Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Smallingerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Smallingerland
CiteertitelRegeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Smallingerland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-201406-01-2014Nieuwe regeling

25-09-2014

Breeduit, 23-10-2014

25-09-2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Smallingerland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland,

 

Gelet op de

 

Wet basisregistratie personen;

Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de navolgende regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Smallingerland:

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

Artikel 1
 • 1.

  Het hoofd eenheid Burgerzaken is aangewezen als informatiebeheerder en privacybeheerder. Hij kan de taak van informatiebeheerder en privacybeheerder geheel of gedeeltelijk mandateren aan een of meer ondergeschikte ambtenaren. Zijn vervanging is geregeld in bijlage 2.

 • 2.

  In bijlage 2 zijn de volgende functionarissen aangewezen:

  • a.

   beveiligingsbeheerder;

  • b.

   beveiligingsfunctionaris;

  • c.

   systeembeheerder;

  • d.

   toezichthouder BRP.

Artikel 2

De informatiebeheerder wijst functionarissen aan die worden belast met:

 • a.

  gegevensbeheer;

 • b.

  applicatiebeheer;

 • c.

  gegevensverwerking;

 • d.

  het namens het college van burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 2.8, lid 2, onder sub e, van de Wet bedoelde verklaring.

Hoofdstuk 2 Het informatiebeheer
Artikel 3

De informatiebeheerder beheert de gemeentelijke voorziening, het gegevensmagazijn en het autorisatiebesluit.

Artikel 4

De informatiebeheerder voorziet in:

 • a.

  een jaarlijkse planning van de beheeractiviteiten;

 • b.

  een jaarlijkse rapportage aan het college van burgemeester en wethouders over de bij a. bedoelde planning, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de kengetallen van de bijhoudings- en beheerprocedures;

 • c.

  een jaarlijkse rapportage over de resultaten die voortvloeien uit de in artikel 13 bedoelde kwaliteitssteekproef;

 • d.

  administratieve beheerprocedures, voor zover hier niet door of bij de wet in is voorzien;

 • e.

  periodiek overleg tussen hem en de op basis van de regeling aangewezen beheerders;

 • f.

  richtlijnen voor de bijhouding van de basisregistratie personen.

Artikel 5

De informatiebeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  de uitvoering van het periodieke onderzoek op grond van artikel 4.3 van de Wet naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie, alsmede naar de verwerking van gegevens in de basisregistratie;

 • b.

  de periodieke toezending van een uittreksel van de resultaten van het onderzoek aan het College bescherming persoonsgegevens en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 6

De informatiebeheerder adviseert het college van burgemeester en wethouders over de navolgende aspecten die voortvloeien uit deze basisregistratie te weten:

 • a.

  persoonsinformatievoorziening;

 • b.

  beveiliging;

 • c.

  gegevenskwaliteit;

 • d.

  personeelsaangelegenheden.

Artikel 7

De informatiebeheerder beslist:

 • a.

  over de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het toepassingssysteem voor de gemeentelijke voorziening;

 • b.

  op verzoeken van organen van de gemeente tot het verkrijgen van gegevens uit de basisregistratie personen;

 • c.

  op verzoeken van derden als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet en als bedoeld in de bij Verordening BRP Smallingerland 2014 aangewezen derden tot het verkrijgen van gegevens uit de basisregistratie personen;

 • d.

  over de wijze van de verstrekking van gegevens1 met betrekking tot het bepaalde in dit artikel, onder b en c.

 

1 Verstrekkingsmogelijkheden zijn: van ad hoc vragen op persoon of adres, mutatieberichten op papier of via het gegevensmagazijn en selectieverstrekkingen.

Artikel 8

De informatiebeheerder ziet er op toe dat:

 • a.

  de in deze regeling opgenomen bepalingen worden nageleefd;

 • b.

  de behandeling en afhandeling van verzoeken om gegevensverstrekking als genoemd in artikel 7 geschiedt volgens de bepalingen uit de wet, de Verordening BRP Smallingerland 2014 en Wet bescherming persoonsgegevens;

 • c.

  de bij of krachtens de wet opgelegde verplichtingen ten aanzien van inrichting en bijhouding, evenals de beveiliging van de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen worden nageleefd;

 • d.

  dat alle in artikel 2 genoemde functionarissen, alsmede de systeembeheerder op de hoogte zijn van de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het toepassingssysteem voor de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen en van de gevolgen van deze installatie;

 • e.

  de beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit het plan Informatiebeveiliging worden nageleefd.

