Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Smallingerland 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Smallingerland 2014
CiteertitelBeleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Smallingerland 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;
 2. art. 161, eerste lid, 1.65, eerste lid, 1.66 en 1.72, eerste lid Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
 3. art. 2.19, eerste lid, 2.23, eerste lid, 2.24 en 2.28, eerste lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Nieuwe beleidsregels

07-01-2014

Breeduit, 16-1-2014

7-1-2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Smallingerland 2014

BELEIDSREGELS HANDHAVING WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE SMALLINGERLAND 2014

 

Burgemeester en wethouders vangemeente Smallingerland

 

Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op de artikelen 1.61, eerste lid, 1.65, eerste lid, 1.66 en 1.72, eerste lid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

 

Gelet op de artikelen 2.19, eerste lid, 2.23, eerste lid, 2.24 en 2.28, eerste lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Toepassing

Deze beleidsregels zijn van toepassing op de handhaving naar aanleiding van overtreding van de bij of krachtens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gestelde regelgeving.

Artikel 2 Vormen van sanctioneren

Bij het uitvoeren van het handhavingsbeleid heeft het college de volgende mogelijkheden:

 • a.

  Herstelsanctie;

 • b.

  bestraffende sanctie.

Artikel 3 Kwaliteitseisen

 • 1.

  De kwaliteitseisen, waar aan voldaan moet worden, staan genoemd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en alle aanverwante regelgeving. Ze worden tevens expliciet in het door de toezichthouder opgestelde rapport genoemd.

 • 2.

  In deze Beleidsregels Handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Smallingerland wordt uitgegaan van deze kwaliteitseisen.

 • 3.

  In het afwegingsoverzicht dat als bijlage aan deze beleidsregels is toegevoegd worden voor de prioritering en de hoogte van de bestuurlijke boete per domein de kwaliteitseisen geclusterd weergegeven.

Hoofdstuk 2 Herstellend traject

Artikel 4 Herstelsancties

 • 1.

  Indien gebleken is dat een houder van een kindercentrum, een gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of een peuterspeelzaal niet voldoet aan één of meer kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en alle daaruit voortvloeiende regelgeving, start het college in beginsel een herstellend traject. Dit traject is gericht op beëindiging van de overtreding(-en) en voorkoming van herhaling van de overtreding(-en)

 • 2.

  Bij het uitvoeren van het herstellend traject hanteert het college de volgende stappen:

  • a.

   stap 1: aanwijzing

  • b.

   stap 2: last onder dwangsom/last onder bestuursdwang,

  • c.

   stap 3: exploitatieverbod

  • d.

   stap 4: verwijdering uit het landelijk register kinderopvang of het register peuterspeelzalen

 • 3.

  Indien de overtreding hiertoe aanleiding geeft, kan het college besluiten om een bepaalde stap of bepaalde stappen van het herstellende traject over te slaan dan wel meerdere keren toe te passen.

 • 4.

  De duur van de hersteltermijn is afhankelijk van de prioriteit die is toegekend aan de kwaliteitseis zoals afgeleid kan worden uit het afwegingsoverzicht dat als bijlage is opgenomen.

 • 5.

  Bij het opleggen van een aanwijzing gelden de volgende hersteltermijnen:

  • a.

   prioriteit hoog: maximaal 2 weken

  • b.

   prioriteit gemiddeld: maximaal 2 maanden

  • c.

   prioriteit laag: maximaal 6 maanden

Artikel 5

Indien niet (langer) wordt voldaan aan de definities van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voor wat betreft de te registreren voorzieningen (dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of peuterspeelzaal) zal de registratie worden verwijderd uit het register kinderopvang danwel peuterspeelzaalwerk.

Hoofdstuk 3 Bestraffend traject

Artikel 6

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op gesubsidieerde peuterspeelzalen.

