Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schinnen

Regeling ICT-faciliteiten voor bestuurders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchinnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling ICT-faciliteiten voor bestuurders
CiteertitelRegeling ICT-faciliteiten voor bestuurders
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
 2. Rechtspositiebesluit burgemeesters
 3. Rechtspositiebesluit wethouders

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011Nieuwe regeling

16-12-2010

Geen

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

regeling ICT-faciliteiten voor bestuurders

De raad onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schinnen;

Gelet op de bepalingen van

 • ·

  het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en de daarop gebaseerde nadere regelingen;

 • ·

  het rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 en de daarop gebaseerde nadere regelingen;

 • ·

  het rechtspositiebesluit wethouders en de daarop gebaseerde nadere regelingen;

Besluiten

Vast te stellen navolgende “regeling ICT-faciliteiten voor bestuurders”.

1.

Op aanvraag verleent het college aan de burgemeester, het raadslid en de wethouder (hierna te noemen “bestuurder” ) voor de uitoefening van de functie een tegemoetkoming ter hoogte van € 1.200,-- voor:

 • a.

  aanschaf van een computer, bijbehorende apparatuur, software (inclusief anti-virus), verbruiksmaterialen, en uitbreiding van de standaardgarantie naar een 4-jarige (onsite-)garantie;

 • b.

  gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur, software (inclusie anti-virus), verbruiksmaterialen en uitbreiding van de standaardgarantie naar een 4-jarige (onsite-)garantie.

2.

De tegemoetkoming als bedoeld onder 1 geldt voor de uitoefening van de functie voor de periode van 4 jaren, gelijklopend met de zittingsperiode van de gemeenteraad.

3.

Indien het burgemeesterschap, raadslidmaatschap of wethouderschap eindigt voor afloop van de in 2 bedoelde periode dient de tegemoetkoming aan de gemeente terugbetaald te worden naar rato van het nog niet verstreken gedeelte van de periode van 4 jaren, naar beneden afgerond op hele maanden;

4.

De vergoeding(en) als bedoeld in 1 eindigen aan het einde van de periode als bedoeld in 2 of zodra een bestuurder binnen die periode ophoudt zijn functie uit te oefenen.

5.
 • a.

  Aanvragen als bedoeld onder 1 dienen schriftelijk gedaan te worden bij het college van burgemeester en wethouders op een daarvoor bestemd formulier.

 • b.

  Aanvragen als bedoeld onder 1 dienen gedaan te worden binnen 6 maanden na aantreding in de functie. Wordt een aanvraag later ingediend, dan wordt ingeval van honorering de vergoeding als bedoeld onder 1 betaald naar rato van het nog resterende aantal maanden van de periode als bedoeld onder 2. Het bepaalde in 3 blijft onverkort van toepassing.

 • c.

  De termijn van 6 maanden genoemd onder b is niet van toepassing na de verkiezing van 2010, i.v.m. het moment van ingaan van deze regeling.

6.

De bestuurder is verplicht zorg te dragen voor gebruik van de in deze regeling bedoelde apparatuur op zodanige wijze dat geen sprake is of wordt van strijdigheid met enige wettelijke bepaling.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schinnen van 16 december 2010

De raad voornoemd,

De griffier

de voorzitter

Toelichting algemeen.

In de vorige raadsperiode heeft de gemeente een PC-regeling gehanteerd die in principe neer-kwam op beschikbaarstelling van PC-apparatuur in 2 verschillende uirtvoeringen (laptop of desktop). Een aantal bestuurders koos er echter voor om zelf de apparatuur aan te schaffen en hiervoor een vergoeding te vragen. Beide methoden zijn mogelijk op grond van de rechtspositie-regelingen.

Voor de gemeente betekende dit een behoorlijke administratieve belasting, temeer omdat de gemeente voor de levering van de hardware aangewezen was op een leaseconstructie.

Met deze nadere regeling beoogt de organisatie tevens maximale keuzevrijheid voor de bestuurder. Het in de regeling opgenomen bedrag kan in alle redelijkheid geacht worden tegemoet te komen aan de verplichting van de gemeente om bestuurders te faciliteren, zonder dat daarvoor allerlei voorwaarden zoals inleveren van rekeningen van aangeschafte apparatuur noodzakelijk wordt. Bovendien zou de bestuurder die ervoor kiest om eigen (reeds aangeschafte) apparatuur zakelijk te gebruiken aan zo’n voorwaarde minder goed kunnen voldoen.

