Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN SCHUTSTALGELDEN 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN SCHUTSTALGELDEN 2015
CiteertitelVerordening schutstalgelden 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 7 bevat overgangsrecht.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

De “Verordening schutstalgelden 2014” wordt ingetrokken per 1 januari 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 229a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016nieuwe regeling

16-12-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 24-12-2014

16 december 2014, volgnr. 9

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN SCHUTSTALGELDEN 2015

De raad der gemeente Smallingerland;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.  november 2014;

 

gelet op de artikelen 229, lid 1 aanhef en onder a en b en 229a van de Gemeentewet;

 

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen de volgende VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN SCHUTSTALGELDEN 2015

Artikel 1 Aard van de heffing

 • 1

  Voor het opbrengen en geleiden van vee uit de weide van een ander dan de eigenaar of houder van dat vee of van de openbare weg naar een door burgemeester en wethouders aangewezen schutstal, onverschillig of deze schutstal wordt bereikt, wordt een recht geheven.

 • 2

  Voor het bewaren en voederen van vee, dat naar een schutstal is gebracht, wordt eveneens een recht geheven.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de eigenaar of houder van het in artikel 1 omschreven vee.

Artikel 3 Tarief

Het tarief is vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 4 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende nota waarop het verschuldigde bedrag is vermeld. Burgemeester en wethouders stellen het model van de nota vast.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

De rechten moeten worden betaald vóórdat het geschutte of in bewaring gestelde vee wordt afgegeven aan de eigenaar of houder.

Artikel 6 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de schutstalgelden.

Artikel 7 Overgangsrecht

De “Verordening schutstalgelden 2014” wordt ingetrokken met ingang van de in het artikel 8, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening schutstalgelden 2015.

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd in zijn vergadering van 16 december 2014,

griffier, voorzitter,

Tarieventabel 2015

behorende bij de “Verordening schutstalgelden 2015”.

 

1.

Het in artikel 1, eerste lid, bedoelde recht bedraagt

 

 

a. voor een paard of een rund per stuk

€ 46,50

 

b. voor elk ander soort vee per stuk

€ 19,90

 

 

 

2.

Het in artikel 1, tweede lid bedoelde recht bedraagt per etmaal of gedeelte daarvan:

 

 

a. voor een paard of een rund per stuk

€ 19,90

 

b. voor elk ander soort vee per stuk

€ 10,00

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2014.

 

De griffier van de gemeente Smallingerland,