Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Uitvoeringsbeleid terrassen gemeente Sitta5rd-Geleen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbeleid terrassen gemeente Sitta5rd-Geleen
CiteertitelUtvoeringsbeleid terrassen gemeente Sittard-Geleen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tevens besluitvorming door college en de burgemeester voor zover het hun bevoegdheden betreft.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

diversen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-201430-09-2015nieuwe regelgeving

11-04-2013

Elektronisch Gemeenteblad week 20 - 14 mei 2014

11042013

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota uitvoeringsbeleid alleen terrassen

Het terassenbeleid 2013 is uitgelicht uit het Integraal Reclamebeleid en begint daarom met hoofdstuk 2

Hoofdstuk 2: Terrassenbeleid 2013

2. Terrassenbeleid

2.1 Doelstellingen Terrassenbeleid

De doelstellingen voor het terrassenplan zijn:

 • ·

  Een goede kwalitatieve uitstraling van terrassen.

 • ·

  Een goede ruimtelijke afstemming tussen de situering van terrassen en de ruimte die nodig is voor winkelend publiek en burgers met een functiebeperking en andere (centrum)activiteiten zoals evenementen, maar ook wegwerkzaamheden en bereikbaarheid van hulpdiensten.

 • ·

  Eenduidige en effectieve handhaving.

 • ·

  Deregulering.

2.2 Algemene uitgangspunten

De gemeente is erbij gebaat als de openbare ruimte een ordelijke doch gezellige indruk uitstraalt. Horecaterrassen zijn hierbij beeldbepalende elementen. Goed ingerichte terrassen vormen een verlevendiging van het straat-/marktbeeld en dragen bij aan de attractiviteit en kwaliteit van de openbare ruimte. Om de attractiviteit en de kwaliteit van de terrassen gelegen in de kernen van de gemeente Sittard-Geleen te waarborgen is in de basisnota de eerste aanzet gegeven om o.a. het beleid omtrent terrassen vast te leggen. Zo dient de verkeersveiligheid te allen tijde gewaarborgd te worden en moeten hulpdiensten direct en adequaat hulp kunnen bieden.

De doelstellingen en de uitgangspunten zijn van toepassing op alle op of aan de openbare weg gesitueerde terrassen. Voor de markt in Sittard zijn nadere voorwaarden opgenomen in overleg met de ondernemers over de inrichting van de hier gelegen terrassen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in deze nota.

De gemeente is gestart met het project deregulering van gemeentelijke regels. Deregulering betekent voor burgers en bedrijven minder administratieve regels en lasten. In dit kader is onderzocht of het terrassenbeleid past binnen het project deregulering. Om met name de belangen van derden effectief te kunnen beschermen en het verbinden van vergunningvoorschriften per individuele horecaondernemer sterk kunnen verschillen, is niettemin gekozen voor een vergunningplicht in plaats van een systeem van Algemene verbindende regels.

2.3 Definitie

Een terras is een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf waar zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken en/of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid en/of verstrekt.

2.4 Juridisch kader

Deze beleidsregels zijn een nadere uitwerking van artikel 2:28 lid 5 en lid 6, artikel 2:29 respectievelijk artikel 2:33 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen (hierna te noemen: APV). In artikel 2:28 is de bevoegdheid tot het verlenen van terrasvergunningen neergelegd bij de burgemeester.

Indien een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:27 APV geen inrichting is in de zin van artikel 174 Gemeentewet, treedt niet de burgemeester, maar het college van burgemeester en wethouders op als bevoegd bestuursorgaan ten aanzien van de toepassing van dit beleid.

In artikel 2:27 vierde lid van de APV is de definitie van het begrip terras opgenomen.

Voor het plaatsen van luifels al dan niet bevestigd aan de gevel of aan de grond, of permanente terrasschotten verankerd in de grond, is een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) noodzakelijk (o.a. activiteit bouwen/activiteit strijdigheid met bestemmingsplan). Door het vereiste van een omgevingsvergunning, behoort ook de welstands/monumentencommissie (opvolger: Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit) een advies uit te brengen. Op grond van artikel 2.1. lid 1 van de Wabo is het verboden om zonder omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders deze activiteiten uit te voeren.

Omgevingsvergunningvrij bouwen is opgenomen in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

2.5 Begripsomschrijving

 • ·

  Terras: zie 2.3 “Definitie”.

 • ·

  Gevelterras: een terras tegen de buitengevel van een horecabedrijf.

 • ·

  Aanleunterras: een terras gelegen in het verlengde van het gevelterras wel of niet gescheiden door een voetpad.

 • ·

  Eilandterras: een terras welke door een weg kan worden gescheiden van het gevelterras of aanleunterras dat is gelegen op een plein of een pleinvormige verruiming;

 • ·

  Eilandterrasschot: terasschotten die worden gebruikt voor een afbakening van het terras dan wel als winscherm;

 • ·

  Ongehinderde doorgang: het gedeelte van de straat of het trottoir waarvan de voetgangers, rolstoel- en rollatorgebruikers en/of hulpverleningsdiensten gebruik kunnen maken zonder gehinderd te worden door terrassen;

 • ·

  Gevelterrasschotten: terrasschotten die haaks vanaf de gevel worden geplaatst;

 • ·

  Aanleunterrasschotten: terrasschotten die worden gebruik voor een afbakening van het terras dan wel als windscherm;

 • ·

  Bestekkast: losstaande kast op het terras bij spijsverstrekkende bedrijven, bedoeld voor opslag van bestek, servetten, placemats, borden etc.

