Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Servicepunt71

Besluit van het bestuur en de voorzitter van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende regels omtrent mandaat Mandaatregeling Servicepunt71

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieServicepunt71
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het bestuur en de voorzitter van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende regels omtrent mandaat Mandaatregeling Servicepunt71
CiteertitelMandaatregeling Servicepunt71
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het bestuur.

Deze regeling is tevens vastgesteld door de voorzitter.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-201901-01-2019nieuwe regeling

17-01-2019

bgr-2019-157

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het bestuur en de voorzitter van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende regels omtrent mandaat Mandaatregeling Servicepunt71

Het bestuur en de voorzitter van Servicepunt71, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheden betreft,

 

overwegende dat

 • -

  het voor het efficiënt functioneren van Servicepunt71 wenselijk is een bevoegdhedenregeling vast te stellen;

 

gelet op:

 • -

  Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

B E S L U I T E N

 

vast te stellen de navolgende:

 

Mandaatregeling Servicepunt71

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • b.

  volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • c.

  machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

 • d.

  ambtelijk gremium: het gremium als bedoeld in artikel 16 van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 (hierna: SGB);

 • e.

  directeur: de directeur van het Servicepunt71;

 • f.

  concernmanager: de leidinggevende van een (aantal) teammanager(s);

 • g.

  teammanager: de leidinggevende van een team;

 • h.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat aan een in het mandaatregister genoemde gemandateerde de bevoegdheid geeft om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • i.

  gemandateerde: gremium dat of functionaris die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen, dan wel ondermandaat te verlenen;

 • j.

  mandaatregister: een overzicht van door de mandaatgever aan gemandateerde opgedragen bevoegdheden en voorwaarden waaronder dit geschiedt.

Artikel 2 Mandaat, machtiging en volmacht

 • 1.

  Het bestuur en de voorzitter van Servicepunt71 verlenen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft mandaat, volmacht en/of machtiging ter uitoefening van de bevoegdheden aan het gremium en/of de functionarissen zoals vermeld in het bij deze regeling behorende mandaatregister;

 • 2.

  Wanneer in deze regeling wordt gesproken over mandaat, wordt daaronder mede verstaan ondermandaat, machtiging en volmacht.

 • 3.

  Bij het uitoefenen van de krachtens mandaat opgedragen bevoegdheden wordt in acht genomen het daarover gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires en richtlijnen van het rijk, de provincie Zuid-Holland en de betreffende gemeente(n). Voorts wordt in acht genomen vastgestelde, van belang zijnde beleidsdoelstellingen van de betreffende gemeente(n) en de opmerkingen en randvoorwaarden als vermeld bij de gemandateerde bevoegdheden, zoals vermeld in het bij deze regeling behorende mandaatregister.

 • 4.

  De bevoegdheid krachtens mandaat besluiten te nemen omvat - voor zover van toepassing - tevens de bevoegdheid tot het wijzigen en intrekken van die besluiten alsmede het stellen van voorschriften en beperkingen, behalve wanneer uitsluitend de bevoegdheid van inwilligen van aanvragen is gemandateerd.

Artikel 3 Ondertekeningsmandaat

Voor zover het mandaat uitsluitend de bevoegdheid tot ondertekening van de besluiten namens het bestuur dan wel de voorzitter omvat, is dit in de bij deze regeling behorende mandaatregister uitdrukkelijk vermeld.

Artikel 4 Ondermandaat

 • 1.

  De gemandateerden zijn bevoegd schriftelijk rechtstreeks ondermandaat te verlenen aan medewerkers, tenzij uit de bij deze regeling behorende mandaatregister blijkt dat dit niet is toegestaan.

 • 2.

  De gemandateerden kunnen aan het gebruik van ondermandaat voorschriften verbinden.

 • 3.

  Van een ondermandaat wordt aantekening gemaakt op de bij deze regeling behorende mandaatregister.

 • 4.

  Voor zover in deze regeling over mandaatgever wordt gesproken wordt hieronder mede verstaan ondermandaatgever.

Artikel 5 Mandaat uitgesloten

In de hierna genoemde situaties mag geen gebruik worden gemaakt van mandaat:

 • a.

  het bestuur, een lid van het bestuur, het SGB of de secretaris geeft te kennen het voorstel aan het bestuur ter besluitvorming te willen voorleggen;

 • b.

  het SGB of een lid van het SGB geeft te kennen het voorstel aan het SGB ter besluitvorming te willen voorleggen;

 • c.

  de bevoegdheid betreft het vaststellen van verordeningen, regelingen of nadere regels;

 • d.

  de gemandateerde heeft het voornemen te besluiten in afwijking van beleidsregels, richtlijnen, voorschriften of deskundig advies;

 • e.

  de beslissing grote politieke consequenties krijgt of vermoedelijk zal krijgen, dan wel precedentwerking te verwachten is;

 • f.

  het besluit zou leiden tot overschrijding van budgetten of kredieten;

 • g.

  er belangrijke financiële en/of juridische risico’s uit het te nemen besluit (kunnen) voortvloeien;

 • h.

  afwijzend, dan wel anderszins negatief, op een verzoek moet worden beslist, tenzij de bevoegdheid om afwijzend te beslissen vermeld is in het mandaatregister;

 • i.

  de gemandateerde heeft een persoonlijk belang bij het uitoefenen van de bevoegdheid.

Artikel 6 Verantwoording en Informatieverplichting

 • 1.

  De gemandateerden rapporteren over de uitoefening van mandaten via managementrapportages.