Artikel 9

De informatiebeheerder, of een op grond van de artikelen 1 en 2 aangewezen functionaris, neemt deel aan buitengemeentelijk overleg betreffende onderwerpen die het beheer van de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen aangaan.

Hoofdstuk 3 Het gegevensbeheer
Artikel 10
 • 1.

  De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor:

  • a.

   de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of worden in de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen;

  • b.

   het beheer van documentatie op het gebied van de wet en overige regelgeving op het gebied van de basisregistratie personen;

  • c.

   de communicatie met de overheidsorganen aan wie gegevens worden verstrekt uit de basisregistratie personen en andere houders van voorzieningen voor de basisregistratie personen over gegevensverwerking;

  • d.

   het verwerken van complexe mutaties en correcties met betrekking tot de basisregistratie personen;

  • e.

   het uitzetten van richtlijnen met betrekking tot het actualiseren en corrigeren van persoonsgegevens in de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen.

 • 2.

  De gegevensbeheerder beslist binnen 5 werkdagen op het in behandeling nemen van een melding van een overheidsorgaan die gerede twijfel heeft over de juistheid van een in de gemeentelijke voorziening van de basisregistratie personen opgenomen (authentiek) gegeven en stelt het overheidsorgaan in kennis van deze beslissing.

Artikel 11

De gegevensbeheerder voorziet in:

 • a.

  de behandeling van wijzigingsverzoeken als bedoeld in artikel 2.57, 2.58 en 2.60 van de Wet;

 • b.

  controlewerkzaamheden ter waarborging van de kwaliteit van de basisregistratie personen.

Artikel 12

De gegevensbeheerder is bevoegd, in overleg met de applicatiebeheerder BRP, vanuit de in artikel 10 bedoelde verantwoordelijkheid de gegevensverwerkers aanwijzingen te geven betreffende de opname en bijhouding van gegevens in de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen.

Artikel 13
 • 1.

  Periodiek wordt de inhoudelijke kwaliteit van het bestand van persoonslijsten in de basisregistratie personen onderworpen aan een inhoudelijke controle door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2.

  De gegevensbeheerder voorziet in een doorlopende kwaliteitssteekproef en de uitvoering van de daarmee samenhangende verbetermaatregelen gericht op de handhaving van de kwaliteitsnorm van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

 • 3.

  De gegevensbeheerder voorziet in de uitvoering van het periodiek onderzoek op grond van artikel 4.3 van de Wet, voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens in de gemeentelijke voorziening.

Artikel 14

De gegevensbeheerder neemt deel aan het in artikel 4, onder e genoemde overleg.

Hoofdstuk 4 Het systeembeheer
Artikel 15

De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van het toepassingssysteem waarmee de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen wordt gevoerd (hierna toepassingssysteem).

Artikel 16

De systeembeheerder voorziet in:

a) de fysieke beveiliging van het toepassingssysteem;

b) een dagelijkse back-up die wordt ondergebracht in een daartoe uitgeruste en beveiligde ruimte op een andere locatie dan de ruimte waarin de apparatuur voor de gemeentelijke voorziening van de BRP is opgesteld;

c) de technische installatie van gewijzigde of nieuwe versies van het toepassingssysteem;

d) de beschikbaarheid van het toepassingssysteem overeenkomstig hetgeen daarover intern en met derden is overeengekomen.

Artikel 17

De systeembeheerder is bevoegd:

a) direct maatregelen te treffen wanneer de continuïteit van het toepassingssysteem of de daarin opgeslagen informatie acuut in het geding is; hij is verplicht achteraf ter zake te rapporteren aan de informatiebeheerder;

b) aanwijzingen te geven over:

 • -

  beheer toepassingssystemen;

 • -

  beheer van bestanden;

 • -

  reconstructiemaatregelen.

Artikel 18

De systeembeheerder neemt deel aan het in artikel 4, onder e genoemde overleg.

Hoofdstuk 5 Het applicatiebeheer
Artikel 19

De applicatiebeheerder BRP voorziet in:

3.

de communicatie bij storingen in hard- en software;

4.

een logboek waarin bijzondere gebeurtenissen worden bijgehouden;

5.

de toekenning van de autorisatieniveaus voor actualiseringen aan de gegevensverwerkers, de gegevensbeheerder, de applicatiebeheerder BRP en de informatiebeheerder op grond van een besluit van de informatiebeheerder;

6.

de bijhouding van een dossier van de autorisaties, die overeenkomstig artikel 7 door de informatiebeheerder zijn toegekend;

7.

het testen en evalueren van nieuwe versies van het toepassingssysteem, alsmede het testen en evalueren van nieuwe apparatuur;

