Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Servicepunt71

Besluit van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende melding en registratie arbeidsongevallen Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieServicepunt71
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende melding en registratie arbeidsongevallen Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties
CiteertitelRegeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 Instructie Bijlage 2 Meldingsprocedure

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2018nieuwe regeling

27-11-2014

bgr-2018-1030

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende melding en registratie arbeidsongevallen Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties

De Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties (de Regeling) is opgesteld in het kader van de Arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbowet). Op grond van deze wet heeft de werkgever een algemene zorgplicht voor veilige arbeidsomstandigheden en een aantal specifieke verplichtingen met betrekking tot het registreren en melden van (ernstige) arbeidsongevallen. Daarnaast is de werknemer verplicht om melding te maken van onveilige situaties.

 

In de Regeling wordt omschreven hoe te handelen bij een arbeidsongeval, incident of onveilige situatie.

Naast het voldoen aan de Arbowet is het doel van deze Regeling dat meldingsgegevens goed kunnen worden geregistreerd en onderzocht, zodat maatregelen kunnen worden genomen om (herhaling van) ongewenste gebeurtenissen te voorkomen. Zodoende wordt een bijdrage geleverd aan het verder verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Conform de Regeling is op VSP een digitaal meldpunt ingericht.

 

Besluit

 

 • 1.

  de Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties, zoals hieronder ingevoegd, vast te stellen.

 

Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties

 

SP71/HRM november 2014

 

Voorwoord

 

In deze regeling wordt omschreven hoe te handelen bij een arbeidsongeval, incident of onveilige situatie. De regeling is vastgesteld door het bevoegd gezag van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en Servicepunt71 met instemming van de ondernemingsraden van genoemde gemeenten en Servicepunt71.

1. Doel

Meldingsgegevens bevatten waardevolle informatie over de veiligheid en risico’s op de werkplek.

Het doel van deze regeling is in eerste instantie dat deze gegevens goed kunnen worden geregistreerd en onderzocht, zodat maatregelen kunnen worden genomen om herhaling van de ongewenste gebeurtenis te voorkomen. Daarnaast kan door het melden van onveilige situaties zelfs al eerder worden voorkomen dat het mis gaat. Zodoende leveren meldingen een bijdrage aan verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Ten tweede wordt met deze regeling voldaan aan de verplichtingen in de Arbeidsomstandigheden-wetgeving (Arbowet). In de Arbowet is een aantal voor deze regeling relevante artikelen opgenomen:

 • a.

  De werkgever moet een beleid voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij het werk geen nadelige invloed mag hebben op de veiligheid en gezondheid van de werknemers (artikel 3).

 • b.

  De werkgever moet een lijst bijhouden van arbeidsongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen (Arbowet, artikel 9, lid 2).

 • c.

  De werkgever is verplicht arbeidsongevallen, die volgens de Arbowet meldingsplichtig zijn, direct te melden bij de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie; Arbowet, artikel 9 lid 1).

 • d.

  De werknemer is verplicht om onveilige situaties meteen te melden aan zijn of haar leidinggevende (artikel 11).

 • e.

  De arbodeskundigen, de bedrijfshulpverleners, de werknemers met preventie-taken en de arbodienst moeten kennis kunnen nemen van het ongevalregister (artikel 15a).

De Inspectie SZW controleert de naleving van deze regelgeving en kan boetes opleggen indien een werkgever er zich niet aan houdt.

 

2. Begripsomschrijvingen

2.1 Bevoegd gezag

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en het dagelijks bestuur van Servicepunt71.

 

2.2 Werkgever

Het bevoegd gezag van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en Servicepunt71.

 

2.3 Werknemers

In kader van deze regeling worden daaronder verstaan de ambtenaren in dienst bij de werkgever, alsmede uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers en andere personen die onder gezag van de werkgever werkzaam zijn.

 

2.4 Inspectie SZW

De inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW); de voormalige Arbeidsinspectie. De Inspectie SZW houdt zich bezig met het toezicht op het naleven van de wetten en regels op het gehele SZW-terrein.

