Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Vaststellingsverordening Subsidieverordening welzijn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVaststellingsverordening Subsidieverordening welzijn
CiteertitelVaststellingsverordening Subsidieverordening welzijn
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 150
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-10-2003Nieuwe regeling

16-10-2003

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststellingsverordening Subsidieverordening welzijn

De Raad van de gemeente Schinnen;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 30 september 2003, nr. 1549;

overwegende dat het noodzakelijk is te voorzien in een nieuwe subsidieverordening welzijn en zorgactiviteiten gemeente Schinnen;

gelet op het advies van de raadscommissie Zorg d.d. 7 oktober 2003;

gelet op het advies van de raadscommissie Welzijn en Bestuurszaken d.d. 8 oktober 2003;

gelet op de tijdens de raadsvergadering van 16 oktober 2003 ingediende motie, ondertekend door alle fracties;

B e s l u i t :

 • 1.

  Vast te stellen de Subsidieverordening welzijn - zorg gemeente Schinnen 2004 en de beleidsregels welzijn 2004, onder de voorwaarden zoals opgenomen in bijgaande motie;

 • 2.

  In te trekken de Algemene subsidieverordening 2000 gemeente Schinnen, en de Deelverordening vrijwilligers-welzijnswerk 2000 gemeente Schinnen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 16 oktober 2003

de Griffier

de Voorzitter

Nieuwe Subsidieverordening welzijn gemeente Schinnen m.i.v. 2004.

Voorstel

 • 3.

  Vast te stellen de Subsidieverordening welzijn gemeente Schinnen 2004 en

  de beleidsregels welzijn 2004

 • 4.

  In te trekken de Algemene subsidieverordening 2000 gemeente Schinnen, en

de Deelverordening vrijwilligers-welzijnswerk 2000 gemeente Schinnen.

Inleiding

In 1998 heeft de gemeenteraad gevraagd om aanpassing van de bestaande subsidiesystematiek omdat een vereenvoudiging van het systeem voor het verenigingsleven werd gewenst. Ook het gegeven dat de 3de tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in 1997 werd ingevoerd verplichtte de gemeente tot aanpassing van o. a. de bestaande subsidieverordening welzijn.

In december 1999 heeft de gemeenteraad de Algemene subsidieverordening 2000 gemeente Schinnen alsmede de Deelverordening vrijwilligerswelzijnswerk 2000 gemeente Schinnen vastgesteld.

De algemene subsidieverordening vormde met de deelverordening een tandem op grond waarvan de verenigingen en instellingen die sociaal-culturele alsmede maatschappelijke activiteiten organiseren werden gesubsidieerd. De z.g. professionele instellingen vielen onder het regime van de algemene subsidieverordening. Het gaat hier om de hogere subsidiebedragen die worden verstrekt voor de uitvoering van specifieke activiteiten. In deze gevallen werkt de subsidiesystematiek als een procedureverordening. De activiteiten waarvan de gemeente uitvoering wenste werden benoemd en apart gesubsidieerd.

Het vrijwilligers-welzijnswerk dat voor de inwoners van Schinnen activiteiten organiseert ontvangt een subsidie krachtens de deelverordening, waarin ter vaststelling regels zijn gesteld zoals bedrag per lid, bedrag per dagdeel, etc.

De algemene subsidieverordening voorzag in een tweetal perioden waarover de gemeente subsidie kon verstrekken. Namelijk de jaarlijks toe te kennen subsidies voor de professionele instellingen en de meerjarensubsidie voor vrijwel alle andere verenigingen instellingen.

Bij de vaststelling van de verordeningen is afgesproken dat na de eerste periode van meerjarensubsidiebeleid, van 2000 t/m 2003, beoordeeld zou worden hoe de Algemene subsidieverordening en de deelverordening in de praktijk voldeed.

Voorstel

 • 1.

  Vast te stellen de Subsidieverordening welzijn gemeente Schinnen 2004 en

  de beleidsregels welzijn 2004

 • 2.

  In te trekken de Algemene subsidieverordening 2000 gemeente Schinnen, en

de Deelverordening vrijwilligers-welzijnswerk 2000 gemeente Schinnen.

Argumenten

De evaluatie heeft geleid tot de volgende argumenten voor de aanpassing van de verordening.

1. Schaf het systeem van de algemene subsidieverordening en deelverordening af.

De term algemene subsidieverordening is een vlag die de lading niet dekt. Duidelijker is te voorzien in één welzijnsverordening. De algemene subsidieverordening is nooit “algemeen” geworden. Deze heeft nooit als basis gediend voor meer dan de subsidiëring van de professionele welzijnsinstellingen en het in de deelverordening benoemde vrijwilligers-welzijnswerk. Als deze procedure verordening niet algemeen wordt gebruikt wekt het alleen maar verwarring bij de aanvragers van een subsidie of bijdrage.

2. Een nieuwe subsidieverordening welzijnsactiviteiten gemeente Schinnen op te stellen waarin uitgangspunten zijn; transparantie en vereenvoudiging.

