Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Verordening op de heffing en invordering van markt- en marktpromotiegelden Sittard-Geleen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van markt- en marktpromotiegelden Sittard-Geleen 2017
CiteertitelVerordening marktgelden Sittard-Geleen 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

De Verordening marktgelden Sittard-Geleen 2016 wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b
 2. Instellings- en branchebesluit markten Sittard-Geleen 2011
 3. Marktverordening Sittard-Geleen 2011
 4. Reglement Marktcommissie Sittard-Geleen 2011
 5. Marktreglement Sittard-Geleen 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-201601-01-2018Nieuwe regeling

10-11-2016

gmb-2016-164563

1762839

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van markt- en marktpromotiegelden Sittard-Geleen 2017

De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

Gezien het voorstel van het college van 27 september 2016, gemeenteblad 2016, nummer 1762839,

Gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet,

Gelet op het bepaalde in het Instellings- en branchebesluit markten Sittard-Geleen 2011, de Marktverordening Sittard-Geleen 2011, Reglement Marktcommissie Sittard-Geleen 2011 en het Marktreglement Sittard-Geleen 2011,

besluit:

vast te stellen de,

Verordening op de heffing en invordering van markt- en marktpromotiegelden Sittard-Geleen 2017

(Verordening marktgelden Sittard-Geleen 2017)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  reguliere markt:

  de weekmarkt op donderdag en zaterdag te Sittard en op zaterdag te Geleen;

 • b.

  wijkmarkt:

  alle overige weekmarkten zijnde, op dinsdag te Grevenbicht, op woensdag te Born en op donderdag te Geleen;

 • c.

  jaarmarkt:

  de St. Joepmarkt in Sittard en de Paasmarkt in Born;

 • d.

  standplaats:

  de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • e.

  vaste plaats:

  een standplaats, die voor onbepaalde tijd en tot wederopzegging beschikbaar wordt gesteld aan een vergunninghouder;

 • f.

  dagplaats:

  een standplaats, die per marktdag beschikbaar wordt gesteld omdat deze niet als vaste plaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • g.

  standwerkerplaats:

  een standplaats, die per marktdag door middel van loting wordt toegewezen;

 • h.

  seizoenswerker:

  de vergunninghouder van een vaste standplaats, die een seizoensgebonden artikel verkoopt;

 • i.

  een dag of dagdeel:een kalenderdag;

 • j.

  frontlengte:

  het totale aantal ingenomen strekkende meters (m1) frontlengte, daaronder begrepen de grondplaats die wordt gebruikt voor gronduitstallingen, kramen, tafels, tenten, luifels, zeilen, parasols, of andere soortgelijke opstallen, alsmede motorvoertuigen en of aanhangwagens;

 • k.

  oppervlakte:

  het aantal vierkante meters (m2), dat verkregen wordt door vermenigvuldiging van het aantal m1 van de grootste lengte van de staan- of standplaats, met het aantal m1 van de grootste breedte daarvan; Voor de breedte van een standplaats wordt uitgegaan van een standaardbreedte van 3 m1, tenzij de ruimte die wordt ingenomen voor het uitstallen van goederen en/of waren, substantieel breder is. Een gedeelte van een strekkende of vierkante meter wordt voor een volle strekkende of vierkante meter berekend;

 • l.

  college:

  het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘Marktgelden’ worden rechten geheven voor het gebruik of genot van de door het college als markt aangewezen openbare grond met de daarbij behorende voorzieningen.

 • 2.

  Onder de naam ‘Marktpromotiegeld’ worden rechten geheven voor collectieve consumentenwervende publiciteit door de Stichting Beheer Promotiegelden Sittard-Geleen in samenwerking met de marktkooplieden.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, die gebruik maakt van de in artikel 2 genoemde openbare grond met de daarbij behorende voorzieningen, of daarvan het genot heeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De rechten geheven naar de afmeting c.q. de oppervlakte van de standplaats met dien verstande dat de heffing ten minste 4 m1 dan wel 12 m2 bedraagt.

