Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Submandaatbesluit administratief medewerker Parkeervergunning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubmandaatbesluit administratief medewerker Parkeervergunning
CiteertitelSubmandaatbesluit administratief medewerker Parkeerv
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-201204-04-2013nieuwe regeling

23-05-2012

Trompetter, 6 juni 2012

n.b.

Tekst van de regeling

Intitulé

Submandaatbesluit

Submandaatbesluit

Het hoofd van de afdeling Dienstverlening, J.A.M. Heesen

Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2007 en de Eerste wijziging van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2007 (hierna: Mandaatbesluit;

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd van de afdeling Dienstverlening gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  De administratief medewerker Parkeervergunningen heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden

  Parkeren

  • ·

   beslissen op een aanvraag om een vergunning of abonnement als bedoeld in de vigerende Parkeerverordening;

  • ·

   intrekken of wijzigen van een vergunning of abonnement als bedoeld in de vigerende Parkeerverordening;

  tenzij bij wet anders is bepaald of de aard van die bevoegdheid zich in een specifiek geval daartegen verzet.

 • 2.

  Het afdelingshoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”,

“namens dezen,”

gevolgd door de functienaam van de(onder)gemandateerde,

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Artikel 3. Verantwoording

De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:

 • ·

  Regulier overleg tussen afdelingshoofd en Manager Parkeren

 • ·

  Ad hoc overleg tussen afdelingshoofd en Manager Parkeren (bij spoedeisende zaken)

Artikel 4. Intrekking

Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het eerder (06-04-2009) vastgestelde submandaat tussen het afdelingshoofd Dienstverlening en administratief medewerker vergunningen ingetrokken.

Artikel 5. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang de dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in “De Trompetter”, op het intranet en de internetsite van de gemeente Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 23-05-2012

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens deze(n),

Het hoofd van de afdeling Dienstverlening

J.A.M. Heesen

Voor akkoord

Sittard-Geleen,

De gemeentesecretaris van Sittard-Geleen,

J.H.J. Höppener