Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Besluit van het hoofd Dienstverlening van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent Ondermandaatbesluit inspecteur handhaving, coördinator van de unit WABO

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het hoofd Dienstverlening van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent Ondermandaatbesluit inspecteur handhaving, coördinator van de unit WABO
CiteertitelOndermandaatbesluit inspecteur handhaving, coördinator van de unit WABO
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Sittard-Geleen/CVDR304273.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2020artikel 1

02-12-2019

gmb-2020-4695

01-01-201709-01-2020nieuwe regeling

13-12-2019

gmb-2019-313880

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het hoofd Dienstverlening van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent Ondermandaatbesluit inspecteur handhaving, coördinator van de unit WABO

Het hoofd Dienstverlening, A.J.S. Daemen;

 

Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II (hierna mandaatbesluit);

 

Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het Hoofd Dienstverlening gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan haar gemandateerde bevoegdheden;

 

BESLUIT:

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  De inspecteur handhaving, coördinator van de unit Wabo heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden:

  • besluiten die gebaseerd zijn op de wet- en regelgeving waarmee de unit WABO in zijn of haar taken en bevoegdheden is belast alsmede daarmede gelijkgestelde privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen;

  • het voeren van rechtsgedingen en het nemen van besluiten, ter voorbereiding, voorkoming of beëindiging van bestuursrechtelijke procedures en het instellen van alle rechtsmiddelen in alle instanties zowel eisend als verwerend alsmede het verlenen van een machtiging ter vertegenwoordiging van (een orgaan van) de gemeente in rechtsgedingen alsmede het voeren van verweer;

  • verlenen van verlof, adv en kort buitengewoon verlof.;

  • invullen van de formulieren ziek- en herstelmeldingen;

  • voor gezien en akkoord tekenen van declaraties reis- en verblijfkosten (overeenkomstig het Reisbesluit);

  • voor gezien en akkoord tekenen van declaraties autokosten (overeenkomstig de Regeling autokostenvergoeding Gemeente Sittard-Geleen);

  • voor gezien en akkoord tekenen van declaraties overuren (overeenkomstig de vigerende Arbeidsvoorwaardenregeling en vigerende Bezoldigingsreglement van de gemeente Sittard-Geleen);

  • voor gezien en akkoord tekenen van declaraties onregelmatigheidstoelage (overeenkomstig de vigerende Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Sittard-Geleen);

  • voor gezien en akkoord tekenen van declaraties studiekosten voor zover opgenomen in een goedgekeurd opleidingsplan;

  • voor gezien en akkoord tekenen van zwangerschaps- bevallingsverlof;

  • voor gezien en akkoord tekenen van ouderschapsverlof;

  • het doen van openbare bekendmakingen/kennisgevingen ten aanzien van krachtens mandaat genomen c.q. voorgenomen besluiten;

  • fiatteren van betaal- en inningsopdrachten;

  • het besluiten tot toepassen van spoedeisende bestuursdwang op grond van artikel 125 Gemeentewet juncto artikel 5:31 Awb;

 •  

 • tenzij bij wet anders is bepaald.

 •  

 • 2.

  Het hoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.

 • 3.

  Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Artikel 2. Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

“Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen”, respectievelijk “De Burgemeester van Sittard-Geleen”,

“namens deze(n),”

gevolgd door de functienaam van de(onder)gemandateerde,

de handtekening van deze (onder)gemandateerde,

en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.

Artikel 3. Afwezigheid/ontstentenis

In geval van afwezigheid of ontstentenis van de (onder)gemandateerde functionaris, wordt deze door de teammanager of andere aanwezige teammanager dan wel het hoofd vervangen.

Artikel 4. Verantwoording

De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:

 • Regulier overleg tussen hoofd en teammanager

 • Ad hoc overleg tussen hoofd en teammanager (bij spoedeisende zaken)

 • Managementinformatie (maandelijks)

Artikel 5. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 01-01-2017.

 • 2.

  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad op de internetsite van de gemeente Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 13 december 2016

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen / de Burgemeester van Sittard-Geleen,

namens dezen / namens deze,

Hoofd Dienstverlening,

A.J.S. Daemen

Goedkeuring: 13 december 2016

Voor akkoord

Sittard-Geleen,

mr. J.W.C. Aalders MCCC

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur a.i.