Artikel 7 Gebruik bevoegdheid opleggen bestuurlijke boete

Het college kan een bestuurlijke boete opleggen indien er sprake van een overtreding zoals genoemd in het afwegingsoverzicht in bijlage.

Artikel 8 Hoogte bestuurlijke boete

 • 1.

  Bij de berekening van de bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1.72, eerste lid en artikel 2.28, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, wordt voor alle overtredingen het boetebedrag dat is neergelegd in het afwegingsoverzicht als uitgangspunt gehanteerd.

 • 2.

  In afwijking van het vorige lid, geldt voor voorzieningen voor gastouderopvang als uitgangspunt dat het boetebedrag zoals neergelegd in het afwegingsoverzicht met 0,5 kan worden vermenigvuldigd.

Artikel 9 Recidive

Bij de vaststelling van de boete wordt uitgegaan van:

 • a.

  1,5 maal het onder artikel 7 bepaalde boetebedrag indien een door een bestuurlijke boete te handhaven overtreding plaatsvindt binnen een periode van twee jaar nadat een eerdere overtreding van dezelfde wettelijke norm heeft plaatsgevonden;

   

 • b.

  2 maal het onder artikel 7 bepaalde boetebedrag indien er sprake is van een derde of volgende overtreding van dezelfde wettelijke norm binnen een periode van twee jaar nadat de daaraan voorafgaande overtreding zich heeft voorgedaan.

Artikel 10 Matiging

 • 1.

  Het college kan besluiten om de bestuurlijke boete te matigen, indien de belanghebbende aannemelijk maakt dat op grond van

 • -

  de ernst van de overtreding,

 • -

  de mate van verwijtbaarheid,

 • -

  de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan of

 • -

  de omstandigheden waarin de overtreder verkeert,

boeteoplegging volgens deze Beleidsregels handhaving onevenredig is.

2.Van een situatie als bedoeld in het vorige lid kan in beginsel slechts sprake zijn, indien sprake is van bijzondere omstandigheden waarin bij de vaststelling van deze Beleidsregels niet is voorzien.

Artikel 11 Samenloop

De totale bij boetebeschikking op te leggen boete bestaat, ingeval er sprake is van meerdere overtredingen, uit de som van de per overtreding berekende boetebedragen.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De beleidsregels treden in werking op 1 januari 2014.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Smallingerland 2014”.

   

  Ondertekening

   

  Toelichting

   

  Algemene toelichting

   

  Hoofdstuk 2 Herstellend traject

   

  In een herstellend traject zijn verschillende stappen te onderscheiden.

   

  ·Stap 1: aanwijzing (artikel 1.65, eerste lid en 2.23, eerste lid van de Wko)

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin zich een kindercentrum, een voorziening voor gastouderopvang, een gastouderbureau of een peuterspeelzaal bevindt dat de bij of krachtens hoofdstuk 1 afdeling 3, paragrafen 2 en 3, of hoofdstuk 2, afdeling 2, paragrafen 2 en 3 gegeven voorschriften (de ‘kwaliteitseisen”) niet of in onvoldoende mate naleeft, geeft de houder een schriftelijke aanwijzing.

   

  In een aanwijzing wordt met redenen omkleed aangegeven op welke punten de bedoelde voorschriften niet of in onvoldoende mate worden nageleefd. Ook wordt aangegeven welke maatregelen door de houder binnen de gestelde termijn genomen dienen te worden. De duur van de hersteltermijn is afhankelijk van de prioriteit die is toegekend aan de kwaliteitseis zoals afgeleid kan worden uit het afwegingsoverzicht dat als bijlage is opgenomen.

  In geval van een overtreding met de prioriteit hoog, zal de hersteltermijn maximaal 14 dagen bedragen. Is er sprake van een overtreding met een gemiddelde of lage prioriteit dan bedraagt de hersteltermijn maximaal respectievelijk 2 of 6 maanden.