 • ·

  Horecaconcentratiegebied: gebied(en) waar horecabedrijven geconcentreerd zijn en die een grote aantrekkingskracht hebben op (uitgaans)publiek. De horeca-concentratiegebieden zijn weergegeven op een kaart welke als bijlage 2.I bij deze nota is opgenomen.

2.6 Horecaconcentratiegebieden

Op de plattegrond opgenomen als bijlage 2.I zijn de horecaconcentratiegebieden weergegeven. Op deze kaarten worden de horecaconcentratiegebieden binnen de gemeente Sittard-Geleen in licht en donkerspaars gearceerd weergegeven1.

Horecaconcentratiegebied Geleen

Centrum Geleen, begrensd door Rijksweg Centrum, Mauritslaan, Henri Hermanslaan en Groenstraat. De straten die als begrenzing staan aangegeven behoren op zichzelf niet tot het horecaconcentratiegebied. In uitzondering op het voorgaande geldt dat op de straatgedeelten direct grenzend aan het winkelcentrum begrensd door de Groenstraat, Salmstraat, Ansemburgstraat en nieuwe Markt in het geheel geen terrassen zijn toegestaan, tenzij het terrassen bij bestaande horecabedrijven betreft en tenzij sprake is van beperkte uitbreiding ingevolge de Integrale Horecanota.

Horecaconcentratiegebied Sittard

Centrum Sittard, Stationsstraat, Steenweg, Voorstad, Brandstraat, Limbrichterstraat, Markt, Paardestraat, Putstraat, Walstraat, Helstraat, Paradijsstraat, Tempelplein, Nieuwstraat en Molenbeekstraat. Alle deze straten behoren tot het horecaconcentratiegebied.

2.7 Terrasvergunning

 • 1.

  Het is verboden om zonder vergunning van de burgemeester de weg of een weggedeelte te gebruiken voor de plaatsing van een terras.

 • 2.

  Een vergunningaanvraag wordt ingediend op een aanvraagformulier (bijlage 2.2). Bij de aanvraag worden de volgende stukken gevoegd:

  • a.

   een kopie van de detailtekening van het terras;

  • b.

   kleurenfoto’s of kleuren kopieën van een voorbeeldfolder van het toe te passen:

   • ·

    terrasmeubilair;

   • ·

    terrasschotten/windschermen (incl. afmeting)

   • ·

    luifels/parasols (inclusief afmeting);

  • c.

   Informatie over de wijze van opslag van het terrasmeubilair tijdens de (jaar)markt en/of evenement.

Duur vergunning

 • 1.

  Een terrasvergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend.

 • 2.

  Een terrasvergunning is zowel persoon- als locatiegebonden.

 • 3.

  De terrasvergunning is het gehele jaar geldig, met inachtneming van de bepalingen van deze nota.

2.8 Algemene criteria

2.8.1 Situeringvereisten

 • 1.

  Het terras dient te worden opgesteld voor de gevel van het horecapand.

 • 2.

  Het terrasmeubilair moet zo opgesteld worden dat ten minste 50 cm afstand wordt gehouden van bomen en beplantingen.

 • 3.

  Terrassen aan pleinen en/of pleinvormige verruiming in een straat worden slechts toegestaan aan inrichtingen die aan de navolgende voorwaarden voldoen:

  • -

   de terraslocatie ligt recht tegenover of ter hoogte van de gevel van de inrichting dan wel in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting;

  • -

   er is vanuit de inrichting ongehinderd zicht op de gang van zaken op het betreffende terras.

 • 4.

  Er dient een ongehinderde doorgang voor voetgangers te worden gewaarborgd. De breedte van de doorgang is afhankelijk van de situatie ter plaatse, maar minimaal 1.5 meter (Voor trottoirvrije gebieden zal maatwerk geleverd moeten worden).

 • 5.

  Er dient ongehinderde doorgang gegarandeerd te zijn voor nood- en hulpdiensten, te weten minimaal 3,5 meter en waar mogelijk 5 meter.

 • 6.

  Brandkranen moeten vrij toegankelijk zijn.

 • 7.

  De opstelling van het terras dient zodanig te zijn dat de nooduitgangen niet worden geblokkeerd.

 • 8.

  In bijzondere situaties kan de burgemeester van het gestelde in het eerste, derde en vierde lid afwijken.

2.8.2 Openingstijden terras

 • 1.

  Het terras mag niet geopend zijn vóór 08.00 uur.

 • 2.

  Het terras binnen het horecaconcentratiegebied dient gesloten te zijn om 2.00 uur.

 • 3.

  Het terras buiten het horecaconcentratiegebied dient op maandag tot en met vrijdag gesloten te zijn om 01.00 uur.

 • 4.

  Het terras buiten het horecaconcentratiegebied dient op zaterdag en zondag, alsmede op Koninginnedag en de dag na Hemelvaartsdag2 gesloten te zijn om 02.00 uur.

2.8.3 Evenementen, (jaar)markten en kermissen

 • 1.

  Tijdens evenementen, weekmarkten, jaarmarkten en kermissen mag het terras niet worden opgesteld. Luifels, uitvalsschermen en terrasschotten dienen dan ingeklapt, opgerold, ingeschoven of verwijderd te zijn.

 • 2.

  Indien de ondergrond van het terras niet wordt gebruikt voor het evenement, de (jaar)markt of de kermis en de doorstroming van het publiek niet in het gedrang komt, kan van het bepaalde in het eerste lid worden afgeweken.

 • 3.