8.

de beoordeling van de gevolgen van de installatie van nieuwe en of gewijzigde versies van het toepassingssysteem;

9.

de bijhouding van een verzameling van alle problemen en klachten, die bij het gebruik van het toepassingssysteem ontstaan;

10.

een oplossing, eventueel door inschakeling van de systeembeheerder of een derde, voor de onder 7 genoemde problemen en klachten;

11.

de voorlichting aan de alle in artikel 2 genoemde functionarissen met betrekking tot de gevolgen van een nieuwe of gewijzigde versie van het toepassingssysteem;

12.

de coördinatie van de werkzaamheden in geval van uitwijk in overleg met de systeembeheerder;

13.

de vormgeving en inhoud van documenten, die rechtstreeks aan de basisregistratie personen worden ontleend;

14.

de afhandeling van verzoeken omtrent managementgegevens;

15.

een zo spoedig mogelijke oplossing in geval van storingen binnen het toepassingssysteem, zonodig door inschakeling van een derde.

Artikel 20

De applicatiebeheerder BRP is verantwoordelijk voor:

 • a.

  de ondersteuning bij het gebruik van het toepassingssysteem;

 • b.

  het tijdig opschonen van de relevante bestanden in de database;

 • d.

  het beheer van de tabellen van de basisregistratie personen;

 • e.

  het beheer van de gebruikersdocumentatie.

Artikel 21

De applicatiebeheerder BRP is bevoegd:

 • a.

  gegevensverwerkers en het personeel van externe afdelingen/diensten die direct toegang hebben tot de basisregistratie personen aanwijzingen te geven over het gebruik van het toepassingssysteem;

 • b.

  over het gebruik van de basisregistratie personen gedragsregels op te stellen.

Artikel 22

De applicatiebeheerder BRP is verantwoordelijk voor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de uitwijkprocessen zoals beschreven in de procedure uitwijk van het plan Informatiebeveiliging.

Artikel 23

De applicatiebeheerder BRP ziet erop toe dat voorgeschreven procedures uit het plan Informatiebeveiliging worden nageleefd.

Artikel 24

De applicatiebeheerder BRP neemt deel aan:

 • a.

  het overleg genoemd in artikel 4, onder e;

 • b.

  het externe gebruikersoverleg.

Hoofdstuk 6 Het privacybeheer
Artikel 25
 • 1.

  De privacybeheerder adviseert het college van burgemeester en wethouders over de privacyaspecten die voortvloeien uit de uitvoering van de Wet en de Verordening BRP.

 • 2.

  De privacybeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  de advisering over de inhoudelijke afhandeling van de verzoeken als bedoeld in artikel 7, onder b, c en d van deze regeling;

 • b.

  het dagelijkse toezicht op de naleving van de privacyvoorschriften in relatie tot het gebruik van gegevens uit de BRP die voortvloeien uit de Wet en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 26

De privacybeheerder adviseert over:

 • a.

  de afhandeling van de verzoeken om inzage in de basisregistratie personen overeenkomstig artikel 2.55 van de wet respectievelijk artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (inzage);

 • b.

  de behandeling van alle verzoeken om verstrekkingsbeperking die op basis van artikel 2.59 van de wet ingediend worden en de eventuele belangenafweging als bedoeld in artikel 3.21 lid 2 van de wet;

 • c.

  de afhandeling van verzoeken ingevolge de artikelen 36, 37 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • d.

  de kennisgeving ingevolge artikel 38 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • e.

  de afhandeling van verzoeken om inzage in verstrekkingen uit de basisregistratie personen aan overheidsorganen en derden.

Artikel 27

De privacybeheerder is bevoegd:

 • a.

  op grond van het in artikel 25, sub b genoemde toezicht, alle gebruikers van gegevens uit de basisregistratie personen aanwijzingen te geven;

 • b.

  ongevraagd advies uit te brengen over alle procedures en producten die betrekking hebben op de basisregistratie personen, waarbij de persoonlijke levenssfeer in het geding is.

Artikel 28

De privacybeheerder is betrokken bij alle bezwaarschriftenprocedures die voortvloeien uit genomen beslissingen op grond van de Wet en daarbij behorende regelingen,de Wet bescherming persoonsgegevens voor zover hierbij privacyaspecten aan de orde zijn.

