Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2011
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Invorderingswet 1990, art. 26
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201001-01-2018Nieuwe regeling

16-12-2010

Goed Nieuws, 22-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2011

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 november 2010;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

gehoord het advies van de Beleidscommissie d.d. 29 november 2010; ‘

B E S L U I T :

vast te stellen de:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2011.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  uitvoeringsregeling: de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 • b.

  WWB: de Wet Werk en Bijstand;

 • c.

  Bijstandsnorm: de norm bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de WWB;

 • d.

  Peildatum: de datum waarop de kwijtschelding wordt aangevraagd;

 • e.

  Inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 14 van de Uitvoeringsregeling;

 • f.

  Vermogen: vermogen als bedoeld in artikel 12 van de Uitvoeringsregeling;

 • g.

  Automatische kwijtschelding: verleende kwijtschelding zonder dat daartoe door de belastingplichtige een verzoek behoeft te worden ingediend.

Artikel 2 Kwijtschelding

Kwijtschelding wordt alleen verleend indien de aanvrager voldoet aan de in de uitvoeringsregeling genoemde voorwaarden. Kwijtschelding wordt uitsluitend verleend voor de rioolheffing, de hondenbelasting, voor wat betreft de eerste en enige hond en de afvalstoffenheffing voor wat betreft de belasting genoemd in hoofdstuk 1, artikel 1.1 van de tarieventabel, behorende bij de Verordening Reinigingsheffingen gemeente Schinnen.

Artikel 3 Hoogte van de kwijtschelding

 • 1.

  Voor de kosten van de rioolheffing geldt een kwijtschelding ter hoogte van 100% van de aanslag in het jaar van heffing.

 • 2.

  Voor de kosten van de afvalstoffenheffing geldt een kwijtschelding ter hoogte van 100% van de aanslag in het jaar van heffing.

 • 3.

  Voor de kosten van de hondenbelasting, voor wat betreft de eerste en enige hond geldt een kwijtschelding ter hoogte van 100% van de aanslag in het jaar van heffing.

Artikel 4 Verruimde kwijtschelding

In de uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is geregeld dat kwijtschelding kan worden verleend aan huishoudens met een inkomen tot 90% van de bijstandsnorm. Uit een beginsel van rechtsgelijkheid conformeert de Gemeente Schinnen zich aan het besluit tot verruiming van de mogelijkheden tot verlening van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen door het hanteren van de kwijtscheldingsnormen van 100% van de algemene bestaanskosten ingevolgde de WWB.

Artikel 5 De aanvraag

De termijn waarbinnen aanvragen om kwijtschelding kunnen worden ingediend, eindigt op de laatste vervaldag van het betreffende aanslagbiljet.

Artikel 6 Automatische kwijtschelding

Automatische kwijtschelding maakt het mogelijk dat belastingplichtigen, die in aanmerking komen voor kwijtschelding, kwijtschelding wordt verleend zonder dat ze een aanvraagformulier moeten indienen:

De volgende belastingplichtigen komen in aanmerking voor automatische kwijtschelding:

 • ·

  een belastingplichtige die op aanvraag over de twee voorafgaande aaneengesloten belastingjaren voor kwijtschelding in aanmerking zijn gekomen,

 • ·

  een belastingplichtige die op basis van de Wet Werk en Bijstand bekend is bij de gemeente en 2 jaar een WWB uitkering hebben ontvangen,

 • ·

  een belastingplichtige die een AOW uitkering heeft en waarbij een verzoek tot kwijtschelding in het voorgaande jaar is toegekend.

Herbeoordeling of een belastingplichtige nog aanspraak maakt op automatische kwijtschelding vindt plaats:

 • ·

  indien een belastingplichtige drie opeenvolgende jaren automatische kwijtschelding is verleend;

 • ·

  in het jaar nadat een belastingplichtige, die automatische kwijtschelding is verleend, de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

Diegene die wordt herbeoordeeld dient alle gegevens over te leggen die de gemeente nodig heeft voor de beoordeling van het recht op kwijtschelding.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Schinnen 2001”, van 14 december 2000 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2010.

de Griffier

W.A.J.M.Huisinga

de Voorzitter

B.H.M.Link