Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Besluit nadere regelen verordening leerlingenvervoer gemeente Sittard-Geleen 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit nadere regelen verordening leerlingenvervoer gemeente Sittard-Geleen 2007
CiteertitelBesluit nadere regelen verordening leerlingenvervoer 2007
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Sittard-Geleen 2007

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-08-200724-07-2009Onbekend

22-05-2007

Trompetter, 04-07-2007

DIS-nummer

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit nadere regelen verordening leerlingenvervoer gemeente Sittard-Geleen 2007

BesluitNadere Regelen

Leerlingenvervoer

2007

B&W van de gemeente Sittard-Geleen,

gelet op de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Sittard-Geleen 2007,

besluiten vast te stellen het volgende

Besluit nadere regelen Leerlingenvervoer:

Inhoud:

Artikel 1. Aanbesteding

 • 1.

  Het college zal het leerlingenvervoer middels een aanbestedingsprocedure in percelen aanbesteden.

 • 2.

  Ten behoeve van de aanbesteding in percelen zal een programma van eisen door het college worden vastgesteld

Artikel 2. Route-indeling

 • 1.

  Binnen de percelen zal middels een route-indeling het leerlingenvervoer zodanig gesplitst worden dat wordt voldaan aan de artikel 13 van de verordening leerlingenvervoer genoemde maximale reistijden.

 • 2.

  Bij de route-indeling kan bij scholen buiten de regio Zuid-Limburg geen garantie gegeven worden dat wordt voldaan aan de maximale reistijd.

 • 3.

  Bij de samenstelling van de routes zal worden uitgegaan van de kortste route, rekening houdend met de planning via de routeplanner van Tiscali met een uitloop van 10%.

 • 4.

  Indien de route-indeling het naar het oordeel van burgemeester en wethouders wenselijk maakt zal aan de ouders worden meegedeeld op welke opstapplaatsen de kinderen worden opgehaald. Deze zullen op loopafstand van de woning worden vastgesteld.

Artikel 3. Vervoermiddelen.

 • 1.

  Het vervoer zal worden verzorgd met de in het programma van eisen vastgelegde vervoermiddelen.

 • 2.

  Alle vervoermiddelen dienen te voldoen aan de in de wet personenvervoer gestelde eisen en dienen voorzien te zijn van een middel om handsfree te telefoneren.

 • 3.

  Indien noodzakelijk kan een route gesplitst worden en met meerdere voertuigen gereden worden. Redenen voor splitsing kunnen zijn:

  • a.

   Te lange reistijden.

  • b.

   Het aantal te vervoeren kinderen.

 • 4.

  Indien splitsing van routes noodzakelijk is zal overleg gevoerd worden met de vervoerder.

 • 5.

  In alle vervoermiddelen geldt een rookverbod.

Artikel 4. Uitsluitingen van vervoer.

 • 1.

  Indien bij een kind tijdens een rit verregaande medische behandeling in casu medische handelingen noodzakelijk zijn.

 • 2.

  Indien een kind bij aangepast vervoer niet zelfstandig kan reizen en is aangewezen op individuele begeleiding

 • 3.

  Indien een kind tijdens een rit na meerdere waarschuwingen een rode kaart heeft ontvangen van de vervoerder.

 • 4.

  Indien niet aan de voorwaarden is voldaan waarop de toekenning van een vergoeding voor leerlingenvervoer is gebaseerd.

 • 5.

  Vervoer van en naar buitenschoolse, na- en voorschoolse opvang is uitgesloten.

 • 6.

  Vervoer van en naar logeerhuizen is uitgesloten.

 • 7.

  Vervoer van en naar een adres anders dan het woonadres van het kind is uitgesloten.

 • 8.

  Vervoer bij een ziekenhuisopname van een ouder is uitgesloten.

 • 9.

  Vervoer bij kinderen met een tijdelijke handicap, korter dan 3 maanden, is uitgesloten.

 • 10.