Hoofdstuk 7 De gegevensverwerking
Artikel 29

De gegevensverwerkers voorzien in:

a.

het verwerken van de gegevens in de basisregistratie personen overeenkomstig de voorschriften van de krachtens de wet voorgeschreven systeembeschrijving (Logisch Ontwerp), voor zover daartoe door de applicatiebeheerder geautoriseerd;

b.

het verzamelen van de daarvoor bestemde gegevens;

c.

de archivering van de brondocumenten op grond waarvan de gegevens zijn verwerkt;

d.

de behandeling van mutaties;

e.

de behandeling van het netwerkverkeer;

f.

de behandeling van de foutverslagen, voortvloeiend uit de inkomende netwerk- berichten;

g.

de toetsing van de waarde die aan overgelegde brondocumenten kan worden toegekend aan de hand van artikel 2.8 van de Wet en ziet erop toe dat geen gegevens worden verwerkt uit documenten waaraan bij of krachtens de Wet geen ontleningstatus is gegeven;

h.

de dagelijkse controle van de in de basisregistratie personen aangebrachte actualiseringen;

i.

de kennisgeving aan de ingeschrevene voor wat betreft de verwerking van:

 

-wijziging van het naamgebruik;

 

-vervolginschrijving voor zover het een adreswijziging betreft die leidt tot opname in de basisregistratie personen;

j.

de toezending van de persoonslijst aan de ingeschrevene ingeval van een inschrijving in de basisregistratie personen;

k.

de afhandeling van de verzoeken om inzage in de basisregistratie personen overeenkomstig artikel 2.55 van de wet respectievelijk artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (inzage)

l.

de behandeling van alle verzoeken om verstrekkingsbeperking die op basis van artikel 2.59 van de Wet ingediend worden en de eventuele privacy toets als bedoeld in artikel 3.21 lid 2 van de Wet;

m.

de afhandeling van verzoeken ingevolge de artikelen 36, 37 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

n.

de kennisgeving ingevolge artikel 38 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

o.

de afhandeling van verzoeken om inzage in verstrekkingen uit de basisregistratie personen aan overheidsorganen en derden.

Artikel 30

De gegevensverwerkers:

 • 1.

  beslissen op aangiften en verzoekschriften die op grond van de wet worden gedaan met inachtneming van het gestelde in artikel 26 en voor zover hier niet op andere wijze in is voorzien;

 • 2.

  beslissen over het verwerken van resultaten van onderzoeken die zijn ingesteld naar aanleiding van een melding van een overheidsorgaan;

 • 3.

  stellen overheidsorganen in kennis van de beslissing ingevolge sub b van dit artikel.

Hoofdstuk 8 De toezichthouder
Artikel 31

De toezichthouders als bedoeld in artikel 4.2 van de Wet, is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet.

Artikel 32

De toezichthouder controleert of de burger voldoet zijn verplichtingen met betrekking tot de inschrijving in de BRP (artikel 2.38 van de Wet), de wijziging van diens adres (artikel 2.39 van de Wet), het rechtmatig gebruik van een briefadres (artikelen 2.40 t/m 2.42 van de Wet), zijn vertrek uit Nederland (artikel 2.43 van de Wet), de verstrekking van alle inlichtingen die nodig zijn voor de bijhouding van de BRP.

Artikel 33

De toezichthouder ziet er op toe dat, indien de burger niet zelf aan zijn verplichtingen voldoet of kan voldoen, de verplichtingen worden vervuld door degene die daartoe bevoegd is op grond van de artikelen 2.49 en 2.50 van de Wet.

Artikel 34
 • 1.

  De toezichthouder ontleent de in lid 2 van dit artikel genoemde bevoegdheden aan hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  De toezichthouder is in verband met de uitvoering van de taken als genoemd in artikel 32, bevoegd:

  • a.

   elke plaats te betreden met eventueel apparatuur (zoals laptop, fotocamera) (met uitzondering van het zonder toestemming van de bewoner(s) betreden van een woning);

  • b.

   zich zo nodig toegang te verschaffen met behulp van de politie;

  • c.

   zich te laten vergezellen door personen die door hem zijn aangewezen;

  • d.

   inlichtingen te vorderen;

  • e.

   inzage te vorderen van een identiteitsbewijs;

  • f.

   zakelijke gegevens te vorderen, kopieën te maken of documenten mee te nemen om te kopiëren;

  • g.

   onderzoek te doen;

  • h.

   een rapport op te maken ter zake een geconstateerde overtreding van de bepalingen van de Wet, als genoemd in artikel 32.

Artikel 35

De toezichthouder voert zijn werkzaamheden uit in samenspraak met de gegevensverwerker en koppelt het resultaat van zijn werkzaamheden terug aan de gegevensverwerker.

Artikel 36

De toezichthouder legt het resultaat van zijn werkzaamheden vast in een onderzoekrapportage en draagt zorg voor dossiervorming.

