Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Besluit van het hoofd Sociale Zaken van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent ondermandaat aan de kwaliteitsmedewerker Team Zorg Unit WMO

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het hoofd Sociale Zaken van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent ondermandaat aan de kwaliteitsmedewerker Team Zorg Unit WMO
Citeertitelondermandaat aan de kwaliteitsmedewerker Team Zorg Unit WMO
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het ondermandaat van 18-11-2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Sittard-Geleen/CVDR304273/CVDR304273_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2019nieuwe regeling

04-12-2019

gmb-2019-309709

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het hoofd Sociale Zaken van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent ondermandaat aan de kwaliteitsmedewerker Team Zorg Unit WMO

Het Hoofd Sociale Zaken, J.A.M. Heesen

 

Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II;

 

Gezien:

 

 • -

  het Besturings- en Managementconcept, waarin de besturings- en managementfilosofie van de gemeente Sittard-Geleen is beschreven;

 • -

  het Organisatiebesluit gemeente Sittard-Geleen 2013, waarin de structuur van de organisatie, alsmede taken van de organisatiedelen zijn uitgewerkt en vastgelegd;

 • -

  de Budgetregeling gemeente Sittard-Geleen, waarin budgetten aan taken en functies worden toegekend;

 • -

  het P&C-besluit gemeente Sittard-Geleen, waarin sturing, beheersing, verantwoording en controle is vastgelegd;

 

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het Hoofd Sociale Zaken, conform het bepaalde in artikel 3 van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II, gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;

 

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • De kwaliteitsmedewerker heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden

 • nemen van besluiten die gebaseerd zijn op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, Wegenverkeerswet 1994 (Wvw), Besluit Gehandicapten Parkeerkaart;

 • verdagen van de beslistermijn op grond van de ‘vigerende verordening leerlingenvervoer Sittard-Geleen’;

 • voeren van correspondentie in het kader van de voorbereiding en uitvoering van te nemen respectievelijk genomen besluiten, alsmede de afdoening van overige correspondentie van eenvoudige en uitvoerende aard;

 • het op uitnodiging van de voorzitter van de vaste commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften vertegenwoordigen van het verwerend orgaan tijdens de hoorzitting als bedoeld in de vigerende “Verordening commissie bezwaarschriften Sittard-Geleen”, alsmede het opstellen van een verweerschrift;

 • tekeningsbevoegdheid betaalopdrachten (= ‘GWS-betalingen’) tot een bedrag van € 1.000,- die gebaseerd zijn op een besluit van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), dan wel het Besluit Gehandicapten Parkeerkaart;

 • verlangen van schriftelijke machtiging (artikel 2:1 lid 2 Awb);

 • doorzenden van geschriften naar het bevoegde bestuursorgaan, het daarvan mededeling doen aan de afzender en waar nodig terugzenden van geschriften aan de afzender (artikel 2:3 Awb);

 • stellen van een termijn aan een adviseur (artikel 3:6 Awb);

 • besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag (artikel 3:18 leden 1 en 2 Awb juncto artikel 4:5 Awb);

 • afwijzen van een herhaalde aanvraag (artikel 4:6 Awb);

 • in de gelegenheid stellen van aanvrager en/of belanghebbende zijn zienswijze naar voren te brengen (artikel 4:7, 4:8, 4:11 en 4:12 Awb);

 • stellen van een redelijke termijn waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien (artikel 4:14 Awb);

tenzij bij wet anders is bepaald.

 • 2.

  Het hoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze,”

gevolgd door de functienaam van de(onder)gemandateerde,

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Artikel 3. Verantwoording

De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:

 • Regulier overleg tussen hoofd, teammanager en in artikel 1 genoemde functionaris;

 • Ad hoc overleg tussen hoofd, teammanager en in artikel 1 genoemde functionaris (bij spoedeisende zaken).

Artikel 4. Bekendmaking, intrekking en inwerkingtreding

 • 1.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad en op internet.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

 • 3.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het ondermandaat van 18-11-2014 ingetrokken.

Sittard-Geleen, 04-12-2019

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen/de Burgemeester van Sittard-Geleen,

Namens deze(n),

Hoofd Sociale Zaken

J.A.M. Heesen

Goedkeuring:

Voor akkoord

Sittard-Geleen,

De gemeentesecretaris van Sittard-Geleen,

Mr. G.J.C. Kusters