Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Ondermandaatbesluit aan de adviseur onderhoud en huisvesting van het team Facilitaire services

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit aan de adviseur onderhoud en huisvesting van het team Facilitaire services
CiteertitelOndermandaatbesluit aan de adviseur onderhoud en huisvesting van het team Facilitaire services
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2014nieuwe regelgeving

30-01-2014

Elektronisch Gemeenteblad week 7 - 12 februari 2014.

30012014

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit

De teammanager Facilitaire services (mandaatgever);

gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II (=Mandaatbesluit);;

gezien het onder-mandaatbesluit dd 29 januari 2013, van het hoofd Dienstverlening aan de mandaatgever;

gelezen het Besturings- en Managementconcept, het Organisatiebesluit, de Budgetregeling en het Besluit Planning- en Controlcyclus;

gelezen het besluit van 16 december 2013 inzake de aansturing van het team Facilitaire services door de adjunct gemeentesecretaris/directeur;

overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat de teammanager Facilitaire services gebruik maakt van ondermandaat bij het verrichten van zijn werkzaamheden c.q. aan hem gemandateerde bevoegdheden;

 

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  De adviseur onderhoud en huisvesting (mandaatkrijger) van het team Facilitaire services heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 2 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden binnen het taakveld onderhoud en huisvesting:

  • ·

   besluiten die gebaseerd zijn op de wet- en regelgeving, alsmede interne regels, waarmee het team - en in het bijzonder de mandaatkrijger – is belast;

  • ·

   het aanschaffen en in ontvangst nemen van goederen en diensten. Deze bevoegdheid en het in dat kader geven van opdrachten geldt tot een bedrag van € 15.000,- exclusief BTW en dient in overeenstemming te zijn met het gemeentelijk aanbestedings- en inkoopbeleid, de productbudgetten en het werkterrein van het team; de mandaatkrijger informeert de mandaatgever binnen 7 dagen over het geven van de opdracht;

  • ·

   vervreemding van gemeentelijke eigendommen, in de zin van verkoop, inruil, in gebruikstelling, voor zover gelegen binnen het werkterrein van het team en onder de voorwaarde dat de teammanager Facilitaire services vooraf heeft ingestemd met de prijs en de vervreemdingsprocedure;

  tenzij bij wet anders is bepaald.

 • 2.

  De mandaatgever kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze(n),”

gevolgd door de functienaam van de mandaatkrijger,

de handtekening van deze mandaatkrijger,

en onder vermelding van naam van deze mandaatkrijger.

Artikel 3. Verantwoording

De mandaatkrijger legt desgevraagd verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van opgedragen bevoegdheden aan de teammanager Facilitaire services.

Artikel 4. Afwezigheid/ontstentenis

In geval van afwezigheid of ontstentenis van de mandaatkrijger, wordt deze door de teammanager Facilitaire services vervangen.

Artikel 5. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Daarmede vervalt het submandaatbesluit van 1 september 2008 aan de adviseur onderhoud en huisvesting.

Sittard-Geleen, 30 januari 2014

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens deze,

De teammanager Facilitaire services,

R.F.M. Hermans

 

Voor gezien,

De adjunct gemeentesecretaris/directeur van de gemeente Sittard-Geleen,

Ir. J.L.H. Nelissen

 

Voor akkoord,

De gemeentesecretaris/algemeen directeur van Sittard-Geleen,

Mr. .J.H.J.Höppener