  Vervoer van kinderen, verblijvend in een internaat en gebruikmakend van weekend-vervoer, gedurende de week is uitgesloten.

Artikel 5. Begeleiding.

 • 1.

  Begeleiding vindt plaats in vervoermiddelen die geschikt zijn voor het vervoer van meer dan 8 personen.

 • 2.

  Begeleiding vindt niet plaats in voertuigen die geschikt zijn voor het vervoer van minder dan 8 personen. Hier is de chauffeur verantwoordelijk voor de begeleiding van de te vervoeren kinderen.

 • 3.

  Begeleiding, om medische redenen, kan worden toegekend indien een verklaring van een behandelend specialist, waaruit de medische noodzaak blijkt, kan worden overlegd dan wel na onderzoek van een door de gemeente ingeschakelde adviserend arts blijkt dat begeleiding noodzakelijk is.

Artikel 6. Stage-vervoer.

 • 1.

  Indien in het schoolplan een verplichte stage voor de leerling is opgenomen kan het college voorzien in aangepast vervoer mits het schooltype is genoemd in de verordening leerlingenvervoer.

 • 2.

  De afstand van het school- of woonadres van het kind niet meer bedraagt dan 10 km enkele reis.

 • 3.

  De stage is beperkt tot een periode van maximaal 1 maand.

 • 4.

  De stage in redelijkheid wordt gecombineerd met andere kinderen op dezelfde dagen.

Artikel 7. Verantwoordelijkheden van de ouders.

 • 1.

  De ouder[s] dienen wijzigingen in de situatie van het kind, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het leerlingenvervoer, onmiddellijk door te geven aan de gemeente en de vervoerder. Bij in gebreke blijven hiervan zal uitsluiting van het leerlingenvervoer het gevolg kunnen zijn.

 • 2.

  De ouder[s] zijn verantwoordelijk voor het afmelden van hun kind bij ziekte. Deze afmelding dient vóór uitvoering van de rit te geschieden bij de vervoerder.

 • 3.

  De ouder[s] zijn verantwoordelijk voor het vervoer van het kind vanwege bezoek aan de eerstelijns gezondheidszorg [ bv dokter, tandarts, ziekenhuis, fysiotherapeut, orthodontist].

 • 4.

  De ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer van het kind vanwege het bezoek aan hulpverlendende/indicerende instanties [bv schoolonderzoeken, bezoek aan vervolg-scholen].

 • 5.

  De ouders dienen bij de keuze van een school, op levenbeschouwelijke basis, een afstandsverklaring te overleggen indien geen gebruik wordt gemaakt van de dichtstbijzijnde school.

 • 6.

  Bij co-ouderschap of pleegouderschap zijn de [pleeg]ouders verplicht bewijsstukken en een inkomensverklaring te overleggen. Dit in verband met een mogelijk in te houden eigen bijdrage.

Artikel 8. Gevallen waarin deskundigenadvies moet worden ingewonnen.

Burgemeester en wethouders vragen een daartoe door hen aangewezen adviesinstantie om advies indien:

 • a.

  dit op grond van een wettelijke bepaling noodzakelijk is;

 • b.

  Burgemeester en wethouders voornemens zijn geen voorziening toe te kennen, daar de aanvrager voor wie de voorziening is bedoeld geen aantoonbare beperkingen ondervindt als bedoeld in de Verordening Leerlingenvervoer;

 • c.

  zij dat overigens gewenst vinden.

Artikel 9. Heronderzoeken.

B&W kunnen jaarlijks een heronderzoek instellen naar het voortduren van het recht op de

ingevolge de verordening toegekende voorzieningen.

Artikel 10. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit nadere regelen verordening leerlingenvervoer.

Artikel 11. Inwerkingtreding.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Verordening leerlingenvervoer gemeente Sittard-Geleen 2007 in werking treedt.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 22 mei 2007.

De Burgemeester

Drs. G.J.M.Cox

De Secretaris

mr. M.E.J.Goldschmits-Brouns