  Het gebruik van glas en blik om dranken te distribueren en te nuttigen tijdens risicovolle B en C* evenementen in de openbare ruimte en op terrassen kan verboden worden in het kader van openbare orde en veiligheid. De horecaondernemers dienen er op toe te zien dat tijdens deze evenementen het glas en blik niet in de openbare ruimte komt.

* B-evenementen: evenementen met een gemiddeld risico

* C-evenementen: evenementen met een hoog risico

2.8.4 Locatie, oppervlakte en precario

 • 1.

  Bij afgifte van de vergunning wordt een terraskaart meegezonden. Op deze terraskaart worden de grenzen van het terras weergegeven. Op deze terraskaart worden tevens de openingstijden van het terras weergegeven.

 • 2.

  Op de terraskaart als bedoeld in lid 1 wordt tevens aangegeven of het terras is gesitueerd binnen of buiten het horecaconcentratiegebied.

 • 3.

  Op basis van het vergunde aantal vierkante meters terrasruimte zal precario worden geheven

 • 4.

  In de precarioverordening kan onderscheid worden gemaakt in het precariotarief voor terrassen binnen, respectievelijk buiten het horeca concentratiegebied.

 • 5.

  De vergunde terrasoppervlakte wordt in de bestrating gemarkeerd (grondpunaises of andere permanente markering).

2.8.5 Relatie Drank- en horecawet

Op basis van de Drank- en Horecawet moet de ondernemer die een terras opstelt, dit ook laten vermelden op de drank- en horecawetvergunning. Bij de aanvraag voor een terrasvergunning hoeven de ondernemers niet tegelijk een aanvraag in te dienen voor een gewijzigde drank- en horecawetvergunning (indien van toepassing). In die gevallen draagt de gemeente zorg voor een gewijzigde drank- en horecawetvergunning. Deze wordt kosteloos verstrekt en zal tezamen met de terrasvergunning aan de ondernemer toegezonden.

2.8.6 Beeldkwaliteitseisen

Deze beeldkwaliteitseisen zijn tevens opgenomen in de Welstandsnota (addendum d.d. …)

Met het oog op de gewenste beeldkwaliteit gelden ten aanzien van het gebruik van materialen en kleuren bij de inrichting van een terras de navolgende eisen:

Meubilair

Terrasmeubilair gemaakt van duurzame materialen en uitgevoerd in rustige, gedempte op elkaar afgestemde kleuren wordt als passend beschouwd. Rotan en rieten meubilair op terrassen wordt zonder meer passend gevonden in het straatbeeld.

Bij twijfel over toepassing van deze criteria wordt de aanvraag ter advies voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.

De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid op de aanvraag ligt bij de burgemeester.

Parasols

 • ·

  Parasols moeten binnen de grenzen van het terras blijven en de doorloophoogte bedraagt op het laagste punt ten minste 220 centimeter.

 • ·

  Parasols moeten worden uitgevoerd in rustige kleuren.

 • ·

  Op de gevel- en aanleunterrassen moeten parasols in dezelfde kleur zijn uitgevoerd als op het uitvalsscherm/luifel.

Terrasschotten (algemene criteria):

 • ·

  Gevelterrasschotten worden geplaatst haaks op de gevel;

 • ·

  De maximale lengte van de gevelterrasschotten is gelijk aan de lengte van het gevelterras;

 • ·

  De terrasschotten mogen het terras niet aan de voorzijde geheel of gedeeltelijk afsluiten;

 • ·

  De terrasschotten dienen zoveel mogelijk transparant te zijn:

  • o

   Gevelterrasschotten: maximaal 220 cm hoog en dient vanaf 150 cm vanaf grondniveau/maaiveld volledig transparant te zijn (aan de bovenzijde);

   De ruimte tussen het gevelterrasschot en de luifel/uitvalscherm kan over de diepte van het gevelterras tot zover als de uitvalmaat van de luifel is vergund (gem. 4 meter) winddicht gemaakt worden op geheel transparante wijze en/of in de kleur van de luifel.

  • o

   Aanleunterrasschotten: maximaal 150 cm hoog.

  • o

   Eilandterrasschotten: zijn niet toegestaan.

 • ·

  Terrasschotten dienen te allen tijde volledig wegneembaar en verplaatsbaar te zijn.

Luifels en zonneschermen

Luifels en zonneschermen worden door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeeld aan de hand van de criteria voor vormgeving en stijl van de terrassen en of de kleur in overeenstemming is met de kleur van de gevel.

Vlonders

Vlonders worden beschouwd als aard- en nagelvaste terrassen. Indien de vlonder aan de ondergrond of de gevel is bevestigd, is een omgevingsvergunning nodig. Bij de beoordeling zullen aanvragen in ieder geval getoetst worden op aspecten van verkeers- en brandveiligheid.

Losse elementen

De standaard toegestane terrasinrichting bestaat uit de volgende elementen (limitatief):

 • 1.

  tafels

 • 2.

  stoelen

 • 3.

  parasols

 • 4.

  menuborden

 • 5.

  bloembakken met daarin uitsluitend levende plantmaterialen tot een maximale hoogte van 150 cm (idem hoogte aanleunterrasschot); waarvan de bloembak maximaal 50 cm hoog mag zijn.

 • 6.

  1 bestekkast (max. 1 mrt x 1,5 mtr x 1,2 mrt (hoogte))

 • 7.