 • 2.

  De gemandateerden stellen het bestuursorgaan direct op de hoogte van in mandaat genomen besluiten waarvan zij vermoeden dat het van belang is dat het orgaan daarvan kennis neemt.

 • 3.

  Op verzoek van het bestuursorgaan verstrekt de gemandateerde informatie over de door hem in mandaat genomen besluiten.

Artikel 7 Vernieuwde regelgeving

Voor zover de regelingen waarin aan de gemandateerde bevoegdheden worden toegekend wijzigen dan wel nieuwe regelingen daarvoor in de plaats komen, wordt het mandaatbesluit geacht ook te gelden voor de bevoegdheid zoals deze is opgenomen in de gewijzigde of nieuwe regeling.

Artikel 8 Ondertekening

 • 1.

  Ingeval de in dit besluit bedoelde bevoegdheid wordt uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

   

  Het bestuur van Servicepunt71,

   

  namens deze,

   

  (de functieaanduiding van de ondertekenaar)

  (handtekening)

  (naam)

 

 • 2.

  Ingeval de in dit besluit bedoelde bevoegdheid wordt uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van de voorzitter worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

   

  De voorzitter van Servicepunt71,

   

  namens deze,

   

  (de functieaanduiding van de ondertekenaar)

  (handtekening)

  (naam)

 

Artikel 9 Plaatsvervanging

 • 1.

  Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de directeur worden diens taken uitgeoefend door een door de directeur aangewezen concernmanager.

 • 2.

  Tijdelijke plaatsvervanging van de concernmanagers vindt binnen het concernmanagementteam onderling plaats.

 • 3.

  Tijdelijke plaatsvervanging van de teammanagers vindt plaats door de leiding gevende concernmanager.

 • 4.

  Tijdelijke plaatsvervanging van een medewerker vindt plaats door de leiding gevende teammanager.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na die van zijn bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Mandaatregeling Servicepunt71”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Servicepunt71 van 17 januari 2019;

Het bestuur van Servicepunt71,

de secretaris,

de voorzitter,

Bijlage bevoegdheden register servicepunt71 2019

BEVOEGDHEDEN REGISTER SERVICEPUNT71 2019 VERSIE 1.0 januari 2019

BEVOEGDHEDEN BESTUUR EN VOORZITTER SERVICEPUNT 71 VERLEEND AAN HET SGB IEDER VOOR ZOVER DAARTOE BEVOEGD

ONDERMANDATEN VAN HET SGB AAN DE DIRECTEUR SERVICEPUNT71 EN DOOR HEM AANGEWEZEN MEDEWERKERS SERVICEPUNT71

Nr

Bevoegdheid

Bevoegdheid

1ste functionaris

2de

functionaris

3de

functionaris

4de functionaris

Voorwaarden en bijzonderheden

1

Hoofdstuk 1 Algemene bevoegdheden en mandaten 

 

 

 

 

 

 

Algemene mandaten 

 

 

 

 

 

1.1

 

Het zenden van bewijzen van ontvangst (inclusief bezwaarschriften ex art. 6:14 Awb en klachten ex art. 9:1 Awb).

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

 

1.2

 

Het verschaffen van feitelijke informatie, inlichtingen en gegevens.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

Voor zover het onderwerp van de inlichtingen en de gegevens niet vertrouwelijk zijn.

1.3

 

Het versturen van uitnodigingen voor besprekingen.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

 

1.4

 

Het voeren van correspondentie en de gelegenheid bieden een zienswijze in te dienen (al dan niet op grond van de Awb) voor zover dit betrekking heeft op in mandaat te nemen besluiten.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

 

1.5

 

Het ter inzage leggen van stukken, waaronder besluiten.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

 

1.6

 

Het waarmerken van afschriften.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

 

1.7

Artikel 2:3 en 6:15 Awb

Het doorzenden en terugsturen van geschriften, het doorzenden van bezwaarschriften en dit meedelen aan de aanvrager of afzender.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

 

 

Bezwaar, beroep en klachten

 

 

 

 

 

 

1.8

 

Beslissen op bezwaarschriften o.g.v. de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Voorzitter bestuur

 

 

 

Indien beslissing conform advies van de Regionale Commissie bezwaarschriften Servicepunt71 is, dan wel indien er ambtelijk gehoord is. Ondertekening door voorzitter en secretaris van het bestuur. Het mandaat geldt niet voor bezwaarschriften inzake rechtspositionele aangelegenheden. Verder ondermandaat is niet mogelijk.

1.9

Artikel 7:1a Awb

Het beslissen omtrent een verzoek om rechtstreeks beroep in te stellen of het zelf verzoeken om rechtstreeks beroep.

Directeur

Teammanager

 

 

In afstemming met Juridische Zaken. Het mandaat geldt niet voor degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen.

 

Archiefwet 1995

 

 

 

 

 

 

1.10

 

Uitoefenen van de bevoegdheden voortvloeiende uit de Archiefwet 1995, Archiefverordening 2017 Servicepunt71 en het Besluit Informatiebeheer 2017 Servicepunt71.

Directeur

Archivaris / Teammanager.

Medewerkers

 

 

 

Algemene verordening gegevens-

bescherming (AVG)

 

 

 

 

 

 

1.11

Artikel 12 AVG

Vaststellen privacyverklaring gemeentelijke website.

Directeur

 

 

 

 

1.12

Artikel 15, 16, 17, 18, 20 en 21 AVG

Besluiten op verzoeken ten aanzien van eigen persoonsgegevens.