   

  Na het verstrijken van de hersteltermijn dient de overtreding beëindigd te zijn. Ter controle hiervan kan de handhaver schriftelijke bewijsstukken opvragen dan wel opdracht geven voor een herinspectie. Is de overtreding niet beëindigd, dan zal een volgende stap worden ingezet.

   

  ·Stap 2: last onder dwangsom of last onder bestuursdwang (artikel 125, tweede lid Gemeentewet en artikel 5:32 Awb)

  De algemene bestuursdwangbevoegdheid is neergelegd in artikel 125 van de Gemeentewet. In gevallen waarin het bestuursorgaan de mogelijkheid heeft om zelf de overtreding te beëindigen (op kosten van de overtreder) kan een last onder bestuursdwang opgelegd worden.

   

  De bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom is een van de bestuursdwangbevoegdheid afgeleide bevoegdheid; neergelegd in artikel 5:32 Awb.

   

  Een last onder dwangsom wordt opgelegd met als doel herstel van de overtreding en/of voorkoming van herhaling van de overtreding.

  De stap last onder dwangsom kan meerdere keren worden genomen voor een geconstateerde overtreding. Indien een eerste last onder dwangsom geen resultaat heeft gehad, kan worden overwogen een nieuwe, hogere last onder dwangsom op te leggen. Dit vereist dan wel een nieuw besluit. Ook kan besloten worden een volgende stap in het herstellend traject te zetten.

   

  De last onder dwangsom kan ook preventief worden opgelegd. Van een preventieve last is sprake als de last wordt opgelegd voordat enige overtreding heeft plaatsgevonden. Hiervoor geldt dat het gevaar van de overtreding klaarblijkelijk dreigt, dat wil zeggen dat de overtreding zich met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal voordoen.

   

  ·Stap 3: exploitatieverbod (artikel 1.66 en 2.24 Wko)

  Het college kan de houder verbieden een kindercentrum, een voorziening voor gastouderopvang, een gastouderbureau of peuterspeelzaal in exploitatie te nemen danwel de exploitatie voort te zetten. Dit kan het college in de volgende gevallen:

   • o

    zolang de houder een bevel of aanwijzing niet opvolgt en het opleggen van een last onder bestuursdwang niet mogelijk is

   • o

    als een kindercentrum, gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of peuterspeelzaal niet of niet langer aan de kwaliteitseisen voldoet.

     

  Stap 4: verwijdering uit het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (artikel 1.47a, tweede lid en 2.4a, tweede lid van de Wko en artikel 8, eerste lid en artikel 14, eerste lid van het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

  Er zijn verschillende gronden waarop het college, in het kader van handhaving, een voorziening uit het register kinderopvang of het register peuterspeelzaalwerk kan verwijderen:

   

  • indien is gebleken dat de houder niet langer de kinderopvangvoorziening of peuterspeelzaal exploiteert;

  • indien uit een GGD-inspectie of anderszins is gebleken dat de houder naar verwachting niet dan wel niet langer voldoet aan de bij en krachtens hoofdstuk 1 afdeling 3, paragrafen 2 en 3 danwel hoofdstuk 2 afdeling 2 , paragrafen 2 en 3 gegeven voorschriften;

  • indien drie maanden na de registratie de exploitatie van de organisatie voor kinderopvang of peuterspeelzaal niet daadwerkelijk is aangevangen.

   

  Vanaf het moment dat een voorziening is verwijderd uit het register, is er geen sprake meer van kinderopvang of peuterspeelzaalwerk in de zin van de wet. Voortzetten van exploitatie leidt tot illegale kinderopvang of peuterspeelzaalwerk en tot een boete of vervolging door het Openbaar Ministerie op basis van overtreding van de Wet Economische Delicten.

   

  Hoofdstuk 3 Bestraffend traject

   

  Een bestraffende sanctie bestraft een overtreding die ‘in het verleden’ begaan is. Er is dus een overtreding geconstateerd en dat feit wordt bestraft. De vorm van een bestraffende sanctie onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is de bestuurlijke boete (artikel 1.72, eerste lid en 2.28, eerste lid, van de Wko).