  2 wijnvaten

 • 8.

  terrasschotten (incl. opzetstuk)

Deze elementen mogen geen hinder en/of overlast voor derden (o.a. buren) veroorzaken mogen het terras aan de voorzijde niet geheel afsluiten. Voor terrasschotten gelden de algemene criteria zoals genoemd op pag. 11. Er moet een voldoende brede opening/vluchtgang aanwezig zijn. De elementen moeten makkelijk wegneembaar en verplaatsbaar zijn.

Daarnaast wordt uitsluitend tijdens een evenement aanvullende zaken toegestaan, waaronder bar (incl. tap). Voor het plaatsen van andere elementen als een videoscherm, barbecue etc. kan dit alleen op grond van een evenementenvergunning.

Terrasverwarmers:

Gemeenten kunnen geen totaalverbod toepassen op het gebruik van terrasverwarmers. Er is wel Europese regelgeving waar dergelijke apparatuur aan moet voldoen. Koninklijke Horeca Nederland bepleit het gebruik van veilige, efficiënte en milieuvriendelijke terrasverwarming. Het toezicht op de apparatuur ligt bij de VWA.

Vanuit openbare orde en (brand)veiligheid dienen deze vast gemonteerd te zijn bv. in de luifelconstructie of aan de gevel.

Opslag van meubilair

Het terras dient, indien het niet in gebruik is, op reguliere wijze opgesteld te worden. Uitsluitend tijdens markten mag het terrasmeubilair op het gevelterras worden opgeslagen. Het is niet toegestaan terrasmeubilair permanent aan of op de openbare weg op te slaan.

2.8.7 Reclame op terrasinrichting

De terrasreclame moet verband houden met de aard van het bedrijf. Voor reclame uitingen op het terras gelden de volgende regels:

 • ·

  op parasols alleen op de volant;

 • ·

  op luifels alleen op de volant;

 • ·

  op de terrasschotten is reclame, mits terughoudend, toegestaan.

Er mag uitsluitend reclame gemaakt worden voor producten die verband houden met de horecafunctie.

2.8.8 Muziek op terrassen

Bij de toetsing van muziekgeluid wordt onderscheid gemaakt tussen versterkte en onversterkte muziek. Voor versterkte muziekgeluid gelden de geluidsnormen uit de voorschriften in artikel 2.17 van het BARIM (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer; ook wel aangeduid als Activiteitenbesluit). Indien niet aan de geluidgrenswaarden kan worden voldaan, kan voor versterkte muziek maatwerkvoorschriften worden vastgesteld (artikel 2.20, vijfde lid), bv. het verplicht stellen van een begrenzer.

Onversterkte muziek is van toetsing aan de geluidsnormen uitgezonderd (artikel 2.18, eerste lid, onderdeel f). Dat betekent dat op een terras de muziek mag klinken van onversterkte muziek.

Het is niet mogelijk maatwerkvoorschriften op te stellen voor onversterkte muziek. Het kan echter zijn dat de lokale situatie wel om regels vraagt. De gemeente kan wel regels opnemen voor onversterkte muziek in de APV.

Geluid bij evenementen

Artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit stelt dat de geluidsbepalingen in het Activiteitenbesluit niet gelden voor festiviteiten * die in de APV zijn aangewezen (artikel 4:2 APV). Ook voor individuele festiviteiten kan een ontheffing van de geluidsvoorschriften gekregen worden. Het aantal keren dat een bedrijf een individuele festiviteit mag organiseren, moet in een verordening worden vastgelegd met een maximum van twaalf dagen (of dagdelen) per jaar. In de verordening (APV) is een maximum van 12 per jaar opgenomen (artikel 4:3 APV).

2.8.9 Reiniging

De ondernemer draagt zelf zorg voor de reiniging én het afvoeren van het vuil van de openbare ruimte waarop zijn terras is geplaatst.

2.8.10 Aanwijzingen en bevelen

Alle aanwijzingen en bevelen gegeven door of namens het bestuursorgaan, dan wel de politie, dan wel een met het toezicht belaste ambtenaar van de gemeente, dan wel de commandant van de brandweer en andere medische hulpdiensten zoals de ambulance en huisartsenpost dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

2.9 Specifieke criteria voor Markt Sittard, Markt Geleen en monumentale panden

2.9.1. Situeringvereisten

 • 1.

  Tijdens evenementen op de Markt mag alleen het gevelterras worden opgesteld.

 • 2.

  Indien de ruimte dit toelaat, mag eventueel ook het aanleunterras worden opgesteld tijdens de markt. Indien dit aan de orde is zal dit in de vergunningvoorschriften worden aangegeven.

 • 3.

  De veiligheidszone dient altijd vrij van obstakels te blijven.

 • 4.

  De organisator van een evenement dient bij de aanvraag voor een evenementenvergunning tevens een terrassenplan in, indien het wenselijk wordt geacht terrassen in te richten op het aanleun- of pleinterras.

 • 5.

  In uitzondering op het bepaalde in het eerste lid geldt dat tijdens de jaarlijkse Sint Joepmarkt in het geheel geen terrassen mogen worden opgesteld. Luifels, uitvalsschermen en schotten dienen dan ingeklapt, opgerold, ingeschoven of verwijderd te zijn.

2.9.2 Beeldkwaliteitseisen

Deze beeldkwaliteitseisen zijn tevens opgenomen in de Welstandsnota (addendum d.d. …)

 • 1.

  Meubilair uitgevoerd in een witte kleurstelling of een kunststof uitstraling wordt niet als passend beschouwd.

 • 2.

  Toepassing van afwijkende materialen kunnen ter beoordeling worden voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.

 • 3.

