Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Servicepunt71

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt 71 houdende regels omtrent Verlofregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieServicepunt71
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt 71 houdende regels omtrent Verlofregeling
CiteertitelVerlofregeling
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verlofregeling 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-201901-01-2015nieuwe regeling

11-07-2019

bgr-2019-630

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt 71 houdende regels omtrent Verlofregeling

gelet op artikel 6:2, van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR/UWO);

alsmede gelet op het Reglement Mandaat, Machtiging en Volmacht Servicepunt71;

 

met instemming van het Bijzonder Georganiseerd Overleg op 25 september 2017 en 18 september 2018

 

 

Besluit

 

Het bestuur besluit:

 

vast te stellen de navolgende

 

 

Verlofregeling

Artikel 1. Duur vakantie

 • 1.

  In afwijking van artikel 6:2, eerste lid van de CAR/UWO wordt de duur van de vakantie verhoogd met 14,4 uur per kalenderjaar.

 • 2.

  De duur van de vakantie wordt voor de ambtenaar die is aangesteld in schaal 9 of hoger verhoogd met 7,2 uur per kalenderjaar.

 • 3.

  De duur van de vakantie overeenkomstig artikel 6:2, eerste lid van de CAR/UWO wordt afhankelijk van de leeftijd die de ambtenaar op 31 december heeft bereikt overeenkomstig onderstaande tabel voor de volgende jaren met extra uren verhoogd

Leeftijd op31 december

Verhoging uren komende jaren

39 jaar

7,2

44 jaar

14,4

49 jaar

21,6

54 jaar

28,8

 •  

 • 4.

  De verhoging van de vakantie, als bedoeld in de leden 1 tot en met 3 wordt bij een formele arbeidsduur van minder dan 36 uur per week, naar rato van het aantal aanstellingsuren berekend.

Artikel 2. Extra erkende feestdagen

Als aanvulling van artikel 4:2:1 derde lid, CAR/UWO wordt Goede Vrijdag, 5-Mei en de dag waarop Leidens Ontzet wordt gevierd als feestdag aangewezen.

Artikel 2a Extra verlof voor het verrichten van beschikbaarheidsdiensten of werken op onregelmatige uren

 • 1.

  In aanvulling op artikel 6:2:1, vierde lid, CAR/UWO wordt aan de ambtenaar 14,4 uur extra verlof toegekend, indien de ambtenaar volgens een gerealiseerd rooster op meer dan 60 dagen per kalenderjaar feitelijk beschikbaarheidsdiensten verricht, als bedoeld in artikel 2:1B, tweede lid onder c CAR/UWO, of feitelijk op meer dan 240 uur per kalenderjaar op onregelmatige uren werkzaamheden verricht en declareert;

 • 2.

  Het verrichten van beschikbaarheidsdiensten moet schriftelijk aan de ambtenaar zijn opgedragen;

 • 3.

  Het verlof genoemd onder het eerste lid van dit artikel, wordt aan het eind van het kalenderjaar toegekend;

 • 4.

  Bij uitdiensttreding of bij het niet door eigen schuld of toedoen in het lopende kalenderjaar beëindigen van het verrichten van beschikbaarheidsdiensten of het werken op onregelmatige uren wordt het verlof naar rato berekend;

 • 5.

  Het gemiddeld aantal uitbetaalde beschikbaarheidsdiensten of onregelmatige uren bij arbeidsongeschiktheid tellen niet mee voor de opbouw van het verlof genoemd onder het eerste lid van dit artikel;

 • 6.

  Per jaar wordt maximaal 14,4 uur toegekend en vindt geen cumulatie plaats bij het verrichten van beschikbaarheidsdiensten en het werken op onregelmatige uren;

 • 7.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar die is aangewezen om beschikbaarheidsdiensten en of werkzaamheden op ontregelmatige uren te verrichten voor het samenwerkingsverband Bevolkingszorg Regio Leiden in het kader van de Wet veiligheidsregio op grond van artikel 15:1:11, tweede lid CAR/UWO.

Artikel 3 Niet genoten of teveel opgenomen verlof bij einde dienstverband

 • 1.

  Vaststellen uurloon

  • a.

   Wettelijke vakantie-uren die de ambtenaar vanwege bedrijfsbelangen of fysieke beperking voor de datum van ontslag niet heeft kunnen opnemen worden overeenkomstig artikel 6:2:3, lid 5 CAR/UWO uitbetaald:

   • -

    het gebruikelijke bruto salaris;

   • -

    de toegekende salaristoelage(n) en

   • -

    het IKB

  • b.

   Bovenwettelijke vakantie-uren die de ambtenaar vanwege bedrijfsbelangen of fysieke beperkingen voor de datum van ontslag niet heeft kunnen opnemen worden overeenkomstig artikel 6:2:3, lid 5 CAR/UWO tegen het uurloon, zoals omschreven in artikel 1:1 onder o CAR/UWO uitbetaald.

 • 2.

  Teveel genoten verlof bij ontslag

  Bij beëindiging van het dienstverband worden, indien de ambtenaar meer vakantie-uren heeft genoten dan waarop hij op grond van artikel 6:2:1 CAR/UWO tot de datum ontslag recht heeft, verrekend met het uit te betalen salaris, toelage(n) en opgebouwd recht IKB. Slechts als verrekening niet mogelijk is, dient de ambtenaar de teveel genoten vakantie-uren terug te betalen.

Artikel 4 Buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging

Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten wordt aan de ambtenaar buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging verleend:

 • 1.

  Bij deelname aan een jeugdkamp of activiteit van een instelling, vereniging of instantie die een algemeen maatschappelijk belang/doel dient, verlof tot een maximum van 5 werkdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  Om zitting te nemen, als voorzitter, lid of plaatsvervangend lid op stembureaus in de woonplaats van de ambtenaar.

Artikel 5. Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treft het bevoegd gezag een bijzondere regeling.

Artikel 6. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling vervangt de huidige verlofregeling en treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.

 • 2.

  Wijzigingen in de CAR/UWO die van invloed zijn op deze regeling zullen zo spoedig mogelijk na lokale bekrachtiging van de CAR/UWO worden verwerkt in deze regeling.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Servicepunt71 d.d. 11 juli 2019

De voorzitter

E.G.E.M. Bloemen

De secretaris

E. Zandstra