 

2.5 VSP

Virtueel Servicepunt; de gezamenlijke intranetsite van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en Servicepunt71.

 

2.6 Ongewenste gebeurtenis

Een arbeidsongeval, een incident of een onveilige situatie.

 

2.7 Arbeidsongeval

Er kunnen drie soorten arbeidsongevallen worden onderscheiden:

 • -

  arbeidsongeval met letsel en verzuim

 • -

  arbeidsongeval met letsel maar zonder verzuim

 • -

  meldingsplichtig arbeidsongeval

Toelichting: Voor medewerkers is een instructie opgesteld hoe te handelen bij verwondingen. Deze instructie is geplaatst op VSP (zie ook bijlage 1).

 

a. Arbeidsongeval met letsel en verzuim

Een aan een werknemer in verband met het verrichten van de arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad (Arbowet, artikel 1, lid 3).

Toelichting: Ongevallen in het woon- werkverkeer vallen niet onder het begrip “arbeidsongeval”, tenzij ze plaatsvinden met voertuigen van de werkgever. Verkeersongevallen worden in beginsel door de politie onderzocht.

 

b. Arbeidsongeval met letsel maar zonder verzuim

Een ongeval waarbij het slachtoffer (enig) letsel heeft opgelopen, maar niet arbeidsongeschikt is geraakt en niet verzuimt.

 

c. Meldingsplichtig arbeidsongeval (Inspectie SZW)

Een meldingsplichtig arbeidsongeval is een arbeidsongeval dat direct moet worden gemeld aan de Inspectie SZW (Arbowet, artikel 9, lid 1). Hiervan is sprake als een werknemer als gevolg van het arbeidsongeval blijvend letsel oploopt of als daar het vermoeden toe bestaat, in een ziekenhuis wordt opgenomen, of overlijdt. Voor het niet direct melden van een meldingsplichtig ongeval, kan een hoge boete worden opgelegd.

 

Toelichting: Onder ziekenhuisopname wordt verstaan dat een slachtoffer ook werkelijk in een ziekenhuis is of wordt opgenomen. Poliklinische behandeling wordt niet als ziekenhuisopname beschouwd, maar dagopname wel. Bij dagopname gaat het om een aantal uren durende vorm van verpleging in een ziekenhuis in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een onderzoek of behandeling.

Mocht later blijken dat er toch nog sprake is van een ziekenhuisopname of van blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het arbeidsongeval, dan dient de werkgever alsnog dit betreffende ongeval direct te melden.

 

2.8 Incident

Er kunnen verschillende incidenten worden onderscheiden:

 

a. Prikaccident

Een prikaccident is een verzamelnaam voor ongewenste gebeurtenissen, waarbij een werknemer in aanraking komt met het bloed van een andere persoon. Het kan hierbij gaan om prik-, snij-, bijt- of spatongevallen. Door een dergelijk contact bestaat er een theoretische kans op besmetting met de bloedoverdraagbare aandoeningen HIV, Hepatitis B en Hepatitis C.

Toelichting: Voor de afhandeling van en nazorg bij een prikaccident is een instructie opgesteld. Deze is geplaatst op VSP (zie ook bijlage 1).

 

b. Tekenbeet

Een teek is een klein (een tot drie millimeter groot), bruin-zwart spinachtig insect. Werknemers die voor hun werk in het groen werken, kunnen hierbij een teek oplopen, die zich vastbijt in hun huid.

Toelichting: Teken leven vooral in struiken en hoog gras, in bossen, heide, duinen, parken en tuinen.

Meestal zijn tekenbeten onschuldig. Toch is het belangrijk een teek zo snel mogelijk te verwijderen. Teken kunnen namelijk besmet zijn met de lymebacterie en de ziekte van Lyme overdragen.

Voor behandeling van en nazorg bij een tekenbeet is een instructie opgesteld. Deze is geplaatst op VSP (zie ook bijlage 1).

 

c. Agressie- en geweldsincident

Voorvallen waarbij een werknemer door anderen van buiten de organisatie psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen en waarbij een rechtstreeks verband aanwezig is met het werk. 

