Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Ondermandaatbesluit aan de adviseur Financiën van de Concernstaf

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit aan de adviseur Financiën van de Concernstaf
CiteertitelOndermandaatbesluit aan de adviseur Financiën van de Concernstaf
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-201321-11-2013nieuwe regelgeving

08-04-2013

Electronisch gemeenteblad weeknr. 16 - 17 april 2013

08042013

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit

 

Het hoofd Concernstaf,

gelet op de artikelen 2, 3 en 5 van het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013, alsmede het ondermandaatbesluit aan het hoofd Concernstaf;

overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd Concernstaf gebruik maakt van ondermandaat bij het verrichten van zijn werkzaamheden;

 

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  De adviseur Financiën met aandachtsgebied Treasury heeft ondermandaat ten aanzien van het nemen van besluiten en afdoen van stukken betreffende alle aangelegenheden die behoren tot de uitvoering van het treasurybeleid (aantrekken en uitzetten van kortlopende en langlopende financieringsmiddelen) zoals bedoeld in het Treasurybesluit gemeente Sittard-Geleen,

  tenzij bij wet anders is bepaald of de aard van die bevoegdheid zich in een specifiek geval daartegen verzet.

 • 2.

  Het hoofd Concernstaf kan ten aanzien van de uitoefening van dit ondermandaat nadere richtlijnen geven.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze,”

gevolgd door de functienaam van de ondergemandateerde,

de handtekening,

en onder vermelding van naam van de ondergemandateerde.

Artikel 3. Verantwoording

De adviseur Financiën met aandachtsgebied Treasury legt in algemene zin verantwoording af in Managementrapportages en desgewenst specifiek in een nadere rapportage, over de uitvoering van de aan hen opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden.

Artikel 4. Bekendmaking, inwerkingtreding en intrekking

 • 1.

  Bekendmaking van dit besluit vindt plaats door publicatie in het elektronische gemeenteblad op de internetsite van de gemeente Sittard-Geleen;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking;

 • 3.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt ingetrokken: het submandaatbesluit d.d. 1 september 2008 van het hoofd Financiële en Juridische Bedrijfsvoering aan de beleidsmedewerker treasury van het team Financiële Informatie.

Sittard-Geleen, 8 april 2013.

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens deze,

Het hoofd Concernstaf,

S.J.G.L. Roberts

Goedkeuring:

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/ de burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens deze,

De gemeentesecretaris/algemeen directeur van Sittard-Geleen,

Mr. J.H.J. Höppener .