   

  In de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Smallingerland is neergelegd op welke wijze het college invulling geeft aan zijn beleidsvrijheid.

   

  Het beleid houdt in dat het college in geval van een overtreding met prioriteit hoog altijd gebruikt maakt van zijn bevoegdheid en een boete ter hoogte van het in het afwegingsoverzicht genoemde bedrag (met inachtneming van de bepalingen over de boete in deze Beleidsregels) oplegt.

   

  Uitzondering hierop is de voorziening voor gastouderopvang. Hiervoor geldt dat de hoogte van de boete zoals opgenomen in het afwegingsoverzicht wordt gehalveerd. De achterliggende gedachte hierbij is het bijzondere karakter van deze voorziening.

  Als er sprake is van een overtreding zoals genoemd in het afwegingsoverzicht onder “overige overtredingen” dan legt het college eveneens een boete op.

   

  Bij overtredingen met een prioriteit gemiddeld of laag, kan het college besluiten een boete op te leggen. De hoogte van de boete zal met inachtneming van de algemene bepalingen hieromtrent worden bepaald.

   

  De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen bepaalt dat een bestuurlijke boete alleen opgelegd kan worden aan niet-gesubsidieerde peuterspeelzalen. Bij gesubsidieerde peuterspeelzalen wordt via de subsidie ingegrepen.

   

  Artikelsgewijze toelichting

   

  Artikel 1

  Dit artikel spreekt voor zich.

   

  Artikel 2

  In dit artikel worden de vormen van handhaving benoemd.

  Een herstelsanctie is gericht op herstel van een overtreding en/of voorkoming van herhaling.

  Een bestraffende sanctie is gericht op bestraffen van een begane overtreding. In de Algemene wet bestuursrecht wordt ook wel gesproken over leedtoevoeging.

   

  Artikel 3

  De kwaliteitseisen waaraan bij of krachtens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voldaan moet worden staan in de wet-en regelgeving. Een volledige opsomming is ook terug te vinden in de door de toezichthouder gebruikte modelrapporten.

   

  Artikel 4

  Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de algemene toelichting op hoofdstuk 2 hierboven.

   

  Artikel 5

  Indien een geregistreerde voorziening, te weten dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of peuterspeelzaal, niet meer voldoet aan de definitie hiervan in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, zal deze uit het register worden verwijderd. Dit omdat uitsluitend voorzieningen die aan de definitie voldoen dienen te worden geregistreerd. Er zal in dit geval geen herstellend handhavingstraject worden ingezet, als herstel niet aan de orde zal zijn.

   

  Artikel 6

  Aangezien de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen niet toestaat dat er boetes worden opgelegd aan gesubsidieerde peuterspeelzalen wordt hier expliciet nog eens bepaald dat dit hoofdstuk dan ook niet van toepassing is op gesubsidieerde peuterspeelzalen. Deze uitsluiting betreft uitsluitend het bestraffende traject.

   

  Artikel 7 Gebruik bevoegdheid opleggen bestuurlijke boete

  Het opleggen van een bestuurlijke boete is een bevoegdheid van het college. Dit betekent dat het college een bestuurlijke boete op kan leggen, maar daartoe niet verplicht is.

   

  Artikel 8 Hoogte bestuurlijke boete

   

  Eerste lid

  In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is het maximaal op te leggen boetebedrag aangegeven. Het college heeft derhalve beleidsvrijheid ten aanzien van de hoogte van het op te leggen boetebedrag.

   

  Voor overtreding van de kwaliteitseisen geldt dat het college de hoogte van de boetebedragen heeft afgestemd op de prioritering van de overtreding. Een hoge prioritering betekent dat er ook in algemene zin sprake is van een ernstige overtreding, terwijl aan minder ernstige overtredingen een lag(ere) prioritering (gemiddeld of laag) is toegekend.