Directeur

Teammanager

 

 

 

1.13

Artikel 26 AVG

Vaststellen regeling gezamenlijke verwerkings- verantwoordelijkheden.

Directeur

Concern-

manager

Team- manager

 

Na afstemming met de Privacy Officer. Indien een regeling als bedoeld in artikel 26 AVG hoort bij een hoofdovereenkomst, ligt de bevoegdheid bij degene die bevoegd is de hoofdovereenkomst te sluiten en ondertekenen (zie mandaten onder Contracten). Voor een zelfstandige regeling zonder hoofdovereenkomst als bedoeld in artikel 26 AVG is de teammanager bevoegd.

1.14

Artikel 28, derde lid, AVG

Sluiten en ondertekenen verwerkersovereenkomsten of een andere rechtshandeling als bedoeld in artikel 28, derde lid, AVG.

Directeur

Concern-

manager

Team- manager

 

Na afstemming met de Privacy Officer. Indien een verwerkersovereenkomst of een andere rechtshandeling als bedoeld in artikel 28, derde lid, AVG hoort bij een hoofdovereenkomst, de bevoegdheid ligt bij degene die bevoegd is de hoofdovereenkomst te sluiten en ondertekenen (zie mandaten onder Contracten). Voor een zelfstandige verwerkersovereenkomst of andere rechtshandeling als bedoeld in artikel 28, derde lid, AVG is de teammanager bevoegd.

1.15

Artikel 33 AVG

Het doen van meldingen aan de Autoriteit Persoonsgegevens in geval van datalekken.

Directeur

Functionaris gegevens-

bescherming

 

 

 

1.16

Artikel 35 AVG

Vaststellen Gegevensbeschermings-

effectbeoordeling.

Directeur

Teammanager

 

 

Na afstemming met de Privacy Officer.

 

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

 

 

 

 

 

 

1.17

 

Het beslissen op aanvragen op grond van de Wob.

Directeur

Teammanager

 

 

Indien het verzoek mede de gegevens van een partnerorganisatie (gemeente of overig) betreft, wordt er geen besluit genomen voordat met de partnerorganisatie is overlegd.

 

Wetboek van burgerlijke rechtsvordering

 

 

 

 

 

 

1.18

 

In ontvangst nemen exploot van dagvaarding

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

 

 

Kwijtschelding

 

 

 

 

 

 

1.19

 

Het verlenen van kwijtschelding tot een bedrag van € 25.000,-

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat is niet mogelijk.

 

Contracten

 

 

 

 

 

 

1.20

 

Besluiten tot het aangaan van een overeenkomst tot een bedrag tot € 100.000,- en het ondertekenen daarvan.

Directeur

Teammanager

 

 

Het mandaat geldt uitsluitend voor zover de verplichting binnen de voor het team in de desbetreffende begroting vastgestelde budgetten past.

1.21

 

Besluiten tot het aangaan van een overeenkomst tot een bedrag vanaf € 100.000,- tot € 500.000,- en het ondertekenen daarvan.

Directeur

Concern-

manager

 

 

Het mandaat aan de concernmanager geldt uitsluitend voor zover de verplichting binnen de voor het cluster en de daaronder vallende teams in de desbetreffende begroting vastgestelde budgetten past. Het ondermandaat aan de directeur geldt voor in de begroting vastgestelde budgetten voor alle clusters en teams. Verder ondermandaat is niet mogelijk.

1.22

 

Het doen van bestellingen tot maximaal € 300,-.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

Het mandaat geldt uitsluitend voor de medewerker die als besteller is aangewezen. De bestelling moet passen binnen de voor het team in de desbetreffende begroting vastgestelde budgetten.

1.23

 

Besluiten tot het aangaan van collectieve en individuele dienstverlenings-

overeenkomsten, alsmede de daarbij behorende leveringscontracten met gemeenten en overige partijen en het ondertekenen daarvan.

Directeur

 

 

 

Voor zover de DVO binnen de door het bestuur vastgestelde kader valt zijnde: een sluitend financieel kader en het Afwegingskader uitbreiding dienstverlening en na afstemming met de concerncontroller. Verder ondermandaat is niet mogelijk.

1.24

 

Besluiten tot het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten voor meer- en maatwerk en het ondertekenen daarvan.

Directeur

Teammanager

 

 

Na afstemming met de concerncontroller en voor zover het binnen het door het bestuur vastgestelde kader valt zijnde: een sluitend financieel kader en het Afwegingskader uitbreiding dienstverlening. Ondermandaat aan de teammanager geldt alleen voor zover het geen nieuwe klanten of werkzaamheden betreft en tot een bedrag van € 100.000,-.

1.25

 

Besluiten tot het aangaan van raamovereenkomsten en het ondertekenen daarvan.

Directeur

 

 

 

Verder ondermandaat is niet mogelijk. Ondertekening wordt afgestemd met Juridische Zaken. Voor het aangaan van overeenkomsten voortvloeiend uit de raamovereenkomst en ondertekening daarvan, geldt het algemene mandaat voor aangaan van overeenkomsten.

1.26

 

Het voorbereiden van wijzigingen van de product- en dienstencatalogus (PDC), inclusief de implementatie daarvan.

Directeur

 

 

 

Eenmaal per jaar bekrachtigt het bestuur de gewijzigde PDC. Verder ondermandaat is niet mogelijk.

1.27

 

Het vaststellen van tarieven en verdeelsleutels binnen de door het bestuur vastgestelde kaders van de Verrekensystematiek Servicepunt71.

