Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent parkeerbelastingen (Verordening parkeerbelastingen Sittard-Geleen 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent parkeerbelastingen (Verordening parkeerbelastingen Sittard-Geleen 2019)
CiteertitelVerordening parkeerbelastingen Sittard-Geleen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 september 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 225 van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Sittard-Geleen/CVDR46537/CVDR46537_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-201901-01-2020bijlage 1

26-09-2019

gmb-2019-243317

05-12-201809-10-2019nieuwe regeling

14-11-2018

gmb-2018-259147

2205976

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent parkeerbelastingen (Verordening parkeerbelastingen Sittard-Geleen 2019)

De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

 

 

 

Gezien het voorstel van het college van 9 oktober 2018, gemeenteblad 2018, nummer 2205976,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 225 van de Gemeentewet en de geldende Parkeerverordening,

 

 

b e s l u i t :

 

 

 

Vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Sittard-Geleen 2019

 

(Verordening parkeerbelastingen Sittard-Geleen 2019)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • b.

  motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

 • c.

  houder: degene op wiens naam het motorvoertuig ten tijde van het parkeren in het kentekenregister, bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, was ingeschreven.

 • d.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, centrale computer, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • e.

  centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Sittard-Geleen een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon of computer.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘parkeerbelastingen’ worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een motorvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van de degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het motorvoertuig, met dien verstande dat:

   • 1.

    als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;

   • 2.

    als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

 • 1.

  De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van een eenheid wordt, tenzij anders is aangegeven, in de tarieventabel onder een gedeelte van een eenheid verstaan een volle eenheid.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon of computer inloggen op de centrale computer.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald na het einde van het parkeren, als het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon of computer inloggen op de centrale computer.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 4.

  Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 8 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit

Artikel 9 Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 62,70.

Artikel 10 Vrijstelling

Houders van een geldige Europese Gehandicaptenparkeerkaart, die parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats, die is aangewezen als een plaats waarvoor betaald parkeren geldt, zijn vrijgesteld mits de Europese Gehandicaptenparkeerkaart met de daartoe bestemde zijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit in het motorvoertuig is geplaatst. Deze vrijstelling geldt voor een aaneengesloten periode van maximaal 3 uur. De aanvang van de parkeertijd dient te worden aangegeven door het, conform de wettelijke voorschriften, instellen van een parkeerschijf, die eveneens op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit in het motorvoertuig is geplaatst.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de parkeerbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelasting.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening parkeerbelastingen Sittard-Geleen 2018, vastgesteld op 9 november 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening parkeerbelastingen Sittard-Geleen 2019’.

Aldus besloten door de raad der gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van 14 november 2018.

De griffier

drs. J. Vis

De voorzitter

drs. G.J.M. Cox

Bijlage 1 Publiekrechtelijke parkeertarieven 2019

Behorende bij de Verordening parkeerbelastingen Sittard-Geleen 2019

 

1.Het tarief voor het parkeren als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de verordening bedraagt:

 

Locatie:

Minimale inworp:

Maximale inworp*:

Uurtarief:

Parallelweg, Sittard (Nettorama)

€ 0,10

€ 0,60

€ 0,60

Stationsvoorplein, Sittard

€ 0,10

€ 1,90

€ 3,80

Stationsplein, Sittard (Coffeeshop)

€ 0,10

€ 1,90

€ 3,80

Tempelplein, Sittard

€ 0,10

€ 7,60

€ 3,80

Prins de Lignestraat, Geleen

€ 0,10

€ 1,00

€ 1,90

Overige locaties Sittard (hierboven niet met name genoemd)

€ 0,10

€ 10,00

€ 1,90

Overige locaties Geleen (hierboven niet met name genoemd)

€ 0,10

€ 10,00

€ 1,90

* Daar waar de maximale inworp € 10,00 is, betreft het een dagkaart waarmee de gehele dag kan worden geparkeerd.

 

Betaald parkeertijden:

 • -

  ma-za 09.00-19.00 uur

 • -

  koopavonden tot 22.00 uur

 • -

  koopzondagen 12.00-18.00 uur

 

Betaald parkeertijden Stadssporthal Sittard:

 • -

  Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur

 • -

  Woensdag van 9.00 uur tot 13.00 uur

 

1.1 Eerste 2 uur parkeren tegen nultarief

In afwijking van de tarieven onder 1 geldt op maandag t/m vrijdag een nultarief voor de eerste 2 parkeeruren op de onderstaande parkeerterreinen:

 • Koningsplein, Geleen

 • Elisabethstraat, Geleen

 • Markt (voor stadswinkel), Geleen

 

2.Het tarief voor parkeren als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de verordening bedraagt voor:

 

 

2aVergunningen

 

Type vergunning:

Tarief per maand:

Tarief per jaar:

Kantoorurenvergunning (geldig ma-vr 09.00-19.00 uur)

€ 43,50

€ 522,00

Winkelurenvergunning (geldig gedurende de betaald parkeertijden)

€ 61,00

€ 732,00

Combivergunning (geldig ma-vr 09.00-19.00 uur)

€ 43,50

€ 522,00

Klantvergunning (kentekenloos, geldig gedurende de betaald parkeertijden)

€ 122,00

€ 1.464,00

Algemene vergunning (niet locatiegebonden op kenteken)

€ 67,00

€ 804,00

Algemene vergunning (niet locatiegebonden, kentekenloos)

€ 134,00

€ 1.608,00

Stadssporthal Sittard

€ 31,00

€ 372,00

 

 

2bBewonersvergunningen

 

Bewonersvergunning (centrum)

€ 75,00

Bewonersvergunning (centrum) per extra voertuig

€ 120,00

Kentekenvergunning (schil)

€ 75,00

Bezoekersvergunning

€ 100,00

 

 

2cKraskaarten

 

Type kraskaart

Tarief per stuk:

Kraskaart bezoekers

€ 3,90

 • -

  bestemd voor bezoekers van bewoners en bedrijven in de bestaande gereguleerde gebieden met bewonersvergunningen

 • -

  uitgifte in eenheden van 10 kraskaarten

 

 

Behoort bij het besluit van de gemeenteraad van Sittard-Geleen van 14 november 2018, nr 2205976.

 

De griffier,

Drs. J.Vis

 

De voorzitter,

Drs. G.J.M. Cox