   

  Mede gelet op het in artikel 1.72 en 2.28 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen neergelegde boetemaximum heeft dit geleid tot de volgende verdeling.

   

  Prioritering

  Boetebedrag

  Hoog

  € 1.000,- tot € 8.000,-

  Gemiddeld

  € 750,- tot € 3.000,-

  Laag

  Maximaal € 1500,-

  Uitzonderingen hierop zijn:

   

  • ·

   In geval van overtreding van de artikelen 1.66, 2.24 en 1.45 en 2.2 is sprake van economische delicten, gesanctioneerd in de Wet op de Economische Delicten. In artikel 1 en 6 van deze wet is bepaald dat deze overtredingen beboet worden met een boete van de vierde categorie. De boetebedragen in onderhavig beleid komen hiermee overeen.

  • ·

   Overtreding van artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht is een strafbaar feit; strafbaar gesteld in artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht: “Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of een vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten, alsmede hij die opzettelijk enige handeling, door een van die ambtenaren ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift, belet, belemmert of verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.” Het boetebedrag voor deze overtreding, komt overeen met het in het Wetboek van Strafrecht genoemde bedrag voor overtredingen van de tweede categorie.

    

  Tweede lid

  Gezien het bijzondere karakter van de voorziening voor gastouderopvang is ervoor gekozen de hoogte van de op te leggen boete met de helft te verlagen. Dit geldt niet wanneer het een kwaliteitseis is die specifiek alleen aan de gastouder wordt gesteld. In dat geval is de boete al op deze situatie afgestemd.

   

  Het voorgaande laat onverlet dat het college op grond van artikel 5:46, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht gehouden is de hoogte van de bestuurlijke boete af te stemmen op de ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten, waarbij het college zo nodig rekening houdt met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. Het college heeft door middel van de prioritering en de aansluiting op de betreffende strafrechtelijke overtredingen de ernst van de overtredingen geobjectiveerd.

   

  Artikel 9 Recidive

  Bij recidive treedt strafverzwaring op. Dit artikel bepaalt de hoogte van de strafverzwaring.

  In het geval de overtreder de afgelopen twee jaar al eerder is beboet voor eenzelfde overtreding verhoogt het college de boete met 50%.

  Daarbij is irrelevant of de in het verleden gepleegde overtreding(en) al dan niet betrekking hadden op hetzelfde kindercentrum, gastouderbureau, peuterspeelzaal of gastouderopvang waarvoor de nieuwe boete wordt opgelegd. Bepalend is of de overtreder als houder al eerder een boete is opgelegd.

   

  Iedere volgende overtreding binnen de periode van twee jaar wordt bestraft met een boete van 2 maal het in het afwegingsoverzicht opgenomen boetebedrag.

   

  Artikel 10 Matiging

  Dit artikel spreekt voor zich.

   

  Artikel 11 Samenloop

  Dit artikel spreekt voor zich.

   

  Artikel 12 Citeertitel

  Dit artikel spreekt voor zich.

  Bijlage: Afwegingsoverzicht

   

  Domein

  Prioriteit

  Bestuurlijke boete

  Ouders

   

   

  Houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld

  Gemiddeld

  € 2.500,-

  Inhoud van reglement oudercommissie

  Laag

  € 500,-

  Houder heeft een oudercommissie ingesteld

  Laag

  € 500,-

  Voorwaarden oudercommissie

  Laag

  € 500,-

  Adviesrecht oudercommissie

  Gemiddeld

  € 750,-

  Informatie aan de ouders

  Laag

  € 500,-

  Het gastouderbureau is goed bereikbaar

  Hoog

  € 1250,-

  De houder plaatst het inspectierapport op de eigen website of legt het op een voor ouders, personeel en/of gastouders toegankelijke plaats