 

 

 

 

Ondermandaat is niet mogelijk. Mandaat berust bij SGB.

 

Overig

 

 

 

 

 

 

1.28

 

Uitstapjes, dagjes uit en incidentele sluitingen van (onderdelen) van Servicepunt71.

Directeur

Teammanager

 

 

 

1.29

 

Via een gerechtelijke procedure verkrijgen van betaling van opeisbare vorderingen tot € 25.000,-.

Directeur

Teammanager

 

 

Na afstemming met Juridische Zaken.

Mandaten op grond van en met inachtneming van de Mandaatbesluiten servicepunt71 van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude

 

1.30

 

Het aangaan en opzeggen van contracten, voor zover door de deelnemer voor de betreffende taken expliciet budget beschikbaar heeft gesteld.

Directeur

Teammanager

 

 

Het mandaat is beperkt tot een bedrag van en tot een maximum van € 100.000,-.

1.31

 

Het ondertekenen van routinematige correspondentie niet zijnde besluiten en/of beschikkingen.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

 

 2. ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

 

2.1

Artikel 3:6

Het stellen van een termijn waarbinnen advies wordt verwacht.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

 

2.2

Artikel 4:5, eerste lid

Het stellen van een termijn voor het aanvullen van een aanvraag.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

 

2.3

Artikel 4:14

Het eenmalig verdagen van de beslistermijn op een aanvraag.

Directeur

Teammanager

 

 

 

2.4

Artikel 4:15

Het opschorten van een beslistermijn.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

 

2.5

Artikel 4:18

Het toekennen van een dwangsom bij het niet tijdig nemen van een besluit.

Directeur

Teammanager

 

 

 

2.6

Titel 4.4

Beslissingen aangaande bestuursrechtelijke geldschulden.

Directeur

Teammanager

 

 

 

3. FINANCIËN

 

 

Treasurystatuut

 

 

 

 

 

 

3.1

Artikel 16, lid 1, onder e, gemeen- schappelijke regeling Servicepunt71

Bevoegdheden tot uitvoering van het treasurybeleid.

Directeur

 

 

 

De kaders van dit mandaat worden bepaald door het Treasurystatuut Servicepunt71. Mandaat geldt tot een bedrag van € 5.000.000,-. Verder ondermandaat is niet mogelijk.

3.2

Artikel 18, lid 5 gemeen- schappelijke regeling Servicepunt71

Machtiging om namens de voorzitter overeenkomsten te ondertekenen die het gevolg zijn van de uitvoering van het treasurybeleid.

Directeur

 

 

 

De kaders van dit mandaat worden bepaald door het Treasurystatuut Servicepunt71. Machtiging geldt tot een bedrag van € 5.000.000,-. Verder ondermandaat is niet mogelijk.

3.3

Artikel 18, lid 5 gemeen- schappelijke regeling Servicepunt71

Machtiging om namens de voorzitter procuratie te verlenen op de bankrekening(en) van Servicepunt71 ter uitvoering van het betalingsverkeer zoals opgedragen in het treasurybeleid.

Directeur

 

 

 

De kaders van dit mandaat worden bepaald door het Treasurystatuut Servicepunt71. Machtiging geldt tot een bedrag van € 5.000.000,-. Verder ondermandaat is niet mogelijk.

3.4

Artikel 18, lid 5 gemeen- schappelijke regeling Servicepunt71

Machtiging om namens de voorzitter procuratie te verlenen op de bankrekening(en) van de deelnemende gemeenten ter uitvoering van het betalingsverkeer zoals opgedragen in de gemeenschappelijke regeling.

Directeur

 

 

 

De kaders van dit mandaat worden bepaald door de vastgestelde regeling respectievelijk de DVO/PDC of aanvullende afspraken met een deelnemende gemeente. Verder ondermandaat is niet mogelijk.

 

Betalingen

 

 

 

 

 

 

3.5

 

De bevoegdheid tot het verrichten van een betaling binnen het toegewezen budget.

Directeur

Concern-

manager Teammanager

Medewerker

 

Het mandaat geldt voor zover het binnen het budget en het investeringsprogramma van de ondergemandateerde blijft. Het ondermandaat aan de medewerker geldt alleen indien aangewezen als besteller en tot maximaal € 300,-.

3.6

 

Het ondertekenen van betalingsherinneringen, aanmaningen, dwangbevelen en betalingsregelingen.

Directeur

Teammanager

Financieel medewerker (kassier)

 

Ondermandaat Teammanager en verder: voor een betalingsregeling geldt een maximum van € 10.000,- .

Mandaten op grond van en met inachtneming van de Mandaatbesluiten Servicepunt71 van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude

 

3.7

 

Het verlenen van uitstel van betalingen en het in dat verband treffen van betalingsregelingen.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

 

3.8

 

Het versturen van aanslagen en facturen en het treffen van betalings- en invorderingsmaatregelen van o.a. grafrechten, leges, huren, (erf)pachten, havengelden, marktgelden en vorderingen uit hoofde van privaatrechtelijke verbintenissen.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

 

3.9

 

Het bij de rechtbank aanhangig maken van een vordering kleiner dan € 25.000,-.

Directeur

 

 

 

 

3.10

 

Het ondertekenen van de verklaring derdenbeslag, wanneer derdenbeslag onder de deelnemer is gelegd.

