Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2015 Sittard-Geleen WOZ object Urmonderbaan 22 (Chem.Site 6 Complex DXplast) aan clusterhoofd Dienstverlening van de gemeente Sittard-Geleen.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2015 Sittard-Geleen WOZ object Urmonderbaan 22 (Chem.Site 6 Complex DXplast) aan clusterhoofd Dienstverlening van de gemeente Sittard-Geleen.
CiteertitelMandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2015 Sittard-Geleen WOZ object Urmonderbaan 22 (Chem.Site 6 Complex DXplast)
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2015nieuwe regelgeving

13-01-2015

Gemeenteblad nr 5890 dd 21 januari 2015

13012015

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2015 Sittard-Geleen WOZ object Urmonderbaan 22 (Chem.Site 6 Complex DXplast)

De heffingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BSGW)1;

overwegende:

dat het dagelijks bestuur van BsGW op grond van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen bevoegd is de ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet (heffingsambtenaar), aan te wijzen;

dat het dagelijks bestuur van BsGW op 3 januari 2014 heeft besloten om de heer W.C.G. Fiddelaers, Directeur van BsGW aan te wijzen als heffingsambtenaar;

dat het wenselijk is om de bevoegdheden, zoals hieronder aangegeven te mandateren;

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT

Artikel 1 Mandaat

De heffingsambtenaar mandateert aan het clusterhoofd dienstverlening van de gemeente Sittard-Geleen:

de heffingsbevoegdheid, voor zover het betreft het behandelen van- en het nemen van een beslissing op een bezwaarschrift en indien van toepassing het voeren van een beroepsprocedure (waaronder begrepen het voeren van verweer en procesvertegenwoordiging) voor de opgelegde WOZ-beschikking en OZB aanslag 2014 voor het WOZ object Urmonderbaan 22 (Chem.Site 6 Complex DXplast).

Artikel 2 Kaderstelling

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de kaders en specifieke voorwaarden, zoals aangegeven in dit besluit;

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid geschiedt de uitoefening van de bevoegdheden binnen de grenzen van het recht, waarop deze bevoegdheden steunen en de ter zake geldende uitvoeringsregels.

 • 3.

  Voor zover de uitoefening van de bevoegdheden financiële consequenties voor de gemeente met zich brengt, geschiedt zulks met inachtneming van de ter zake gestelde budgettaire kaders.

Artikel 3 Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken, waarop de besluitbevoegdheid betrekking heeft, geschiedt als volgt:

“De heffingsambtenaar`van de BsGW,

namens deze,”

gevolgd door de functieaanduiding van de gemandateerde, diens handtekening en naam. Het gebruik van voorbedrukte formulieren is toegestaan.

Artikel 4 Toezicht en rapportage

 • 1.

  De mandaatgever draagt zorg voor het toezicht op de rechtmatige uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

 • 2.

  De gemandateerde draagt zorg voor een terugkoppeling aan de mandaatgever over de uitoefening van zijn gemandateerde bevoegdheden voor zover de bezwaarschriftenprocedure en/of de mogelijke beroepsprocedure leidt tot een wijziging van de opgelegde OZB aanslag 2014.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 19 januari 2015.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2015 Sittard-Geleen WOZ object Urmonderbaan 22 (Chem.Site 6 Complex DXplast)”.

Roermond, 13 januari 2015

De ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet (heffingsambtenaar),

De directeur,

W.C.G. Fiddelaers

Het hoofd van het cluster dienstverlening van de gemeente Sittard-Geleen heeft zich akkoord verklaart met de voorgestelde mandatering,


1

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. Deelnemers in BsGW zijn de gemeenten Beek, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Heerlen, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Venlo, Voerendaal en van het Waterschap Peel en Maasvallei en het Waterschap Roer en Overmaas.