Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Besluit van de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent het aanwijsbesluit cameratoezicht op openbare plaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent het aanwijsbesluit cameratoezicht op openbare plaatsen
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex art. 2:77 Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen m.b.t. cameratoezicht op openbare plaatsen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-201922-02-2019nieuwe regeling

22-01-2019

gmb-2019-21032

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent het aanwijsbesluit cameratoezicht op openbare plaatsen

Aanwijzingsbesluit ex art. 2:77 Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen m.b.t. cameratoezicht op openbare plaatsen

 

Velgraafweg en directe omgeving te Holtum

 

 

De burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen,

 

Overwegende dat:

 

dat de burgemeester, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde nodig is, bevoegd is om op basis van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen voor een bepaalde duur camera’s in te zetten ten behoeve van het toezicht op de openbare plaats;

 

dat het cameratoezicht in de hierna genoemde gebieden en straten voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (zoals kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit en subsidiariteit);

 

dat op 22 januari 2019 een explosief is aangetroffen bij de woning gelegen aan de Velgraafweg 20 te Holtum waarmee gepoogd is een aanslag te plegen. De bewoner van de woning is lid van het chapter van de Outlaw Motorcycle Gang (OMG) Bandidos te Sittard-Geleen;

 

dat op 16 maart 2014 en op 22 maart 2014 een aanslag met een explosief heeft plaatsgevonden op de woning gelegen aan Aan de Linde 19 te Nieuwstadt van de president van het chapter van de OMG Bandidos te Sittard-Geleen;

 

dat op 7 mei 2014 een aanslag met een explosief heeft plaatsgevonden op de woning gelegen aan de Ruitersweg in Susteren van een lid van de OMG Bandidos te Sittard-Geleen en dat op 15 juni 2014 een aanslag heeft plaatsgevonden op een horecainrichting gelegen aan de Schoolstraat te Peij, waar leden van de OMG Bandidos samenkwamen;

 

 

dat op 19 december 2018 is gepoogd met een explosief een aanslag te plegen op de woning gelegen aan Aan de Linde 19 te Nieuwstadt van de president van het chapter van de OMG Bandidos te Sittard-Geleen;

 

dat het toepassen van tijdelijk cameratoezicht in het bewuste gebied een onderdeel is van een breder pakket aan maatregelen ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid;

 

dat er volgens de politie een reële dreiging is dat leden van motorclubs gezamenlijk, dan wel apart een onderlinge confrontatie zullen aangaan, dan wel een confrontatie zullen aangaan met de politie en andere ordehandhavers. Dit zal het openbare leven in de gemeente Sittard-Geleen in ernstige mate kunnen verstoren dan wel onmogelijk maken;

 

de rivaliteit en het machtsvertoon tussen verschillende motorclubs die geweld niet schuwen, alsmede de dreiging tot verstoring van de openbare orde en veiligheid, als gevolg van dit incident een dusdanig karakter heeft aangenomen dat van een reële vrees van verstoring van de openbare orde kan worden gesproken;

 

dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 

dat de afstemming hieromtrent op d.d. 22 januari 2019 heeft plaatsgevonden in de lokale driehoek.

 

dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen;

 

b e s l u i t:

 

AANWIJZINGSBESLUIT EX ARTIKEL 2:77 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING SITTARD-GELEEN

 

Onderhavig besluit heeft betrekking op het cameratoezicht op openbare plaatsen.

 

 • 1.

  De omgeving van de Velgraafweg te Holtum als gebied aan te wijzen waar van 22 januari 2019 tot 22 februari 2019 cameratoezicht wordt gehouden. In bijgevoegde kaart is het gebied gemarkeerd.

   

 • 2.

  Dat ter handhaving van de openbare orde en veiligheid de politie de camera’s live kan uitkijken.

   

 • 3.

  Dat de opgenomen beelden bekeken kunnen worden indien er sprake is van een (dreigende) verstoring van de openbare orde en veiligheid of strafbare feiten.

   

 • 4.

  Dat de camerabeelden 24 uur per dag worden opgenomen en opgeslagen

   

 • 5.

  Dat de opgenomen beelden ten hoogste 4 weken worden bewaard.

   

 • 6.

  Dat dit besluit op 22 januari 2019 inwerking treedt.

   

Sittard-Geleen, 22 janauri 2019

De burgemeester,

drs. G.J.M. Cox

Bijlage Kaart Velgraafweg en directe omgeving te Holtum