Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Maarten

Landsverordening Raad van Advies

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieSint Maarten
Officiële naam regelingLandsverordening Raad van Advies
CiteertitelLandsverordening Raad van Advies
Vastgesteld doorregering en Staten gezamenlijk
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze Landsverordening is voorafgaand aan 10-10-10 in ontwerp vastgesteld door de Eilandsraad, en na 10-10-10 als GT afgekondigd ingevolge Additioneel Artikel II van de Staatsregeling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 70 en 71 van de Staatsregeling

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Nieuwe regeling

20-12-2010

AB 2010, GT no. 17

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Landsverordening Raad van Advies

Hoofdstuk 1. Inrichting en samenstelling

Artikel 1

 • 1. De Raad van Advies, verder te noemen de Raad, bestaat uit vijf leden, waaronder een vice-voorzitter en, ten hoogste, vijf buitengewone leden.

 • 2. De Gouverneur kan het voorzitterschap van de Raad bekleden, zo dikwijls hij dat nodig oordeelt. Hij heeft een raadgevende stem.

Artikel 2

De leden en buitengewone leden van de Raad worden bij landsbesluit benoemd, geschorst en ontslagen. Zij worden benoemd voor een periode van zeven jaar en zijn terstond herbenoembaar.

Artikel 3

Voor de benoeming van de vice-voorzitter wordt de Raad gehoord; voor de benoeming van de overige leden doet de Raad een aanbeveling.

Artikel 4

 • 1. Om tot lid van de Raad te kunnen worden benoemd, moet men ingezetene zijn van Sint Maarten.

 • 2. Om tot buitengewoon lid van de Raad te kunnen worden benoemd, moet men Nederlander zijn.

Artikel 5

 • 1. Echtgenoten en bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad kunnen niet tezamen lid of buitengewoon lid van de Raad zijn.

 • 2. Indien het huwelijk eerst wordt aangegaan na de benoeming, legt de jongste in leeftijd zijn ambt neer.

 • 3. In geval van opkomende aanverwantschap na de benoeming legt hij, door wiens huwelijk de aanverwantschap ontstaat, zijn ambt neer.

 • 4. De aanverwantschap houdt op door ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk dat haar veroorzaakte.

Artikel 6

 • 1. De leden en buitengewone leden van de Raad worden bij met redenen omkleed landsbesluit op voorstel van de Raad geschorst:

  • a.

   indien zij zich in voorlopige hechtenis bevinden;

  • b.

   indien tegen hen een gerechtelijk vooronderzoek terzake van een misdrijf is ingesteld;

  • c.

   wanneer zij bij niet onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens een misdrijf zijn veroordeeld, dan wel hun bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   wanneer zij bij niet onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele zijn gesteld, in staat van faillissement zijn verklaard, surseance van betaling hebben verkregen of wegens schulden zijn gegijzeld.

 • 2. De leden en buitengewone leden van de Raad kunnen bij met redenen omkleed landsbesluit op voorstel van de Raad worden geschorst indien er een ander ernstig vermoeden is voor het bestaan van feiten of omstandigheden die tot ontslag, anders dan in de gevallen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdelen a en b, en artikel 9, tweede lid, zouden kunnen leiden.

 • 3. Onverenigbaar met het ambt van lid van de Raad van Advies zijn betrekkingen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van het ambt of op de handhaving van onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

Artikel 7

 • 1. De leden en buitengewone leden van de Raad worden bij met redenen omkleed landsbesluit ontslagen:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar;

  • c.

   wanneer zij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf zijn veroordeeld, dan wel hun bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   wanneer zij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele zijn gesteld, in staat van faillissement zijn verklaard, surseance van betaling hebben verkregen of wegens schulden zijn gegijzeld;

  • e.

   indien zij uit hoofde van ziekten of gebreken blijvend ongeschikt zijn geworden hun functie te vervullen;

  • f.

   bij de aanvaarding van een ambt of betrekking, dat of die op grond van artikel 6 onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Raad;

  • g.

   bij verlies van het ingezetenschap.

 • 2. Aan de leden en buitengewone leden van de Raad kan met redenen omkleed landsbesluit ontslag worden verleend wanneer zij wegens aanhoudende ziekte of wegens ouderdomsgebreken hun ambt niet naar behoren kunnen vervullen.

Artikel 8

Indien het voornemen bestaat een van de leden en buitengewone leden van de Raad te schorsen of te ontslaan, anders dan in de gevallen als bedoeld in artikel 7, onderdelen a en b, wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld hierover zijn mening kenbaar te maken.

Artikel 9

De geldelijke voorzieningen van de leden en buitengewone leden van de Raad worden geregeld bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen.

Artikel 10

De vice-voorzitter wordt bij verhindering of ontstentenis vervangen door het oudste aanwezige lid, naar rang van benoeming.

Artikel 11

 • 1. Aan de Raad wordt een secretariaat toegevoegd met aan het hoofd de secretaris van de Raad van Advies.

 • 2. De secretaris van de Raad beschikt over een afgeronde relevante universitaire opleiding.

 • 3. Het personeel van het secretariaat wordt op voordracht van de Raad bij landsbesluit benoemd en, gehoord de Raad, bij landsbesluit geschorst en ontslagen.

 • 4. Bij of krachtens landsverordening worden de arbeidsvoorwaarden van de secretaris van de Raad en het personeel van het secretariaat geregeld.