  Gemiddeld

  € 1000,-

  In de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder is duidelijk te zien welk deel van het betaalde bedrag naar GOB gaat en welk deel naar de gastouder (GOB)

  Gemiddeld

  € 1000,-

   

   

   

  Personeel

   

   

  Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  ·in bezit zijn van VOG

  ·VOG is voor aanvang werkzaamheden overlegd

  ·VOG is bij aanvang werkzaamheden niet ouder dan 2 maanden

  Hoog

  € 4.000,- per ontbrekende VOG of VOG die ouder is dan 2 maanden voor aanvang werkzaamheden

  Gebruik voorgeschreven voertaal

  Hoog

  € 4.000,-

  Het gastouderbureau draagt er zorg voor dat er per aangesloten gastouder op jaarbasis tenminste 16 uur wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling

  Gemiddeld

  € 3.000,- per gastouder met < 16 uur

  Passende beroepskwalificatie voor beroepskrachten en gastouders

  Hoog

  € 4.000,- per beroepskracht die niet voldoet

  Gastouder beschikt over geregistreerd certificaat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen conform de ministeriele regeling

  Hoog

  € 2.000,-

  Vrijwilligersbeleid (peuterspeelzalen)

  Gemiddeld

  € 3.000,-

  Houder heeft vrijwilligers tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd (peuterspeelzalen)

  Gemiddeld

  € 3.000,-

  De houder van een kindercentrum of peuterspeelzaal waar VVE wordt aangeboden stelt jaarlijks een opleidingsplan op

  Gemiddeld

  € 3.000,- als geen beleid

  € 1.000,- als te oud beleid

  De gastouder is goed telefonisch bereikbaar

  Gemiddeld

  € 750,-

   

   

   

  Veiligheid en gezondheid

   

   

  Risico-inventarisatie veiligheid

  ·hebben

  ·maximaal 1 jaar oud

  ·actuele situatie

  Hoog

  € 8.000,- indien risico-inventarisatie ontbreekt;

  € 4.000,- als > dan 1 jaar of niet actuele situatie

  Ongevallenregistratie

  Hoog

  € 8.000,-

  De houder van een gastouderbureau draagt zorg voor een inventarisatie van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s door een bemiddelingsmedewerker van het bureau (samen met gastouder) vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt

  Hoog

  € 8.000,-

  Risico-inventarisatie gezondheid

  ·hebben

  ·maximaal 1 jaar oud

  ·actuele situatie

  Hoog

  € 8.000,- indien risico-inventarisatie ontbreekt;

  € 4.000,- als > dan 1 jaar of niet de actuele situatie

  Plan van aanpak bij risico-inventarisatie veiligheid en bij risico-inventarisatie gezondheid

  Hoog

  € 8.000,-

  Risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid beschrijven alle veiligheids- en gezondheidssrisico’s op de vaste thema’s

  Hoog

  € 2.000,- per niet beschreven thema

  Personeel kan kennisnemen van risico-inventarisaties

  Hoog

  € 4.000,-

  Houder gastouderbureau draagt er zorg voor dat alle aangesloten gastouders handelen naar de opgestelde risico-inventarisaties

  Hoog

  € 1.000,- per gastouder die er niet naar handelt

  Risico-inventarisaties zijn inzichtelijk voor vraagouders van gastouderbureau

  Hoog

  € 4.000,-

   

   

   

  Meldcode kindermishandeling

  Hoog

  € 8.000,-

  Personeel, gastouders zijn op de hoogte van meldcode kindermishandeling

  Hoog

  € 2.000,-

  Houder gastouderbureau draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders de meldcode naleven.

