Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sliedrecht

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Sliedrecht 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSliedrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Sliedrecht 2017
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Sliedrecht 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 Gemw
 2. art. 15 en 31 Archiefwet 1995
 3. art 9 Archiefbesluit 1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-08-201712-11-2018nieuwe regeling

20-06-2017

Gemeenteblad, 17 augustus 2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Sliedrecht 2017

 

 

 

Versie geldig vanaf15 juli 2017

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming

burgemeester Sliedrecht 2017

De raad der gemeente Sliedrecht;

 

gelezen het voorstel van het presidium van 8 juni 2017;

gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

 

gelet op de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2012);

 

b e s l u i t.:

 

vast te stellen de Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Sliedrecht 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b.

  de commissaris: de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland;

 • c.

  de burgemeester: de burgemeester van de gemeente Sliedrecht;

 • d.

  de commissie: de vertrouwenscommissie, zijnde een raadscommissie, die belast is met devoorbereiding van de aanbeveling tot vervulling van de herbenoeming van de burgemeester.

Artikel 2 Taak van de commissie

De commissie heeft tot taak de aanbeveling inzake de herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit vijf raadsleden, van elke raadsfractie één (bij voorkeur de mfractievoorzitters). Zij zijn lid van de commissie.

 • 2.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

 • 4.

  Bij langdurige afwezigheid van een lid van de commissie draagt de desbetreffende raadsfractie een nieuw raadslid voor benoeming als lid van de commissie bij de raad voor.

Artikel 4 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De griffier is secretaris van de commissie. Hij is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht in de commissie.

 • 2.

  De plaatsvervangend griffier is plaatsvervangend secretaris van de commissie.

Artikel 5 Adviseur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst uit zijn midden twee adviseurs aan in verband met de in artikel 2 genoemde taak.

 • 2.

  De adviseurs kunnen worden uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie.

 • 3.

  Een adviseur is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

Artikel 6 Geheimhouding

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

 • 2.

  De commissie legt in elke vergadering en elk gesprek, met toepassing van artikel 86 van deGemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering of het gesprek. De voorzitter van de commissie ziet erop toe dat hieraan wordt voldaan.

 • 3.

  De geheimhoudingsplicht brengt onder meer mee dat aan raadsleden, die geen zitting (meer)hebben in de commissie, en aan anderen, behoudens het bepaalde in de artikelen 9, tweede lid en 10 van deze verordening, geen inzage in, of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek wordt verstrekt.

 • 4.

  De commissie treft, met inachtneming van de artikelen 8 en 13 van deze verordening, een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 5.

  De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding waartoe de Gemeentewet,respectievelijk het tweede lid van deze verordening verplicht, niet opheffen.

 • 6.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 7.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend) secretaris en, indien van toepassing, de adviseur.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden dit noodzakelijkachten.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie, indien een adviseur aan de commissie is toegevoegd, de adviseur en, indien het gesprek met hem plaatsvindt, de burgemeester.

 • 3.

  De commissie vergadert niet als niet tenminste vier van de vijf leden aanwezig zijn.

 • 4.

  De commissie besluit bij de voorbereiding van een aanbeveling bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengenbevindingen, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen. De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

Artikel 8 Communicatie bij de herbenoeming

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon.

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden onder de vermelding 'persoonlijk en vertrouwelijk' op de envelop en boven de ingesloten stukken gericht aan de voorzitter gezonden aan het privéadres van de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van 'persoonlijk envertrouwelijk' op de envelop en boven de ingesloten stukken door de voorzitter en de secretaris ondertekend en vanaf het privéadres van de secretaris verzonden.

Artikel 9 Bijzondere bepalingen over de herbenoemingsprocedure

 • 1.

  De commissie formuleert de informatiebronnen op basis waarvan zij zich een oordeel vormt over het functioneren van de burgemeester. Deze informatiebronnen maakt zij vooraf kenbaar aan deburgemeester, de gemeenteraad en de commissaris van de Koning.

 • 2.

  Alvorens haar verslag van bevindingen aan de gemeenteraad en commissaris van de Koning tezenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester. Van het gesprek wordt een verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt.

 • 3.

  Indien ter zake van het functioneren van de burgemeester in het in de vorige zin bedoelde overleg afspraken worden gemaakt tussen de commissie en de burgemeester, worden deze in het verslag aan de gemeenteraad vermeld. De commissie zendt het verslag ook aan de burgemeester.

Artikel 10 Verslag van bevindingen

De commissie brengt over haar werkzaamheden ter zake van de voorbereiding van de aanbeveling tot herbenoeming verslag uit aan de gemeenteraad en de commissaris door middel van een verslag van bevindingen. Dit schriftelijke en geheime verslag bevat tenminste:

 • a.

  een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht;

 • b.

  een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie;

 • c.

  de vermelding of er sprake is van unanimiteit binnen de commissie,en heeft in ieder geval als bijlage,

 • d.

  het verslag van het gesprek met de burgemeester over het conceptverslag van bevindingen en de conceptaanbeveling.

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire van de minister niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 12 Ontbinding van de commissie

De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop door de minister aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat de voordracht van de minister door een Koninklijk besluit is

gevolgd.

Artikel 13 Archivering

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 12 alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als 'geheim' worden overgebracht naar de op grond van artikel 31 van de Archiefwet door de gemeenteraadaangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat van de in het eerste lidbedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

Artikel 14 Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 15 juli 2017.

 • 2.

  Deze verordening vervalt op de dag volgende op die waarop door de minister aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat de voordracht van de minister door een Koninklijk besluit is gevolgd.

Artikel 15 Citeertitel

De verordening kan worden aangehaald als: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming

burgemeester Sliedrecht 2017.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Sliedrecht op 20 juni 2017.

De griffier, De voorzitter,

mr. R.P.A. van Aalst drs. A.P.J. van Hemmen