Hoofdstuk 9 Het beveiligingsbeheer
Artikel 37
 • 1.

  De beveiligingsbeheerder is verantwoordelijk voor de inrichting, organisatie en uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid op het gebied van de persoonsinformatievoorziening.

 • 2.

  De beveiligingsbeheerder is in het bijzonder verantwoordelijk voor de opstelling en uitvoering van het plan Informatiebeveiliging voor de gemeentelijke voorzieningen waarmee de gemeente Smallingerland uitvoering geef aan de Wet en voor het gegevensmagazijn.

Artikel 38
 • 1.

  De beveiligingsbeheerder ondersteunt en adviseert de informatiebeheerder op het gebied van informatiebeveiliging op zodanige wijze, dat de informatiebeheer diens verantwoordelijkheid op grond van de artikelen 4 en 5 van dit reglement op deugdelijke wijze kan invullen.

 • 2.

  De beveiligingsbeheerder coördineert de uitvoering van de beveiligingsmaatregelen van het plan Informatiebeveiliging.

Artikel 39

De beveiligingsbeheerder is bevoegd:

 • a.

  uit hoofde van diens verantwoordelijkheid als bedoeld in artikel 38, alle gebruikers van gegevens uit de basisregistratie personen aanwijzingen te geven;

 • b.

  ongevraagd advies uit te brengen over alle procedures en producten die betrekking hebben op de basisregistratie personen, waarbij de beveiliging in het geding is.

Artikel 40

De beveiligingsbeheerder:

 • a.

  onderkent en reageert op incidenten en adviseert over de maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van een incident te beperken en om herhaling te voorkomen;

 • b.

  stelt passende normen en controlemaatregelen op;

 • c.

  implementeert beveiligingsmaatregelen;

 • d.

  coördineert en handhaaft de uitvoering van de maatregelen als genoemd onder c.

Artikel 41

De beveiligingsbeheerder is het aanspreekpunt op het gebied van Informatiebeveiliging en bevordert het beveiligingsbewustzijn bij management en medewerkers.

Artikel 42

De beveiligingsbeheerder:

 • a.

  neemt deel aan het in artikel 4, onder e genoemde overleg;

 • b.

  participeert in de ontwikkeling en formulering van het gemeente brede informatiebeveiligingsbeleid.

Artikel 43

De beveiligingsbeheerder rapporteert jaarlijks over de informatieveiligheid aan de informatiebeheerder en verzorgt de bijdragen aan de gemeente brede managementrapportage over de informatieveiligheid met betrekking tot de persoonsinformatievoorziening.

Hoofdstuk 10 Het beveiligingstoezicht
Artikel 44

De beveiligingsfunctionaris is verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de beveiligingsmaatregelen en –procedures zoals uitgewerkt in het plan Informatiebeveiliging en met inachtneming van de voor de gemeente vastgestelde baseline informatiebeveiliging gemeenten.

Artikel 45

De beveiligingsfunctionaris is bevoegd om het management van de afdeling Publiek dwingende adviezen te geven ten aanzien van de naleving van de beveiligingsvoorschriften, die voortvloeien uit de Wet en het plan Informatiebeveiliging.

Artikel 46

De beveiligingsfunctionaris ziet er op toe dat:

 • a.

  beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de Wet en het plan Informatiebeveiliging worden nageleefd;

 • b.

  de in deze regeling opgenomen bepalingen inzake beveiliging worden nageleefd.

Artikel 47

De beveiligingsfunctionaris adviseert rechtstreeks aan het college van burgemeester en wethouders over beveiligingsaspecten die uit het plan Informatiebeveiliging voortvloeien.

Artikel 48

De beveiligingsfunctionaris voorziet in een jaarlijks verslag over de activiteiten inzake het Beveiligingsbeheer van de gemeentelijke voorziening BRP.

Hoofdstuk 11 Slotbepalingen
Artikel 49

De in deze regeling opgenomen bepalingen gelden voor de gemeentelijke voorzieningen als bedoeld artikel 1.2 juncto 1.4 van de Wet evenals voor de in de gemeentelijke voorziening genoemde aangehaakte gegevens en voor de basisgegevens uit de BRP in het gegevensmagazijn.

Artikel 50

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht, in werking op 6 januari 2014.

Artikel 51

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeenteSmallingerland.