  De maximale diepte van een luifel of uitklapscherm in uitgeklapte toestand reikt niet verder dan de hardsteenstrook.

 • 4.

  De kleur van de luifel moet in harmonie zijn met de gevel. Een gestreept doek wordt als niet passend beschouwd.

 • 5.

  Losstaande luifelconstructies zijn niet toegestaan, tenzij er geen luifel aan de gevel mogelijk is.

 • 6.

  Op het middenterrein (pleinterras) zijn alleen parasols in een uniforme kleur gebroken wit toegestaan.

 • 7.

  Gevelterrasschotten: zijn toegestaan tot maximaal 220 cm hoog en volledig transparant. Deze dienen aan de bovenzijde te bestaan uit een ononderbroken rechte lijn. Reclame wordt toegestaan tot een hoogte van maximaal 90 cm vanaf grondniveau/maaiveld en wordt in transparante folie uitgevoerd. Profielen worden uitgevoerd in aluminium en/of hout in de kleur RAL 7040.

  De ruimte tussen de gevelterrasschotten en de luifel/uitvalscherm kan tot maximaal 4 meter vanuit de gevel winddicht gemaakt worden op geheel transparante wijze en/of in de kleur van de luifel. Reclame wordt hierop niet toegestaan.

  Aanleunterrasschotten: zijn toegestaan tot maximaal 150 cm hoog en transparant. Reclame wordt toegestaan tot een hoogte van maximaal 90 cm vanaf het maaiveld en wordt in transparante folie uitgevoerd. Profielen worden uitgevoerd in aluminium in de kleur RAL 7040.

  Eilandterrasschotten: zijn niet toegestaan.

 • 8.

  De kleuren van de luifels en parasols dienen te voldoen aan het kleurenpallet in bijlage 2.4.

Omgevingsvergunningplichtige/vrije activiteiten:

Voor het ophangen van een zonwering/luifel aan niet monumenten (Markt Geleen) en niet zijnde in een rijksbeschermd stads- en dorpsgezicht, is geen omgevingsvergunning noodzakelijk. Dit is vrijgesteld krachtens artikel 2 onder 8 van Bijlage II van het Bor (Besluit omgevingsrecht). Er kunnen geen beeldkwaliteitseisen publiekrechtelijk afgedwongen worden. Uitsluitend bij een welstandexces kan in deze situaties handhavend worden opgetreden.

Via het Centrummanagement en de vertegenwoordigers van de horecaondernemers zal privaatrechtelijk in overleg met de ondernemers gestreefd worden naar eenduidigheid van de beeldkwaliteit in de centra.

Bij monumenten is alleen sprake van vergunningsvrije activiteiten indien sprake is van gewoon onderhoud, voorzover detaillering, profilering en vormgeving niet wijzigen en voor zover ook materiaalsoort en kleur niet wijzigen krachtens artikel 3a Bijlage II van het Bor. Voorzover dit niet aan de orde is, is sprake van een omgevingsvergunningplicht krachtens artikel 2.1, eerste lid, onder a en f van de Wabo (activiteit bouwen, monument en mogelijk nog sloop).

In een rijksbeschermd stads- en dorpsgezicht (Sittard) zijn zonweringen/luifels niet vergunningvrij krachtens artikel 4a lid 2 van het Bor.

Terrasschotten:

Deze zijn omgevingsvergunningplichtig krachtens artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo (activiteit bouwen). Ingevolge artikel 12a van de woningwet en de APV wordt het uiterlijk en de plaatsing (van een bouwwerk) getoetst aan de welstandscriteria (beeldkwaliteitscriteria).

2.10 Reconstructie en herinrichting

Herinrichting/reconstructie van een gebied met terrassen kan aanleiding zijn om de vergunning in te trekken op basis van artikel 1:6 onder lid b van de Algemene Plaatselijke Verordening.

2.11 Precario

Indien het noodzakelijk blijkt tijdelijke wegwerkzaamheden op reguliere terraslocaties uit te voeren binnen het terrasseizoen, dan kan de gemeente voor het aantal dagen dat deze uitgevoerd worden een evenredige vergoeding geven ter hoogte van de door de terrasexploitant betaalde precarioheffing voor die dagen. Teruggave van precario vindt plaats als het terras méér dan drie weken niet geplaatst kan worden vanwege werkzaamheden. Tijdens wegwerkzaamheden op deze terraslocaties kan de gemeente ook in overleg treden met de terrashouder of een tijdelijke (gedeeltelijke) verplaatsing van het terras mogelijk is. In dat geval is geen vergoeding zoals hierboven genoemd mogelijk.

2.12 Inwerkingtreding en overgangsbepaling

Het beleid treedt in werking nadat dit is vastgesteld en gepubliceerd.

Overgangsbepaling:

 • 1.

  Bestaande situaties, met rechtsgeldige vergunningen (legaal)

  (APV en omgevingsvergunning (activiteit bouw, monument, afwijking BP):

  • a.

   Rechtsgeldige APV-vergunningen: behouden rechtskracht totdat een gewijzigde situatie plaatsvindt waarvoor een nieuwe terrasvergunning vereist is (persoons- en locatiegebonden art. 2:28 APV).

   Rechtsgeldige omgevingsvergunningen (Wabo): behouden rechtskracht totdat een gewijzigde situatie plaatsvindt waarvoor een nieuwe vergunning vereist is.

  • b.

