Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Verordening winkeltijden Smallingerland 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Smallingerland 2015
CiteertitelVerordening winkeltijden Smallingerland 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening winkeltijden van 2007

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-201528-06-2018Nieuwe regeling

03-03-2015

Breeduit, 15-05-2015

03-03-2015, volgnr. 6

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Smallingerland 2015

De raad van de gemeente Smallingerland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 januari 2015, nummer 6;

 

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

 

besluit vast te stellen de:

 

Verordening winkeltijden Smallingerland 2015:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening verstaan we onder:

 • b.

  Bijzondere dagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede Kerstdag, voor zover de feestdag niet op een zondag valt.

 • c.

  Werkdagen: maandag tot en met zaterdag

 • d.

  Winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2 Bepaalde winkels

Van de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden zijn vrijgesteld de winkels die behoren tot de volgende branches of categorieën:

 • a.

  musea;

 • b.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken plegen te worden verkocht;

 • c.

  winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

Artikel 3 Openstelling anders dan voor verkoop

 • 1.

  Van de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden zijn vrijgesteld de winkels die behoren tot de volgende branches of categorieën:

  • a.

   winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

  • b.

   winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

 • 2.

  De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 4 Straatverkoop van bepaalde goederen

De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 5 Bijzondere dagenregeling

 • a.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b, van de wet vervatte verboden geldt een vrijstelling op de door burgemeester en wethouders aangewezen feestdagen. Per kalenderjaar kunnen ten hoogste 5 dagen worden aangewezen.

 • b.

  Burgemeester en wethouders kunnen daarbij onderscheid maken tussen verschillende delen van de gemeente.

Artikel 6 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod van artikel 2, eerste lid onder c. van de wet, voor zover deze betrekking heeft op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of openbare orde in de omgeving van de winkel ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 Activiteiten van bijzondere aard

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen.

 • 2.

  Een ontheffing kan enkel worden verleend voor beurzen, veilingen, occasionshows, kunstateliers en galeries.

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 8 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  na het verlenen van de ontheffing omstandigheden zijn ontstaan die de vrees wettigen dat de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat dreigt te worden verstoord;

 • c.

  de aan de ontheffing voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • d.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn;

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 9 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 10 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De verordening winkeltijden Smallingerland 2007 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de verordening winkeltijden Smallingerland 2007 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden Smallingerland 2007, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Smallingerland 2015.

Vastgesteld door de raad voornoemd

in zijn openbare vergadering van 3 maart 2015,

griffier, voorzitter,

drs. F. van der Heide drs. T. van Bekkum