Toelichting: De melding en afhandeling van agressie- en geweldsincidenten valt buiten deze regeling. Hiervoor geldt specifiek beleid.

 

d. Incident met materiele schade

Incident waarbij door werkzaamheden materiele schade is ontstaan aan gebouwen, arbeidsmiddelen of goederen, zonder dat er sprake is van enig persoonlijk letsel.

 

e. Incident met milieuschade

Incident waarbij door werkzaamheden schade aan het milieu is ontstaan of een vermoeden daartoe, zonder dat er sprake is van enig persoonlijk letsel.

  

2.9 Onveilige situatie

Een situatie waarbij potentieel gevaar aanwezig is, maar die (nog) niet heeft geleid tot een arbeidsongeval of incident.

 

2.10 Meldingsformulier

Voor het melden van een ongewenste gebeurtenis is een digitaal meldingsformulier beschikbaar. Dit formulier wordt gebruikt voor registratie en analyse van de ongewenste gebeurtenis. Hierdoor kan het management worden geïnformeerd over de toedracht van de gebeurtenis en de te treffen maatregelen om herhaling van de ongewenste gebeurtenis te voorkomen. Tevens wordt hiermee voldaan aan de verplichtingen in de Arbowet.

Meldingsformulieren betreffende arbeidsongevallen of incidenten, waarbij een werknemer is betrokken, worden gearchiveerd in het personeelsdossier van de betreffende werknemer.

Toelichting: Het digitale meldingsformulier is in te vullen op VSP.

3. Taken en verantwoordelijkheden

Voor de melding en afhandeling van een arbeidsongeval, incident of onveilige situatie is een stroomschema gemaakt. Dit schema is opgenomen in bijlage 2. Bij de melding is een aantal personen betrokken, met elk specifieke taken en verantwoordelijkheden:

 

Werknemer

 • -

  Elke werknemer moet zich houden aan de werkvoorschriften voor veilig en gezond werken.

 • -

  De betrokken werknemer meldt een ongewenste gebeurtenis direct aan zijn of haar leidinggevende.

 • -

  Elke werknemer moet medewerking verlenen aan het onderzoek naar de toedracht en oorzaken van de ongewenste gebeurtenis. 

Leidinggevende

 • -

  Bij een melding van een ongewenste gebeurtenis stelt de leidinggevende zich direct op de hoogte van de ernst van de situatie en treft op basis daarvan (nazorg)maatregelen om de gevolgen van de ongewenste gebeurtenis te beperken voor betrokken werknemer(s), andere personen en omgeving. Indien gewenst kan de leidinggevende hierbij de arbo-adviseur/-coördinator raadplegen.

 • -

  In geval van een arbeidsongeval met ziekteverzuim meldt de leidinggevende bij de ziekmelding van de medewerker aan de verzuimadministratie dat het verzuim wordt veroorzaakt door een arbeidsongeval.

 • -

  De leidinggevende van de betreffende werknemer meldt elke ongewenste gebeurtenis door middel van het digitale meldingsformulier.

 • -

  Bij een ernstig, meldingsplichtig arbeidsongeval moet de leidinggevende ervoor zorgdragen dat het ongeval direct wordt gemeld aan de Inspectie SZW en ter kennis wordt gebracht aan het bevoegd gezag van de werkgever. Indien gewenst kan de leidinggevende hierbij de arbo-adviseur/-coördinator raadplegen.

 • -

  Afhankelijk van de situatie stelt de leidinggevende de huisgenoten en/of familieleden van de betrokken werknemer op de hoogte van de ongewenste gebeurtenis.

 • -

  De leidinggevende signaleert of voor de verwerking van de gebeurtenis extra, deskundige begeleiding voor de betrokken werknemer(s) noodzakelijk is. Voor zover nodig vindt verwijzing plaats naar de bedrijfsarts, de bedrijfsmaatschappelijk werker of een andere hulpverlener of instantie.

 • -

  Indien van toepassing ondersteunt de leidinggevende de betrokken werknemer bij het declareren van ziektekosten en/of het aanvragen van een schadevergoeding.

  (zie 5.).