   Ambtshalve wordt een standaard aanvullend besluit verleend aan vergunninghouders (d.w.z. vergunninghouders die op datum van de inwerkingtreding van dit beleid in het bezit zijn van een rechtsgeldige vergunningen APV en omgevingsvergunningen) v.w.b.:

   • -

    de hoogte van de gevelschotten: maximaal 220 cm toegestaan (ipv 180 m),

   • -

    de mogelijkheid tot het winddicht maken van de ruimte tussen de gevelterrasschotten en de luifel/uitvalscherm: op geheel transparante wijze en/of in kleur van de luifel. Onder de voorwaarden zoals gesteld in § 2.8.6. en § 2.9.2. punt 7,

   • -

    de aanwezigheid van limitatief opgesomde decoratieve elementen (pag. 28),

   • -

    verplaatsing van het looppad aan de noordzijde,

   • -

    uitbreiding terrasopstelling aan de zuidzijde op de zaterdagen (gevel en aanleunterras); opstelling tot maximaal 2.70 m. op de donderdagen

  • c.

   Drie maanden na inwerkingtreding (datum toezending) van het ambtshalve genomen besluit (toegezonden uiterlijk 2 maanden na inwerkingtreding van het gewijzigde terrassenbeleid) kan handhavend worden opgetreden tegen het niet nakomen van het ambtshalve aanvullend genomen besluit.

   Illegale onvergunde situaties worden aangeschreven op basis van het hernieuwd vastgestelde beleid. Nieuwe aanvragen dienen binnen drie maanden te worden ingediend bij het bevoegde gezag.

 • 2.

  Bestaande situaties, niet vergund (illegaal):

 • 3.

  Nieuwe situaties:

  Nieuwe aanvragen voor terras/omgevingsvergunningen na inwerkintreding beleid: hiervoor geldt per datum inwerkingtreding van het gewijzigde beleid het nieuwe beleid inclusief alle nieuwe beeldkwaliteitseisen ingevolge paragraaf 2.9.2

2.13 Hardheidsclausule

Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor één of meer belanghebbende gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen (art. 4:84 Awb).

2.14 Toezicht en handhaving

In geval van overtredingen is het bestuur in de regel gehouden om tot handhaving over te gaan (beginselplicht tot handhaving). De handhaafbaarheid van regels is een kritische succesfactor voor een succesvolle handhaving. Regels dienen daarom uitvoerbaar en handhaafbaar te zijn. Handhaving heeft een nalevingsdoel. Het doel van handhaving is erop gericht dat de regels m.b.t. terrassen daadwerkelijk worden nageleefd.

Concreet is handhaving van terrassen aan de orde indien sprake is van de volgende overtredingen:

 • 1.

  het gebruik van een terras zonder vergunning (illegaal);

 • 2.

  het gebruik van een terras in strijd met de vergunning(voorschriften).

Indien de gestelde regel wordt nageleefd is het doel van handhaving bereikt. Toezicht en controles maakt dit inzichtelijk.

Het terrassenbeleid kan alleen met handhaving tot het gewenste resultaat leiden. Diverse controles zullen worden uitgevoerd.

2.14.1 Uitgangspunten voor handhaving terrassen

 • 1.

  Toepasselijkheid op het gehele grondgebied van de gemeente Sittard-Geleen.

 • 2.

  De beginselplicht om handhavend op te treden bij overtreding van wet- en regelgeving, tenzij zeer bijzondere omstandigheden zich hiertegen verzetten (hardheidsclausule).

 • 3.

  Het toepassen van een strafrechtelijke maatregel in de vorm van een proces-verbaal door Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek en/of politie.

 • 4.

  Als het opleggen van een proces-verbaal onvoldoende naleving bewerkstelligt, wordt een bestuursrechtelijke maatregel toegepast. Hierbij wordt door team Handhaving een dwangsom opgelegd met als richtbedrag € 250,- tot € 3.000,- per overtreding afhankelijk van de aard van de overtreding. Dit is afgestemd op de overtreding en heeft tot doel de overtreding ongedaan te maken.

  Indien binnen twee jaar drie keer een dwangsomtraject is gestart wordt in een opvolgend dwangsomtraject het richtbedrag verhoogd naar € 500,- tot € 6.000,- per overtreding afhankelijk van de aard van de overtreding. Dit is afgestemd op de overtreding en heeft tot doel de overtreding ongedaan te maken.

  In plaats van het opstarten van een dwangsomtraject kan ook bestuursdwang worden toegepast.

 • 5.

  Het hanteren van korte termijnen, teneinde snelle resultaten te bewerkstelligen.

  In deze beleidsregel zullen de bestaande instrumenten en de te volgen procedures uiteen gezet worden, teneinde de handhaving op een effectieve wijze te kunnen aanpakken. Het stappenplan en het handhavingprotocol dienen als (interne) werkinstructie voor de betrokken partners, waarbij aangegeven wordt welke partner stappen neemt en welke stappen er genomen worden, als een samenstel van voor de overheid bindende regels die naar buiten toe rechtstreekse werking hebben (beleidsregels) en door belanghebbenden en de rechter getoetst kunnen worden.

2.14.2 Stappenplan en handhavingprotocol terrassen

Het strafrecht bevat een waardevolle aanvulling op het bestuursrechtelijk instrumentarium. De ervaring leert dat een gecombineerde aanpak een meerwaarde heeft. Toepassing van een primair strafrechtelijke aanpak biedt uitkomst bij de handhaving van overtredingen van geringere omvang (APV). Om een zo groot mogelijk effect te bewerkstelligen wordt gekozen voor primair een strafrechtelijke maatregel (lik-op-stuk), opgevolgd door een bestuursrechtelijke maatregel.