Directeur

Teammanager

 

 

 

3.11

 

Het doen van aangifte BTW voor het totaal van de deelnemer en aangiften van het BTW-compensatie-fonds.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

 

3.12

 

Het doen van verklaring van de vorderingen en zaken die door beslag zijn getroffen.

Directeur

Teammanager

 

 

 

3.13

 

Het verrichten van betalingen en spoedbetalingen t.b.v. door of namens de gemeente aangegane verplichtingen.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

Gebruik ondermandaat door een medewerker alleen na overleg en met instemming van de gemeente, overeenkomstig een door de gemeente gefiatteerde procedure.

3.14

 

Het doen van aangifte van Informatie Voor Derden (IV3), EMUsaldo en van andere aangiftes waartoe een deelnemer als werkgever of als rechtspersoon is gehouden.

Directeur

Teammanager

 

 

 

3.15

 

Het opnemen of uitzetten van middelen op de geldmarkt met een looptijd van minder dan een jaar.

Directeur

 

 

 

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

3.16

 

Het opnemen van geldleningen op de kapitaalmarkt.

Directeur

 

 

 

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

3.17

 

Het verstrekken van geldleningen via de kapitaalmarkt.

Directeur

 

 

 

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

3.18

 

Het vervroegd aflossen van leningen op de kapitaalmarkt.

Directeur

 

 

 

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

3.19

 

Het beheer van de portefeuille aangaande langlopende leningen.

Directeur

 

 

 

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

3.20

 

Het doen van beleggingen op de kapitaalmarkt.

Directeur

 

 

 

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

3.21

 

Het beheer van de beleggingsportefeuille.

Directeur

 

 

 

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

3.22

Artikel 160, eerste lid, Gemeentewet

Bevoegdheden tot uitvoering van het treasurybeleid

Directeur

 

 

 

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

3.23

Artikel 171 Gemeentewet

Machtiging om namens de burgemeester procuratie te verlenen op de bankrekening(en) van de gemeenten, ter uitvoering van het betalingsverkeer van de gemeenten, zoals opgedragen in de gemeenschappelijke regeling.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

De kaders van dit mandaat worden bepaald door de vastgestelde gemeenschappelijke regeling resp. de DVO / PDC met de deelnemende gemeenten en het gemeentelijk Treasurystatuut.Gebruik ondermandaat door een medewerker alleen na overleg en met instemming van de gemeente, overeenkomstig een door de gemeente gefiatteerde procedure.

4. HRM

 

 

Bevoegdheden m.b.t. functie directeur

 

 

 

 

 

 

4.1

Artikel 3.1 onder d, Organisatie- besluit Servicepunt71

Uitoefenen van de werkgeversrol jegens de directeur SP71, waaronder begrepen de functionele aansturing, het geven van kaderstellende instructies, coachen, beoordelen, belonen en overige operationele werkgeverstaken.

 

 

 

 

Ondermandaat niet mogelijk. Mandaat berust bij SGB

4.2

Artikel 14, lid 4, gemeen- schappelijke regeling Servicepunt71

Het vaststellen van de instructie voor de directeur Servicepunt71.

 

 

 

 

Ondermandaat niet mogelijk. Mandaat berust bij SGB

 

Bevoegdheden CAR-UWO

 

 

 

 

 

 

4.3

Artikel 1:2a,1:2b en 1:2c

Alle beslissingen omtrent stage- en werkervaringsplaatsen en aanstellingen o.g.v. de banenafspraak.

Directeur

Concern-

manager Teammanager

 

 

 

4.4

Hoofdstuk 2

Alle besluiten omtrent het aanstellen van personeel.

Directeur

Concern-

manager Teammanager

 

 

M.u.v. de bevoegdheid o.g.v. artikel 2:1A, tweede lid, tot het stellen van nadere regels in een lokale regeling. Dit blijft voorbehouden aan het bestuur.

4.5

Artikel 3:2a en paragrafen 2, 3, 4, 5 en 6 van hoofdstuk 3

Alle besluiten omtrent salaris, toelagen, vergoedingen en uitkeringen, individueel keuzebudget en overige individuele keuzemogelijkheden.

Directeur

Concern-

manager Teammanager

 

 

De bevoegdheid tot het stellen van nadere regels en het toevoegen van bronnen en het aanvullen van de bestedingsdoelen IKB blijft voorbehouden aan het bestuur. Besluiten met inachtneming van het Beloningsbeleid Servicepunt71.

4.6

Hoofdstuk 4

Alle besluiten omtrent arbeidsduur en werktijden.

Directeur

Concern-

manager Teammanager

 

 

M.u.v. de bevoegdheid o.g.v. artikel 4:1 en artikel 4:8, lid 2, tot het vaststellen van een werktijdenregeling en o.g.v. artikel 4:7 tot het stellen van nadere regels. Dit blijft voorbehouden aan het bestuur.

4.7

Artikel 4:2, 12e lid

Evaluatie regels en afspraken werktijden met OR.

Directeur

 

 

 

 

4.8

Hoofdstuk 6

Alle besluiten omtrent vakantie en verlof.

Directeur

Concern-

manager Teammanager

 

 

M.u.v. de bevoegdheid o.g.v. artikel 6:2:1, artikel 6:4, lid 2 en 3, artikel 6:4:2, lid 8, artikel 6:4:4, lid 3, artikel 6:5, lid 3 en artikel 6:5:7 tot het stellen van (algemene, bijzondere of nadere) regels. Deze blijven voorbehouden aan het bestuur. Besluiten met inachtneming van de Verlofregeling Servicepunt71.