Toelichting op 1

In de keuze van de software is de bestuurder vrij, met dien verstande dat de uitwisseling van bestanden tussen gemeente en bestuurder volledig gegarandeerd moet zijn.

De bedoeling is uitdrukkelijk dat elke bestuurder een (nieuwe) aanvraag doet na aanvang van de raadsperiode, ongeacht de keuze van de bestuurder tussen 1a of 1b. Een aanvraag die bijvoorbeeld pas na 1 jaar ingediend wordt, leidt dus tot vergoeding van 3/4 van € 1.200,00.

Gebruiksmaterialen zijn onder andere toner/inktcatridges en papier.

Omdat altijd een mogelijkheid aanwezig is dat apparatuur schade oploopt, is ook onder punt 1 eventuele eventuele uitbreiding van de garantieperiode meegenomen.

Toelichting op 2

De vergoeding als bedoeld onder 1 wordt eenmalig betaald voor de periode van maximaal 4 jaar, in beginsel gelijklopend met de zittingsperiode van de raad.

Ongeacht de vraag of de bestuurder kiest voor gebruik van eigen apparatuur (die dan tevens zakelijk gebruikt wordt) of voor aanschaf van apparatuur (dwz zakelijke apparatuur naast privé-apparatuur) geldt deze bijdrage. Omgerekend gaat het om een bedrag van € 300,00 per jaar.

Voorbeeld: de bestuurder kiest ervoor zijn privé-apparatuur 2 jaar lang in te zetten en daarna over te gaan tot aanschaf van nieuwe apparatuur. Dat betekent dat voor de eerste 2 jaren een bijdrage is ontvangen van € 600,00 (2x € 300,00) voor gebruik eigen apparatuur en vervolgens een bijdrage van in totaal € 600,00 (2 x € 300,00) voor de aanschaf van nieuwe apparatuur.

Dit betekent dat voor elke zittingsperiode van 4 jaar op aanvraag een recht op tegemoetkoming bestaat. Het aanvraagformulier gaat als bijlage bij deze regeling.

Fiscale consequenties

Bijdragen zoals in deze regeling bedoeld zijn doorgaans onderhevig aan loonheffing.

Alleen als de bestuurder de apparatuur voor 90% of meer zakelijk gebruikt dan hoeft over de vergoeding geen loonheffing betaald te worden c.q. mag de vergoeding fiscaal onbelast worden verstrekt. Hierbij moet opgemerkt worden dat de fiscus zeer terughoudend is om aan te nemen dat PC apparatuur voor 90% of meer zakelijk gebruikt wordt. Doorgaans moet PC-apparatuur dan ook doorbelast worden.

Als het gebruik van de PC minder dan 90% zakelijk is, moet de tegemoetkoming fiscaal belast worden, hetzij door de gemeente (collegeleden én raadsleden die voor de “opting-in-regeling” gekozen hebben), hetzij via de eigen belastingaangifte van de bestuurder (raadsleden die onder de standaardregeling vallen).

Opting-in - en standaardregeling

Raadsleden kunnen kiezen voor de zgn “opting-in”-regeling of de standaardregeling. “Opting in” betekent dat de gemeente over vergoedingen aan raadsleden op voorhand loonheffing inhoudt waardoor het raadslid dit niet meer via zijn aangifte hoeft regelen.

De standaardregeling houdt in dat het raadslid de vergoeding bruto betaald krijgt, en via de belastingaangifte de verschuldigde loonheffing verrekent. De gemeente is verplicht dan een zgn

IB-47 verklaring naar de belastingdienst te sturen, waarin melding gemaakt wordt van de hoogte van de uitbetaling/vergoeding.

Toelichting op punt 4 is overbodig

Toelichting op 5

Alle aanvragen, bedoeld in deze regeling, dienen ingediend te worden bij het college, dat ook beslist op een aanvraag. Het aanvraagformulier is bij de regeling gevoegd.

Wij gaan er hierbij van uit dat een termijn van 6 maanden na aantreding in de functie normaal gesproken voldoende ruimte moet bieden aan de bestuurder om de juiste afwegingen te maken.