Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Ondermandaat aan de bevolkingscontroleur.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaat aan de bevolkingscontroleur.
CiteertitelOndermandaat aan de bevolkingscontroleur.
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-201306-01-2014nieuwe regelgeving

11-11-2013

Elektronisch Gemeenteblad week 48 - 27 november 2013

11112013

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit

Ondermandaatbesluit

Het hoofd Dienstverlening, A.J.S. Daemen

Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II

(hierna: Mandaatbesluit);

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd van de Cluster Dienstverlening gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan haar gemandateerde bevoegdheden;

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  De bevolkingscontroleur heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden

  • ·

   uitoefenen taken op basis van de:

   • o

    Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (met uitzondering van artikel 83) en Besluit GBA met betrekking tot de basisadministratie persoonsgegevens;

   • o

    het in ontvangst nemen van reisdocumenten.

  • ·

   uitoefenen van bevoegdheden van het taakveld bevolkingscontrole krachtens de Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (art.46,47,48 met uitzondering van artikel 83);

  • ·

   voeren van correspondentie in het kader van de voorbereiding en uitvoering van te nemen respectievelijk genomen besluiten, alsmede de afdoening van overige correspondentie van eenvoudige en uitvoerende aard;

  tenzij bij wet anders is bepaald.

 • 2.

  Het hoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze,”

gevolgd door de functienaam van de(onder)gemandateerde,

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Artikel 3. Verantwoording

De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:

 • ·

  Regulier overleg tussen hoofd, teammanager, coördinator Backoffice Burgerzaken en in artikel 1 genoemde functionaris;

 • ·

  Ad hoc overleg tussen afdelingshoofd, teammanager, coördinator Backoffice Burgerzaken en in artikel 1 genoemde functionaris; (bij spoedeisende zaken)

Artikel 4. Intrekking

Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het eerder vastgestelde ondermandaat ingetrokken.

Artikel 5. Afwezigheid/ontstentenis

In geval van afwezigheid of ontstentenis van de (onder)gemandateerde functionaris, wordt deze door de coördinator Backoffice Burgerzaken of teammanager vervangen.

Artikel 6. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad op de internetsite van de gemeente Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 11-11-2013

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens deze,

Hoofd Dienstverlening

A.J.S. Daemen

Goedkeuring:

Voor akkoord

De gemeentesecretaris van Sittard-Geleen

J.H.J.Höppener