Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Subsidieverordening “buitengewoon herstel van kerkgebouwen Schinnen”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening “buitengewoon herstel van kerkgebouwen Schinnen”
CiteertitelSubsidieverordening “buitengewoon herstel van kerkgebouwen Schinnen”
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De werking van deze verordening heeft terugwerkende kracht

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-200722-11-2007Nieuwe regeling

27-09-2007

Goed Nieuws, 21-11-2007

Onbekend
27-09-2007

27-09-2007

Goed Nieuws

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening “buitengewoon herstel van kerkgebouwen Schinnen”

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN

Subsidieverordening “buitengewoon herstel van kerkgebouwen Schinnen”.

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 juli 2007;

gehoord het advies van de Beleidscommissie d.d. 3 september 2007;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet alsmede gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T :

 • 1.

  in te trekken de bij raadsbesluit van 20 februari 1992 vastgestelde verordening “Bijdrage Buitengewoon Herstel van Kerken Schinnen 1992”; en

 • 2.

  vast te stellen de volgende subsidieverordening “buitengewoon herstel van kerkgebouwen Schinnen”.

Afdeling I: Begripsomschrijvingen

Artikel 1.

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

bestuursorgaan:

de raad van de gemeente Schinnen;

b.

aanvrager:

de eigenaar van een kerkgebouw;

c.

kerkgebouw:

een gebouw dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor openbare godsdienstoefening, daaronder begrepen de bijbehorende toren en de voor de uitoefening van de eredienst benodigde installaties en dat niet valt onder de bescherming van de Monumentenwet;

d.

kerkbestuur:

het bevoegd gezag van een kerkgebouw;

e.

buitengewoon herstel:

noodzakelijk, niet voorzienbaar herstel, geen gewoon onderhoud betreffende;

f.

subsidie:

de aanspraak op financiële middelen, door het bestuursorgaan verstrekt met het oog op buitengewoon herstel;

g.

subsidieplafond:

het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens deze verordening.

Afdeling II: Subsidiebepalingen

Artikel 2.
 • 1.

  Het bestuursorgaan verstrekt subsidie aan aanvrager in de kosten van buitengewoon herstel van kerkgebouwen overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

 • 2.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor kerkgebouwen gelegen binnen de gemeente Schinnen die voldoen aan de volgende criteria:

  • a.

   het gebouw moet specifiek voor de gebeds- of eredienst bestemd zijn;

  • b.

   ten minste eenmaal per week moet in het gebouw een gebeds- of eredienst worden gehouden;

Artikel 3. Aanvraag

De aanvraag moet vóór de datum van aanvang van de werkzaamheden worden ingediend bij het bestuursorgaan. De aanvraag omvat tenminste de volgende gegevens:

 • a.

  een omschrijving van de uit te voeren herstelwerkzaamheden;

 • b.

  een toelichting omtrent de oorzaak van de gebreken;

 • c.

  een gespecificeerde kostenbegroting;

 • d.

  een financieringsopzet.

Artikel 4. Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie in het buitengewoon herstel bedraagt maximaal 10% van de kosten tot een maximum van €10.000,=per aanvraag en kan nimmer meer bedragen dan het ongedekte financieringstekort.

 • 2.

  Per kerkgebouw wordt binnen een termijn van 3 jaar geen hogere bijdrage dan €10.000,= beschikbaar gesteld.

Artikel 5. Subsidievaststelling

 • 1.

  Op basis van de aanvraag als bedoeld in artikel 3 bepaalt het college van Burgemeester en Wethouders welke herstelwerkzaamheden vallen onder de bepalingen van deze verordening.

 • 2.

  Met inachtneming van het gestelde in het voorgaande lid kan het bestuursorgaan op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders de subsidie vaststellen.

Artikel 6. Uitbetaling van de subsidie

 • 1.

  Na gereedkomen van de werkzaamheden zal binnen 4 weken, nadat de nodige rekeningen en betalingsbewijzen zijn overgelegd, worden overgegaan tot uitbetaling van de subsidie.

 • 2.

  De beschikking vermeldt het bedrag van de subsidie en bevat een omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt.

Afdeling III: Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de subsidieverordening “buitengewoon herstel van kerkgebouwen Schinnen”.

Artikel 8. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervalt de door de raad, bij besluit van 20 februari 1992 (gemeenteblad nr. 92/17) vastgestelde verordening “Bijdrage Buitengewoon Herstel van Kerken Schinnen 1992”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d.27 september 2007.

de Griffier

W.A.J.M. Huisinga

de Voorzitter

B.H.M. Link