Artikel 5 Belastingtijdvak

Indien de rechten worden geheven naar dag- of maandtarieven is het belastingtijdvak de dag respectievelijk de maand waarop de standplaats wordt ingenomen.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een aanslag, gedagtekende nota of ander schriftuur.

 • 2.

  Het verschuldigde bedrag wordt in de kennisgeving, de nota of de andere schriftuur vermeld.

Artikel 7 Tijdstip van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, wordt het marktgeld verschuldigd en moet het marktgeld worden voldaan:

  • a)

   op het tijdstip, waarop het gebruik van de standplaats aanvangt dan wel

  • b)

   bij aanvang van een maand, of zo dit later is bij aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Tarief

De rechten worden geheven naar de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 • 1.

  Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 • 2.

  Restitutie van marktgeld wordt uitsluitend verstrekt op grond van het bepaalde onder lid 3.

 • 3.

  Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van marktgeld van een niet ten volle gebruikte maand vindt uitsluitend plaats indien het college een ontheffing heeft verleend wegens arbeidsongeschiktheid op grond van artikel 13 lid 2 van het Marktreglement Sittard-Geleen 2011.

 • 4.

  Het in lid 3 bepaalde geldt niet voor seizoenswerkers.

 • 5.

  Voor seizoenswerkers geldt een recht op restitutie van marktgeld, indien en voor zover zij geen gebruik maken van hun standplaatsvergunning, maar het marktgeld wel reeds hebben voldaan, zulks onder voorwaarde dat zij hun afwezigheid vooraf schriftelijk hebben medegedeeld aan het college.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening marktgelden Sittard-Geleen 2016’ van 12 november 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening marktgelden Sittard-Geleen 2017’.

Aldus besloten door de raad der gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van

10 november 2016.

De griffier,

drs. J. Vis

De voorzitter,

drs. G.J.M. Cox

Bijlage Tarieventabel behorende bij Verordening marktgelden Sittard-Geleen 2017

 

Het tarief bedraagt

Weekmarkten

per dag

abonnement

per maand

1.

voor een vaste standplaats op een reguliere markt,  per m², met een minimum van 12 m2 

€   0,89

€ 3,84

2.

voor een dagplaats op een reguliere markt per m²,  met een minimum van 12 m2

€   1,11

 

3.

voor standwerkerplaats op de reguliere markt, per m²

€   1,11

 

4.

voor een vaste standplaats op een wijkmarkt, per m2, met een minimum van 12 m2

€   0,59

€ 2,53

5.

voor een dagplaats op een wijkmarkt, per m², met een minimum van 12 m2

€   0,72

 

6.

voor een standwerkerplaats op een wijkmarkt, per m²

€   0,72

 

7.

voor marktpromotiegeld van de reguliere markten per vaste standplaats, dagplaats of standwerkerplaats

€   1,07* 

€ 4,63*

8.

voor het marktpromotiegeld van de wijkmarkten per vaste standplaats, dagplaats of standwerkerplaats

€   0,66*

€ 2,85*

 

Jaarmarkten

 

 

9.

voor een dagplaats met non-food op een jaarmarkt per strekkende meter (m1)

€ 12,22

 

10.

voor een dagplaats met food op een jaarmarkt per strekkende meter (m1)

€ 18,59

 

11.

voor een dagplaats met bloemen en planten op de jaarmarkt per strekkende meter (m1)

€   9,03

 

12.

voor een standwerkerplaats op de jaarmarkt per strekkende meter (m1)

€ 15,93

 

13.

voor gebruik van een marktkraam zonder plaats op een jaarmarkt

€ 19,65*

 

* deze tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

Behoort bij besluit van de gemeenteraad van Sittard-Geleen van 10 november 2016, nr. 1762839.

De griffier,

drs. J. Vis

De voorzitter,

drs. G.J.M. Cox