  Hoog

  € 2.000,-

  Medewerkers, gastouders zijn geïnformeerd over de werkwijze bij een vermoeden van gewelds-of zedendelict jegens een opgevangen kind door een collega of de houder

  Hoog

  € 2.000,-

  Vierogenprincipe is ingevoerd

  Hoog

  € 4.000,-

  Accommodatie en inrichting

   

   

  Binnenspeelruimte

   

   

  Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte

  Gemiddeld

  € 2.000,- per ontbrekende ruimte

  Er is ten minste 3,5 m2 binnenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind, waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de groepsruimte (dagopvang)

  Gemiddeld

  3-3.5 m2 = € 2.000,-

  < 3 m2 = € 3.000,-

  Er is ten minste 3,5 m2 passend ingerichte binnenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind (BSO)

  Gemiddeld

  3-3.5 m2 = € 2.000,-

  < 3 m2 = € 3.000,-

  De binnenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

  Gemiddeld

  € 2.000,-

  Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar (dagopvang)

  Gemiddeld

  € 2.500,-

  De woning waar gastouderopvang plaatsvindt beschikt over voldoende binnenspeelruimte en buitenspeelmogelijkheden voor kinderen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen

  Gemiddeld

  € 1.000,-

  De woning waar gastouderopvang plaatsvindt is te allen tijde rookvrij

  Gemiddeld

  € 1.000,-

   

   

   

  Buitenspeelruimte

   

   

  Er is ten minste 3 m2 buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind

  Gemiddeld

  2-2.5 m2 = € 1.000,-

  < 2 m2 = € 2.000,-

  De buitenspeelruimte is toegankelijk

  Gemiddeld

  € 1.000,-

  De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum (dagopvang)

  Gemiddeld

  € 1.000,-

  Aanvullende eisen indien de buitenspeelruimte niet aangrenzend is (BSO)

  Gemiddeld

  € 1.000,-

  De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang (BSO)

  Gemiddeld

  € 1.000,-

  De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen en het pedagogisch beleid

  Gemiddeld

  € 1.000,-

   

   

   

  Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio (bkr)

   

   

  Opvang in groepen

   

   

  De opvang vindt plaats in stamgroepen (dagopvang) of basisgroepen (BSO) of vaste groepen (peuterspeelzaal)

  Hoog

  € 4.000,-

  De maximale omvang van de stamgroep of basisgroep

  Hoog

  € 2.000,- per kind teveel

  De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen (VVE en psz)

  Hoog

  € 2.000,- per kind teveel

  De maximale groepsgrootte per gastouder wordt afgestemd op de leeftijdscategorieën van de kinderen

  Hoog

  € 2.000,- per kind teveel

  Ieder kind behoort bij een basisgroep (BSO)

  Hoog

  € 4.000,-

  Gebruik maken van extra stamgroep of basisgroep

  Hoog

  € 2.000,- indien niet tijdelijk of indien niet vooraf schriftelijke toestemming is van ouders

   

   

   

  Vaste beroepskrachten en vaste ruimtes

   

   

  Maximaal 3 vaste beroepskrachten per kind (dagopvang, peuterspeelzalen)

  Hoog

  € 1.000,-

  Maximaal 2 stamgroepruimtes per kind (dagopvang)

  Hoog

  € 1.000,-

   

   

   

  Beroepskracht-kind-ratio

   

   

  Beroepskracht-kind-ratio

  Hoog

  € 5.000,- per ontbrekende beroepskracht

  Als conform de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is, dan is ondersteuning van deze beroepskracht door een andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld

  Hoog

  € 2.000,-

  Inzet beroepskrachten in afwijking van de beroepskracht-kind-ratio bij openingstijden van ≥ 10 uur (dagopvang)

  Hoog

  € 2.000,-

  Inzet beroepskrachten in afwijking van de beroepskracht-kind-ratio (BSO)

  Hoog

  € 2.000,-

  Indien er meer dan 3 kinderen op het opvangadres aanwezig zijn, dan is ondersteuning van de gastouder door een andere volwassene in geval van calamiteiten geregeld.

