Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Servicepunt71

Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende regels omtrent personele vergoedingen en verstrekkingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieServicepunt71
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende regels omtrent personele vergoedingen en verstrekkingen
CiteertitelWerkkostenregeling 2019 (en volgende jaren) Servicepunt71
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het bestuur.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 31 van de Wet op de loonbelasting 1964
 2. artikel 31a van de Wet op de loonbelasting 1964
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-201901-01-2019nieuwe regeling

11-04-2019

bgr-2019-403

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 houdende regels omtrent personele vergoedingen en verstrekkingen

Gelet op artikel 31 en 31a van de Wet op de loonbelasting 1964.

 

De werkkostenregeling is een fiscale regeling met betrekking tot de loonheffingen die vanaf 1 januari 2015 op elke organisatie van toepassing is. Deze regeling voorziet in de mogelijkheid om belaste vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers te vergoeden en verstrekken zonder dat deze individueel bij de medewerkers worden belast.

 

Binnen de werkkostenregeling is er een vrije ruimte beschikbaar van 1,2% van de totale fiscale loonsom van Servicepunt71. Binnen deze vrije ruimte is Servicepunt71 geen loonbelasting verschuldigd over de personele vergoedingen en verstrekkingen die zij hier onder hebben aangewezen. Indien Servicepunt71 een tekort heeft aan vrije ruimte, is Servicepunt71 over het tekort 80% loonbelasting als eindheffing verschuldigd.

 

Met dit voorstel bepaalt het bestuur van Servicepunt71 voor 2019 en volgende jaren welke personele vergoedingen en verstrekkingen worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel onder de werkkostenregeling en welke worden aangemerkt als gerichte vrijstelling en nihilwaardering. Deze vergoedingen en verstrekkingen zullen niet individueel bij de medewerkers worden belast.

 

Begin 2018 is de WKR-lijst met aanwijzingen van gerichte vrijstellingen en eindheffingsloon voor 2018 geactualiseerd en gecompleteerd. In de loop van 2018 zijn er geen nieuwe aanvullingen geweest, zodat deze WKR-lijst ook voor het jaar 2019 kan worden gebruikt. De lijst werd per jaar vastgesteld. Om de procedure te vereenvoudigen, besluit het bestuur van Servicepunt71 deze jaarlijkse besluitvormingsronde nog éénmaal tot ‘nadere wijziging of aanvulling’ te doen. Daarmee wordt in de toekomst het jaarlijkse goedkeuringsproces voorkomen.

 

Besluit

 

Het bestuur besluit:

 

 • 1.

  De onderstaande arbeidsvoorwaarden (personele vergoedingen en verstrekkingen) voor de ambtenaren van Servicepunt71 aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel onder de werkkostenregeling en ten laste te brengen van de beschikbare vrije ruimte met ingang van 2019:

  • a.

   vakbondscontributie;

  • b.

   vergoeding telecommunicatie en internet;

  • c.

   verklaring omtrent gedrag (VOG);

  • d.

   attenties zoals, bloemen, cadeaus, e.d. die uitgesloten zijn van de (fiscale) kleine attentieregeling;

  • e.

   cadeaubonnen;

  • f.

   personeelsfeesten, -reizen en -uitjes die plaatsvinden buiten een werkplek van de werkgever;

  • g.

   maaltijden met onvoldoende zakelijk karakter;

  • h.

   werkgeversbijdrage personeelsvereniging;

  • i.

   gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, niet noodzakelijk voor de dienstbetrekking;

  • j.

   vergoeding juridische advieskosten bij ontslag, arbeidsconflicten e.d.;

  • k.

   onkostenvergoeding op basis van uitruil IKB;

  • l.

   (aanvullende) onkostenvergoedingen;

  • m.

   vanwege IKB (8%-vermeerdering) belast deel 40- en 50-jarige jubileumtoelage;

  • n.

   kerstpakketten;

  • o.

   gratificaties.

 • 2.

  De onderstaande arbeidsvoorwaarden (personele vergoedingen en verstrekkingen) voor de ambtenaren van Servicepunt71 aan te wijzen als gerichte vrijstelling en nihilwaardering en deze niet ten laste te brengen van de beschikbare vrije ruimte van de werkkostenregeling met ingang van 2019:

  • a.

   zakelijke kilometervergoeding tot maximaal € 0,19 per kilometer;

  • b.

   zakelijke reiskosten per openbaar vervoer of taxi;

  • c.

   maaltijd- en verblijfkosten bij dienstreizen, overwerk, zakelijke bijeenkomsten e.d.;

  • d.

   werkkleding en schoeisel dat (nagenoeg) uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen, is voorzien van een logo van ten minste 70 cm2, achterblijft op de werkplek of een uniform of overall is;

  • e.

   ARBO-voorzieningen en hulpmiddelen, zonder eigen bijdrage, zoals bureaustoel, beeldschermbril e.d.;

  • f.

   personeelsfeesten en recepties op een werkplek van de werkgever;

  • g.

   kleine consumpties op de werkplek;

  • h.

   kosten van onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden voor de dienstbetrekking, inclusief abonnementen en vakliteratuur, inschrijving in een beroepsregister en outplacement;

  • i.

   kosten van het volgen van een opleiding of studie gericht op het vervullen van een (toekomstige) dienstbetrekking;

  • j.

   verhuiskosten tot maximaal € 7.750,- en kosten overbrenging inboedel, bij verhuizing binnen 2 jaren na indiensttreding of overplaatsing, waarbij de reisafstand minstens 25 kilometer was en minstens 60% korter wordt.

  • k.

   kosten van gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, noodzakelijk voor de dienstbetrekking.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Servicepunt71 d.d. 11 april 2019

De voorzitter

E.G.E.M. Bloemen

De secretaris

E. Zandstra