Drachten, 25 september 2014

Burgemeester en wethouders,

secretaris, burgemeester,

drs. E. Bos drs. T. van Bekkum

Bijlage 1 Begripsbepalingen

 

1. 

de Wet:

de Wet basisregistratie personen (Stb. 2013, 315);

2. 

gemeentelijke voorziening:

de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de ingeschrevenen van de gemeente Smallingerland waarvoor het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 1.9 van de Wet verantwoordelijk is;

3. 

gegevensmagazijn:

Magazijn met persoonsgegevens over personen die zijn ingeschreven in de gemeentelijke voorziening aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Smallingerland;

4. 

ingeschrevene:

degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet, in de basisregistratie is opgenomen;

5. 

centrale voorzieningen:

De (toekomstige) centrale voorzieningen waarmee de minister van BZK uitvoering geeft aan artikel 1.4 van de Wet;

6. 

autorisatiebesluit:

een besluit als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de centrale voorzieningen;

7. 

informatiebeheerder:

de functionaris die namens het college burgemeester en wethouders is belast met de dagelijkse zorg voor de gemeentelijke voorziening, het gegevensmagazijn en het beheer van het autorisatiebesluit;

8. 

informatiebeheer:

het geheel van activiteiten gericht op beleidsvoorbereiding ter zake de basisregistratie personen, de ontwikkeling van kwaliteitsprocedures, beveiligingsprocedures, verstrekking- en privacy procedures, evenals de coördinatie bij de uitvoering van deze procedures;

9. 

plan Informatiebeveiliging:

Informatiebeveiligingsplan voor de gemeentelijke voorziening;

10. 

beveiligingsbeheer:

het geheel van activiteiten gericht op  de inrichting, organisatie en uitvoering van de beveiliging van de persoonsinformatievoorziening;

11. 

beveiligingcontrol:

het geheel van activiteiten gericht op het toezicht op de naleving van de maatregelen en procedures die voortkomen uit het plan Informatiebeveiliging;

12. 

gegevensbeheer:

 

het geheel van activiteiten gericht op de inhoudelijke kwaliteitszorg betreffende het gegevens verzamelen, de gegevensverwerking en de informatievoorziening;

13. 

systeembeheer:

het geheel van activiteiten gericht op het onderhouden van de technische aspecten van het toepassingssysteem, waarmee de gemeente uitvoering geeft aan de Wet;

14. 

applicatiebeheer:

het geheel van activiteiten gericht op het ondersteunen van het toepassingssysteem voor de gemeentelijke voorziening en de waarborging van continuïteit aan de gebruikerszijde van de informatievoorziening;

15. 

privacy beheer:

het geheel van activiteiten gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de informatievoorziening daaruit;

16. 

gegevensverwerking:

het ontlenen van gegevens aan documenten en deze op een voorgeschreven wijze middels het daartoe bestemde toepassingssysteem opnemen in een gegevensbestand;

17. 

toezicht:

het geheel van activiteiten gericht op de bewerkstelliging dat de burger zijn verplichten op grond van de Wet nakomt.

 

 

Bijlage 2 Aanwijzing van beheerfunctionarissen door burgemeester en wethouders

 

Op grond van artikel 1, van de Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen zijn de navolgende beheerfunctionarissen aangewezen:

 

Beveiligingsbeheer

Als beveiligingsbeheerder is aangewezen H.H.M. Veldman, afdeling Publiek, burgerzaken.

Als plaatsvervanger zijn aangewezen L. Boek en G. Talsma, afdeling Publiek, burgerzaken.

 

Beveiligingscontrole

Als beveiligingsfunctionaris is aangewezen C.G. de Boer, afdeling FBI, financieel beleid.

Als plaatsvervanger is aangewezen H. Holtman, afdeling FBI, financieel beleid.

 

Systeembeheer

Als systeembeheerder is aangewezen J. Poel, afdeling Facilitaire Zaken, ICT

Als plaatsvervanger is aangewezen H. Tjoelker, afdeling Facilitaire Zaken, ICT

Toezichthouder BRP

Als toezichthouders zijn aangewezen de medewerkers van de afdeling Publiek, Vergunningen en Handhaving die in het bezit zijn van het certificaat Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA).

 

Het hoofd eenheid Burgerzaken is in artikel 1, lid 1 aangewezen als informatiebeheerder en privacybeheerder. Als plaatsvervanger is aangewezen het hoofd afdeling Publiek.

 

 

Bijlage 3 Aanwijzing van beheerfunctionarissen door de informatiebeheerder

 

Op grond van artikel 2 van de Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen zijn de navolgende beheerfunctionarissen aangewezen:

 

Gegevensbeheer

Als gegevensbeheerder BRP is aangewezen de kwaliteitsmedewerker, burgerzaken.

De medewerkers backoffice, burgerzaken zijn aangewezen als plaatsvervanger.