Bij niet-naleving van de regelgeving zullen de volgende handhavingstappen worden ondernomen:

 • 1.

  waarschuwing (overtreder wordt in de gelegenheid gesteld de overtreding binnen een gestelde termijn ongedaan te maken);

 • 2.

  onvoldoende naleving: strafrechtelijke maatregel in de vorm van een procesverbaal; indien het terras is opgesteld in strijd met de situeringsvereisten, zoals weergegeven op de terraskaart en/of markering in de bestrating. Indien voorschriften t.a.v. situering van het terras worden overtreden in combinatie met de beeldkwaliteitseisen wordt direct het protocol gevolgd zonder toepassing te geven aan stap 2.”

 • 3.

  onvoldoende naleving: bestuursrechtelijke maatregel in de vorm van een dwangsom;

 • 4.

  onvoldoende naleving: opnieuw dwangsom of toepassing bestuursdwang en intrekking van de vergunning”.

Deze stappen zijn uitgewerkt in het Handhavingprotocol (zie bijlage 2.3) en het Handhavingsbeleid Fysieke omgeving (collegebesluit 15 november 2007 (kenmerk; 07/135770). Hierin worden de operationele taken beschreven voor de uitvoering van de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhavingstaak.

Bij niet-naleving van de vergunde vergunningvoorschriften (incl. afmetingen waarbinnen een terras moet zijn opgesteld bij overtreding van meerdere voorschriften):

 • 1.

  Voornemen opleggen bestuursrechtelijke maatregelen (overtreder wordt in de gelegenheid gesteld de overtreding binnen een gestelde termijn ongedaan te maken);

 • 2.

  onvoldoende naleving: bestuursrechtelijke maatregel in de vorm van een dwangsom;

 • 3.

  onvoldoende naleving: opnieuw dwangsom of toepassing bestuursdwang.

Er wordt hier het twee stappen plan gehanteerd. Deze stappen zijn uitgewerkt in het beleid fysiek omgeving en de daarbij behorende protocollen/processen.

Bijlagen behorend bij hoofdstuk 2 Terrassenbeleid

Bijlage 2.1 – Overzicht horecaconcentratiegebieden deel 1

Centrum Sittard

[AFBEELDING: Bijlage 2.1_deel 1_01.JPG

* Alle in licht en donker paars gearceerde gebieden behoren tot het horecaconcentratie gebied

Bijlage 2.1 – Overzicht horecaconcentratiegebieden deel 2

Centrum Geleen

[afbeelding: Bijlage 2.1_deel 1_02.JPG]

Alle in licht en donker paars gearceerde gebieden behoren tot het horecaconcentratie gebied

Bijlage 2.2 - Aanvraag ter verkrijging van een terrasvergunning behorende bij een horecalokaliteit in de gemeente Sittard-Geleen

1. Aanvrager

 

a. naam en voornamen

 

b. adres

 

c. postcode

 

d. woonplaats

 

d. telefoonnummer

 

e. geboortedatum

 

f. geboorteplaats

 

2. ADRES VAN DE HORECA-INRICHTING:

 

a. straatnaam en huisnummer

 

b. postcode en woonplaats

 

c. telefoonnummer

 

3. HIERONDER DIENT U EEN NAUWKEURIGE SITUATIETEKENING VAN DE (GEWENSTE) TERRASOPPERVLAKTE in meters WEER TE GEVEN (u dient hierbij tevens aan te geven of c.q. waar gebruik wordt gemaakt van eventuele terrasafzettingen, windschermen en/of overdekkingen);

 

 

 

 

 

4. Windschermen

 

Windschermen

wel/niet gewenst*

Aantal windschermen

 

Afmetingen windschermen

 

Transparant gedeelte windscherm

 

Kleurstelling windschermen (evt. folders/foto’s meezenden).

 

5. parasols

 

Parasols

wel/niet gewenst*

Aantal parasols

 

Afmetingen parasols (hoogte x doorsnede)

 

Wijze van bevestiging (in/op de grond)

 

Kleurstelling parasols (evt. folders/foto’s meezenden).

 

6. zonneschermen

 

Zonneschermen

wel/niet gewenst*

Afmetingen (breedte x lengte)

 

Minimale hoogte gemeten vanaf het wegdek (lengte)

 

Kleurstelling zonneschermen (evt. folders/foto’s meezenden).

 

7. Opmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld:

..........................................

........................................

......................................................

(plaatsnaam)

(datum)

(handtekening aanvrager)

HET VERSTREKKEN VAN ONJUISTE OF ONVOLLEDIGE GEGEVENS IS STRAFBAAR EN KAN LEIDEN TOT WEIGERING OF INTREKKING VAN DE VERGUNNING!!

Bijlage 2.3 - Handhavingprotocol Terrassen

 • 1

  Constatering overtreding (illegaal terras of in strijd met vergunning) door de toezichthouder en/of BOA Stadstoezicht en/of politie (na verstrijken overgangstermijn, klacht, reguliere controle, verzoek om handhaving)

  • -

   Toezichthouder/BOA Stadstoezicht legt overtreding vast in rapportage + foto (zie checklist) en geeft waarschuwing

  • -

   Brief met sommatie tot beëindiging overtreding (waarschuwing) direct uitreiken (brief 1)

 • 2

  Na verstrijken termijn hercontrole uitvoeren

 • 3

  Indien strijdigheid niet verholpen

  -procesverbaal uitschrijven door BOA Stadstoezicht/politie

 • 4

  Hercontrole uitvoeren

 • 5

  Indien strijdigheid niet verholpen

  • -

   rapportage + foto maken door BOA Stadstoezicht/politie

  • -

   terugrapporteren aan juridisch medewerker team Handhaving ter voorbereiding dwangsombeschikking

 • 6

  Vooraankondiging dwangsombeschikking college van B&W verzenden door jurist team Handhaving (vooraankondiging brief 2)

  Overtreder kan binnen 1 week zijn zienswijze kenbaar maken bij het college

 • 7

  Juridisch medewerker wacht zienswijzentermijn af en neemt deze in afweging aanschrijving mee

 • 8

  Na afloop van de begunstigingstermijn vindt hercontrole op verwijdering plaats door toezichthouder/BOA/politie.

