Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

INSTRUCTIE VOOR DE GEMEENTESECRETARIS

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingINSTRUCTIE VOOR DE GEMEENTESECRETARIS
CiteertitelInstructie voor de gemeentesecretaris Smallingerland 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de instructie gemeentesecretaris 2000

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 103

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-201101-07-2019Nieuwe regeling

25-10-2011

Breeduit, 27-10-2011

25-10-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

INSTRUCTIE VOOR DE GEMEENTESECRETARIS

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland

Overwegende dat:

 • -

  op grond van artikel 103 Gemeentewet de gemeentesecretaris het college, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde staat;

 • -

  op grond van artikel 103 Gemeentewet het college in een instructie nadere regels over de taak en bevoegdheden van de gemeentesecretaris stelt;

 • -

  de instructie moet aansluiten op de door het college vastgestelde regels op grond van artikel 160 lid 1onder c Gemeentewet en de daarin vervatte verdeling van verantwoordelijkheden binnen de organisatie;

   

BESLUIT:

vast te stellen de volgende instructie voor de gemeentesecretaris:

 • 1.

  De secretaris verschaft, als eerste adviseur en als hoofd van de ambtelijke organisatie, het college de nodige informatie, advies en bijstand en doet dat op onafhankelijke wijze zowel gevraagd als ongevraagd.

   

 • 2.

  a. De gemeentesecretaris draagt in ieder geval zorg voor:

  • ·

   een goede en tijdige voorbereiding van de vergaderingen van het college en advisering ten behoeve van de besluitvorming, met in achtneming van de verantwoordelijkheden van de burgemeester;

  • ·

   de vastlegging van de besluiten van het college en het bijhouden van de presentielijst van de vergaderingen;

  • ·

   een zorgvuldige uitvoering van de besluitvorming en indien nodig daartoe aanwijzingen gevend aan en inlichtingen verkrijgend van ambtelijke medewerkers;

  • ·

   ondersteuning van de burgemeester in diens rol als voorzitter van het college;

  • ·

   ondersteuning in algemene zin van de leden van het college.

    

   b. Het college kan ten aanzien van de in 2a omschreven taken en bevoegdheden nadere regels stellen.

    

 • 3.

  De secretaris wordt bij diens afwezigheid vervangen door een door het college aangewezen loco-secretaris.

   

 • 4.

  In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de secretaris voor zoveel nodig overleg met het college of de burgemeester.

   

 • 5.

  De secretaris is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

   

 • 6.

  a. Deze instructie treedt in werking met ingang van 1 november 2011.

  b. De Instructie gemeentesecretaris 2000, zoals vastgesteld door de raad op 3 oktober 2000, wordt ingetrokken met ingang van de datum, waarop dit besluit in werking treedt.

   

 • 7.

  Deze instructie kan worden aangehaald als 'Instructie voor de gemeentesecretaris Smallingerland 2011'

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 oktober 2011.

De secretaris De burgemeester

Leendert Maarleveld Bert Middel