Gedurende de afgelopen 3 jaren werd door het verenigingsleven en van bestuurlijke zijde aangeduid dat men niet tevreden is met het subsidiesysteem. De inspanningen die de verenigingen moeten verrichten om in aanmerking te komen voor subsidie, c.q. de gegevens die jaarlijks ingezonden moeten worden om de gemeente in staat te stellen de rechtmatigheid en doelmatigheid van het verstrekte subsidie te controleren worden als te zwaar beoordeeld. Met de invoering van de systematiek van beleidsregels wordt de subsidiesystematiek flexibeler. Zonder dat de verordening moet worden aangepast kan iedere jaar worden beoordeeld of er aanleiding is om de systematiek te wijzigen. De beleidsregels gaan in op gemeentelijk beleid gericht op activiteiten.

Vooral bij de professionele instelling is dit het geval.

Met de invoering van de nieuwe verordening wordt een vereenvoudiging bereikt die minder belastend is voor de verenigingen en het ambtelijk apparaat.

3. De inkoop van de door de gemeente gewenste welzijnsproducten die uitgevoerd worden door professionele instellingen te regelen in de nieuwe verordening conform de regeling opgenomen in de huidige Algemene subsidieverordening 2000 gemeente Schinnen.

Blijkt in de praktijk een goed werkende systematiek.

4. In de nieuwe subsidieverordening welzijn alleen die zaken te regelen die niet worden bepaald in de Awb en die voor de uitvoering van het gemeentelijk subsidiebeleid noodzakelijk worden geacht.

Met de invoering van de 4de tranche van de Algemene wet bestuursrecht is geregeld dat de gemeente de regels die expliciet en als verplichting zijn geregeld in de wet niet meer mogen worden opgenomen in de gemeentelijke verordening. Reden van deze regel is dat fouten in de verordeningen en interpretatieverschillen leidden tot onnodige procedures tot aan de Raad van State toe.

Dit levert voor de aanvrager van subsidies een probleem op. Het verplicht de aanvrager een zoektocht te houden in de Awb.

Daarom worden relevante artikelen in de Awb opgenomen in een bijlage die wordt toegevoegd aan de verordening.

Voorstel

 • 1.

  Vast te stellen de Subsidieverordening welzijn gemeente Schinnen 2004 ende beleidsregels welzijn 2004

 • 2.

  In te trekken de Algemene subsidieverordening 2000 gemeente Schinnen, en

de Deelverordening vrijwilligers-welzijnswerk 2000 gemeente Schinnen.

Kanttekeningen

Aangekondigd is dat op korte termijn de inspraak nader in de Awb wordt geregeld. De gemeentelijke inspraakverordening dient dan te worden aangepast. Het verdient aanbeveling om dan ook de inspraak inzake de uitvoering van de subsidieverordening opnieuw te regelen.

Financiële toelichting

Invoering van de nieuwe subsidiesystematiek heeft geen financiële gevolgen vanuit de aard van de regelgeving. Er is geen overgangstermijn nodig. De berekening van het meerjarensubsidie subsidie 2004 – 2005 voor het verenigingsleven is gebaseerd op de beleidsregels 2004. Voor de berekening zijn de laatstbekende gegevens die de verenigingen en instellingen hebben ingediend gebruikt. Dit geldt niet voor de professionele instellingen.

Uitvoering en planning

De subsidieverordening wordt ingevoerd met ingang van 1 januari 2004.

Communicatie

Bij de inspraak inzake het ontwerp van de Nota Welzijn 2003 is gewezen op het voornemen tot de vaststelling van een nieuwe verordening en de mogelijke gevolgen voor het lokaal verenigingsleven.

Tevens is in de beschikking subsidie 2003 gewezen op de invoering van de nieuwe verordening ingaande 2004.

De verordening is een besluit van algemene strekking en om deze reden niet onderwerp van inspraak. Het besluit tot vaststelling wordt gepubliceerd en de strekking en gevolgen worden toegelicht. Acht dagen na bekendmaking is de verordening van kracht. De betrokken verenigingen en instelling kunnen bezwaar indienen tegen het besluit tot subsidievaststelling dat door burgemeester en wethouders wordt genomen. De aanvragers van subsidie worden na besluitvorming terzake schriftelijk geïnformeerd over de subsidies 2004. Voor 31 december 2003 ontvangen de aanvragers een subsidievaststelling, c.q. een subsidiebeschikking waarin, naast het subsidiebedrag, de duur van de subsidieperiode wordt aangegeven. Alleen de professionele instellingen ontvangen na afloop van het subsidiejaar, na controle van de met de subsidie bereikte resultaten, een subsidievaststelling

Referendabiliteit

Ja.

Advies commissie(s)

 • 1.

  De raadscommissie Zorg zal d.d.7 oktober 2003 haar advies uitbrengen;

 • 2.

  De raadscommissies Welzijn en Bestuurszaken zullen d.d. 8 oktober 2003 hun advies uitbrengen.

Schinnen, september 2003.

Burgemeester en wethouders,

De Secretaris, de Burgemeester

H.J. Essers