4.9

Hoofdstuk 7

Alle besluiten omtrent aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte, met uitzondering van artikel 7:13:1 t/m 7:15:1.

Directeur

Concern-

manager

Teammanager

 

 

M.u.v. de bevoegdheid o.g.v. artikel 7:2, artikel 7:3, lid 13, artikel 7:7, lid 2, artikel 7:8, artikel 7:8:1, artikel 7:8:2, artikel 7:12, lid 2 en artikel 7:18 tot het stellen van (nadere en lokale) regels en artikel 7:9 tot het vaststellen van een verzuimprotocol. Deze blijven voorbehouden aan het bestuur.

4.10

Artikel 7:13.1 t/m 7:15:1

Het verminderen of staken van bezoldiging bij het niet nakomen van verplichtingen bij medisch onderzoek of hervatting van arbeid na arbeidsongeschiktheid en het opleggen van sanctie bij nalatigheid.

Directeur

 

 

 

 

4.11

Hoofdstuk 8

Alle besluiten omtrent ontslag, met uitzondering van artikel 8:3, 8:3:1, 8:7 t/m 8:9, 8:13 en 8:15.

Directeur

Concern-

manager Teammanager

 

 

M.u.v. de bevoegdheid op grond van artikel 8:12, lid 6, tot het stellen van nadere regels. Dit blijft voorbehouden aan het bestuur.

4.12

Artikel 8:3 en 8:3:1

Ontslag wegens reorganisatie.

Directeur

 

 

 

 

4.13

Artikel 8:7, 8:8 en 8:9

Het verlenen van ontslag op overige gronden.

Directeur

 

 

 

 

4.14

Artikel 8:13

Ontslag als disciplinaire straf.

Directeur

 

 

 

 

4.15

Artikel 8:15:1 en 8:15:2

Schorsing als orde maatregel

Directeur

 

 

 

 

4.16

Hoofdstuk 10d

Alle besluiten omtrent aanpak van werk naar werk, met uitzondering van artikel 10d:10 en artikel 10d:15 t/m 10d:17.

Directeur

 

 

 

M.u.v. de bevoegdheid op grond van artikel 10d:28, lid 2 en artikel 10d:34 tot het opstellen van een sanctiebeleid en m.u.v. de bevoegdheid op grond van artikel 10d:28, lid 4, tot het opstellen van nadere regels. Dit blijft voorbehouden aan het bestuur.

4.17

Artikel 10d:10

Opstellen re-integratieplan bij ontslag op grond van 8:6.

Directeur

Concern-

manager

Teammanager

 

 

 

4.18

Artikel 10d:15 t/m 10d:17

Opstellen Van-werk-naar-werk contract.

Directeur

Concern-

manager Teammanager

 

 

M.u.v. de bevoegdheid o.g.v. 10d:16, lid 4 in geval van overstijgen vastgestelde kosten. Deze bevoegdheid blijft voorbehouden aan het bestuur.

4.19

Hoofdstuk 15

Alle besluiten omtrent overige rechten en verplichtingen, met uitzondering van artikel 15:1:12, 15:1:17 t/m 15:1:19 en 15:2.

Directeur

Concern-

manager Teammanager

 

 

M.u.v. de bevoegdheid o.g.v. artikel 15:1:e, lid 3, artikel 15:1:f, lid 4, artikel 15:1:g, lid 2, artikel 15:1:15, lid 1, artikel 15:1:16, lid 4, tot het stellen van (nadere) regels. Dit blijft voorbehouden aan het bestuur.

4.20

Artikel 15:1:12

Het opleggen van de verplichting tot schadevergoeding, het vaststellen van het bedrag van de schadevergoeding en de wijze van inhouding op de bezoldiging.

Directeur

 

 

 

 

4.21

Artikel 15:1:17

Het opleggen van de verplichting in of meer nabij de standplaats te gaan wonen.

Directeur

 

 

 

M.u.v. de bevoegdheid op grond van lid 3 tot het stellen van nadere regels. Dit blijft voorbehouden aan het bestuur.

4.22

Artikel 15:1:18

Het opleggen van de verplichting een dienstwoning te betrekken.

Directeur

 

 

 

 

4.23

Artikel 15:1:19

Het ontzeggen van de toegang tot de kantoren, werkplaatsen of andere arbeidsterreinen.

Directeur

 

 

 

 

4.24

Artikel 15:2

Het nemen van maatregelen i.v.m. vermoedens van misstanden.

Directeur

 

 

 

M.u.v. de bevoegdheid op grond van lid 1 tot het vaststellen van een regeling. Dit blijft voorbehouden aan het bestuur.

4.25

Hoofdstuk 16

Alle besluiten omtrent disciplinaire straffen.

Directeur

 

 

 

 

4.26

Hoofdstuk 17

Alle besluiten omtrent opleiding en ontwikkeling.

Directeur

Concern-

manager

Teammanager

 

 

Met inachtneming van het Besluit uitwerking opleiding en ontwikkeling en binnen het vastgestelde opleidingsbudget.

4.27

Hoofdstuk 18

Alle besluiten omtrent verplaatsingskosten.

Directeur

Concern-

manager

Teammanager

 

 

 

 

Regeling persoonlijk gezondheidsbudget

 

 

 

 

 

 

4.28

Artikel 2 en 3

Het toekennen van een vergoeding voor bestedingsdoeleinden zoals vermeld in artikel 3 van de regeling persoonlijk gezondheidsbudget.