 

Gegevensverwerking

Als gegevensverwerkers worden alle medewerkers van burgerzaken en de publieksbalie aangewezen.

 

Applicatiebeheer

Als applicatiebeheerders, burgerzaken zijn de applicatiebeheerders BRP aangewezen.

 

Afnemen verklaringen artikel 2.8, lid 2 van de Wet

De bevoegdheid tot het namens het college van burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 2.8, lid 2, onder sub e, van de Wet bedoelde verklaring wordt toegekend aan de:

 • 1.

  medewerkers van de backoffice burgerzaken;

 • 2.

  kwaliteitsmedewerker burgerzaken.

   

Drachten, 25 september 2014

 

hoofd eenheid burgerzaken,

 

De heer S.A. Langezaal

 

 

Bijlage 4 Mandaatbesluit

Op grond van artikel 1, lid 1 van de Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen mandateert het hoofd eenheid Burgerzaken de taken van het informatiebeheer en privacybeheer aan:

 

Informatiebeheer:

Voor zover het betreft de taken genoemd in de artikelen 3, 4, 5, 7, 8 en 9 van deze regeling:  

 

applicatiebeheerder(s) BRP en kwaliteitsmedewerker burgerzaken.

 

Privacybeheer:

Voor zover het betreft de taken, genoemd in de artikelen 25, 26, 27 en 28 van deze regeling:

 

de medewerkers afdeling Publiek, die volgens bijlage 3 belast zijn met gegevensverwerking BRP.

 

Drachten, 25 september 2014

 

hoofd eenheid burgerzaken,

 

De heer S.A. Langezaal

 

 

Toelichting op de regeling beheer en toezicht BRP

Inleiding

 

Sinds 1 januari 2010 geldt voor de gehele overheid de verplichting om bij de uitvoering van taken gebruik te maken van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP).

 

Op grond van artikel 4.15 van de Wet mag de gemeente tot aan het moment dat ze overgaat op de centrale ‘BRP-voorziening’, gebruik blijven maken van de gemeentelijke voorziening. In gemeentelijke voorziening registreert de gemeente gegevens over haar inwoners.

 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op grond van artikel 1.9 de Wet, verantwoordelijk voor de centrale voorziening waarmee de Wet wordt uitgevoerd. De centrale voorziening zal gegevens gaan bevatten over alle personen die in Nederland woonachtig zijn (ingezetenen) en over personen die niet in Nederland wonen maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid (niet-ingezetenen). Tot de inwerkingtreding van de centrale BRP zal de minister aan de Wet uitvoering geven met behulp van de reeds bestaande landelijke voorziening GBA-V en met een voorziening voor registratie niet-ingezetenen (RNI).

 

Voor het gebruik van persoonsgegevens uit de gemeentelijke voorziening zijn nadere regels gesteld bij of krachtens Verordening. De verkrijging van gegevens uit de BRP (GBA-V) is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De distributie van persoonsgegevens vindt over het algemeen niet rechtstreeks vanuit de gemeentelijke voorziening plaats, maar vanuit een specifiek daarvoor ingericht gegevensmagazijn. Het gegevensmagazijn wordt gevoed zowel vanuit de gemeentelijke voorziening (inwoners) als vanuit de GBA-V (inwoners andere gemeenten) en de RNI (niet ingezetenen).

 

Beheer en toezicht

Uit oogpunt van privacy, beveiliging, beheer en toezicht is het noodzakelijk voor de gemeentelijke voorziening een aantal taken te benoemen en vast te leggen in een regeling. Deze regeling legt de hoofdlijnen van het beheer van en toezicht op de gemeentelijke voorziening vast. Bovendien verplicht de wetgever het college van burgemeester en wethouders krachtens artikel 1.11 van de Wet, zich te houden aan de nadere regels van de systeembeschrijving (Logisch Ontwerp). Het Logisch Ontwerp schrijft in hoofdstuk 8 de aanwijzing door burgemeester en wethouders van functionarissen voor, die een aantal beheertaken uitvoeren. Deze hebben betrekking op de gemeentelijke voorziening.

 

De regeling is formeel gezien bedoeld voor de gegevensverwerking in de gemeentelijke voorziening. Op de gegevens van inwoners en niet-inwoners in het gegevensmagazijn, is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. De verwerking van de uit de BRP afkomstige gegevens met behulp van het gegevensmagazijn, dient te worden gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

 

Gelet op de eenheid van persoonsinformatie- en privacybeleid en beheersbaarheid van informatiestromen, is het van belang de voor het gegevensmagazijn relevante beheeraspecten op te nemen in de regeling.