Arbo-adviseur/-coördinator

 • -

  De arbo-adviseur/-coördinator analyseert de toedracht en oorzaken van de ongewenste gebeurtenis en adviseert het management over te treffen maatregelen om (soortgelijke) ongewenste gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen.

 • -

  De arbo-adviseur/-coördinator legt deze informatie vast in het digitale meldingsformulier en draagt zorg voor verdere afhandeling en archivering in een register.

 • -

  De arbo-adviseur/-coördinator kan indien gewenst de leidinggevende ondersteuning bieden bij de melding aan de Inspectie SZW.

 • -

  Jaarlijks wordt door de arbo-adviseur/-coördinator over de meldingen gerapporteerd aan het management en de Ondernemingsraad van de betreffende werkgever (zie 4.). 

Bedrijfsarts

 • -

  Afhankelijk van de ernst van het letsel dat is ontstaan als gevolg van het arbeidsongeval kan een werknemer worden opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt de mate van arbeidsgeschiktheid van betrokken werknemer.

 • -

  De bedrijfsarts adviseert betrokken werknemer en leidinggevende over nazorg en eventueel extra, deskundige begeleiding ter verwerking van de gebeurtenis.  

Service-eenheid HRM

 • -

  Meldingsformulieren betreffende arbeidsongevallen of incidenten, waarbij een werknemer is betrokken, worden door de service-eenheid HRM gearchiveerd in het personeelsdossier van de betreffende werknemer. 

4. Jaarrapportage

De arbo-adviseur/-coördinator stelt jaarlijks op basis van de meldingsgegevens per werkgever een geanonimiseerde rapportage op. Deze rapportage wordt aan het management en de ondernemingsraad aangeboden. In deze rapportage komen per geconstateerde ongewenste gebeurtenis voor zover van toepassing de volgende onderwerpen aan de orde:

 • -

  betreffende organisatieonderdeel;

 • -

  soort ongewenste gebeurtenis;

 • -

  werkzaamheden tijdens de ongewenste gebeurtenis;

 • -

  oorzaak/oorzaken van de ongewenste gebeurtenis;

 • -

  de aard van het letsel;

 • -

  het aantal verzuimdagen;

 • -

  geadviseerde maatregelen;

 • -

  getroffen maatregelen.

5. Kosten

Uitgangspunt is dat een werknemer niet zelf hoeft te betalen voor kosten als gevolg van de ongewenste gebeurtenis, tenzij deze werknemer met opzet, bewust roekeloos heeft gehandeld. Daarvan is in elk geval sprake als de werknemer al eerder formeel - schriftelijk vastgelegd - is aangesproken op zijn of haar onveilig handelen met betrekking tot soortgelijke incidenten.

Ziektekosten die niet worden vergoed door de ziektekostenverzekering en schade aan kleding of goederen kunnen met akkoord van de leidinggevende worden gedeclareerd. Als ziektekosten wel worden gedekt door de verzekering maar er als gevolg van het eigen risico niettemin extra kosten ontstaan voor de werknemer, dan kunnen deze extra kosten worden gedeclareerd. Aan het einde van het jaar is pas zichtbaar of betrokken werknemer inderdaad aanvullend als gevolg van de ongewenste gebeurtenis extra kosten heeft moeten maken in verband met het eigen risico.

Toelichting: Zie verder de relevante artikelen met betrekking tot compensatie van de kosten in de CAR/UWO. Peildatum 1-3-2014 betreft dit de volgende artikelen 1 :

 • -

  Artikel 7:3 - recht op bezoldiging

 • -

  Artikel 7:5 - uitkering wegens arbeidsongeschiktheid in en door de dienst

 • -

  Artikel 7:6 - overlijdensuitkering bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst

 • -

  Artikel 7:7 - vergoeding kosten geneeskundige verzorging bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst

 • -

  Artikel 15:1:23 - vergoeden van schade

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Servicepunt71 27 november 2014

Namens deze

De voorzitter

Dhr. Van der Eng

De secretaris

Dhr. Ossel


1

Zie VSP voor de inhoud van deze CAR/UWO-artikelen.