Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sliedrecht

Verordening voor het subsidiëren van onderhoud aan gemeentelijke monumenten Sliedrecht 1999

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSliedrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor het subsidiëren van onderhoud aan gemeentelijke monumenten Sliedrecht 1999
CiteertitelVerordening voor het subsidiëren van onderhoud aan gemeentelijke monumenten Sliedrecht 1999
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-09-200926-04-2011Nieuwe regeling

31-01-2000

Het Kompas 10 september 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor het subsidiëren van onderhoud aan gemeentelijke monumenten Sliedrecht 1999

 

 

 

Versie geldig vanaf februari 2000

Verordening voor het subsidiëren van onderhoud aan gemeentelijke monumenten Sliedrecht 1999

Verantwoordelijke afdeling

R/ROVM (tel. 0184-495918)

De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische informatie hiervan kunt u contact opnemen met de afdeling BZ/ID, telefoon 0184-495980 of e-mail: gemeente@]sliedrecht.nl

De raad der gemeente Sliedrecht;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2000;

besluit vast te stellen de navolgende:

Verordening voor het subsidiëren van onderhoud aan gemeentelijke monumenten Sliedrecht 1999

Artikel 1 Begripsbepalingen

a. Eigenaar: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op een monument.

 • b.

  Monument: object welke krachtens de bepalingen in artikel 4 van de Monumentenverordening Sliedrecht 1994 is aangewezen als beschermd gemeentelijk monument.

 • c.

  Monumentenwacht: de stichting Monumentenwacht Zuid-Holland

 • d.

  Onderhoud: periodieke werkzaamheden aan een monument welke dienen om het monument als zodanig in stand te houden. Als onderhoudswerkzaamheden worden aangemerkt:

  • 1.

   daken:

   • -

    het repareren en vernieuwen van zink en lood;

   • -

    het onderhoud van brand- en bliksembeveiliging;

   • -

    windveren;

   • -

    schoorstenen.

  • 2.

   goten en hemelwaterafvoeren:

   • -

    het opheffen van verstoppingen;

   • -

    reparaties en schoonmaak;

   • -

    werkzaamheden welke de waterhuishouding rondom het monument bevorderen.

  • 3.

   gevels:

   • -

    voegwerk;

   • -

    reparatie natuursteen en baksteen;

   • -

    pleisterwerk;

   • -

    reparatie houtwerk inclusief luiken;

   • -

    monumentale beglazing;

   • -

    buitenschilderwerk.

  • 4.

   historische annexen:

   • -

    ornamenten aan gevels, erkers, balkons, goten en dergelijke;

   • -

    hekwerken, stoepen, kelderluiken;

   • -

    schilderwerk behorend bij de in dit artikel bedoelde annexen.

Artikel 2 Budget

De gemeenteraad stelt jaarlijks voor 1 december het beschikbare budget voor het daaropvolgende jaar vast.

Artikel 3 De aanvraag van de subsidie

1. Een aanvraag om subsidie wordt ingediend voor 1 januari van het jaar waarin de onderhoudswerkzaamheden zijn gepland.

 • 2.

  De aanvraag om subsidie wordt door de eigenaar op een daarvoor bestemd formulier ingediend, vergezeld van een recent inspectierapport van de Monumentenwacht.

 • 3.

  De aanvraag voor subsidie kan jaarlijks of vijfjaarlijks worden ingediend.

 • 4.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Artikel 4 De subsidiebeschikking

Burgemeester en wethouders stellen binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een voorlopige subsidiebeschikking vast.

Artikel 5 De subsidiabele onderhoudskosten

1. Subsidiabele onderhoudskosten zijn kosten die, naar het oordeel van burgemeester en wethouders jaarlijks noodzakelijk zijn om een monument, op sobere en doelmatige wijze, als zodanig in stand te houden.

 • 2.

  Subsidiabele onderhoudskosten zijn tevens de kosten van:

  • a.

   het abonnement van de Monumentenwacht;

  • b.

   de jaarlijkse of tweejaarlijkse inspectie door de Monumentenwacht.

Artikel 6 Het subsidiepercentage

1. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele onderhoudskosten genoemd onder artikel 5, lid 1 met een maximum van 500,-- per jaar of een maximum van 2.500,-- per vijf jaar.

2.De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele onderhoudskosten genoemd onder artikel 5, lid 2 onder a en b.

Artikel 7 Subsidievoorwaarden

1. De eigenaar dient abonnee te zijn van de Stichting Monumentenwacht Zuid-Holland.

 • 2.

  Met de uitvoering van de werkzaamheden mag pas worden begonnen na vaststelling van de voorlopige subsidiebeschikking.

 • 3.

  De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een erkend bedrijf.

 • 4.

  De werkzaamheden moeten binnen 52 weken nadat de voorlopige subsidiebeschikking is vastgesteld, zijn voltooid.

Artikel 8 Subsidievaststelling

Het definitieve subsidiebedrag wordt uitbetaald nadat door de eigenaar de rekeningen en betalingsbewijzen van de uitgevoerde werkzaamheden zijn overlegd.

Artikel 9 Beperkingen

1. Burgemeester en wethouders kennen slechts subsidie toe voor zover het beschikbare budget toereikend is.

2.Indien blijkt dat de subsidie is toegekend op grond van onjuiste informatie, kunnen burgemeester en wethouders de subsidie terugvorderen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

1. In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders na overleg met de monumentencommissie.

2.In bijzondere gevallen zijn burgemeester en wethouders bevoegd een of meer bepalingen van deze verordening niet van toepassing te verklaren, dit na overleg met de monumentencommissie.

Artikel 11 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de datum van bekendmaking.

2.Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening voor het subsidiëren van onderhoud aan gemeentelijke monumenten Sliedrecht 1999”

2. Vastgesteld in de openbare vergadering

2. van de raad der gemeente Sliedrecht op

2. 31 januari 2000

2. De secretaris, De voorzitter,

typ.: DW/RPM9530R

coll.: