Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Verordening op de heffing en invordering van Rioolaansluitrechten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Rioolaansluitrechten 2010
CiteertitelVerordening Rioolaansluitrechten 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

incl. tarieventabel

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art 229 Gemeentewet
 2. Aansluitverordening riolering 2005
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011nieuwe regeling

12-11-2009

Trompetter, 9 dec. 2009

2009/96

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Rioolaansluitrechten 2010

De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

Gezien het voorstel van van 6 oktober 2009, gemeenteblad 2009, nummer 96,

Gelet op het bepaalde in artikel 229 van de Gemeentewet en de aansluitverordening riolering 2005,

b e s l u i t :

Vast te stellen

Verordening op de heffing en invordering van Rioolaansluitrechten 2010.

(Verordening Rioolaansluitrechten 2010)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1

  Openbaar riool:

  het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente in eigendom en beheer is voor inzameling, transport en zuivering van afvalwater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, persleidingen en werken en installaties van overeenkomstige aard, met uitzondering van de aansluitleidingen.

 • 2

  Perceelaansluitleiding:

  het riool en voorzieningen die deel uit maken van dit riool, tussen het openbaar riool c.q. IBA III systeem en het aansluitpunt, in beheer bij de gemeente.

 • 3

  Voorbereidings- en toezichtkosten:

  de kosten voor het voeren van overleg, het geven van opdracht voor het aanleggen van de perceelaansluitleiding, het houden van toezicht, het controleren en het inspecteren tijdens de uitvoering, het voeren van administratie.

 • 4

  Kennisgeving:

  een schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag is vermeld.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “rioolaansluitrecht” wordt een recht geheven wegens het door of vanwege de gemeente realiseren van een aansluiting op het openbaar riool.

Artikel 3 Belastingplicht

Het rioolaansluitrecht wordt geheven van degene die het verzoek zoals bedoeld in artikel 7 van deAansluitverordening Riolering 2005” indient.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het rioolaansluitrecht wordt geheven naar de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het rioolaansluitrecht wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving.

Artikel 6 Termijn van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het rioolaansluitrecht worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van rioolaansluitrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolaansluitrechten.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De “Verordening rioolaansluitrechten 2009”, vastgesteld op 17 december 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Rioolaansluitrechten 2010”.

Aldus besloten door de raad der gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 12 november 2009.

De griffier

drs. J.Vis

De voorzitter

drs. G.J.M.Cox

Tarieventabel behorende bij de Verordening Rioolaansluitrechten per 1-1-2010.

Onderstaande tarieven zijn inclusief 19% BTW indien deze verschuldigd is.

1. Voorbereidings- en toezichtkosten

Het tarief bedraagt voor:

een enkelvoudige perceelaansluiting

€ 176,00

voor 2 t/m 5 aansluitingen*

€ 273,50

voor 6 t/m 10 aansluitingen

€ 359,00

voor 11 t/m 25 aansluitingen

€ 642,00

voor 25 t/m 50 aansluitingen

€ 929,50

meer dan 50 aansluitingen

€ 1.716,00

2. Aansluitkosten

De aansluitkosten zijn gesplitst in:

 • a.

  Het maken van een rioolaansluiting met een lengte van maximaal 1 meter tot het hoofdriool en een diameter van 160 mm, inclusief het grondwerk, boring op het hoofdriool, ontstoppingsstuk bij het aansluitpunt en, indien van toepassing, standpijp. Een verrekenprijs per strekkende meter voor een rioolaansluiting met een lengte van meer dan 1 meter, inclusief het grondwerk, gerelateerd aan de diepteligging.

 • b.

  Het maken van een rioolaansluiting met een grotere diameter dan 160 mm.

 • c.

  Het maken van een gescheiden rioolaansluiting van afvalwater en hemelwater op het gescheiden rioolstelsel;

 • d.

  Het aanleggen van een pompput met persleiding;

 • e.

  Het aanleggen van een IBA-III systeem;

 • f.

  Het opnemen en herstellen van het straatwerk, asfaltverharding en/of groenstroken.

Ad a. Het maken van een standaardaansluiting met een diameter van 160 mm inclusief het grondwerk, ontstoppingsstuk, boring op het hoofdriool en standpijp, (exclusief het opnemen en herstellen van het straatwerk, asfaltverharding en/of groenstroken)

Voorzover de diepte ter plaatse van het aansluitpunt 100 cm of minder bedraagt t.o.v. de bestaande maaiveldhoogte en voorzover de lengte van de perceelaansluitleiding 1 meter of minder bedraagt, is het tarief:

€ 342,00

Meerprijs per strekkende meter voor aansluitleiding inclusief grondwerk tot een diepte van 1 meter :

€ 79,55

Bij grotere diepte wordt het tarief per strekkende meter verhoogd met :

- Indien de diepte 101 – 200 cm bedraagt per 25 cm of gedeelte daarvan:

- Indien de diepte meer dan 200 cm bedraagt per 25 cm of gedeelte daarvan:

€ 18,15

€ 36,35

Ad b. Het maken van een rioolaansluiting met een diameter groter dan 160 mm inclusief het grondwerk, exclusief het opnemen en herstellen van het straatwerk, asfaltverharding en/of groenstroken.

Bij een perceelaansluitleiding met een diameter groter dan 160 mm worden de aansluitkosten op basis van werkelijke kosten in rekening gebracht, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld welke voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de aanvrager zal worden meegedeeld.

Ad c. Het maken van een gescheiden aansluiting van afvalwater en hemelwater op het gescheiden rioolstelsel, inclusief het grondwerk, exclusief het opnemen en herstellen van het straatwerk, asfaltverharding en/of groenstroken..

Bij het aansluiten op een gescheiden rioolstelsel dienen tenminste 2 aansluitleidingen voor afvalwater en hemelwater afzonderlijk te worden aangelegd en aangesloten. De aansluitkosten worden op basis van werkelijke kosten in rekening gebracht, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld welke voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de aanvrager zal worden meegedeeld.

Ad d. Het aanleggen van een pompput met persleiding, inclusief het grondwerk, exclusief het opnemen en herstellen van het straatwerk, asfaltverharding en/of groenstroken..

Het aanleggen van een pompput met persleiding wordt op basis van werkelijke kosten in rekening gebracht, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld welke voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de aanvrager zal worden meegedeeld.

Ad e. Het aanleggen van een IBA-III systeem inclusief het grondwerk, exclusief het opnemen en herstellen van het straatwerk, asfaltverharding en/of groenstroken..

Het aanleggen van een IBA-III systeem wordt op basis van werkelijke kosten in rekening gebracht, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld welke voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de aanvrager zal worden meegedeeld.

Ad f. Het opnemen en herstellen van straatwerk, asfaltverharding en/of groenstroken

Het tarief bedraagt per m2 of gedeelte daarvan voor:

Klinkerbestrating

€ 50,00

Tegelverharding (inclusief trottoirband)

€ 56,80

Natuursteenverharding

€ 77,25

Asfaltverharding

€ 321,50

Plantstrook

€ 88,65

Gazon

€ 30,65

Behoort bij besluit van de gemeenteraad van Sittard-Geleen van 12 november 2009, nr. .

De Griffier,

De voorzitter,

Drs. J Vis

Drs. G.J.M. Cox


*

Bij een gescheiden aansluiting van afvalwater en hemelwater, voor één pand, wordt uitgegaan van het tarief voor een enkelvoudige aansluiting.