  Indien geen verwijdering heeft plaatsgevonden, dan wel de situatie niet is aangepast conform de vergunningvoorschriften stelt de toezichthouder/BOA/politie de juridisch medewerker van de team Handhaving in kennis en geeft de juridisch medewerker uitvoering aan het dwangsombesluit en adviseert gelijktijdig over nieuw te nemen bestuursrechtelijke maatregel (brief 3).

  De begunstigingstermijn ter voorkoming van het opleggen van de dwangsom wordt vastgesteld op 24 uur na verzenddatum van het definitieve besluit. In het besluit wordt tevens de standaard bezwarenclausule opgenomen.

 • 9

  De juridisch medewerker stuurt brief (brief 4) aan overtreder met melding dat niet is voldaan aan de sommatie en dat dwangsom is verbeurd

 • 10

  Betalingsverzoek verzenden door de juridisch medewerker

 • 11

  Schriftelijke aanmaning indien geen betaling heeft plaatsgevonden binnen de gestelde termijn door de Financiële administratie

 • 12

  Indien nog niet is betaald, inschakelen deurwaarder via een dwangbevel betaling af te dwingen door de Financiële administratie

De teammanager Handhaving is gemandateerd om te besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom namens Burgemeester en Wethouders (mandaatregeling).Indien een dwangsomtraject opnieuw wordt gestart kan een hoger bedrag worden opgelegd, dan wel bestuursdwang worden toegepast.

BIJLAGE 2.4 Addendum Welstandsnota

Beeldkwaliteitscriteria Terrassen

Vooruitlopend op een definitieve actualisering van de welstandsnota, dient in de huidige nota als gevolg van de evaluatie van het terrassenbeleid de navolgende subparagraaf te worden toegevoegd aan paragraaf 2.18.

In paragraaf 2.18 zijn de relaties met andere relevante plannen en nota’s opgenomen.

De gemeenteraad kan welstandscriteria vaststellen voor terrassen.

2.18 Relatie met andere plannen en nota's

In het onderstaande wordt ingegaan op de relatie van de welstandsnota met andere gemeentelijke plannen, nota's en beleidsterreinen.

Hieraan wordt de navolgende subparagraaf toegevoegd:

Paragraaf 2.18.5 Uitvoeringsbeleid terrassen 2013

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft op 11 april 2013 de beleidsnotitie “Uitvoeringsbeleid terrassen 2012” vastgesteld. In deze notitie zijn welstandscriteria gesteld waaraan omgevingsvergunningplichtige en APV activiteiten met betrekking tot terrassen moeten voldoen, zodat deze een bijdrage kunnen leveren aan het behoud of de versterking van de visuele kwaliteit van de gebouwde omgeving. Omgevingsvergunningplichtige – en APV activiteiten voor terrassen dienen aan deze welstandscriteria te worden getoetst (terrasschotten (incl. reclame), luifels/uitvalschermen, parasols e.d.). Deze notitie maakt tevens onderdeel uit van deze Welstandsnota en is als bijlage toegevoegd.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 11 april 2013.

 

De griffier,

De voorzitter,

Drs. J. Vis

Drs. G.J.M. Cox

BIJLAGE: Kleurenpallet uitvalschermen en parasols

KLEUREN – Vaste luifels, losse luifels en parasols

Markt Sittard/ Markt Geleen en monumenten

Constructie

Winterserre/ windscherm

VENSTERGRIJS

RAL 7040

Lichte gevel

Donker uitvalscherm*

WIJNROOD

RAL 3005

Lichte gevel

Donker uitvalsscherm*

ANTRACIETGR.

RAL 7016

GRAFIETGRIJS

RAL 7024

 

Donkere gevel/gemetselde gevel

Licht uitvalsscherm*

IVOORWIT

RAL 1015

BEIGE/BRUIN

RAL 8025


1

Onder het begrip bestaande horecabedrijven dient verstaan te worden, die horecabedrijven die voor de nieuwbouw van het hier bedoelde winkelcomplex in dit gebied hun horecaonderneming in exploitatie hadden. In de Integrale Horecanota (vastgesteld door de raad d.d. 15.12.10) is een beperkte uitbreiding van daghoreca toegestaan.

2

Bedoeld wordt de nacht voorafgaand aan Koninginnedag en de nacht van Hemelvaartsdag en de daarop volgende vrijdag.

*

Het gaat hierbij om de zogenaamde collectieve festiviteiten, zoals carnaval, Koninginnedag, kermissen of manifestaties die een gemeente aangaan.

*

Doorhalen wat niet van toepassing is.

*

Doorhalen wat niet van toepassing is.

*

Doorhalen wat niet van toepassing is.

*

Is een nader advies (“kan”)

*

Is een nader advies (“kan”)

*

Is een nader advies (“kan”)