 

Verdeling beheer- en toezichtrollen

Deze regeling onderkent naast een aantal beheerrollen, te weten informatiebeheer, gegevensbeheer, applicatiebeheer, technisch beheer, beveiligingsbeheer en privacybeheer ook de rol van gegevensverwerker, toezichthouder en beveiligingsfunctionaris. Gegevensverwerkers verwerken uitsluitend de persoonsgegevens voor de gemeentelijke voorziening. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de basisgegevens van personen die niet tot de bevolking van de gemeente worden gerekend, ligt bij de beheerders van de gemeentelijke voorzieningen van de andere gemeenten en bij de beheerder van de centrale voorzieningen (Minister van BZK).

 

Beveiligingsbeheer en de controle van de beveiliging

De inhoud van de rol van de beveiligingsbeheerder had onder het regime van de GBA vooral betrekking op toezichtaspecten (beveiligingscontrole). Voor een correcte uitvoering van beveiligingsbeheer en -toezicht en de aansluiting op de baseline informatiebeveiliging gemeenten, is noodzakelijk gebleken om de inhoud van beheer en toezicht in aparte rollen onder te brengen. De regeling bevat nu in hoofdstuk 9 het beveiligingsbeheer en in hoofdstuk 10 het beveiligingstoezicht.

 

Privacybeheer

De privacybeheerder heeft als rol te adviseren over alle privacyvraagstukken aangaande de persoonsgegevensverwerking en de persoonsinformatievoorziening. Daarnaast adviseert de privacybeheerder degenen die belast zijn met de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Wet- en Regelgeving BRP.

 

De taken van de privacybeheerder beperken zich in deze regeling niet tot de verwerking van persoonsgegevens uit de gemeentelijke voorziening. Verzoeken uit de organisatie om gegevens uit de gemeentelijke voorziening zowel als uit de centrale voorziening, dienen door de privacybeheerder getoetst te worden op doelbinding, rechtmatigheid en proportionaliteit. Daaronder valt ook de advisering over de wijze van verstrekking van gegevens uit de BRP en over koppelingen tussen het gegevensmagazijn en de verschillende systemen van de gebruikers in de organisatie. De privacybeheerder adviseert de aangewezen medewerker die moet beslissen op dergelijke verzoeken. Een verzoek kan inhouden gebruik te maken van de bestaande ministeriële autorisatie, maar ook uitbreiding van de autorisatie in verband met de uitvoering van een taak die nog niet in het autorisatiebesluit is voorzien.

 

Hoofdstuk 1

Het eerste hoofdstuk betreft de aanwijzing van de functionarissen die worden belast met de verschillende beheer- en toezichtrollen. Het college van burgemeester en wethouders wijzen de functionarissen aan waarvan de inhoud van de rol die zij vervullen, zich niet beperkt tot de gemeentelijke voorziening of het gegevensmagazijn.

 

Gelet op de noodzaak van een onafhankelijke rolinvulling, wijzen burgemeester en wethouders de privacybeheerder aan. In de praktijk zal aan de rol van de privacybeheerder BRP veelal invulling gegeven worden door de functionaris die verantwoordelijk is voor het totale privacybeheer van de gemeente.

 

De informatiebeheerder voorziet in de aanwijzing van het functioneel inhoudelijk beheer en het verstrekkingenbeheer uit de gemeentelijke voorziening en het gegevensmagazijn. De informatiebeheerder als bronhouder beheert inhoud en kwaliteit van de gegevens in de gemeentelijke voorziening en stelt tevens leveringsvoorwaarden (i.c. privacyvoorwaarden) aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen.

 

De gegevensverstrekking binnen de gemeentelijke organisatie over niet-inwoners uit BRP, dient gebaseerd te zijn op het autorisatiebesluit van de minister van Binnenlandse Zaken. Het beheer en de uitvoering van dat autorisatiebesluit, maken deel uit van het functioneel inhoudelijk en verstrekkingenbeheer.

 

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 betreft de aanwijzing van de functionarissen door het college van burgemeester en wethouders en door de informatiebeheerder. De hoofdstukken 2 tot en met 9 bevatten de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per rol. De slotbepalingen zijn opgenomen in hoofdstuk 10.

In bijlage 1 zijn de begrippen die in deze regeling worden gebruikt, nader gedefinieerd.

De besluiten tot aanwijzing van de functionarissen die invulling geven aan de rollen in deze regeling door burgemeester en wethouders respectievelijk de informatiebeheerder zijn opgenomen in de bijlagen 2 en 3.