Directeur

Concern- manager Teammanager

 

 

 

4.29

Artikel 4

Het treffen van een bijzondere regeling tot een maximum van € 250,- per jaar.

Directeur

 

 

 

 

 

Formatie

 

 

 

 

 

 

4.30

 

Beslissen over verschuivingen of wijzigingen van de formatie, voor zover er geen sprake is van personele gevolgen, conform artikel 8:3 CAR/UWO.

Directeur

Concern- manager Teammanager

 

 

Het ondermandaat van de directeur voor zover passend binnen het totale personeelsbudget van Servicepunt71. Het ondermandaat van de teammanager alleen voor zover passend binnen het personeelsbudget van het team.

4.31

 

Besluiten over het (her)waarderen van een functie.

Directeur

 

 

 

 

 

Bezwaarschriften

 

 

 

 

 

 

4.32

Artikel 10:3, lid 1 Awb

Beslissen op bezwaarschriften met betrekking tot bevoegdheden zoals die volgen vanuit de CAR/UWO en de gestelde ‘nadere regelingen’ zoals die voorzien zijn in de CAR/UWO en conform het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften.

Directeur

 

 

 

Het mandaat geldt niet wanneer het bezwaar zich richt tegen een besluit dat door de directeur krachtens mandaat is genomen.

 

Loonbeslag

 

 

 

 

 

 

4.33

Artikel 475 Rv.

De uitvoering van loonbeslagen.

Directeur

Salaris- administrateur SP71

 

 

 

 

Klachtenregeling Ongewenst gedrag

 

 

 

 

 

 

4.34

Artikel 13

Afdoening klacht Ongewenst gedrag

Directeur

 

 

 

 

Mandaten op grond van en met inachtneming van de Mandaatbesluiten Servicepunt71 van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude 

 

4.35

 

Het uitvoeren van het wervings- en selectiebeleid, waaronder het voeren van sollicitatieprocedures en het ondertekenen van de relevante correspondentie zoals ontvangstbevestiging, uitnodiging etc.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

Ondertekeningsmandaat.

4.36

 

Het in behandeling nemen, behandelen en bekendmaken van besluiten, genomen door de deelnemers, op grond van de desbetreffende rechtspositieregeling (CAR-UWO) en eigen lokale regelingen, met uitzondering van disciplinaire maatregelen.

Directeur

Teammanager

 

 

Ondertekeningsmandaat.

4.37

 

Het behandelen en bekendmaken van besluiten, genomen door de deelnemers, in het kader van de functiebeschrijving en functiewaardering.

Directeur

Teammanager

 

 

Ondertekeningsmandaat.

4.38

 

Het verstrekken van informatie aan UWV / ABP / Loyalis/ IZA /Arbo Unie en/of overige uitvoeringsinstanties in het kader van sociale zekerheidswetgeving, de bovenwettelijke WW en suppletie-regelingen.

Directeur

Teammanager

Medewerker salaris- administratie

 

 

4.39

 

Het uitvoeren van (gelegd) loonbeslag.

Directeur

Teammanager

Medewerker salaris- administratie

 

 

4.40

 

Het afgeven van werkgeversverklaringen.

Directeur

Teammanager

Medewerker salaris- administratie

 

 

4.41

 

Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden op het gebied van de salaris- en personeelsadministratie.

Directeur

Teammanager

Medewerker salaris- administratie

 

 

5. JURIDISCHE ZAKEN

 

 

Bezwaarschriften

 

 

 

 

 

 

5.1

 

Het voeren van de correspondentie en het verrichten van alle (rechts)handelingen in het kader van bezwaarprocedures.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

Uitgezonderd is het nemen van een beslissing op bezwaar.

 

Klachten

 

 

 

 

 

 

5.2

Hoofdstuk 9 Awb

Het verdagen van de afhandeling van een klacht, het registreren van schriftelijke klachten en het verzorgen van de jaarlijkse publicatie van geregistreerde klachten.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

 

5.3

 

Beslissingen met betrekking tot klachten.

Directeur

Concern- manager Teammanager

 

 

Mandaat geldt niet indien de klacht een gedraging van de directeur of een van de leden van het bestuur of het SGB betreft. Het mandaat inzake een klacht omtrent een gedraging van een teammanager berust bij de concernmanager.

 

Verzekeringen en aansprakelijk- stellingen

 

 

 

 

 

 

5.4

 

Het sluiten en opzeggen van verzekeringsovereenkomsten.

Directeur

Teammanager

 

 

 

5.5

 

Het afhandelen van aansprakelijkstellingen beneden het eigen risico en licht letsel.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

Vóór de erkenning van aansprakelijkheid dient er overleg plaats te vinden met de betreffende opdrachtgever.

5.6

 

Het aanmelden van aansprakelijkstellingen bij de verzekeringsmaatschappij bij schade boven het eigen risico en zwaar letsel.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

Vóór de erkenning van aansprakelijkheid dient er overleg plaats te vinden met de verzekeraar en de betreffende opdrachtgever.

5.7

 

Aansprakelijkstelling van derden.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

 

 

Overig

 

 

 

 

 

 

5.8

 

Het voeren van schriftelijk en mondeling verweer, het verschaffen van nadere inlichtingen en het vertegenwoordigen van de bestuursorganen van de gemeenten en de bestuursorganen van Servicepunt71 in verband met ingediende bezwaarschriften, zienswijzen en bedenkingen, ingesteld (hoger) beroep en/of verzoeken om voorlopige voorziening en verzetprocedures bij de Regionale commissie bezwaarschriften, de rechtbank, de voorzieningenrechter, het college van gedeputeerde staten, de Centrale Raad van Beroep en de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

M.u.v. personeelsaangelegenheden waarbij de teammanager HRM is gemandateerd.

