Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Beleidsregel inzake de toepassing van de wegingsfactoren bij vergoeding van proceskosten ingevolge het “Besluit proceskosten bestuursrecht” (vwb belastingaanslagen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel inzake de toepassing van de wegingsfactoren bij vergoeding van proceskosten ingevolge het “Besluit proceskosten bestuursrecht” (vwb belastingaanslagen)
CiteertitelBeleidsregel wegingsfactoren (mbt proceskosten bij belastingaanslagen).
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-200426-07-2012nieuwe regeling

30-11-2004

n.b.

n.b.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel inzake de toepassing van de wegingsfactoren bij vergoeding van proceskosten ingevolge het “Besluit proceskosten bestuursrecht”

De in artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar van Sittard-Geleen,

Gelet op art. 1:3, lid 4, Awb, art. 7:15 Awb en art. 2, lid 1, aanhef en onderdeel a, Besluit proceskosten bestuursrecht juncto onderdeel C.1. van de bij dat Besluit behorende bijlage,

B e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Beleidsregel inzake de toepassing van de wegingsfactoren bij vergoeding van proceskosten ingevolge het “Besluit proceskosten bestuursrecht”.

1.

In deze beleidsregel wordt verstaan onder een belastingbedrag:

 • a.

  het bedrag van een belastingaanslag tezamen met de bij de belastingaanslag opgelegde bestuurlijke boete, of:

 • b.

  indien geen belastingaanslag is vastgesteld, maar wel een bestuurlijke boete is opgelegd: het bedrag van de boete, of:

 • c.

  het bedrag van de belasting die op aangifte is voldaan.

  Onder een belastingaanslag wordt mede verstaan een bedrag als bedoeld in art. 233a, lid 2, aanhef en onderdeel a, Gemeentewet.

2.

Voor de toepassing van de wegingsfactoren, die zijn genoemd in onderdeel C.1. van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt een zaak aangemerkt als

a. zeer licht indien in geschil is:

a.1. een belastingbedrag van minder dan € 450,

of:

a.2. een waarde van minder dan € 45.000,

of:

a.3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van minder dan € 450 dan wel met een waarde van minder dan € 45.000;

b. licht indien in geschil is:

b.1. een belastingbedrag van € 450 of meer, maar minder dan € 900,

of:

b.2. een waarde van € 45.000 of meer, maar minder dan € 90.000,

of:

b.3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 450 of meer, maar minder dan € 900, dan wel met een waarde van € 45.000 of meer, maar minder dan € 90.000;

c. gemiddeld indien in geschil is:

c.1. een belastingbedrag van € 900 of meer, maar minder dan € 6.750,

of:

c.2. een waarde van € 90.000 of meer, maar minder dan € 675.000,

of:

c.3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 900 of meer, maar minder dan € 6.750, dan wel met een waarde van € 90.000 of meer, maar minder dan € 675.000;

d. zwaar indien in geschil is:

d.1. een belastingbedrag van € 6.750 of meer, maar minder dan € 22.500,

of:

d.2. een waarde van € 675.000 of meer, maar minder dan € 2.250.000,

of:

d.3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 6.750 of meer, maar minder dan € 22.500, dan wel met een waarde van € 675.000 of meer, maar minder dan € 2.250.000;

e. zeer zwaar indien in geschil is:

e.1. een belastingbedrag van € 22.500 of meer,

of:

e.2. een waarde van € 2.250.000 of meer,

of:

e.3. een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 22.500 of meer, dan wel met een waarde € 2.250.000 of meer.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel wegingsfactoren”

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Sittard-Geleen, 30 november 2004.

 

De heffingsambtenaar van de gemeente Sittard-Geleen

Dhr. drs. A.G.H.J.de Jong