Artikel 12

Het personeel van het secretariaat legt, alvorens hun ambt te aanvaarden in handen van de Gouverneur de volgende eed (verklaring of belofte) af:

"Ik zweer (verklaar) dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, om tot mijn ambt te worden benoemd, aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd. Ik zweer (beloof) dat ik, om iets hoegenaamd in mijn ambt te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk. Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, dat ik de Staatsregeling van Sint Maarten steeds zal onderhouden en handhaven, en mijn ambt te goeder trouw met alle vlijt, eerlijkheid en onzijdigheid zal waarnemen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig" ("Dat verklaar en beloof ik")

Artikel 12a

De inrichting en organisatie van het secretariaat van de Raad wordt bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vastgesteld.

Hoofdstuk 2. Taken, bevoegdheden en werkwijze

Artikel 13

De Raad wordt gehoord over:

 • a.

  alle ontwerpen van landsverordeningen en landsbesluiten, houdende algemene maatregelen;

 • b.

  voorstellen tot goedkeuring als bedoeld in artikel 24, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, van verdragen die Sint Maarten raken;

 • c.

  ontwerpen van rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur.

Artikel 14

 • 1. De Raad van Advies is bevoegd op verzoek advies aan de Staten uit te brengen indien hij dat in het belang van het Land of het Koninkrijk nodig acht.

 • 2. De Raad van Advies is bevoegd de regering of de Staten op eigenbeweging van advies te dienen indien hij dat in het belang van het Land of van het Koninkrijk nodig acht.

Artikel 15

 • 1. De ministers geven aan de Raad inlichtingen, die de Raad in verband met de te behandelen zaken noodzakelijk oordeelt.

 • 2. De Raad is gemachtigd deskundigen op te roepen ten einde in de Raad te dienen van advies en voorlichting.

Artikel 16

De Raad beraadslaagt met de minister, wie de zaak aangaat, indien de Raad of de minister zulks mocht verlangen.

Artikel 17

 • 1. Voor het vaststellen van een advies of voor het nemen van een besluit door de Raad is de aanwezigheid van tenminste drie leden of buitengewone leden vereist.

 • 2. Het advies wordt vastgesteld of het besluit wordt genomen bij meerderheid van stemmen.

 • 3. Bij staking van stemmen beslist de stem van de vice-voorzitter van de vergadering. Van die omstandigheid wordt in het advies melding gemaakt.

Artikel 18

 • 1. Het advies van de Raad is met redenen omkleed.

 • 2. Degene die in de vergadering een mening kenbaar heeft gemaakt, die van die van de meerderheid afwijkt, kan zich in deze vergadering de bevoegdheid voorbehouden tot het uitbrengen van een afzonderlijk advies, dat bij het advies van de Raad wordt gevoegd.

Artikel 19

De vice-voorzitter van de Raad kan de behandeling van eenvoudige zaken aan een enkelvoudige kamer, bestaande uit een door hem aan te wijzen lid opdragen. Dit lid is te allen tijde bevoegd, indien het belang van de zaak dit naar zijn oordeel vordert, de zaak naar de vergadering terug te wijzen.

Artikel 20

Van de genomen besluiten in zaken waarover de Raad heeft geadviseerd, wordt aan de Raad mededeling gedaan.

Artikel 21

De leden en buitengewone leden van de Raad onthouden zich van medestemmen indien de zaak hun, hun echtgenoten of hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad persoonlijk aangaat, en indien zij als gemachtigden in de zaak zijn betrokken. Zij nemen in dit geval voorts niet deel aan de werkzaamheden van de Raad.

Artikel 22

Tegen de leden en buitengewone leden van de Raad kan een vervolging in rechte, noch een rechtsvordering worden ingesteld wegens hetgeen zij in de Raad hebben gezegd, dan wel aan de Raad schriftelijk hebben overgelegd.

Artikel 23

De leden en buitengewone leden van de Raad nemen geheimhouding in acht.

Artikel 24

Door de Raad wordt een reglement van orde opgesteld. De regeling wordt in het Afkondigingsblad bekend gemaakt.

Artikel 25

 • 1. De werkzaamheden van de buitengewone leden van de Raad omvatten het uitbrengen van pre-adviezen aan de Raad en het vervangen van leden.

 • 2. De buitengewone leden van de Raad wonen de vergaderingen van de Raad bij, welke worden gehouden tijdens hun optreden als lid plaatsvervanger.

 • 3. De staatsraad van Sint Maarten in de Raad van State van het Koninkrijk is buitengewoon lid van de Raad en kan de vergaderingen van de Raad bijwonen.

Hoofdstuk 3. Beheer

Artikel 26

 • 1. In overeenstemming met de Raad en de betrokken minister stellen de Staten de Raad alle faciliteiten beschikbaar voor een goede en onafhankelijke taakuitoefening.

 • 2. De vice-voorzitter voert het begrotingsbeheer.

Hoofdstuk 4. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 27

De eerste benoeming van de leden en buitengewone leden, alsmede de secretaris en personeel van de Raad van Advies geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Eilandsverordening van de houdende vaststelling van de ontwerplandsverordening Raad van Advies (Landsverordening Raad van Advies).

Artikel 28

Deze landsverordening kan worden aangehaald als: Landsverordening Raad van Advies.