandblusapparaten, per apparaat, per etmaal € 16,50, in geval van gebruik te verhogen met de onder 3.3.1. genoemde kosten voor het vullen.

 

 

3.2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het :

3.2.1.

controleren van brandblusapparaten, per apparaat € 16,50.

 

 

3.3.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het :

3.3.1.

vullen van brandblusapparaten, per apparaat, exclusief verwerkte en/of gebruikte materialen € 33,--.

 

 

3.4.

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het :

3.4.1.

controleren van haspels, per haspel € 16,50.

 

 

3.5.

Ingeval de ter controle c.q. vulling aangeboden apparaten moeten worden opgehaald en/of teruggebracht geldt een voorrijtarief van € 33,-- per keer. Het voorrijtarief wordt eveneens in rekening gebracht bij het ter plaatse controleren van haspels.

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het :

3.6.1.

vullen van persluchtcilinders met een inhoud van:

3.6.1.1.

niet meer dan 5 liter, per cilinder 200 bar € 16,50;

3.6.1.2.

niet meer dan 6 liter, per cilinder 300 bar € 19,80;

3.6.1.3.

niet meer dan 10 liter, per cilinder € 33,--;

3.6.1.4.

niet meer dan 15 liter, per cilinder € 49,60;

3.6.2.

reinigen, ontsmetten en testen van persluchtapparaten, per apparaat € 33,--;

3.6.3.

reinigen, ontsmetten en testen van gelaatstukken, per gelaatstuk € 33,--;

3.6.4.

keuren van persluchtcilinders, exclusief vullen € 52,90.

3.7.

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beschikbaar stellen van :

3.7.1.

watervoerende armaturen, per armatuur, per etmaal € 16,50;

3.7.2

slangenbruggen, per stuk:, per etmaal € 16,50.

Hoofdstuk 4 Motorvoertuigen, motorspuiten en ander materieel

4.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verrichten van diensten met :

4.1.1.

een tankautospuit, autoladder of hulpverleningsvoertuig, per uur € 132,30;

4.1.2.

een motorspuit, per uur € 66,10;

4.1.3.

een dompelspuit, inclusief één lengte slang, per uur € 33,--.

4.1.4.

Ingeval bij de dienstverlening als bedoeld onder 4.1.3. meer dan één lengte slang nodig is, wordt het tarief verhoogd overeenkomstig het gestelde in Hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 5 Diversen

5.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het :

5.1.1.

beschikbaar stellen van noodverlichting, per armatuur, per etmaal € 16,50;

5.1.2.

openen van een deur c.q. het opheffen van een buitensluiting € 132,30;

5.1.3.

beschikbaar stellen van een leslokaal, per uur € 66,10.

Behorende bij raadsbesluit van 13 december 2007.

de Griffier

W.A.J.M. Huisinga

de Voorzitter

B.H.M. Link