  Hoog

  € 1.000,-

  De achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden

  Gemiddeld

  € 1.000,-

  De achterwacht is in geval van calamiteiten binnen 15 minuten op het opvangadres aanwezig

  Gemiddeld

  € 1.000,-

   

   

   

  Pedagogisch beleid

   

   

  Pedagogisch beleidsplan

  Gemiddeld

  € 3.000,-

  Inhoud pedagogisch beleidsplan

  Gemiddeld

  € 750,-

  Houder draagt zorg voor uitvoering van pedagogisch beleidsplan door personeel, vrijwilligers (peuterspeelzaal) danwel gastouders

  Gemiddeld

  € 1.000,-

  Waarborgen emotionele veiligheid

  Gemiddeld

  € 1.000,-

  Zorgdragen voor ontwikkeling persoonlijke competentie

  Gemiddeld

  € 1.000,-

  Zorgdragen voor ontwikkeling sociale competentie

  Gemiddeld

  € 1.000,-

  Zorgdragen voor overdracht van normen en waarden

  Gemiddeld

  € 1.000,-

  Het pedagogisch beleidsplan van een gastouderbureau beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de leeftijdopbouw en aantallen kinderen die door een gastouder worden opgevangen

  Hoog

  € 4.000,-

  Het pedagogisch beleidsplan van een gastouderbureau beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de eisen die gesteld worden aan de adressen waar opvang plaatsvindt

  Hoog

  € 4.000,-

  Gastouder kent de inhoud van het pedagogisch beleid

  Gemiddeld

  € 1.000,-

   

   

   

  Klachten

   

   

  Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz)

  Laag

  € 1.500,- indien regeling ontbreekt;

  € 500,- indien regeling niet aan de eisen voldoet

  Klachtenregeling oudercommissie

  Laag

  € 1.500,- indien regeling ontbreekt;

  € 500,- indien regeling niet aan de eisen voldoet

   

   

   

  Administratie gastouderbureau

   

   

  Een contract per vraagouder

  Gemiddeld

  € 1.000,- per ontbrekende overeenkomst

  Kopieën van de VOG’s van de bij het gastouderbureau werkzame personen en van de aangesloten gastouders en volwassen huisgenoten

  Hoog

  € 1.500,- per ontbrekende VOG

  Kopieën van de getuigschriften en/of EVC-bewijsstukken en certificaten Eerste Hulp aan kinderen van de gastouders

  Gemiddeld

  € 1.500,- per ontbrekend stuk

  Inzichtelijke betalingen van vraagouders aan gastouderbureau en van gastouderbureau aan gastouders

  Gemiddeld

  € 1.500,- per vraagouder/gastouder waarbij niet inzichtelijk is

  Een door de gastouder en bemiddelingsmedewerkers ondertekende versie van de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid en de bijbehorende plannen van aanpak

  Gemiddeld

  € 1.500,- per ontbrekend stuk

   

   

   

  Kwaliteitscriteria gastouderbureau

   

   

  De houder draagt er zorg voor dat per gastouder beoordeeld wordt of de samenstelling van de groep kinderen die wordt opgevangen verantwoord is

  Hoog

  € 2.000,- per kind teveel

  Overige kwaliteitscriteria gastouderbureau

  Gemiddeld

  € 1.250,-

   

   

   

  Overige overtredingen

   

   

  Schenden medewerkingsplicht artikel 5:20 Awb

  Hoog

  € 3.900 (boete tweede categorie)

  Exploitatie zonder toestemming college

  Hoog

  € 19.500,- (boete vierde categorie)

  Wijzigingen melden

  Hoog

  € 2.000,-

  Overtreding aanwijzing/bevel

  Hoog

  Zie de genoemde bedragen bij de betreffende overtreding

  Overtreden exploitatieverbod

  Hoog

  € 19.500,- (boete vierde categorie)

  Niet nakomen afspraak als bedoeld in artikel 167 Wet op primair onderwijs

  Hoog

  € 5.000,-