Mandaten op grond van en met inachtneming van de Mandaatbesluiten Servicepunt71 van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude

 

5.9

 

Het voeren van de correspondentie en het verrichten van alle (rechts)handelingen in het kader van bezwaarprocedures, met uitzondering van het nemen van de beslissing op bezwaar.

Bestuur

SGB

Directeur

Team- manager en medewerker

 

5.10

 

Het in behandeling nemen, behandelen en nemen van besluiten over aansprakelijkstellingen door derden, uitgezonderd planschadeverzoeken.

Bestuur

SGB

Directeur

Team- manager en medewerker

Over erkenning van aansprakelijkheid kan alleen worden besloten na overleg en overeenstemming met de betrokken deelnemer. In afwijking van artikel 6 tweede lid van de gemeentelijke mandaatbesluiten Servicepunt71 2013 mag het afhandelen geschieden op briefpapier en in huisstijl van Servicepunt71.

5.11

 

Het aansprakelijk stellen van derden voor door hen bij de gemeente veroorzaakte schade (regreszaken).

Bestuur

SGB

Directeur

Team- manager en medewerker

Gemeentelijke vakafdelingen melden de schade bij Servicepunt71. Over het aansprakelijk stellen van derden kan alleen worden besloten na overleg en overeenstemming met de betreffende deelnemer. In afwijking van artikel 6 tweede lid van de gemeentelijke mandaatbesluiten Servicepunt71 2013 mag het afhandelen geschieden op briefpapier en in huisstijl van Servicepunt71.

5.12

 

Het voeren van schriftelijk en mondeling verweer, het verschaffen van nadere inlichtingen en het vertegenwoordigen van de burgemeester, het college en de gemeenteraad ter rechtszitting in verband met de ingediende bezwaarschriften, zienswijzen en bedenkingen, ingesteld (hoger) beroep en/of verzoeken om voorlopige voorziening en verzetprocedures bij de gemeentelijke commissie bezwaarschriften, de gerechten, het college van gedeputeerde staten, de Centrale Raad van Beroep , de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Bestuur

SGB

Directeur

Team- manager en medewerker

De te volgen procedure en de stukken worden besproken met de betrokken deelnemer.

5.13

 

Het inschakelen van juridische bijstand ten behoeve van rechtsgedingen.

Bestuur

SGB

Directeur

Team- manager

Na overleg en in overeenstemming met de betrokken deelnemer.

5.14

 

Het verdagen van de afhandeling van een klacht, het registreren van schriftelijke klachten en het verzorgen van de jaarlijkse publicatie van geregistreerde klachten.

Bestuur

SGB

Directeur

Team- manager en medewerker

Voor zover de gemeenteraad de bevoegdheid heeft gedelegeerd aan het college, betreft de bevoegdheid eveneens de aan de gemeenteraad gerichte klachten. Gebruik ondermandaat door medewerker alleen na overleg en in overeenstemming met de betrokken deelnemer.

5.15

 

Het aanwijzen van secretarissen van de Regionale commissie bezwaarschriften van de deelnemers.

Bestuur

SGB

Directeur

Team- manager

 

6. FACILITAIRE ZAKEN 

 

 

 

 

 

 

6.1

 

Huren en leasen van onroerende zaken voor ambtelijke huisvesting.

Directeur

 

 

 

 

6.2

 

Het opleggen van een toegangsverbod aan personen voor bepaalde tijd (maximaal 1 jaar) ten aanzien van één of meerdere gebouwen van Servicepunt71.

Directeur

Teammanager

 

 

 

7. INKOOP- EN AANBESTEDING 

 

 

 

 

 

 

7.1

 

Het verrichten van rechts- en feitelijke handelingen in het kader van aanbestedingsprocedures voor werken, leveringen en diensten, niet zijnde het aangaan van een overeenkomst.

Directeur

Teammanager

Medewerker

 

 

7.2

 

Het aangaan van raamovereenkomsten en de ondertekening daarvan.

Directeur

Teammanager

 

 

Mits Servicepunt71 schriftelijk heeft aangegeven mee te willen doen in het aanbestedingstraject dat leidt tot de desbetreffende raamovereenkomst. Ondertekening wordt afgestemd met Juridische Zaken. Voor het aangaan van overeenkomsten voortvloeiend uit de raamovereenkomst en ondertekening daarvan, geldt het algemene mandaat voor aangaan van overeenkomsten.

Mandaten op grond van en met inachtneming van de Mandaatbesluiten Servicepunt71 van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude 

 

7.3

 

Het verrichten van rechts- en feitelijke handelingen in het kader van aanbestedingsprocedures voor werken, leveringen en diensten, niet zijnde het aangaan van een overeenkomst.

Bestuur

SGB

Directeur

Team- manager en medewerker

 

7.4

 

Het aangaan van raamovereenkomsten.

Bestuur

SGB

Directeur

Team- manager

Mits de gemeente schriftelijk heeft aangegeven mee te willen doen in het aanbestedingstraject dat leidt tot de desbetreffende raamovereenkomst. Ondertekening wordt afgestemd met Juridische Zaken. Voor het aangaan van overeenkomsten voortvloeiend uit de raamovereenkomst en ondertekening daarvan, geldt het algemene mandaat voor aangaan van overeenkomsten.